Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  • elektroničkom poštom na adresu: pristup-informacijama@sabor.hr
  • pisanim putem na adresu: Službenik za informiranje, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb
  • faksom na broj: 01/ 6303 415
  • telefonom na broj: 01/4569 634 ili 01/6303 382

Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na zapisnik ponedjeljkom i utorkom od 8.30 do 10.30 sati, u pisarnici Hrvatskoga sabora, Opatička 1, Zagreb.
Zahtjev za pristup informacijama treba sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva 
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Hrvatski sabor ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.