Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4046
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2022) 650 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravkom (preinaka) 20.06.2022.
COM (2022) 290 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Središnjoj komisiji za plovidbu Rajnom u pogledu donošenja revidiranog pravilnika o osoblju u plovidbi Rajnom 20.06.2022.
COM (2022) 280 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o Konvergenciji za 2022. (pripremljeno u skladu s člankom 140. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) 16.06.2022.
COM (2022) 279 Izvješće Komisije o utvrđivanju značajne promjene okolnosti za grijane duhanske proizvode u skladu s Direktivom 2014/40/EU 15.06.2022.
COM (2022) 287 Izvješće Komisije Vijeću o izvršenju financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u skladu s Odlukom o prekomorskom pridruživanju, uključujući Grenland, i u okviru 11. europskog razvojnog fonda za 2021. 15.06.2022.
COM (2022) 284 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi zajedničkog sustava praćenja i evaluacije za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 14.06.2022.
COM (2022) 221 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Strategija EU-a za solarnu energiju 13.06.2022.
COM (2022) 274 Komunikacija Komisije o službenom priznanju da su određeni pravni akti Unije doneseni na temelju Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom od 13. veljače 1989. o usklađivanju obračunavanja bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama zastarjeli 13.06.2022.
COM (2022) 247 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o dodavanju kršenja Unijinih mjera ograničavanja područjima kriminaliteta utvrđenima u članku 83. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 13.06.2022.
COM (2022) 276 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane 13.06.2022.
COM (2022) 277 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane 13.06.2022.
COM (2022) 241 Prijedlog odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica 10.06.2022.
COM (2022) 268 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Poljske 10.06.2022.
COM (2022) 231 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/241 u pogledu poglavlja o planu REPowerEU u planovima za oporavak i otpornost i o izmjeni Uredbe (EU) 2021/1060, Uredbe (EU) 2021/2115, Direktive 2003/87/EZ i Odluke (EU) 2015/1814 10.06.2022.
COM (2022) 254 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću na temelju članka 85. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 834/2019, u kojem se procjenjuje jesu li izrađena prihvatljiva tehnička rješenja potrebna mirovinskim sustavima za prijenos gotovinskih i negotovinskih kolaterala kao varijacijskih iznosa nadoknade te jesu li za ta prihvatljiva tehnička rješenja potrebne neke dodatne mjere 09.06.2022.
COM (2022) 283 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o napretku u provedbi strategije EU-a za biogospodarstvo Europska politika u području biogospodarstva: pregled stanja i buduća kretanja 09.06.2022.
COM (2022) 252 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o četvrtom izvješću o napretku u provedbi strategije EU-a za sigurnosnu uniju 09.06.2022.
COM (2022) 264 Komunikacija Komisije Vijeću - Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (ERF): Financijsko izvršenje za 2021. i prognoze za razdoblje 2022.–2025. 09.06.2022.
COM (2022) 265 Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje stranke trebaju uplatiti za Europski razvojni fond, uključujući drugi obrok za 2022. 09.06.2022.
COM (2022) 282 Prijedlog odluke Vijeća o uvođenju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. 09.06.2022.
COM (2022) 288 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o privremenim mjerama liberalizacije trgovine kojima se dopunjuju trgovinske povlastice koje se primjenjuju na moldavske proizvode na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane 09.06.2022.
COM (2022) 281 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Hrvatskoj 09.06.2022.
JOIN (2022) 23 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Vanjsko djelovanje EU-a u području energetike u svijetu koji se mijenja 09.06.2022.
COM (2022) 240 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Štednja energije u EU-u 08.06.2022.
COM (2022) 263 Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Republike Poljske da u interesu Europske unije ratificira izmjenu Konvencije o zaštiti i upravljanju resursima aljaške kolje u središnjem Beringovu moru 08.06.2022.
COM (2022) 255 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Pododbora za oznake zemljopisnog podrijetla osnovanog Sveobuhvatnim i pojačanim sporazumom o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, u pogledu donošenja Poslovnika Pododbora za oznake zemljopisnog podrijetla 08.06.2022.
COM (2022) 630 Izvješće Komisije Belgija, Bugarska, Češka, Njemačka, Estonija, Grčka, Španjolska, Francuska, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Austrija, Poljska, Slovenija, Slovačka i Finska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 07.06.2022.
COM (2022) 256 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Šesnaesto godišnje izvješće za 2021. o provedbi pomoći Unije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru 07.06.2022.
COM (2022) 258 Izvješće Komisije Vijeću - Osamnaesto izvješće o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 866/2004 od 29. travnja 2004. i stanju koje proizlazi iz njezine primjene za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. 07.06.2022.
COM (2022) 266 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Tehnička prilagodba višegodišnjeg financijskog okvira za 2023. u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. 07.06.2022.
COM (2022) 236 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Kratkoročne intervencije na tržištu električne energije i dugoročna poboljšanja modela tržišta električne energije – tijek daljnjeg djelovanja 07.06.2022.
COM (2022) 216 Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju pravila o olakšici za povlašteni porezni tretman duga u oporezivanju trgovačkih društava i o ograničavanju mogućnosti odbitka kamata za potrebe poreza na dobit 07.06.2022.
COM (2022) 257 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, sporazuma o izmjeni rasporedâ posebnih obveza na temelju Općeg sporazuma o trgovini uslugama radi uključivanja Priloga 1. Izjavi o zaključenju pregovora o domaćim propisima o uslugama od 2. prosinca 2021. 07.06.2022.
COM (2022) 275 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2022/109 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije 07.06.2022.
COM (2022) 226 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Primjena zdravstvenih i ekoloških standarda EU-a na uvezene poljoprivredne i poljoprivredno-prehrambene proizvode 03.06.2022.
COM (2022) 624 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Rumunjske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Rumunjske za 2022. 03.06.2022.
COM (2022) 629 Komunikacija Komisije - Ažurirano izvješće o pojačanom nadzoru – Grčka, svibanj 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 217 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za trake solidarnosti između EU-a i Ukrajine za olakšavanje izvoza ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda i bilateralne trgovine s EU-om 02.06.2022.
COM (2022) 603 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Bugarske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Bugarske za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 605 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Češke za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Češke za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 607 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Danske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Danske za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 608 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Estonije za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Estonije za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 609 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Grčke za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Grčke za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 615 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Irske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Irske za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 606 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Njemačke za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Njemačke za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 627 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Slovačke za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovačke za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 610 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Španjolske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Španjolske za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 259 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru veleposlanika AKP-EU u pogledu izmjene Odluke br. 3/2019 Odbora veleposlanika AKP-EU od 17. prosinca 2019. o donošenju prijelaznih mjera na temelju članka 95. stavka 4. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU 02.06.2022.
COM (2022) 197 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskom prostoru za zdravstvene podatke 02.06.2022.
COM (2022) 251 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji na temelju Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP o dodavanju tvari definiciji „droge” 01.06.2022.