Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2735
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 290 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu Godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog razvojnog fonda za 2019. 03.09.2020.
COM (2020) 265 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnje izvješće za 2019. o upravljanju proračunom i njegovoj uspješnosti 02.09.2020.
COM (2020) 343 Izvješće Komisije Europskom parlmentu i Vijeću o preispitivanju Uredbe (EU) 2019/125 od 16. siječnja 2019. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 31.08.2020.
COM (2020) 437 Prijedlog uredbe Vijeća o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za uvoz određenih proizvoda ribarstva na Kanarske otoke u razdoblju od 2021. do 2027. 31.08.2020.
COM (2020) 438 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije na sastancima stranaka Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu 31.08.2020.
COM (2020) 472 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u vezi s izmjenama prilogâ Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) i propisa priloženih Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN) 31.08.2020.
COM (2020) 436 Prijedlogu uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Baltičkome moru za 2021. te o izmjeni Uredbe (EU) 2020/123 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti u drugim vodama 31.08.2020.
COM (2020) 285 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Provedba obveza EU-a u području politike za sigurnost opskrbe hranom i ishrane: četvrto dvogodišnje izvješće 26.08.2020.
COM (2020) 433 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Izvješće o napretku u provedbi mreže TEN-T 2016. i 2017. 26.08.2020.
COM (2020) 432 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru veleposlanika AKP-a i EU-a u pogledu izmjene Odluke br. 3/2019 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a od 17. prosinca 2019. o donošenju prijelaznih mjera u skladu s člankom 95. stavkom 4. Sporazuma o partnerstvu između AKP-a i EU-a [2020/2] 26.08.2020.
COM (2020) 263 Izvješće Komisije - Godišnje izvješće o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti u Europskoj uniji za 2018. 25.08.2020.
COM (2020) 429 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje EU-a i Srednje Amerike u pogledu izmjena Dodatka 2. te objašnjenja za članke 15., 16., 19., 20. i 30. Priloga II. Sporazumu o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Srednje Amerike, s druge strane 25.08.2020.
COM (2020) 431 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/2236 od 16. prosinca 2019. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2020. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru 25.08.2020.
COM (2020) 376 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Carinskom odboru koji je osnovan Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, u pogledu preporuke o primjeni članka 27. Protokola o definiciji „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 24.08.2020.
COM (2020) 428 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o trenutačnom stanju priprema za potpunu provedbu uredaba o interoperabilnosti u skladu s člankom 78. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/817 i člankom 74. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/818 21.08.2020.
COM (2020) 427 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 66. sjednici Odbora za Harmonizirani sustav u okviru Svjetske carinske organizacije u pogledu predviđenog donošenja mišljenja o razvrstavanju, odluka o razvrstavanju, izmjena objašnjenja Harmoniziranog sustava ili drugih savjeta o tumačenju Harmoniziranog sustava i preporuka za osiguravanje ujednačenosti tumačenja Harmoniziranog sustava u skladu s Konvencijom o Harmoniziranom sustavu 21.08.2020.
COM (2020) 387 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trinaesto financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (EPFRR) - financijska godina 2019. 20.08.2020.
COM (2020) 383 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive Vijeća (EU) 2016/1164 od 12. srpnja 2016. o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2017/952 od 29. svibnja 2017. o izmjeni Direktive (EU) 2016/1164 u pogledu hibridnih neusklađenosti s trećim zemljama 19.08.2020.
COM (2020) 385 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu o upravljanju Jamstvenim fondom Europskog fonda za strateška ulaganja za 2019. 18.08.2020.
COM (2020) 386 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Ex post evaluacija europskih prijestolnica kulture 2018. (Leeuwarden i Valletta) 18.08.2020.
COM (2020) 384 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. 18.08.2020.
COM (2020) 377 Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru 17.08.2020.
COM (2020) 378 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanjima propisanima člankom 19. stavkom 1. Uredbe 2017/852 o uporabi žive u zubnom amalgamu i proizvodima 17.08.2020.
COM (2020) 372 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Evaluacija oznake europske baštine 14.08.2020.
COM (2020) 264 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Zaštita podataka kao jedan od stupova jačanja položaja građana i pristupa EU-a digitalnoj tranziciji – dvije godine primjene Opće uredbe o zaštiti podataka 14.08.2020.
COM (2020) 375 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije 14.08.2020.
COM (2020) 374 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za trgovinu osnovanom na temelju Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Odbora za trgovinu i poslovnika posebnih odbora 13.08.2020.
COM (2020) 368 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 02 03 01 Unutarnje tržište i proračunska linija 02 03 04 Sredstva za upravljanje unutarnjim tržištem) (Tekst značajan za EGP) 13.08.2020.
COM (2020) 370 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 02 04 77 03 – Pripremno djelovanje za istraživanje u području obrane) (Tekst značajan za EGP) 13.08.2020.
COM (2020) 366 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 04 03 01 03 – Socijalna sigurnost) (Tekst značajan za EGP) 13.08.2020.
COM (2020) 367 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 12 02 01 – financijske usluge) (Tekst značajan za EGP) 13.08.2020.
COM (2020) 369 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 33 02 03 01 – Pravo trgovačkih društava) (Tekst značajan za EGP) 13.08.2020.
COM (2020) 379 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a - Sustav ranog upozoravanja br. 4-6/2020 12.08.2020.
COM (2020) 284 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izradi posebnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju, ograničenog na bilančnu sintetsku sekuritizaciju (Tekst značajan za EGP) 11.08.2020.
COM (2020) 280 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 11.08.2020.
COM (2020) 371 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke br. 940/2014/EU o porezu „octroi de mer” u najudaljenijim francuskim regijama u pogledu razdoblja primjene 11.08.2020.
COM (2020) 361 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Upravnog odbora za Carinsku konvenciju o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR u pogledu prijedloga izmjene Konvencije 11.08.2020.
COM (2020) 281 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 11.08.2020.
COM (2020) 282 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 11.08.2020.
COM (2020) 283 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prilagodbi sekuritizacijskog okvira radi potpore gospodarskom oporavku u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 11.08.2020.
COM (2020) 360 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu identifikacije poreznih obveznika u Sjevernoj Irskoj 10.08.2020.
COM (2020) 355 Prijedlog odluke Vijeća o porezu AIEM primjenjivom na Kanarskim otocima 10.08.2020.
COM (2020) 358 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o operacijama humanitarne pomoći Europske unije financiranima 2019. 07.08.2020.
COM (2020) 359 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata koja je Komisiji dodijeljena u skladu s Uredbom (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 07.08.2020.
COM (2020) 362 Prijedlog odluke Vijeća o podnošenju, u ime Europske unije, prijedlogâ o izmjeni Dodatka IV. Baselskoj konvenciji o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju s obzirom na 15. zasjedanje Konferencije potpisnica te o stajalištu Europske unije o prijedlozima drugih potpisnica o izmjeni Dodatka IV. i drugih dodataka 07.08.2020.
COM (2020) 357 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za pridruživanje u sastavu za trgovinu, koji je osnovan na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu ažuriranja Priloga XIII. (Približavanje carinskog zakonodavstva) Sporazumu 05.08.2020.
COM (2020) 354 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) 2016/792 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata 04.08.2020.
COM (2020) 311 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama poduzetima na temelju razrješnice za financijsku godinu 2018. (Sažetak) 04.08.2020.
COM (2020) 605 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o strategiji EU-a za sigurnosnu uniju 04.08.2020.
COM (2020) 299 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Energija za klimatski neutralno gospodarstvo: strategija EU-a za integraciju energetskog sustava 04.08.2020.