Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 3809
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2022) 168 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu o cestovnom prijevozu robe između Europske unije i Republike Moldove 19.04.2022.
COM (2022) 128 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Gospodarskom i financijskom odboru i odboru za zapošljavanje - Izvješće o Europskom instrumentu za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19 u skladu s člankom 14. Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 SURE nakon 18 mjeseci: treće polugodišnje izvješće 13.04.2022.
COM (2022) 165 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2022/109 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije 13.04.2022.
COM (2022) 167 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu o cestovnom prijevozu robe između Europske unije i Ukrajine 12.04.2022.
COM (2022) 172 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Bugarske 12.04.2022.
COM (2022) 141 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija EU-a za održive i kružne tekstilne proizvode 11.04.2022.
COM (2022) 137 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Deveto izvješće Komisije o postupcima za upis u registar obveznika, ubiranje i kontrolu PDV-a u skladu s člankom 12. Uredbe Vijeća (EEZ, EURATOM) br. 1553/89 07.04.2022.
COM (2022) 153 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Evaluacija Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva na temelju članka 32. Uredbe o CEPOL-u (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP 06.04.2022.
COM (2022) 158 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije prema Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske u pogledu utvrđivanja u skladu s člankom 540. stavkom 2. Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, datuma od kojeg države članice mogu Ujedinjenoj Kraljevini dostavljati osobne podatke iz članaka 530., 531., 534. i 536. Sporazuma 06.04.2022.
COM (2022) 154 Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Češkoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 06.04.2022.
COM (2022) 150 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima, izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 517/2014 06.04.2022.
COM (2022) 162 Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu povećanog predfinanciranja iz sredstava inicijative REACT-EU 05.04.2022.
COM (2022) 140 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Održivi proizvodi kao standard 04.04.2022.
COM (2022) 163 Prijedlog preporuke Vijeća o konverziji novčanica hrivnje u valutu država članica domaćina u korist osoba koje bježe od rata u Ukrajini 04.04.2022.
COM (2022) 135 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina 01.04.2022.
COM (2022) 145 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu povećanog predfinanciranja iz sredstava inicijative REACT-EU 01.04.2022.
COM (2022) 120 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu discipline namire, prekograničnog pružanja usluga, suradnje u području nadzora, pružanja pomoćnih usluga bankovnog tipa i zahtjeva za središnje depozitorije vrijednosnih papira iz trećih zemalja 01.04.2022.
COM (2022) 134 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o oznakama zemljopisnog podrijetla Europske unije za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode i sustavima kvalitete za poljoprivredne proizvode, o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013, (EU) 2017/1001 i (EU) 2019/787 te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1151/2012 01.04.2022.
COM (2022) 126 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske 1. siječnja–31. prosinca 2021. 31.03.2022.
COM (2022) 143 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2005/29/EZ i 2011/83/EU u pogledu jačanja položaja potrošača u zelenoj tranziciji boljom zaštitom od nepoštenih praksi i boljim informiranjem 31.03.2022.
COM (2022) 71 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o dužnoj pažnji za održivo poslovanje i izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 30.03.2022.
COM (2022) 136 Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Republici Poljskoj odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članaka 218. i 232. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 30.03.2022.
COM (2022) 152 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Švedske 30.03.2022.
COM (2022) 132 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju pregovora o sveobuhvatnoj međunarodnoj konvenciji o borbi protiv uporabe informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kriminalne svrhe 29.03.2022.
COM (2022) 127 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o primjeni Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima 28.03.2022.
COM (2022) 129 Izvješće Komisije o sveukupnom funkcioniranju službenih kontrola provedenih u državama članicama (2019.-2020.) kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja 28.03.2022.
COM (2022) 180 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Priloga XI. Pravilniku o osoblju i njegova članka 66.a 25.03.2022.
COM (2022) 233 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija - Strategija pomoći i obnove za Ukrajinu 25.03.2022.
COM (2022) 218 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda (Proračunska linija 07 20 03 01 – Socijalna sigurnost) 25.03.2022.
COM (2022) 115 Komisijina godišnja revizija godišnjih izvješća država članica o radu u području izvoznih kredita u smislu Uredbe (EU) br. 1233/2011 24.03.2022.
COM (2022) 133 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Očuvanje sigurnosti opskrbe hranom i jačanje otpornosti prehrambenih sustava 24.03.2022.
COM (2022) 121 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o procjeni provedbe i rezultata programa Pravosuđe za razdoblje 2014.–2020. 23.03.2022.
COM (2022) 131 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prihvat osoba koje bježe od rata u Ukrajini – priprema Unije za zadovoljavanje potreba 23.03.2022.
COM (2022) 138 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Sigurnost opskrbe i osiguravanje priuštivih cijena energije: opcije za neposredne mjere i priprema za sljedeću zimu 23.03.2022.
COM (2022) 105 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji 23.03.2022.
COM (2022) 122 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije 23.03.2022.
COM (2022) 119 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije 23.03.2022.
COM (2022) 102 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2021/768 od 30. travnja 2021. u pogledu provedbenih mjera za nova vlastita sredstva Europske unije 23.03.2022.
COM (2022) 101 Prijedlog uredbe Vijeća o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava koja se temelje na sustavu trgovanja emisijama, mehanizmu za ugljičnu prilagodbu na granicama i preraspodijeljenoj dobiti te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom 23.03.2022.
COM (2022) 118 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o ocjeni provedbe i postignuća Programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. 22.03.2022.
COM (2022) 121 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o procjeni provedbe i rezultata programa Pravosuđe za razdoblje 2014.–2020. 22.03.2022.
COM (2022) 117 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju sporazuma o izmjenama Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. godine 21.03.2022.
COM (2022) 116 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije tijekom priprema za 19. sastanak Konferencije stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES CoP19) 21.03.2022.
COM (2022) 113 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1628 u pogledu produljenja ovlasti Komisije za donošenje delegiranih akata 21.03.2022.
COM (2022) 68 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađenim pravilima za pravedan pristup podacima i njihovu uporabu (Akt o podacima) 21.03.2022.
COM (2022) 111 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova o izmjeni priloga III. i IV. Sporazumu 18.03.2022.
COM (2022) 104 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o aktivnostima Zaklade za MSFI-je, EFRAG-a i PIOB-a u 2020. 15.03.2022.
COM (2022) 125 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske unije, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, o operativnim aktivnostima koje provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Moldovi 15.03.2022.
COM (2022) 124 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Moldove o operativnim aktivnostima koje provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Moldovi 15.03.2022.
COM (2022) 106 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće za 2020. o provedbi uredbe (ez) br. 300/2008 o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa 14.03.2022.