Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2610
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 262 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Daljnji koraci u usklađivanju nekadašnjeg trećeg stupa pravne stečevine s pravilima o zaštiti podataka 25.06.2020.
COM (2020) 248 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Prema održivijem ribarstvu u Uniji: trenutačno stanje i smjernice za 2021. 25.06.2020.
COM (2020) 258 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija EU-a za prava žrtava (2020.–2025.) 25.06.2020.
COM (2020) 287 Prijedlog preporuke Vijeća o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU 25.06.2020.
COM (2020) 247 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva u pogledu obavješćivanja o razlikama u odnosu na priloge 1. i 6. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu povezanima s pandemijom bolesti COVID-19 24.06.2020.
COM (2020) 255 Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova u pogledu donošenja zajedničkih operativnih postupaka 23.06.2020.
COM (2020) 254 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju sporazuma o izmjeni Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Nezavisne Države Samoe i buduća pristupanja drugih pacifičkih otočnih država 22.06.2020.
COM (2020) 256 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/485 kojom se Danskoj odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 75. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 22.06.2020.
COM (2020) 242 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) 2017/784 kojom se Talijanskoj Republici odobrava primjena posebne mjere kojom se odstupa od članaka 206. i 226. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 22.06.2020.
COM (2020) 257 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 216/2013 o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije 22.06.2020.
COM (2020) 253 Bijela knjiga o uspostavi jednakih uvjeta na tržištu u pogledu stranih subvencija 19.06.2020.
COM (2020) 252 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Izvješće o izborima za Europski parlament 2019. 19.06.2020.
JOIN (2020) 8 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Borba protiv dezinformacija o bolesti COVID-19 – Prepoznavanje činjenica 19.06.2020.
COM (2020) 238 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Četrnaesto godišnje izvješće za 2019. o provedbi pomoći Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru 18.06.2020.
COM (2020) 239 Izvješće Komisije Vijeću - Šesnaesto izvješće o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 866/2004 od 29. travnja 2004. i stanju koje proizlazi iz njezine primjene za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. 18.06.2020.
COM (2020) 240 Prijedlog odluke Vijeća o odobravanju Portugalu primjene snižene stope trošarine na određene alkoholne proizvode proizvedene u autonomnim regijama Madeiri i Azorima 18.06.2020.
COM (2020) 237 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o Konvergenciji za 2020. (pripremljeno u skladu s člankom 140. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) 17.06.2020.
COM (2020) 243 Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ 17.06.2020.
COM (2020) 261 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi kliničkih ispitivanja i nabavi lijekova za humanu uporabu namijenjenih liječenju ili sprečavanju koronavirusne bolesti koji sadržavaju genetski modificirane organizme ili se od njih sastoje 17.06.2020.
COM (2020) 236 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preprekama trgovini i ulaganjima 1. siječnja 2019. - 31. prosinca 2019. 15.06.2020.
COM (2020) 64 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Izvješće o utjecaju umjetne inteligencije, interneta stvari i robotike na sigurnost i odgovornost 15.06.2020.
COM (2020) 421 Nacrt izmjene proračuna br. 5 Općeg proračuna za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Jordanu, Libanonu i Turskoj kao odgovor na sirijsku krizu 15.06.2020.
COM (2020) 422 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u 2020. za nastavak pružanja humanitarne pomoći izbjeglicama u Turskoj 15.06.2020.
COM (2020) 235 Komunikacija Komisije Vijeću - Financijske informacije o Europskom razvojnom fondu - Europski razvojni fond: prognoze obveza, plaćanja i doprinosa 12.06.2020.
COM (2020) 234 Prijedlogu odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući drugi obrok za 2020. 12.06.2020.
COM (2020) 399 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o trećoj procjeni primjene privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU 11.06.2020.
COM (2020) 232 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni primjene i područja primjene Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova 10.06.2020.
COM (2020) 230 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i rezultatima programa Periklo 2020. za zaštitu eura od krivotvorenja u 2019. 09.06.2020.
COM (2020) 227 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o protokolu uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka 09.06.2020.
COM (2020) 221 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju privremenih mjera u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja propisanih Uredbom (EU) 2019/788 o europskoj građanskoj inicijativi s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 09.06.2020.
COM (2020) 226 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Sažetak godišnjih izvješća o provedbi operativnih programa sufinanciranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u 2018. 08.06.2020.
COM (2020) 450 Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize 05.06.2020.
COM (2020) 539 Izvješće Komisije - Švedska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 05.06.2020.
COM (2020) 529 Komunikacija Komisije - Ažurirano izvješće o pojačanom nadzoru - Grčka, svibanj 2020. 05.06.2020.
COM (2020) 225 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 168/2007 o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava 05.06.2020.
COM (2020) 538 Izvješće Komisije - Francuska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 04.06.2020.
COM (2020) 500 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Europski semestar 2020.: preporuke po državama članicama 04.06.2020.
COM (2020) 520 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Austrije za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Austrije za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 501 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Belgije za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Belgije za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 502 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Bugarske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Bugarske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 503 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Češke za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Češke za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 513 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Cipra za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Cipra za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 504 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Danske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Danske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 526 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Finske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Finske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 510 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Francuske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Francuske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 508 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Grčke za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Grčke za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 507 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Irske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Irske za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 512 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Italije za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Italije za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 514 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Latvije za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Latvije za 2020. 04.06.2020.
COM (2020) 516 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Luksemburga za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Luksemburga za 2020. 04.06.2020.