Knjižnica Hrvatskoga sabora

knjižnicaKnjižnica Hrvatskoga sabora osnovana je 1861. godine. Djeluje kao zasebna jedinica u okviru Tajništva Sabora te pruža usluge zastupnicima, radnim tijelima i djelatnicima Stručne službe Sabora.

Knjižnica prikuplja, izgrađuje i organizira zbirku knjižnične građe te u tu svrhu obavlja poslove selekcije, nabave, obrade i davanja na korištenje građe; izrađuje, održava i razvija knjižnične baze podataka, izrađuje informacijska pomagala – biltene prinova, bibliografije, pojmovnik Eurovoc.

Osim toga pruža informacijske usluge, provodi tematska pretraživanja te uređuje i održava sadržaj i informacije u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Knjižnice.

U okviru suradnje s Europskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), Knjižnica surađuje i razmjenjuje informacije s ostalim parlamentarnim službama u Europi i svijetu. Također je i članica Sekcije za parlamentarne knjižnice i istraživačke servise Međunarodne federacije knjižničarskih društava (IFLA).

  • Zbirke
  • Usluge
  • ECPRD

Zbirke

Zbirke
Knjižnica Sabora u svom fondu okuplja vrijednu građu koja se kontinuirano nadopunjuje novim naslovima na temelju preporuka za specijalne, parlamentarne knjižnice a sukladno potrebama korisnika Hrvatskog sabora. Fond je organiziran u nekoliko zbirki: 

Zbirka knjiga
Knjižni fond sastoji se od 35 000 svezaka, pretežito iz područja prava, politike, međunarodnih odnosa, uprave, povijesti, ekonomije te temeljnih djela iz sociologije, filozofije i umjetnosti. Naslovi od 1990. godine do danas su pretraživi u online katalogu, dok se stariji naslovi mogu pretražiti u katalozima na listićima. Prema Pravilniku o radu Knjižnice Sabora korisnici mogu istodobno posuditi najviše tri knjige, na rok od 30 dana. 

Priručna zbirka
U priručnoj zbirci nalaze se enciklopedije (opće i specijalne), rječnici, biografski leksikoni i priručnici, bibliografije, almanasi, atlasi, godišnjaci, popisi i adresari. Naslovi priručne zbirke pretraživi su u online katalogu Knjižnice. Priručna se građa ne posuđuje, već se može koristiti samo u čitaonici Knjižnice

Zbirka starih knjiga
Zbirka sadrži raritetnu građu koja predstavlja državnopravni, povijesni i zakonodavni kontinuitet Hrvatskoga sabora te vrijedna izdanja iz hrvatske povijesti i kulture. Zbirka starih knjiga pretraživa je u katalozima na listićima. Građa za čitanje i proučavanje može se koristiti samo u čitaonici Knjižnice. Fotokopiranje građe nije dopušteno. Mikrofilmska i druga snimanja obavljaju se prema dogovoru. 

Zbirka časopisa
Zbirka sadržava tekuće dnevne i tjedne novine te 165 naslova domaćih i stranih periodičkih publikacija. Knjižnica čuva dva zadnja godišta dnevnih i četiri zadnja godišta tjednih novina. Naslovi časopisa pretraživi su u online katalogu Knjižnice. Zbirka također sadrži i časopise i novine iz 19. stoljeća te izdanja HAZU-a od 1867. do danas. Zbirka se ne posuđuje izvan Knjižnice i može se koristiti u čitaonici. Korisnicima je na zahtjev omogućeno fotokopiranje i skeniranje pojedinih članaka. Fotokopiranje građe iz 19. stoljeća nije dopušteno. Mikrofilmska i druga snimanja obavljaju se prema dogovoru. 

Zbirka službenih publikacija
Zbirka okuplja službene publikacije Republike Hrvatske (Narodne novine i Međunarodni ugovori), službene publikacije županija, gradova i općina. Osim toga, zbirka sadrži i službene publikacije Jugoslavije i republika bivše Jugoslavije te zbirku službenih publikacija iz 19. stoljeća. Naslovi zbirke službenih publikacija pretraživi su u online katalogu, dok je zbirka službenih publikacija iz 19. stoljeća pretraživa u katalozima na listićima. Zbirka se ne posuđuje izvan Knjižnice i može se koristiti u čitaonici Knjižnice. 

Specijalna zbirka
Knjižnica posjeduje vrijednu zbirku stenogramskih zapisnika sjednica Sabora objavljenih u razdoblju od 1861. pa sve do 1980. godine, kada su se stenogramski zapisnici prestali objavljivati u tiskanom obliku. Naslovi specijalne zbirke pretraživi su u online katalogu Knjižnice. Građa za čitanje i proučavanje može se koristiti samo u čitaonici Knjižnice. Fotokopiranje građe nije dopušteno. Mikrofilmska i druga snimanja obavljaju se prema dogovoru.
 
 

Usluge

Knjižnica korisnicima nudi mogućnost korištenja i posudbe knjižnične građe, raznovrsne informacijske usluge, pristup i pretraživanje knjižničnih kataloga i baza podataka, izdaje publikacije te daje poduku za korištenje i pretraživanje mrežnih izvora informacija. 

Posudba
Prema Pravilniku o radu Knjižnice Hrvatskoga sabora korisnici mogu istodobno posuditi najviše 3 knjige, na rok od 30 dana. Građa iz specijalne zbirke, priručne zbirke te časopisi, službene publikacije i elektronička građa se ne posuđuju. 

Informacijske usluge
Informacijska djelatnost Knjižnice obuhvaća prikupljanje i distribuciju znanstvenih i stručnih informacija te uključuje pronalaženje, ocjenu, odabir i vrednovanje izvora informacija. Sukladno tome, informacijski stručnjaci Knjižnice korisnicima pružaju raznovrsne informacijske usluge, koje između ostaloga, uključuju:

- pružanje faktografskih i pripremu bibliografskih informacija 
- bibliografska i tematska pretraživanja 
- obavljanje selekcije i verifikacije informacija 
- komparativna istraživanja vezana uz zakonodavstvo 
- odgovore na različite upite zastupnika povezane s njihovim parlamentarnim dužnostima

Katalozi i baze podataka
Knjižnica izrađuje, održava i razvija knjižničnu bazu podataka, omogućava pristup i pretraživanje javno dostupnih baza podataka te organizira, po potrebi, poduku korisnika za pretraživanje online kataloga Knjižnice, ostalih dostupnih baza podataka i interneta. 

Katalozi na listićima
Katalozi na listićima omogućavaju pretraživanje abecednog, matičnog, mjesnog i predmetnog kataloga Knjižnice koji sadrže zapise o knjižničnoj građi fonda od početka djelovanja Knjižnice do 2000. godine. Prvi katalog Knjižnice pod nazivom “Popis knjiga knjižnice Sabora Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije“ tiskan je 1905. godine i sadrži 747 bibliografskih jedinici iz fonda Knjižnice. 

Online katalog
Online katalog Knjižnice sadrži sve novonabavljene knjige od 1990. godine do danas, značajan dio zbirke službenih publikacija, tekuće naslove hrvatskih i stranih časopisa, odabrane članke iz pojedinih časopisa te elektroničku građu (CD-ROM). Katalog se pretražuje prema autoru, naslovu, riječima iz naslova, predmetnim odrednicama te ISBN i ISSN broju. Knjižnična građa se od 2000. godine sadržajno obrađuje pomoću Pojmovnika Eurovoc. Eurovoc je multidisciplinarni, višejezični pojmovnik Europske unije. Kao strukturirani i kontrolirani popis naziva svih važnih pojmova koji se javljaju u dokumentima EU-a pokriva 21 područje s 127 potpodručja iz djelatnosti Europske unije. 

Baze podataka
IUS-INFO - portal s pravnim sadržajem dostupan za pretraživanje sa svih računala u Hrvatskome saboru
Hrčak - portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
DOAJ - directory of open access journals
 

ECPRD

Europski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) 

ECPRD (European Centre for Parliamentary Research and Documentation) je interna mreža za međuparlamentarnu suradnju i razmjenu informacija koja okuplja korespondente nacionalnih parlamenata a djeluje pod pokroviteljstvom Europskoga parlamenta i Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. 

Osnovan je 1977. godine na prijedlog predsjednika europskih parlamenata. Glavni cilj djelovanja ECPRD-a je poticanje razmjene informacija, ideja, iskustava i najbolje prakse među parlamentarnim službama država članica. Informacijska mreža predstavlja jedinstveni forum na kojem se, između ostaloga, postavljaju upiti i dobivaju odgovori vezani uz teme iz svakodnevnog rada nacionalnih parlamenata. Centar djeluje uz pomoć korespondenata koji koordiniraju sve aktivnosti vezane uz ECPRD. 

Krajem 1996. godine, kada je Republika Hrvatska primljena u Vijeće Europe, Hrvatski sabor postao je član ECPRD-a i otada aktivno sudjeluje u njegovu radu.

ECPRD korespondentica
Branka Martinčić
voditeljica Knjižnice
Telefon: +385 1 45 69 589 (12 589)
e-mail: bmartin@sabor.hr

Zamjenica ECPRD korespondentice
Anamarija Nejašmić
savjetnica u Hrvatskome saboru
Telefon: +385 1 63 03 476 (13 476)
e-mail: anamarija.nejasmic@sabor.hr