Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2849
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 952 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o napretku u području obnovljive energije 14.10.2020.
COM (2020) 643 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Poboljšanje pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša u EU-u i državama članicama 14.10.2020.
COM (2020) 656 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Svjetskom forumu za usklađivanje pravilnika o vozilima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 i 153, o prijedlozima izmjena globalnih tehničkih pravilnika br. 7, 15 i 18, o prijedlogu izmjena Zajedničke rezolucije M.R.3, o prijedlozima dvaju novih pravilnika UN-a koji se odnose na vožnju unatrag i sustave za obavješćivanje pri polasku vozila te o prijedlogu novog globalnog tehničkog pravilnika o utvrđivanju snage električnog vozila 14.10.2020.
COM (2020) 642 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice 14.10.2020.
COM (2020) 649 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva u pogledu obavješćivanja o razlikama u odnosu na priloge 1., 3., 4., dijelove I., II. i III. Priloga 6., sveske I. i II. Priloga 10., Prilog 11., sveske I. i II. Priloga 14., Prilog 15., sveske I., II. i III. Priloga 16. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu te u Vijeću Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva u pogledu donošenja izmjena 46. i 39. dijelova I. i II. Priloga 6. toj konvenciji povezanih s odgodom predstojećeg zahtjeva za opremanje 25-satnim uređajem za snimanje zvuka u pilotskoj kabini (CVR) radi izbjegavanja neželjenih posljedica nepredviđenih situacija zbog bolesti COVID-19 09.10.2020.
COM (2020) 634 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama), u institucijama u 2018. 08.10.2020.
COM (2020) 648 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu prilagodbe godišnjeg predfinanciranja za razdoblje 2021.–2023. 08.10.2020.
COM (2020) 638 Komunikacija Komisije Vijeću - Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (ERF) – predviđanja obveza, plaćanja i doprinosa država članica za 2020., 2021. i 2022. te neobvezujuće predviđanje za 2023. i 2024. 08.10.2020.
COM (2020) 639 Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2022., godišnji iznos za 2021., prvi obrok za 2021. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2023. i 2024. 08.10.2020.
COM (2020) 640 Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući treći obrok za 2020. 08.10.2020.
COM (2020) 636 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Zajedničke savjetodavne radne skupine osnovane Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u pogledu donošenja njezina poslovnika 08.10.2020.
COM (2020) 637 Preporuka za odluku Vijeća o ovlaštenju Komisije za otvaranje pregovora u ime Europske unije radi sklapanja Sporazuma o ribarstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske i Kraljevinom Norveškom 07.10.2020.
COM (2020) 621 Prijedlog preporuke Vijeća o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma 07.10.2020.
COM (2020) 651 Prijedlog provedbene Odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Mađarskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.10.2020.
COM (2020) 564 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Procjena nacionalnih energetskih i klimatskih planova na razini EU-a Poticanje zelene tranzicije i promicanje gospodarskog oporavka integriranim energetskim i klimatskim planiranjem 06.10.2020.
COM (2020) 633 Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime EU-a u Zajedničkom vijeću osnovanom na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i država SADC SGP-a, s druge strane, u pogledu prilagodbe određenih referentnih količina navedenih u Prilogu IV. SGP-u 05.10.2020.
COM (2020) 632 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Europskog odbora za izradu standardâ u području unutarnje plovidbe i Središnje komisije za plovidbu Rajnom u vezi s donošenjem standardâ o tehničkim pravilima za plovila unutarnje plovidbe 05.10.2020.
COM (2020) 629 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (Uredba EU-a o drvu) Dvogodišnje izvješće za razdoblje od ožujka 2017. do veljače 2019. 02.10.2020.
COM (2020) 585 Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 66. sjednici Odbora za Harmonizirani sustav u okviru Svjetske carinske organizacije u pogledu predviđenog donošenja mišljenja o razvrstavanju, odluka o razvrstavanju, izmjena objašnjenja Harmoniziranog sustava ili drugih savjeta o tumačenju Harmoniziranog sustava i preporuka za osiguravanje ujednačenosti tumačenja Harmoniziranog sustava u skladu s Konvencijom o Harmoniziranom sustavu 02.10.2020.
COM (2020) 610 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju azilom i migracijama i izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i predložene Uredbe (EU) XXX/XXX [Fond za azil i migracije] 01.10.2020.
COM (2020) 612 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) br. 2017/2226 i (EU) br. 2018/1240 01.10.2020.
COM (2020) 603 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija Programa potpore strukturnim reformama na polovini razdoblja 30.09.2020.
COM (2020) 619 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću na temelju članka 29. stavka 1. Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP te o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP 30.09.2020.
COM (2020) 580 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o vladavini prava za 2020. Stanje vladavine prava u Europskoj uniji 30.09.2020.
COM (2020) 599 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/1768 kojom se Hrvatskoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 30.09.2020.
COM (2020) 617 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/279 kojom se Malti odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 30.09.2020.
COM (2020) 581 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Unaprjeđenje carinske unije: plan djelovanja 28.09.2020.
COM (2020) 586 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2020/721 od 19. svibnja 2020. kako bi se uključilo stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji tijekom 75. sjednice Odbora za zaštitu morskog okoliša i 102. sjednice Odbora za pomorsku sigurnost u pogledu odobrenja okružnice MSC-MEPC.5 Circular o predlošku sporazuma za ovlašćivanje priznatih organizacija koje djeluju u ime uprave 28.09.2020.
COM (2020) 626 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Konvencije za očuvanje lososa u sjevernom Atlantiku u pogledu zahtjeva za pristup toj konvenciji koji je podnijela Ujedinjena Kraljevina i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/937 28.09.2020.
COM (2020) 587 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020. 28.09.2020.
COM (2020) 588 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020. 28.09.2020.
COM (2020) 609 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija o novom paktu o migracijama i azilu 25.09.2020.
COM (2020) 582 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o protokolu uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Republike Liberije 25.09.2020.
COM (2020) 583 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti u Vijeću Međunarodne organizacije za kavu 25.09.2020.
COM (2020) 598 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka 25.09.2020.
COM (2020) 589 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka 25.09.2020.
COM (2020) 590 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Unija tržišta kapitala za građane i poduzeća – novi akcijski plan 24.09.2020.
COM (2020) 591 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o strategiji za digitalne financije za EU 24.09.2020.
COM (2020) 592 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o strategiji za plaćanja malih vrijednosti za EU 24.09.2020.
COM (2020) 584 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za partnerstvo osnovanom Sveobuhvatnim i pojačanim sporazumom o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, u vezi s izmjenom popisa osoba koje će obavljati dužnost arbitra u postupcima rješavanja sporova 24.09.2020.
COM (2020) 574 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću na temelju članka 85. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 834/2019, u kojem se procjenjuje jesu li izrađena prihvatljiva tehnička rješenja potrebna mirovinskim sustavima za prijenos gotovinskih i negotovinskih kolaterala kao varijacijskih iznosa nadoknade te jesu li za prihvatljiva tehnička rješenja potrebne neke dodatne mjere 23.09.2020.
COM (2020) 578 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi makroregionalnih strategija EU-a 23.09.2020.
COM (2020) 576 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o izmjeni Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane, u pogledu pristupanja Nezavisne Države Samoe i Salomonovih Otoka te budućih pristupanja drugih pacifičkih otočnih država 22.09.2020.
COM (2020) 571 Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu 22.09.2020.
COM (2020) 565 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Unija ravnopravnosti: Akcijski plan EU-a za antirasizam za razdoblje 2020.–2025. 18.09.2020.
COM (2020) 567 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima 18.09.2020.
COM (2020) 566 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima 18.09.2020.
COM (2020) 570 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV) 18.09.2020.
COM (2020) 563 Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi) 17.09.2020.
COM (2020) 575 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Godišnja strategija održivog rasta 2021. 17.09.2020.