Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2481
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 511 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Hrvatske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Hrvatske za 2020. 20.05.2020.
COM (2020) 195 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju o donošenju odluke o izmjeni tog sporazuma 19.05.2020.
COM (2020) 550 Komunikacija komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Turizam i promet od 2020. nadalje 15.05.2020.
COM (2020) 196 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Svjetske carinske organizacije (WCO) u pogledu donošenja objašnjenja, mišljenja o razvrstavanju ili drugih savjeta o tumačenju Harmoniziranog sustava i preporuka za osiguravanje ujednačenosti u tumačenju Harmoniziranog sustava na temelju Konvencije o Harmoniziranom sustavu 15.05.2020.
COM (2020) 190 Nacrt izmjene Proračuna br. 4 za Opći proračun za 2020. priložen Prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji 12.05.2020.
COM (2020) 197 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU zbog hitne potrebe za produljenjem određenih rokova za podnošenje i razmjenu informacija u području oporezivanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 12.05.2020.
COM (2020) 200 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji 12.05.2020.
COM (2020) 193 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti Odbor za SGP osnovan na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Côte d’Ivoirea, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane u vezi s donošenjem popisa arbitara 12.05.2020.
COM (2020) 192 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti Odbor za SGP osnovan na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Côte d’Ivoirea, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s donošenjem postupaka za rješavanje sporova i kodeksa ponašanja za arbitre 12.05.2020.
COM (2020) 187 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2011/99/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu 11.05.2020.
COM (2020) 188 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP 11.05.2020.
COM (2020) 191 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi određenih novih elemenata uvedenih Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) 11.05.2020.
COM (2020) 169 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Interpretativna komunikacija Komisije o primjeni računovodstvenih i bonitetnih okvira za olakšavanje bankovnog kreditiranja u EU-u - Potpora poduzećima i kućanstvima u kontekstu krize uzrokovane bolešću COVID-19 11.05.2020.
COM (2020) 222 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o drugoj procjeni primjene privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU 08.05.2020.
COM (2020) 179 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/797 i Direktive (EU) 2016/798 u pogledu produljenja razdoblja za njihovo prenošenje 08.05.2020.
COM (2020) 198 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 08.05.2020.
COM (2020) 185 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti Odbor CARIFORUM – EU za trgovinu i razvoj osnovan na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u pogledu osnivanja Posebnog odbora za usluge 08.05.2020.
COM (2020) 199 Prijedlog provedbene uredbe Vijeća o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/2026 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 08.05.2020.
COM (2020) 177 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/352 kako bi se upravljačkim tijelima ili nadležnim tijelima omogućila fleksibilnost u naplati pristojbi za upotrebu lučke infrastrukture u kontekstu pandemije COVID-a 19 08.05.2020.
COM (2020) 186 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebnih mjera za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru EPFRR-a kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 08.05.2020.
COM (2020) 176 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 i o valjanosti određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodi određenih periodičnih provjera i osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu 08.05.2020.
COM (2020) 201 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 08.05.2020.
COM (2020) 182 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije o Konvenciji o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika o uključivanju Makaronezije u morsko područje obuhvaćeno Konvencijom 07.05.2020.
COM (2020) 181 Prijedlog provedbene Odluke Vijeća kojom se Finskoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 07.05.2020.
COM (2020) 168 Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ 06.05.2020.
COM (2020) 310 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) 2019/876 u pogledu prilagodbi kao odgovora na pandemiju bolesti COVID-19 06.05.2020.
COM (2020) 178 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 05.05.2020.
COM (2020) 315 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Potpora zapadnom Balkanu u borbi protiv bolesti COVID-19 i za oporavak nakon pandemije Doprinos Komisije uoči sastanka čelnika EU-a i zapadnog Balkana 6. svibnja 2020. 04.05.2020.
COM (2020) 164 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću 38. godišnje izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o antidampinškim, antisubvencijskim i zaštitnim mjerama EU-a te o primjeni instrumenata trgovinske zaštite trećih zemalja koji su usmjereni na EU u 2019. 30.04.2020.
COM (2020) 162 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Četvrto godišnje izvješće o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj 30.04.2020.
COM (2020) 190 Nacrt izmjene proračuna br. 4 za opći proračun za 2020. priložen Prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji 30.04.2020.
COM (2020) 184 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Evaluacija Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu, Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća, Izvršne agencije za inovacije i mreže, Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu, Izvršne agencije za istraživanje i Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća 29.04.2020.
COM (2020) 183 Prijedlog uredbe Vijeća o privremenim mjerama koje se odnose na glavne skupštine europskih društava (SE) i europskih zadruga (SCE) 29.04.2020.
COM (2020) 163 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 28.04.2020.
COM (2020) 159 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Regionalnom upravljačkom odboru Prometne zajednice u pogledu određenih administrativnih i kadrovskih pitanja te u pogledu utvrđivanja financijskih pravila za Prometnu zajednicu 24.04.2020.
COM (2020) 156 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode 24.04.2020.
COM (2020) 157 Prijedlog Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima 24.04.2020.
COM (2020) 155 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja 2018/0178 (COD) te o izmjeni Uredbe 2019/2088 o objavama povezanima s održivosti u sektoru financijskih usluga 23.04.2020.
COM (2020) 180 Nacrt izmjene proračuna br. 3 za Opći proračun za 2020. kojim se unosi višak iz financijske godine 2019. 23.04.2020.
COM (2020) 132 Dopuna komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju 20.04.2020.
COM (2020) 154 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 13. sjednici Odbora tehničkih stručnjaka Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) u pogledu donošenja izmjena UTP-a za željeznička vozila – buka, UTP-a za teretne vagone i UTP-a za označivanje vozila te za donošenje potpune revizije pravila za izdavanje ovlaštenja subjektima nadležnima za održavanje (ECM) i njihovu reviziju i specifikacija za registre vozila 20.04.2020.
COM (2020) 149 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2009/42/EZ o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem 17.04.2020.
COM (2020) 146 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2020/000 TA 2020 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) 16.04.2020.
COM (2020) 151 Komunikacija komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009, Uredbe (EZ) br. 1072/2009 i Uredbe (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru, uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora, Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa i direktive o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 15.04.2020.
COM (2020) 118 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta 15.04.2020.
COM (2020) 125 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode 15.04.2020.
COM (2020) 153 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća u pogledu donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti 15.04.2020.
COM (2020) 140 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2020/265 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2020. koji će se iskoristiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje, za hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te za povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja 09.04.2020.
COM (2020) 148 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću o procjeni primjene privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU 08.04.2020.
COM (2020) 137 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini 08.04.2020.