Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2095
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2019) 339 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2018 15.07.2019.
COM (2019) 336 Izvješće Komisije Vijeću o provedbi financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u okviru 11. europskog razvojnog fonda 15.07.2019.
COM (2019) 610 Nacrt izmjene Proračuna BR. 4 za Opći proračun za 2019. Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranjem potrebnih rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva) 15.07.2019.
COM (2019) 337 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda [RescUE] 15.07.2019.
COM (2019) 335 Izvješće Komisije Vijeću o ocjeni napretka o kojem je Italija izvijestila Komisiju i Vijeće povezanog s naplatom dugovanja od proizvođača mlijeka na temelju dodatne pristojbe za tržišne godine od 1995./1996. do 2001./2002. (u skladu s člankom 3. Odluke Vijeća 2003/530/EZ) (conformément à l'article 3 de la décision 2003/530/CE du Conseil) 12.07.2019.
COM (2019) 600 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2019/276 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje 12.07.2019.
COM (2019) 333 Izvješće Komisije - Godišnje izvješće za 2018. o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti te o odnosima s nacionalnim parlamentima 11.07.2019.
COM (2019) 330 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Strateškom inovacijskom programu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta 11.07.2019.
COM (2019) 331 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (preinaka) 11.07.2019.
COM (2019) 284 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Komisiji za ribarstvo zapadnog dijela središnjeg Atlantika 10.07.2019.
COM (2019) 327 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti na Odboru za ribarstvo istočnog dijela središnjeg Atlantika 10.07.2019.
COM (2019) 311 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2014/62/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja, kojom se zamjenjuje Okvirnu odluku Vijeća 2000/383/PUP 09.07.2019.
COM (2019) 285 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Ujedinjeni u ostvarivanju energetske unije i klimatske politike: postavljanje temelja za uspješan prelazak na čistu energiju 09.07.2019.
COM (2019) 298 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u pisanom postupku koji će pokrenuti Odbor tehničkih stručnjaka Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) za donošenje izmjena nacionalnih registara vozila (NVR) i Jedinstvenih tehničkih propisa za telematske aplikacije za teretni promet (TAF) 09.07.2019.
COM (2019) 324 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o pružanju makrofinancijske pomoći trećim zemljama u 2018. 08.07.2019.
COM (2019) 326 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti u okviru Zajedničkog odbora za poljoprivredu osnovanog Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima, u pogledu izmjene priloga 1. i 2. Sporazumu. 08.07.2019.
COM (2019) 322 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trinaesto godišnje izvješće za 2018. o provedbi pomoći Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru 05.07.2019.
COM (2019) 323 Izvješće Komisije Vijeću - Petnaesto izvješće o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 866/2004 od 29. travnja 2004. i stanju koje proizlazi iz njezine primjene za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 05.07.2019.
COM (2019) 351 Komunikacija Komisije Vijeću o proljetnom ciklusu fiskalnog nadzora 2019. za Italiju 05.07.2019.
COM (2019) 400 Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020. - Opći uvod - Opći račun prihoda - Račun prihoda i rashoda po dijelovima 05.07.2019.
COM (2019) 321 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u pogledu podnošenja prijedloga za izmjene dodataka Konvenciji o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja s obzirom na trinaesto zasjedanje Konferencije stranaka 05.07.2019.
COM (2019) 531 Izvješće Komisije - Belgija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 04.07.2019.
COM (2019) 532 Izvješće Komisije - Italija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 04.07.2019.
COM (2019) 319 Izvješće Komisije - Praćenje primjene zakonodavstva Europske unije Godišnje izvješće za 2018. 04.07.2019.
COM (2019) 318 Izvješće Komisije Vijeću o napretku institucija Unije u provedbi postupnog smanjenja odstupanja za irski jezik 04.07.2019.
COM (2019) 530 Izvješće Komisije - Cipar Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.07.2019.
COM (2019) 529 Izvješće Komisije - Francuska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.07.2019.
COM (2019) 315 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o aktivnostima istraživanja i tehnološkog razvoja Europske unije te praćenju programa Obzor 2020. u 2018. 03.07.2019.
COM (2019) 334 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama poduzetima na temelju razrješnice za financijsku godinu 2017. (sažetak) 03.07.2019.
COM (2018) 314 Preporuka za Odluku Vijeća o dopuni pregovaračkih smjernica za Razvojni plan iz Dohe u pogledu pregovora o multilateralnom okviru za olakšavanje ulaganja 03.07.2019.
COM (2019) 307 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Europskom odboru za izradu standarda u području unutarnje plovidbe i u Središnjoj komisiji za plovidbu Rajnom o donošenju obrazaca u području stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi 03.07.2019.
COM (2019) 313 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu o donošenju popisa arbitara koje u ime Unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana 03.07.2019.
JOIN (2019) 11 Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Akcijskog plana za vojnu mobilnost 03.07.2019.
COM (2019) 287 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u pogledu provedbe i rezultata programa Periklo 2020. za zaštitu eura od krivotvorenja u 2018. 02.07.2019.
COM (2019) 290 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) 02.07.2019.
COM (2019) 309 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluka Vijeća 2013/805/EU kojom se Republici Poljskoj odobrava uvođenje mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) i članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 02.07.2019.
COM (2019) 308 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici 01.07.2019.
COM (2019) 252 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2020. omogućila isplata predujmova 01.07.2019.
COM (2019) 251 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji 01.07.2019.
COM (2019) 294 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za javno upravljanje OECD-a i Vijeća OECD-a u pogledu nacrta Preporuke o suzbijanju nezakonite trgovine: povećanje transparentnosti u zonama slobodne trgovine 01.07.2019.
COM (2019) 305 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Dugoročna predviđanja budućih priljeva i odljeva proračuna EU-a (2020.–2024.) 28.06.2019.
COM (2019) 350 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnje izvješće tijelu nadležnom za davanje razrješnice o unutarnjim revizijama provedenima u 2018. 28.06.2019.
COM (2019) 304 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2013/676/EU kojom se Rumunjskoj odobrava nastavak primjene posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 28.06.2019.
COM (2019) 293 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija Akcijskog plana za borbu protiv nezakonite trgovine vatrenim oružjem između EU-a i jugoistočne Europe za razdoblje 2015.-2019. 27.06.2019.
COM (2019) 292 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) u pogledu nadzora grupe i upravljanja kapitalom u grupi društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje 27.06.2019.
COM (2019) 291 Preporuka za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o osnivanju regionalne organizacije ili uspostavi sustava za upravljanje ribarstvom radi očuvanja i upravljanja živim morskim resursima u zapadnom dijelu središnjeg Atlantskog oceana 27.06.2019.
COM (2019) 312 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 27.06.2019.
COM (2019) 264 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Rezultati provjere primjerenosti najrelevantnijeg zakonodavstva o kemikalijama (osim Uredbe REACH) i utvrđeni izazovi, nedostaci i slabosti 25.06.2019.
COM (2019) 289 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o provedbi inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a za 2018. 24.06.2019.
COM (2019) 198 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2019. 24.06.2019.