Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2095
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2019) 477 Prijedlog odluke Komisije o financijskim doprinosima koje trebaju platiti države članice radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2021., godišnji iznos za 2020., prvi obrok za 2020. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za 2022. i 2023. 10.10.2019.
COM (2019) 467 Prijedlogu odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući treći obrok za 2019. 10.10.2019.
COM (2019) 451 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o usklađenosti Europskog nadzornog tijela za bankarstvo sa zahtjevima koji se odnose na njegovo sjedište 09.10.2019.
COM (2019) 454 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o hrani i sastojcima hrane podvrgnutima ionizirajućem zračenju za 2016. i 2017. 08.10.2019.
COM (2019) 464 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Provedba Direktive 2010/40 EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za razvoj inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza (Tekst značajan za EGP) 08.10.2019.
COM (2019) 463 Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće o gospodarskom i društvenom stanju Goza (Malta) iz 2019. 08.10.2019.
COM (2019) 453 Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Sredozemnom i Crnome moru za 2020. 08.10.2019.
COM (2019) 449 Izvješće Komisije Europskom parlamentu o aktivnostima i savjetovanjima Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja iz članka 31. Uredbe (EU) 2019/125 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 07.10.2019.
COM (2019) 442 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Belgije – EGF/2019/001 BE/Carrefour 04.10.2019.
COM (2019) 445 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o izvoznim dozvolama 2017. i 2018. u skladu s Uredbom o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 01.10.2019.
COM (2019) 446 Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od najviše godinu dana 01.10.2019.
COM (2019) 440 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica i Ukrajine kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji 01.10.2019.
COM (2019) 447 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2019. 01.10.2019.
COM (2019) 448 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2019. 01.10.2019.
COM (2019) 441 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica i Ukrajine kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji 01.10.2019.
COM (2019) 439 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranja ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EU) br. 658/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za lijekove za provedbu aktivnosti farmakovigilancije u pogledu lijekova za primjenu kod ljudi 30.09.2019.
COM (2019) 435 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2000/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2000. o kakau i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi, Direktive Vijeća 2001/110/EZ od 20. prosinca 2001. o medu, Direktive Vijeća 2001/111/EZ od 20. prosinca 2001. o određenim šećerima namijenjenim prehrani ljudi, Direktive Vijeća 2001/112/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi te Direktive Vijeća 2001/113/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim džemovima, želeima i marmeladama te zaslađenom kesten pireu namijenjenim prehrani ljudi 27.09.2019.
COM (2019) 437 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 27.09.2019.
COM (2019) 433 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008, Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 te Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europs 27.09.2019.
COM (2019) 436 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 i na temelju Uredbe (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 27.09.2019.
COM (2019) 434 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 27.09.2019.
COM (2019) 560 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima 27.09.2019.
COM (2019) 420 Preporuka za odluku Vijeća o odobrenju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Japana o prijenosu i uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) radi sprečavanja i suzbijanja terorizma i drugih teških transnacionalnih kaznenih djela 27.09.2019.
COM (2019) 438 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u u pogledu suradnje u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [Proširena suradnja EU-a, Islanda i Norveške u području klimatske politike] 27.09.2019.
COM (2019) 429 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2017. 26.09.2019.
COM (2019) 422 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Dvanaesto financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (epfrr) Financijska godina 2018. 25.09.2019.
COM (2019) 425 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom Gospodarskom i Socijalnom odboru o primjeni Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova 25.09.2019.
COM (2019) 426 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i Socijalnom odboru o primjeni i provedbi Direktive 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”) 25.09.2019.
COM (2019) 430 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje osnovanog Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 25.09.2019.
COM (2019) 423 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Upravnom odboru Međunarodne konvencije o usklađivanju graničnih kontrola robe 25.09.2019.
COM (2019) 427 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova radi izmjene priloga I. i II. Sporazumu 25.09.2019.
COM (2019) 365 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Provedba trećeg programa djelovanja Unije u području zdravstva u 2016. 23.09.2019.
COM (2019) 615 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Rezultati privremene evaluacije programa ISA² 23.09.2019.
COM (2019) 432 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za pridruživanje osnovanom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Kraljevine Maroka, s druge strane, u pogledu razmjene informacija s ciljem procjene učinka Sporazuma u obliku razmjene pisama o izmjeni Sporazuma 20.09.2019.
COM (2019) 424 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za pravila o podrijetlu osnovanom Sporazumom o pravilima o podrijetlu (WTO GATT 1994.) priloženom konačnom aktu potpisanom u Marakešu 15. travnja 1994. 20.09.2019.
COM (2019) 415 Izvješće Komisije Europskom Parlamentu i Vijeću o aktivnostima Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji 2017. i 2018. 16.09.2019.
COM (2019) 412 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o sastanku na vrhu o djelovanju u području klime 2019. u organizaciji glavnog tajnika Ujedinjenih naroda u New Yorku 16.09.2019.
COM (2019) 414 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na trećem zasjedanju Konferencije stranaka Minamatske konvencije o živi u pogledu donošenja Odluke o postupnom ukidanju uporabe zubnog amalgama i o izmjeni Priloga A toj konvenciji 16.09.2019.
COM (2019) 413 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na trećem zasjedanju Konferencije stranaka Minamatske konvencije o živi u pogledu donošenja Odluke o utvrđivanju pragova za otpad koji sadržava živu u skladu s člankom 11. stavkom 2. te konvencije 16.09.2019.
COM (2019) 374 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Pravila o zaštiti podataka kao katalizator povjerenja u EU-u i izvan njega – analiza napretka 13.09.2019.
COM (2019) 416 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva u pogledu revizije poglavlja 9. Priloga 9. („Olakšavanje”) Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu s obzirom na standarde i preporučene prakse za podatke iz evidencije podataka o putnicima 13.09.2019.
COM (2019) 461 Prijedlog uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2020. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije 13.09.2019.
COM (2019) 417 Prijedlogu odluke Vijeća o odobrenju otvaranja pregovora o Sporazumu između Europske unije i Republike Kabo Verdea o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Republike Kabo Verde o pojednostavljenju izdavanja viza za kratkotrajni boravak građana Republike Kabo Verde i Europske unije 13.09.2019.
COM (2019) 356 Izvješće Komisije o primjeni u 2018. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 12.09.2019.
COM (2019) 353 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću - Devetnaesto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije 11.09.2019.
COM (2019) 620 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke 573/2014/EU o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) 11.09.2019.
COM (2019) 409 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Glavnom vijeću Svjetske trgovinske organizacije u pogledu donošenja odluke o produljenju izuzeća WTO-a kojim se Sjedinjenim Američkim Državama dopušta primjena povlaštenog tarifnog postupanja na temelju Zakona Sjedinjenih Država o gospodarskom oporavku Karipskog bazena (CBERA) 11.09.2019.
COM (2019) 410 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Glavnom vijeću Svjetske trgovinske organizacije u pogledu donošenja odluke o produljenju izuzeća WTO-a kojim se zemljama u razvoju članicama WTO-a dopušta primjena povlaštenog tarifnog postupanja za najnerazvijenije zemlje 11.09.2019.
COM (2019) 394 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Završne pripreme za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 1. studenoga 2019. 10.09.2019.
COM (2019) 411 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu 10.09.2019.