Ustrojstvo Sabora prema Poslovniku

predvorje
Predvorje Sabornice

Unutarnje ustrojstvo Hrvatskoga sabora određeno je Poslovnikom.

Prema Poslovniku, Sabor ima predsjednika i dva do pet potpredsjednika koji zajedno čine Predsjedništvo. Na poziv predsjednika Sabora, u radu Predsjedništva sudjeluje i tajnik Sabora.

Tajnika Sabora imenuje i razrješuje Sabor. Tajnik donosi Pravilnik o unutarnjem redu, odgovoran je za obavljanje poslova stručne službe, osigurava financijska sredstva za rad Sabora i stručne službe, a obavlja i druge poslove propisane Poslovnikom za koje je odgovoran Saboru. Tajnika i zamjenika tajnika imenuje Sabor na rok od četiri godine.

Sabor osniva stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih, sigurnosnih, tehničkih i drugih poslova. Rad Stručne službe Sabora usmjerava i usklađuje tajnik Sabora i odgovoran je za njezin rad.

Poslove Stručne službe obavljaju službenici razvrstani u unutarnje ustrojstvene jedinice:

Tajništvo Sabora

Tajništvo Hrvatskoga sabora obavlja zadaće koje se odnose na: stručne administrativne i sigurnosne poslove u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, rad izaslanstava Sabora, poslove za zastupnike i klubove zastupnika, poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalno i financijsko poslovanje Sabora, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

Tajnik Hrvatskoga sabora: 
Davor Orlović, dipl. iur.
Telefon: 01/45 69 435
Telefaks: 01/63 03 008
e-mail: tajnik@sabor.hr


Zamjenica tajnika i tajnica sjednice Sabora:
Kristina Zadro Omrčen, dipl. iur.
Telefon: 01/45 69 436
Telefaks:01/63 03 008


Pomoćnici tajnika:

Nada Milak, dipl. oec. 
Telefon: 01/6303 063 
e-mail: nmilak@sabor.hr


Đurđica Pralas, dipl. iur.
Telefon: 01/63 03 571
e-mail: durdica.pralas@sabor.hr


Ivo Rađa, dipl. ing.
Telefon: 01/6303 680
e-mail: ivo.radja@sabor.hr


Andrea Sever-Koren, dipl. iur. 
Telefon: 01/4569 538
e-mail: andrea.sever-koren@sabor.hr

Ilijana Krešić Rajič, dipl. iur. 
Telefon: 01/4569 550
e-mail: ilijana.kresic@sabor.hr 

Ured predsjednika Sabora

Dana 5. svibnja 2017., na 3. sjednici Hrvatskoga sabora, za predsjednika Hrvatskoga sabora izabran je Gordan Jandroković, zastupnik iz reda Hrvatske demokratske zajednice.

Kontakt:

Ured predsjednika Hrvatskoga sabora

Trg sv. Marka 6-7, 10000 Zagreb 
Telefon: 01/4569 444, 6303 544 
Faks: 01/6303 010 
e-mail: predsjednik@sabor.hr

Uredi potpredsjednika Sabora

Prema ustavnoj odredbi Hrvatski sabor ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika. 

Poslovnikom Hrvatskoga sabora određeno je da Sabor ima dva do pet potpredsjednika. Ako se biraju dva potpredsjednika, jedan se bira na prijedlog parlamentarne većine, a drugi na prijedlog parlamentarne manjine. Ako se bira pet potpredsjednika, tri se biraju na prijedlog parlamentarne većine, a dva na prijedlog parlamentarne manjine. 

Predsjednik i potpredsjednici čine Predsjedništvo Sabora.

Ured za protokol Sabora

Ured za protokol Sabora obavlja stručne, organizacijske, savjetodavne i tehničke poslove u svom djelokrugu za potrebe Sabora, posebno za predsjednika i potpredsjednike Sabora, te radna tijela Sabora, vezano uz prijam i organizaciju sastanaka, posjeta, okruglih stolova, tribina, i dr., delegacija i izaslanstva kako predstavnika različitih institucija, udruga i sl. iz Republike Hrvatske, tako i izaslanstava stranih država, stranih parlamenata te odbora stranih parlamenata, međunarodnih organizacija, veleposlanstva i misija u Republici Hrvatskoj.

U suradnji s protokolima drugih institucija u Republici Hrvatskoj Ured organizira ceremonijale posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Republiku Hrvatsku koje se održavaju u zgradi Sabora ili na drugim lokacijama, a u kojima sudjeluju predsjednik Sabora i potpredsjednici Sabora.

Kontakt Ureda:
Telefon: +385 1 4569 702
Faks: +385 1 4569 624 
e-mail: protokol@sabor.hr

Ured za međunarodne i europske poslove

Ured za međunarodne i europske poslove obavlja stručne, savjetodavne, organizacijske, prevoditeljske, koordinacijske i administrativne poslove za potrebe Sabora, posebno za predsjednika i potpredsjednike Sabora, te predsjednike radnih tijela i voditelje izaslanstava u svezi s međunarodnim i europskim poslovima.

Ured priprema stručnu obradu materijala za bilateralne i multilateralne međunarodne sastanke dužnosnika Sabora, obavlja funkcije tajništva za izaslanstva Hrvatskoga sabora u međunarodnim parlamentarnim organizacijama, priprema stručnu obradu materijala koji se odnose na Europsku uniju za bilateralne i multilateralne sastanke dužnosnika Sabora te pruža stručnu potporu u aktivnostima vezanim uz Europsku uniju predsjedniku Sabora, potpredsjednicima Sabora, tajniku i radnim tijelima. Ured je središnje mjesto za informiranje o međunarodnim i europskim poslovima.

U okviru Ureda za međunarodne i europske poslove djeluje predstavnik Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu sa sjedištem u Europskom parlamentu u Bruxellesu, a tijekom plenarne sjednice Europskog parlamenta u Strasbourgu. Predstavnik predstavlja Hrvatski sabor u Europskom parlamentu na službeničkoj razini i obavlja širok spektar zadaća koje uključuju pružanje podrške Hrvatskom saboru i njegovim radnim tijelima, prvenstveno matičnom Uredu za međunarodne i europske poslove te Odboru za europske poslove u obavljanju poslova vezanih uz Europsku uniju.


Kontakt Ureda za međunarodne i europske poslove:
Demetrova 15, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6303 816
Faks: 01/6303 369
e-mail: ured-mep@sabor.hr

Predstojnica Ureda za međunarodne i europske poslove:
Andrea Halambek
Telefon: 01/4569 422
Faks: 01/6303 369
e-mail: andrea.halambek@sabor.hr

Voditelj Odjela za međunarodne poslove:
Stjepan Vukas
Telefon: 01/6303 972
e-mail: stjepan.vukas@sabor.hr

Voditeljica Odjela za europske poslove:
Tatjana Briški
Telefon: 01/6303 531
Faks: 01/6303 369
e-mail: tatjana.briski@sabor.hr

Predstavnica Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu:
Tanja Babić 
Adresa: MTY 06 R 012, Rue Montoyer 70, B-1047 Bruxelles 
Telefon: +32 2 28 41612
e-mail: tanja.babic@natparl.ep.europa.eu, tanja.babic@sabor.hr

Tajništvo Sabora poslove i zadaće obavlja putem sljedećih zasebnih jedinica:

Ured tajnika Sabora

Tajništvo Hrvatskoga sabora obavlja zadaće koje se odnose na: stručne administrativne i sigurnosne poslove u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, rad izaslanstava Sabora, poslove za zastupnike i klubove zastupnika, poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalno i financijsko poslovanje Sabora, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

Tajnik Hrvatskoga sabora: 
Davor Orlović, dipl. iur.
Telefon: 01/45 69 435
Telefaks: 01/63 03 008
e-mail: tajnik@sabor.hr

Služba radnih tijela

Služba radnih tijela Sabora obavlja stručne i administrativne poslove za predsjednike radnih tijela, radna tijela i pododbore radnih tijela odnosno radne skupine ako ih radno tijelo osnuje.
U Stručnoj službi radnih tijela Sabora može se osnovati ured za jedno ili više radnih tijela.
Odluku o osnivanju ureda, na prijedlog tajnika Sabora i predsjednika radnog tijela, odnosno predsjednika radnih tijela te uz prethodno mišljenje radnih tijela za čije se potrebe ured osniva, donosi Predsjedništvo Sabora.

Radna tijela Sabora su odbori i povjerenstva osnovana u skladu s Poslovnikom Hrvatskoga sabora.

Služba klubova zastupnika

Službe klubova zastupnika obavljaju stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika i članova klubova zastupnika. Pružaju stručnu i administrativnu pomoć u pripremi članova kluba za sjednice Sabora i radnih tijela te druge poslove po nalogu predsjednika Kluba zastupnika.

Služba za pripremu i obradu sjednica Sabora

Služba za pripremu i obradu sjednica Sabora obavlja stručne, administrativne i druge poslove vezane uz organizaciju sjednica Sabora, skrbi o osiguravanju materijala za raspravu na sjednicama Sabora i sjednicama radnih tijela te upućivanju materijala zastupnicima, priprema zaključke, odluke i druge akte koje donosi Sabor.

Voditelj Službe: Robert Jambrović
Telefon: +385 1 45 69 405
Faks: +385 1 63 03 030
e-mail: rjambrovic@sabor.hr

Služba za pripremu akata Sabora za objavu

Služba za pripremu akata Sabora za objavu obavlja poslove pripreme akata Sabora za objavu u "Narodnim novinama", uređujući tekst akata nomotehnički, redakcijski i u skladu s izglasanim ili prihvaćenim amandmanima te obavlja korekturu i lekturu teksta zakona i drugih akata.

Voditeljica Službe: Suzana Jelinić
Telefon: +385 1 45 69 492
Faks: +385 1 63 03 012
e-mail: suzana.jelinic@sabor.hr

Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

Služba za pravne poslove i ljudske potencijale obavlja stručne poslove izrade nacrta odluka, pravilnika i drugih akata iz svog djelokruga. U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala. Sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u sporovima. Obavlja stručne, upravne i administrativne poslove iz djelokruga radno-pravnih poslova za zastupnike u Saboru i državne službenike i namještenike u Stručnoj službi Sabora. Prati statusna stanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika te vodi osobne očevidnike državnih službenika i namještenika Stručne službe. Sudjeluje u izradi, donošenju i provedbi programa razvoja upravljanja i stručnog usavršavanja.

Voditeljica Službe: Marijana Mikulić
Telefon: +385 1 45 69 647 
Faks: +385 1 63 03 778
e-mail: sluzbappljp@sabor.hr

Služba za medije

Služba za medije obavješćuje javnost o radu Sabora i njegovih radnih tijela. Također organizira konferencije za medije, priprema priopćenja i obavijesti o radu Sabora te daje odgovore i informacije na pitanja novinara. Služba organizira medijsko praćenje rada Sabora i akreditiranje novinara koji prate rad Sabora. Obavlja poslove vezane uz rad saborske televizije te uređuje i održava internetski portal Sabora.

Kontakt:

Voditeljica Službe: Marina Buntić Juričić
Telefon: +385 1 45 69 638; 45 69 423
Faks: +385 1 45 69 611; 45 69 657
e-mail: mediji@sabor.hr

Služba za građane

Služba za građane u sklopu koje djeluje Edukativni centar obavlja poslove izravnih kontakata sa građanima sa ciljem afirmiranja otvorenosti i dostupnosti Hrvatskoga sabora građanima, priprema odgovore na upite građana o radu Sabora i parlamentarnoj proceduri, priprema stalne i povremene publikacije o radu Sabora, organizira posjete građana radi razgledavanja Sabora i upoznavanja sa njegovim radom uz mogućnost prisustvovanja sjednici Sabora, organizira edukativne posjete učenika i studenata Saboru te edukativne programe surađujući sa školama u provedbi nastavnih kurikuluma, te surađujući sa visokim učilištima u sustavu visokog obrazovanja u provedbi studijskih programa. Služba za građane provodi i program volontiranja studenata u Saboru.

Voditeljica Službe: dr. sc. Sanja Šurina
Telefon: +385 1 45 69 460
Faks: +385 1 63 03 018
e-mail: gradjani@sabor.hr

Informacijsko-dokumentacijska služba, istraživanje i mrežne informacije

Informacijsko-dokumentacijska služba (INFODOK) obavlja stručne poslove prikupljanja, obrade, pohrane i davanja na korištenje parlamentarnih akata i fonograma u papirnatom i elektroničkom obliku putem baza podataka na intranetskim i internetskim stranicama Sabora, osigurava pristup različitim mrežnim informacijskim servisima, pruža informacijske, dokumentacijske, istraživačke, analitičke i referentne usluge zastupnicima, radnim tijelima i Stručnoj službi Sabora te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Voditeljica Službe: dr. sc. Daniela Sraga
Tel.: +385 1 4569-660 
Faks: +385 1 6303-797 
e-mail: infodok@sabor.hr

Knjižnica

Knjižnica Hrvatskoga sabora djeluje kao zasebna jedinica u okviru Tajništva Sabora te pruža usluge zastupnicima, radnim tijelima i djelatnicima Stručne službe Sabora.

Knjižnica prikuplja, izgrađuje i organizira zbirku knjižnične građe te u tu svrhu obavlja poslove selekcije, nabave, obrade i davanja na korištenje građe; izrađuje, održava i razvija knjižnične baze podataka, izrađuje informacijska pomagala – biltene prinova, bibliografije, pojmovnik Eurovoc.

Voditeljica Službe: Anamarija Nejašmić
Tel.: +385 1 6303 476
e-mail: knjiznica@sabor.hranamarija.nejasmic@sabor.hr

Služba za opće poslove

Služba za opće poslove obavlja poslove financijsko-materijalnog poslovanja i nabave, poslove investicijskog i tekućeg održavanja objekata, inventara, opreme te rukovanja imovinom. Obavlja i poslove prijema i otpreme pošte, pismohrane, prijepisa i tiskare. Skrbi o poslovima telekomunikacija, informatike, elektronike, audio i videotehnike. U Službi se obavljaju i poslovi autoprijevoza, pružanja ugostiteljskih usluga te drugi poslovi od značaja za rad Sabora po nalogu tajnika Sabora.

Voditeljica Službe: Sanja Polić
Tel.: +385 01/6303 120
Faks: +385 01/6303 129
e-mail: sluzbaop@sabor.hr

Straža

Straža obavlja poslove nadzora ulaska osoba, robe i vozila te poslove održavanja reda i mira u objektima Sabora kao i druge poslove od značenja za sigurnost osoba i imovine u tim objektima.

Kontakt:
Josip Kampić, zapovjednik Straže
Telefon: +385 1 45 69 689
Faks: +385 1 45 69 315
e-mail: jkampic@sabor.hr

Zdravko Dujić, zamjenik zapovjednika Straže
Telefon: +385 1 45 69 690