Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na službenim  jezicima Unije.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

U bazi dokumenata Europske unije izravno dostavljenih Hrvatskome saboru dostupni su dokumenti na hrvatskome jeziku od 18. kolovoza 2016. godine. Dokumenti se mogu pretraživati prema: ključnoj riječi (nazivu i oznaci akta), vrsti akta, datumu izravne dostave/godini, roku za provjeru načela supsidijarnosti, informaciji o stajalištu Republike Hrvatske, obrazloženom mišljenju i političkom dijalogu te području politika kojemu dokument pripada.

 

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 5011
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2023) 794 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća ministara Energetske zajednice 09.01.2024.
COM (2024) 2 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na 67. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. 09.01.2024.
JOIN (2023) 51 ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Nema mjesta za mržnju: Europa ujedinjena protiv mržnje 22.12.2023.
COM (2023) 793 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o odobravanju Uredbe Komisije (Euratom) o primjeni nadzora sigurnosti Euratoma 21.12.2023.
COM (2023) 651 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Izvješće o energetskim subvencijama u EU-u za 2023. 18.12.2023.
COM (2023) 791 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i članica Organizacije afričkih, karipskih i pacifičkih država, s druge strane 18.12.2023.
COM (2023) 777 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/1232 Europskog parlamenta i Vijeća o privremenom odstupanju od određenih odredaba Direktive 2002/58/EZ u svrhu borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu 18.12.2023.
COM (2023) 652 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Napredak u pogledu konkurentnosti tehnologija čiste energije 14.12.2023.
COM (2023) 789 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 2019/1700 o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 14.12.2023.
COM (2023) 653 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Izvješće o djelovanju EU-a u području klime 2023. 13.12.2023.
COM (2023) 788 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o podacima koji se odnose na utjecaj koji na proračun ima godišnje ažuriranje za 2023. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te koeficijenti ispravka koji se na njih primjenjuju 13.12.2023.
COM (2023) 669 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Europski akcijski plan za energiju vjetra 12.12.2023.
COM (2023) 668 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Ostvarivanje ambicija EU-a za energiju iz obnovljivih izvora na moru 12.12.2023.
COM (2023) 950 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za partnerstvo osnovanog Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u pogledu prijelaznih pravila za određene proizvode za električne akumulatore i elektrificirana vozila 12.12.2023.
COM (2023) 702 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ u pogledu okvira potpore za intermodalni prijevoz robe i Uredbe (EU) 2020/1056 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna ušteda vanjskih troškova i generiranja objedinjenih podataka 11.12.2023.
COM (2023) 776 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA kojom se utvrđuje stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru 13. ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije o pristupanju Demokratske Republike Timor-Lestea WTO-u 11.12.2023.
COM (2023) 784 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA kojom se utvrđuje stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru 13. ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije o pristupanju Unije Komorâ WTO-u 11.12.2023.
COM (2023) 785 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o pristupanju Tuvalua Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane 11.12.2023.
COM (2023) 786 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Djelotvorna sudska zaštita i pristup pravosuđu Godišnje izvješće o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima za 2023. 08.12.2023.
COM (2023) 570 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvješće o stanju digitalnog desetljeća za 2023. 08.12.2023.
COM (2023) 690 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2023. 08.12.2023.
COM (2023) 719 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA „Europa u pokretu” – mobilnost u svrhu učenja za sve 08.12.2023.
COM (2023) 654 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o funkcioniranju europskog tržišta ugljika 2022. u skladu s člankom 10. stavkom 5. i člankom 21. stavkom 2. Direktive 2003/87/EZ 07.12.2023.
COM (2023) 760 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o preispitivanju Direktive o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi 07.12.2023.
COM (2023) 902 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU Izvješće o mehanizmu upozoravanja 2024. 07.12.2023.
COM (2023) 903 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskoj politici europodručja 07.12.2023.
COM (2023) 773 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana u pogledu slobodnog protoka podataka 07.12.2023.
COM (2023) 774 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana u pogledu slobodnog protoka podataka 07.12.2023.
COM (2023) 728 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o okviru za praćenje radi otpornosti europskih šuma 07.12.2023.
COM (2023) 692 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Instrumenta za reforme i rast za zapadni Balkan 07.12.2023.
JOIN (2023) 50 ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA EUROPSKOM VIJEĆU Trenutačno stanje političkih, gospodarskih i trgovinskih odnosa između EU-a i Turske 07.12.2023.
JOIN (2023) 36 ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Zajedničko izvješće o provedbi Akcijskog plana EU-a za rodnu ravnopravnost (GAP III) u sredini programskog razdoblja 07.12.2023.
COM (2023) 767 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi članka 45. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja u pogledu zajedničke poljoprivredne politike 06.12.2023.
COM (2023) 691 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Novi plan rasta za zapadni Balkan 06.12.2023.
COM (2023) 771 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973 i (EU) 2019/472 u pogledu ciljeva za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti 06.12.2023.
COM (2023) 716 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi baze talenata EU-a 05.12.2023.
COM (2023) 901 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU, ODBORU REGIJA I EUROPSKOJ INVESTICIJSKOJ BANCI Godišnji pregled održivog rasta 2024. 04.12.2023.
COM (2023) 756 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru 13. ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije 04.12.2023.
COM (2023) 900 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI o nacrtima proračunskih planova za 2024.: ukupna ocjena 01.12.2023.
COM (2023) 532 Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o poslovanju u Europi: okvir za oporezivanje dobiti (BEFIT) 01.12.2023.
COM (2023) 765 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Italije 01.12.2023.
COM (2023) 733 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1806 u pogledu nositelja srpskih putovnica koje je izdala srpska Koordinacijska uprava („Koordinaciona uprava”) 01.12.2023.
COM (2023) 762 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2022/2576 u pogledu produljenja razdoblja njezine primjene 01.12.2023.
COM (2023) 763 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2022/2577 o utvrđivanju okvira za ubrzavanje uvođenja energije iz obnovljivih izvora 01.12.2023.
COM (2023) 761 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2022/2578 u pogledu produljenja njezina razdoblja primjene 01.12.2023.
COM (2023) 747 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 12319/2021, ST 12319/2021 ADD 1) od 29. listopada 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Rumunjske 29.11.2023.
COM (2023) 724 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o aktivnostima mreže EURES od srpnja 2020. do lipnja 2022. Dostavlja se u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) 2016/589 28.11.2023.
COM (2023) 715 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o mobilnosti vještina i talenata 28.11.2023.
COM (2023) 660 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu područja primjene pravila za referentne vrijednosti, upotrebe u Uniji referentnih vrijednosti koje pruža administrator smješten u trećoj zemlji i određenih zahtjeva za izvješćivanje 28.11.2023.
COM (2023) 759 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 7-10/2023 27.11.2023.