Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4046
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2022) 420 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnom vijeću za žitarice u pogledu izmjene Poslovnika Konvencije o trgovini žitaricama iz 1995. u pogledu trajanja ugovora vanjskog revizora 25.08.2022.
COM (2022) 410 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću članova Međunarodnog vijeća za masline (IOC) u pogledu pristupanja Republike Azerbajdžana Međunarodnom sporazumu o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. 24.08.2022.
COM (2022) 398 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o ovlašćivanju Švedske da primjenjuje snižene stope trošarine na benzin, neoznačeno plinsko ulje i ekvivalentna goriva koja se upotrebljavaju kao pogonsko gorivo u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ 24.08.2022.
COM (2022) 344 Izvješće Komisije - Praćenje primjene prava Europske unije Godišnje izvješće za 2021. 23.08.2022.
COM (2022) 413 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću članova Međunarodnog vijeća za masline (IOC) u pogledu pristupanja Kraljevine Saudijske Arabije Međunarodnom sporazumu o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. 23.08.2022.
COM (2022) 415 Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Baltičkome moru za 2023. te o izmjeni Uredbe (EU) 2022/109 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti u drugim vodama 23.08.2022.
COM (2022) 403 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim sporazumom o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane, u vezi s predviđenim donošenjem odluke o osnivanju radne skupine za razvojnu suradnju 22.08.2022.
COM (2022) 411 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću članova Međunarodnog vijeća za masline (IOC) u vezi s uklanjanjem kategorije „obično djevičansko maslinovo ulje” iz Priloga B Međunarodnom sporazumu o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. 22.08.2022.
COM (2022) 360 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Štednja plina za sigurnu zimu” 19.08.2022.
COM (2022) 414 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora u ime Europske unije o konvenciji Vijeća Europe o umjetnoj inteligenciji, ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava 18.08.2022.
COM (2022) 397 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u i Protokola 37. (koji sadrži popis predviđen člankom 101.) uz Sporazum o EGP-u 18.08.2022.
COM (2022) 402 Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru za oznake zemljopisnog podrijetla osnovanom Sporazumom između Europske unije i Narodne Republike Kine o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla 18.08.2022.
JOIN (2022) 13 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću Strateško partnerstvo sa Zaljevom 16.08.2022.
COM (2022) 394 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Europskom odboru za izradu standardâ u području unutarnje plovidbe i u Središnjoj komisiji za plovidbu Rajnom o donošenju standardâ u unutarnjoj plovidbi 11.08.2022.
COM (2022) 393 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o postupanju s vlasničkim kapitalom središnje druge ugovorne strane u okviru instrumenta za otpis i konverziju na temelju Uredbe (EU) 2021/23 10.08.2022.
COM (2022) 391 Prijedlog preporuke Vijeća o vodećim načelima za vrednovanje znanja 09.08.2022.
COM (2022) 388 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Izvješće za razdoblje 2015.–2020. o financijskom stanju sustava osiguranja za slučaj nezaposlenosti bivših članova privremenog ili ugovornog osoblja i parlamentarnih asistenata koji su nezaposleni nakon prestanka radnog odnosa u instituciji Europske unije 08.08.2022.
COM (2022) 362 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih odredbi za programe suradnje za razdoblje 2014.–2020. koji se podupiru iz Europskog instrumenta za susjedstvo i u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja”, nakon poremećaja u provedbi programa 08.08.2022.
COM (2022) 389 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o aktivnostima istraživanja i tehnološkog razvoja u Europskoj uniji i praćenju programa Obzor Europa i Obzor 2020. za 2021. 05.08.2022.
COM (2022) 385 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Europskog energetskog programa za oporavak i Europskog fonda za energetsku učinkovitost 05.08.2022.
COM (2022) 387 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o usklađenosti Europskog tijela za bankarstvo sa zahtjevima o mjestu njegova sjedišta 04.08.2022.
COM (2022) 395 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću ministara Energetske zajednice o uključivanju Uredbe (EU) 2022/1032 o skladištenju plina u pravnu stečevinu Energetske zajednice 03.08.2022.
COM (2022) 381 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1108/70 o uvođenju računovodstvenog sustava izdataka za infrastrukturu u željezničkom i cestovnom prometu te prometu unutarnjim vodnim putovima i Uredbe Komisije (EZ) br. 851/2006 o određivanju sadržaja stavaka koje treba uvrstiti u različite rubrike (konta) u računovodstvenim obrascima prikazanim u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1108/70 03.08.2022.
COM (2022) 383 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o preispitivanju provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost 01.08.2022.
COM (2022) 358 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o tehničkoj izvedivosti za daljnje smanjenje emisija brodskih porivnih strojeva i uvođenje zahtjeva za emisije isparavanjem i o utjecaju projektnih kategorija plovila na informiranje potrošača i na proizvođače kako je utvrđeno u članku 52. Direktive 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 01.08.2022.
COM (2022) 401 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti – financijska godina 2021. 01.08.2022.
COM (2022) 292 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnje izvješće tijelu nadležnom za davanje razrješnice o unutarnjim revizijama provedenima 2021. 01.08.2022.
COM (2022) 366 Izvješće Komisije Godišnje izvješće za 2021. o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti te o odnosima s nacionalnim parlamentima 01.08.2022.
COM (2022) 386 Izvješće Komisije Vijeću o provedbi Uredbe (EU) 2020/521 o aktivaciji hitne potpore za financiranje rashoda potrebnih za suočavanje s pandemijom bolesti COVID-19 01.08.2022.
COM (2022) 364 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prvo izvješće o primjeni i funkcioniranju Direktive o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva (EU) 2016/680 01.08.2022.
COM (2022) 354 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Malezije, s druge strane 01.08.2022.
COM (2022) 353 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Malezije, s druge strane 01.08.2022.
COM (2022) 363 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Posebnom odboru za cestovni prijevoz u pogledu tehničkih i postupovnih specifikacija za uporabu Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („IMI”) od strane Ujedinjene Kraljevine i doprinosa njegovim troškovima 01.08.2022.
COM (2022) 334 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 95/93 u pogledu privremenog ublažavanja obveze iskorištenosti slotova u zračnim lukama Zajednice zbog pandemije bolesti COVID-19 01.08.2022.
COM (2022) 327 Prijedlog uredbe Vijeća o primjeni članaka 93., 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije državnih potpora u sektoru željezničkog prometa, prometa unutarnjim plovnim putovima i multimodalnog prometa 01.08.2022.
COM (2022) 359 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi 28.07.2022.
COM (2022) 355 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o tromjesečnim statističkim podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici 26.07.2022.
COM (2022) 289 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o strateškim predviđanjima 2022. Povezivanje zelene i digitalne tranzicije u novom geopolitičkom kontekstu 26.07.2022.
COM (2022) 357 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o okviru za praćenje za Osmi program djelovanja za okoliš: Mjerenje napretka u postizanju prioritetnih ciljeva Programa za 2030. i 2050. 26.07.2022.
COM (2022) 342 Preporuka za odluku Vijeća o odobrenju otvaranja pregovora o međunarodnom sporazumu o onečišćenju plastikom u ime Europske unije 26.07.2022.
COM (2022) 352 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2013/677/EU kojom se Velikom Vojvodstvu Luksemburgu odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 26.07.2022.
COM (2022) 361 Prijedlog uredbe Vijeća o koordiniranim mjerama za smanjenje potražnje za plinom 26.07.2022.
COM (2022) 368 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 4-6/2022 22.07.2022.
COM (2022) 600 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odobru, Odboru regija i europskoj investicijskoj banci Europski semestar 2022. – proljetni paket 22.07.2022.
COM (2022) 331 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama poduzetima na temelju razrješnice za financijsku godinu 2020. 19.07.2022.
COM (2022) 341 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o pružanju makrofinancijske pomoći trećim zemljama u 2021. 19.07.2022.
COM (2022) 340 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu Sažetak godišnjih izvješća o provedbi operativnih programa sufinanciranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u 2020. 19.07.2022.
COM (2022) 343 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru za uzajamno priznavanje stručnih kvalifikacija osnovanom Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u pogledu donošenja odluke o sporazumu o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija arhitekata 19.07.2022.
COM (2022) 349 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta I Vijeća o uspostavi Akta o jačanju europske obrambene industrije putem zajedničke nabave 19.07.2022.
COM (2022) 209 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece 18.07.2022.