Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 3809
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2021) 726 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata 25.01.2022.
COM (2022) 22 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Republike Mauricijusa o produljenju Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Mauricijusa 25.01.2022.
COM (2022) 23 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Republike Mauricijusa o produljenju Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Mauricijusa 25.01.2022.
COM (2021) 801 Prijedlog preporuke Vijeća o osiguravanju pravedne tranzicije prema klimatskoj neutralnosti 25.01.2022.
COM (2021) 800 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Održivi ciklusi ugljika 24.01.2022.
COM (2021) 997 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama direktiva 2001/20/EZ i 2001/83/EZ u pogledu odstupanja od određenih obveza u vezi s određenim lijekovima za humanu uporabu koji se stavljaju u promet u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom te u Cipru, Irskoj i Malti 24.01.2022.
COM (2021) 767 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka 24.01.2022.
COM (2021) 733 Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju detaljnih aranžmana za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava na lokalnim izborima za građane Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani (preinaka) 24.01.2022.
COM (2021) 832 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2020/1429 u pogledu trajanja referentnog razdoblja za primjenu privremenih mjera koje se odnose na ubiranje naknada za korištenje željezničke infrastrukture 24.01.2022.
COM (2021) 998 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 536/2014 u pogledu odstupanja od određenih obveza u vezi s ispitivanim lijekovima koji su dostupni u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom te u Cipru, Irskoj i Malti 24.01.2022.
COM (2022) 7 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranja ovlasti Komisiji za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 5. stavkom 1. i člankom 50. Direktive 2016/797/EU 21.01.2022.
COM (2022) 12 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju delegiranja ovlasti Komisiji za donošenje delegiranih akata, u skladu s člankom 6. stavkom 6. i člankom 7. stavkom 6. te člankom 27. Direktive 2016/798 21.01.2022.
COM (2022) 21 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 21.01.2022.
COM (2022) 2 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu 21.01.2022.
COM (2022) 1 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi, funkcioniranju i učinkovitosti vršne domene .eu od travnja 2019. do travnja 2021. 21.01.2022.
COM (2021) 827 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trenutačno stanje s obzirom na reciprocitet sa Sjedinjenim Američkim Državama u području vizne politike 21.01.2022.
COM (2021) 827 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trenutačno stanje s obzirom na reciprocitet sa Sjedinjenim Američkim Državama u području vizne politike 21.01.2022.
COM (2022) 14 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta 21.01.2022.
COM (2021) 566 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Sljedeća generacija vlastitih sredstava za proračun EU-a 21.01.2022.
COM (2021) 798 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija za nadzorne podatke u području financijskih usluga EU-a 21.01.2022.
COM (2021) 760 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 2003/8/EZ, okvirnih odluka Vijeća 2002/465/PUP, 2002/584/PUP, 2003/577/PUP, 2005/214/PUP, 2006/783/PUP, 2008/909/PUP, 2008/947/PUP, 2009/829/PUP i 2009/948/PUP i Direktive 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu digitalizacije pravosudne suradnje 21.01.2022.
COM (2021) 698 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva Francuske – EGF/2021/005 FR/Airbus 21.01.2022.
COM (2022) 6 Prijedlog odluke Vijeća o djelomičnoj suspenziji primjene Sporazuma između Europske unije i Republike Vanuatua o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak 21.01.2022.
COM (2022) 9 Prijedlog odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o promicanju, pružanju i uporabi satelitskih navigacijskih sustava Galileo i GPS te povezanih aplikacija između Europske zajednice i njezinih država članica te Sjedinjenih Američkih Država 21.01.2022.
COM (2022) 10 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti na 225. sjednici Vijeća Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) u pogledu predviđenog donošenja izmjene 178. Priloga 1., izmjene 47. dijela I. Priloga 6., izmjene 40. dijela II. Priloga 6., izmjene 24. dijela III. Priloga 6., izmjene 109. Priloga 8., izmjene 91. sveska IV. Priloga 10., izmjene 17. sveska I. Priloga 14., izmjene 18. Priloga 17. i izmjene 29. Priloga 9. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu 21.01.2022.
COM (2021) 834 Prijedlog odluke Vijeća o stavljanju izvan snage, u ime predstavnika vlada država članica okupljenih u Vijeću, Odluke Vijeća (EU) 2016/394 o okončanju konzultacija s Republikom Burundijem na temelju članka 96. Sporazuma o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane 21.01.2022.
COM (2021) 833 Prijedlog odluke Vijeća o stavljanju izvan snage, u ime Unije, Odluke Vijeća (EU) 2016/394 o okončanju konzultacija s Republikom Burundijem na temelju članka 96. Sporazuma o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane 21.01.2022.
COM (2021) 770 Prijedlog preporuke Vijeća o europskom pristupu mikrokvalifikacijama za cjeloživotno učenje i zapošljivost 21.01.2022.
COM (2022) 11 Prijedlog preporuke Vijeća o učenju za okolišnu održivost 21.01.2022.
COM (2022) 3 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1354 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Portugalskoj Republici radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 21.01.2022.
COM (2022) 8 Prijedlog provedbene uredbe Vijeća o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu ažuriranja potvrde o oslobođenju od plaćanja PDV-a i/ili trošarine 21.01.2022.
COM (2021) 775 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti Unije i njezinih država članica od gospodarske prisile koju primjenjuju treće zemlje 21.01.2022.
JOIN (2021) 35 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Strateški pristup EU-a za potporu razoružanju, demobilizaciji i reintegraciji bivših boraca 21.01.2022.
COM (2021) 774 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama koje Komisija može donijeti u okviru svojih ovlasti kada, u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti Unije i njezinih država članica od gospodarske prisile koju primjenjuju treće zemlje, utvrdi da Unija treba poduzeti mjere odgovora za suzbijanje mjere gospodarske prisile koju primjenjuje treća zemlja 04.01.2022.
COM (2021) 570 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke (EU, Euratom) 2020/2053 o sustavu vlastitih sredstava Europske unije 04.01.2022.
COM (2021) 780 Prijedlog preporuke Vijeća o operativnoj policijskoj suradnji 04.01.2022.
COM (2021) 757 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke Vijeća 2005/671/PUP u pogledu digitalne razmjene podataka u predmetima povezanima s terorizmom 04.01.2022.
COM (2021) 569 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. 04.01.2022.
COM (2022) 604 Preporuka za preporuku Vijaća o nacionalnom programu reformi Cipra za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Cipra za 2022. 01.01.2022.
COM (2021) 791 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 278.a Carinskog zakonika Unije o napretku u razvoju elektroničkih sustava predviđenih Zakonikom 22.12.2021.
COM (2021) 663 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu nadzornih ovlasti, sankcija, podružnica iz trećih zemalja i okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika te o izmjeni Direktive 2014/59/EU 22.12.2021.
COM (2021) 664 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu zahtjeva za kreditni rizik, rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju, operativni rizik, tržišni rizik i minimalnu donju granicu 22.12.2021.
COM (2021) 778 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru Regija - Izgradnja gospodarstva za ljude: akcijski plan za socijalnu ekonomiju 21.12.2021.
COM (2021) 825 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1561 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore mađarskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 21.12.2021.
COM (2021) 714 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prvo godišnje izvješće o provjeri izravnih stranih ulaganja u Uniju 20.12.2021.
COM (2021) 701 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću na temelju članka 29. stavka 2. Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP 20.12.2021.
COM (2021) 822 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi članka 45. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja u pogledu zajedničke poljoprivredne politike 20.12.2021.
COM (2021) 716 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) 2021/821 o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom 20.12.2021.
COM (2021) 705 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Prvo izvješće o primjeni DIREKTIVE 2014/60/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o povratu kulturnih predmeta nezakonito iznesenih s državnog područja države članice i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (preinaka) 20.12.2021.
COM (2021) 797 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europski strukturni i investicijski fondovi Sažeto izvješće o godišnjim izvješćima o provedbi programa za 2021. kojim je obuhvaćena provedba u razdoblju 2014.-2020. 20.12.2021.