Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 3809
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2022) 37 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Ukrajini 10.02.2022.
COM (2022) 32 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta I Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 u pogledu odluka europskih organizacija za normizaciju koje se odnose na europske norme i europske normizacijske dokumente 10.02.2022.
COM (2022) 107 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europska solidarnost s izbjeglicama i osobama koje bježe od rata u Ukrajini 09.02.2022.
COM (2022) 31 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Normizacijska strategija EU-a Utvrđivanjem globalnih normi do otpornog, zelenog i digitalnog jedinstvenog tržišta EU-a 09.02.2022.
COM (2021) 823 Prijedlog direktive Vijeća o osiguravanju globalne minimalne razine oporezivanja za multinacionalne skupine u Uniji 09.02.2022.
COM (2021) 565 Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje zlouporabe fiktivnih subjekata u porezne svrhe i izmjeni Direktive 2011/16/EU 09.02.2022.
COM (2022) 38 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodnog centra za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID) 09.02.2022.
COM (2021) 891 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica 09.02.2022.
COM (2022) 16 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o europskoj strategiji za sveučilišta 08.02.2022.
COM (2022) 29 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Tehničkog odbora za određivanje carinske vrijednosti i Tehničkog odbora za pravila o podrijetlu, osnovanih pod okriljem Svjetske carinske organizacije, u vezi s donošenjem savjetodavnih mišljenja, komentara, objašnjenja, studija slučaja, studija i sličnih akata o određivanju vrijednosti uvezene robe u carinske svrhe na temelju Sporazuma o provedbi članka VII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. te donošenjem savjetodavnih mišljenja, informacija i savjeta te sličnih akata o utvrđivanju podrijetla robe u skladu sa Sporazumom o pravilima o podrijetlu 08.02.2022.
COM (2022) 17 Prijedlog preporuke Vijeća o jačanju veza radi djelotvorne europske suradnje u području visokog obrazovanja 08.02.2022.
COM (2021) 890 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju situacija instrumentalizacije u području migracija i azila 08.02.2022.
COM (2022) 35 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva Francuske – EGF/2021/007 FR/ Selecta 07.02.2022.
COM (2022) 15 Prijedlog preporuke Vijeća o mobilnosti mladih volontera u Europskoj uniji 07.02.2022.
COM (2022) 34 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o 8. izvješću o koheziji: kohezija u Europi do 2050. 04.02.2022.
COM (2022) 81 Prijedlog nacrta izmjene Proračuna br. 1. za opći Proračun za 2022. uključivanje u proračun učinka koji na proračun za 2022. ima prilagodba višegodišnjeg financijskog okvira u skladu s člankom 7. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.-2027. 03.02.2022.
COM (2021) 723 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvene europske pristupne točke za centralizirani pristup javno dostupnim informacijama koje se odnose na financijske usluge, tržišta kapitala i održivost 03.02.2022.
COM (2021) 811 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Novi okvir EU-a za gradsku mobilnost 02.02.2022.
COM (2022) 27 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o donošenju Europske deklaracije o digitalnim pravima i načelima za digitalno desetljeće 02.02.2022.
COM (2021) 802 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada (preinaka) 02.02.2022.
COM (2021) 724 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni određenih direktiva u pogledu uspostave i funkcioniranja jedinstvene europske pristupne točke 02.02.2022.
COM (2022) 33 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga IV. (Energija) Sporazumu o EGP-u (Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada) 02.02.2022.
COM (2021) 725 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni određenih uredbi u pogledu uspostave i funkcioniranja jedinstvene europske pristupne točke 02.02.2022.
COM (2021) 805 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju emisija metana u energetskom sektoru i izmjeni Uredbe (EU) 2019/942 02.02.2022.
COM (2021) 812 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže, izmjeni Uredbe (EU) 2021/1153 i Uredbe (EU) br. 913/2010 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1315/2013 02.02.2022.
COM (2021) 743 Prijedlog zajedničkog Izvješća komisije i vijeća o zapošljavanju 02.02.2022.
COM (2021) 818 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o napretku u provedbi transeuropske prometne mreže u 2018. i 2019. 31.01.2022.
COM (2022) 80 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prilagodba višegodišnjeg financijskog okvira u skladu s člankom 7. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. 31.01.2022.
COM (2021) 820 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o proširenju transeuropske prometne mreže (TEN-T) na susjedne treće zemlje 31.01.2022.
COM (2021) 813 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/40/EU o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza 31.01.2022.
COM (2021) 732 Prijedlog direktive Vijeća o detaljnim aranžmanima za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava na izborima za Europski parlament za građane Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani (preinaka) 31.01.2022.
COM (2022) 25 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom (EGF/2022/000 TA 2022 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) 31.01.2022.
COM (2022) 20 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Španjolske – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive 31.01.2022.
COM (2022) 4 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi 31.01.2022.
COM (2021) 759 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o digitalizaciji pravosudne suradnje i pristupa pravosuđu u prekograničnim građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima te o izmjeni određenih akata u području pravosudne suradnje 31.01.2022.
COM (2021) 727 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 u pogledu poboljšanja transparentnosti tržišnih podataka, uklanjanja prepreka uvođenju konsolidiranog sustava objave, optimizacije obveza trgovanja i zabrane primanja plaćanja za prosljeđivanje naloga klijenata 31.01.2022.
COM (2021) 734 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (preinaka) 31.01.2022.
COM (2021) 706 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određenih roba i proizvoda povezanih s krčenjem i propadanjem šuma te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 995/2010 31.01.2022.
COM (2021) 756 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi platforme za suradnju za potporu radu zajedničkih istražnih timova i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726 31.01.2022.
COM (2022) 28 Europska deklaracija o digitalnim pravima i načelima za digitalno desetljeće 27.01.2022.
COM (2021) 738 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o funkcioniranju okvira za europske fondove za dugoročna ulaganja (ELTIF-i) 27.01.2022.
COM (2022) 19 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Završno izvješće o sektorskom istraživanju o potrošačkom internetu stvari 27.01.2022.
COM (2021) 799 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o trećem izvješću o napretku u provedbi strategije EU-a za sigurnosnu uniju 27.01.2022.
COM (2021) 721 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2011/61/EU i 2009/65/EZ u pogledu postupaka delegiranja, upravljanja rizikom likvidnosti, nadzornog izvješćivanja, pružanja usluga depozitara i skrbništva te odobravanja zajmova od strane alternativnih investicijskih fondova 27.01.2022.
COM (2022) 26 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu njezina razdoblja primjene i u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u Boliviji na sjemenskim usjevima žitarica i sjemenskim usjevima uljarica i predivog bilja i u pogledu jednakovrijednosti sjemena žitarica i sjemena uljarica i predivog bilja proizvedenog u Boliviji 27.01.2022.
COM (2021) 722 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/760 u pogledu opsega prihvatljive imovine i ulaganja, zahtjeva u pogledu sastava portfelja i zahtjeva diversifikacije, pozajmljivanja novčanih sredstava i drugih pravila o fondovima te zahtjeva koji se odnose na odobrenje za rad, politike ulaganja i uvjete poslovanja europskih fondova za dugoročna ulaganja 27.01.2022.
COM (2021) 810 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Akcijski plan za poticanje željezničkog prijevoza putnika na velike udaljenosti i prekograničnog željezničkog prijevoza putnika 26.01.2022.
COM (2021) 782 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o razmjeni informacija između tijela za izvršavanje zakonodavstva država članica i o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2006/960/PUP 26.01.2022.
COM (2021) 851 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti okoliša putem kaznenog prava i zamjeni Direktive 2008/99/EZ 26.01.2022.
COM (2021) 784 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o automatskoj razmjeni podataka za policijsku suradnju („Prüm II”), izmjeni odluka Vijeća 2008/615/PUP i 2008/616/PUP te uredaba (EU) 2018/1726, 2019/817 i 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća 26.01.2022.