Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4766
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2023) 402 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EZ) br. 223/2009 o europskoj statistici 10.07.2023.
COM (2023) 348 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju dodatnih postupovnih pravila provedbe Uredbe (EU) 2016/679 10.07.2023.
COM (2023) 431 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Naprednog okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane 09.07.2023.
COM (2023) 432 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Naprednog okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane 09.07.2023.
COM (2023) 331 Izmijenjeni prijedlog ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Odluke (EU, Euratom) 2020/2053 o sustavu vlastitih sredstava Europske unije 07.07.2023.
COM (2023) 333 Izmijenjeni prijedlog UREDBE VIJEĆA o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava koja se temelje na sustavu trgovanja emisijama, mehanizmu za ugljičnu prilagodbu na granicama, preraspodijeljenoj dobiti i statističkim vlastitim sredstvima koja se temelje na dobiti poduzeća te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom 07.07.2023.
COM (2023) 330 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Prilagođeni paket za sljedeću generaciju vlastitih sredstava 07.07.2023.
COM (2023) 446 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobrenju povlačenja Europske zajednice za atomsku energiju iz Ugovora o energetskoj povelji 07.07.2023.
COM (2023) 399 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske unije i Republike Albanije o operativnim aktivnostima koje Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu provodi u Republici Albaniji 07.07.2023.
COM (2023) 447 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o povlačenju Unije iz Ugovora o energetskoj povelji 07.07.2023.
COM (2023) 397 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Albanije o operativnim aktivnostima koje Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu provodi u Republici Albaniji 07.07.2023.
COM (2023) 396 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za pridruživanje u sastavu za trgovinu i Vijeću za pridruživanje osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu pozitivne ocjene provedbe faze 1. i faze 2. Priloga XXI.-A Sporazumu o pridruživanju i s njome povezanog pristupa tržištu 07.07.2023.
COM (2023) 314 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o transparentnosti i integritetu aktivnosti dodjele okolišnih, socijalnih i upravljačkih rejtinga 07.07.2023.
COM (2023) 300 NACRT Godišnji proračun Unije za financijsku godinu 2024. - Opći uvod - Opći račun rashoda - Opći račun prihoda - Opći račun prihoda i rashoda po dijelovima 06.07.2023.
COM (2023) 273 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2005/35/EZ o onečišćenju s brodova i uvođenju sankcija, uključujući i kaznene sankcije, za kažnjiva djela onečišćenja 06.07.2023.
COM (2023) 227 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu mjera rane intervencije, uvjeta za sanaciju i financiranja mjera sanacije 06.07.2023.
COM (2023) 382 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni, Protokola uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipta, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Arapske Republike Egipta o općim načelima sudjelovanja Arapske Republike Egipta u programima Unije 06.07.2023.
COM (2023) 379 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipta, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Arapske Republike Egipta o općim načelima sudjelovanja Arapske Republike Egipta u programima Unije 06.07.2023.
COM (2023) 226 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu mjera rane intervencije, uvjeta za sanaciju i financiranja sanacijskih mjera 06.07.2023.
COM (2023) 337 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. 06.07.2023.
COM (2023) 272 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2009/21/EZ o ispunjavanju zahtjeva države zastave 05.07.2023.
COM (2023) 228 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2014/49/EU u pogledu opsega zaštite depozita, korištenja sredstava sustava osiguranja depozita, prekogranične suradnje i transparentnosti 05.07.2023.
COM (2023) 375 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10156/21 INIT; ST 10156/21 ADD 1) o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Slovačke 05.07.2023.
COM (2023) 316 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o razvoju okvirnih uvjeta za socijalnu ekonomiju 04.07.2023.
COM (2023) 426 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008 04.07.2023.
COM (2023) 311 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, SUDU EUROPSKE UNIJE, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, REVIZORSKOM SUDU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Prijedlog o osnivanju međuinstitucijskog tijela za etička pitanja 03.07.2023.
COM (2023) 279 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni direktiva (EU) 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2014/65/EU i (EU) 2016/97 s obzirom na pravila Unije o zaštiti malih ulagatelja 03.07.2023.
COM (2023) 271 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2009/16/EZ o nadzoru države luke 03.07.2023.
COM (2023) 269 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o Europskoj agenciji za pomorsku sigurnost i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1406/2002 03.07.2023.
COM (2023) 278 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 u pogledu modernizacije dokumenta s ključnim informacijama 03.07.2023.
COM (2023) 390 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Dugoročna predviđanja budućih priljeva proračuna EU-a (2024.–2028.) 30.06.2023.
COM (2023) 341 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Uvođenje eura u Hrvatskoj 30.06.2023.
COM (2023) 377 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU Izvješće o napretku u provedbi prvog stupa 30.06.2023.
COM (2023) 317 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Okvir za održivo financiranje koji funkcionira u praksi 30.06.2023.
COM (2023) 343 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnim učincima sudske prodaje brodova koju je Opća skupština Ujedinjenih naroda donijela u New Yorku 7. prosinca 2022. 30.06.2023.
COM (2023) 352 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa potpore strukturnim reformama za 2020. 29.06.2023.
COM (2023) 355 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Sedamnaesto godišnje izvješće za 2022. o provedbi pomoći Unije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru 29.06.2023.
COM (2023) 354 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU Devetnaesto izvješće o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 866/2004 od 29. travnja 2004. i stanju koje proizlazi iz njezine primjene za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. 29.06.2023.
COM (2023) 356 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU Prvo dvogodišnje izvješće o provedbi globalnog pristupa istraživanju i inovacijama 29.06.2023.
COM (2023) 358 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjeni uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627 29.06.2023.
COM (2023) 351 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u radnim skupinama osnovanima Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, ili naknadno osnovanima na temelju tog sporazuma, u vezi s donošenjem njihovih poslovnika 27.06.2023.
COM (2023) 344 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Procjena primjerenosti informacija koje se trebaju objaviti u skladu s člankom 89. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU 26.06.2023.
COM (2023) 374 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10162 2021 INIT; ST 10162/2021 ADD 1) od 6. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Francuske 26.06.2023.
COM (2023) 373 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) (ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1) od 8. rujna 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Irske 26.06.2023.
COM (2023) 372 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) (ST 11941/2021; ST 11941/2021 ADD 1) od 5. listopada 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Malte 26.06.2023.
COM (2023) 342 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) 2017/784 u pogledu razdoblja odobrenja posebne mjere koju je donijela Italija kojom se odstupa od članaka 206. i 226. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i područja primjene te mjere 26.06.2023.
COM (2023) 280 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju mjera te suradnji u stvarima koje se odnose na zaštitu odraslih osoba 25.06.2023.
COM (2023) 370 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 4-6/2023 23.06.2023.
COM (2023) 281 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o ovlašćivanju država članica da postanu ili ostanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije od 13. siječnja 2000. o međunarodnoj zaštiti odraslih osoba 23.06.2023.
COM (2023) 340 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA kojom se Njemačkoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članaka 218. i 232. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 23.06.2023.