Obavijest o zaštiti privatnosti podataka prikupljenih putem videonadzora

Ovom obavijesti pružaju se informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane Hrvatskoga sabora kao voditelja obrade i zaštiti prava te omogućava informiranu odluku o davanju osobnih podataka na prikupljanje i korištenje. Ova obavijest se odnosi isključivo na osobne podatke prikupljene putem sustava videonadzora kojim je obuhvaćen vanjski i unutarnji prostor Hrvatskoga sabora.

Voditelj obrade i kontakt podaci

Hrvatski sabor
Trg svetog Marka 6
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6303 781
e-mail: szop@sabor.hr

Navedeni podaci, ujedno su i podaci službenika za zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci koji se prikupljaju i izvor podataka

Hrvatski sabor, u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti osoba i imovine te propisa iz zaštite na radu, koristi sustav videonadzora kojim je obuhvaćen vanjski i unutarnji prostor (osim radnih prostorija te prostorija za osobnu higijenu i presvlačenje), a prikuplja se video zapis o osobi te podaci o nazočnosti u prostoru obuhvaćenom snimanjem.

Snimke nisu pretražive po osobnim podacima.

Svrha i pravni temelj obrade podataka

Svrha obrade podataka prikupljenih videonadzorom je sigurnost i zaštita osoba i imovine te zaštita na radu.
Pravni temelj obrade podataka:

•    obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, a u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe.

Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti za automatizirano donošenje pojedinačnih odluka, uključujući izradu profila.

Primatelji podataka

Pravo pristupa podacima prikupljenim temeljem videonadzora imaju osobe određene za obavljanje poslovnih procesa temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe Hrvatskoga sabora ili po posebnom ovlaštenju tajnika Hrvatskoga sabora, a sustav je zaštićen od neovlaštenog pristupa.

Osobni podaci mogu se proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade, a s kojima je dogovoreno postupanje s osobnim podacima.

Podaci prikupljeni videonadzorom mogu se na zahtjev dostaviti na uvid nadležnim tijelima ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa.

Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobni podaci se čuvaju dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka, a najdulje 6 mjeseci, osim ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Prava ispitanika

Vaša prava su:
•    pravo na pristup osobnim podacima (budući da sustav nije pretraživ po osobnim podacima, za ostvarenje ovoga prava, potrebno je navesti točno vrijeme i mjesto ulaska u nadzirani prostor)
•    pravo na brisanje,
•    pravo na prigovor.

Zahtjev za ostvarenje prava možete podnijeti službeniku za zaštitu osobnih podataka, pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći ranije navedene podatke.

U slučaju sumnji u povredu privatnosti i zakonitost obrade imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za nadzor:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10000 Zagreb
www.azop.hr