Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na službenim  jezicima Unije.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

U bazi dokumenata Europske unije izravno dostavljenih Hrvatskome saboru dostupni su dokumenti na hrvatskome jeziku od 18. kolovoza 2016. godine. Dokumenti se mogu pretraživati prema: ključnoj riječi (nazivu i oznaci akta), vrsti akta, datumu izravne dostave/godini, roku za provjeru načela supsidijarnosti, informaciji o stajalištu Republike Hrvatske, obrazloženom mišljenju i političkom dijalogu te području politika kojemu dokument pripada.

 

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 5065
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2023) 684 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU Izvješće o inicijativama politika EU-a za promicanje ulaganja u čiste tehnologije (Preliminarna procjena mjera koje je EU poduzeo za poticanje ulaganja u čiste tehnologije i učinak američkog Zakona o smanjenju inflacije na ulaganja) 13.11.2023.
COM (2023) 697 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora u ime Europske unije radi sklapanja protokola o provedbi uz Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Cabo Verdea 13.11.2023.
COM (2023) 587 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2024., 2025. i 2026. za određene riblje stokove koje se primjenjuju u vodama Unije i, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije te o izmjeni Uredbe (EU) 2023/194 u pogledu dubokomorskih stokova 13.11.2023.
COM (2023) 649 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2013/11/EU o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, kao i direktiva (EU) 2015/2302, (EU) 2019/2161 i (EU) 2020/1828 09.11.2023.
COM (2023) 689 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvoznim dozvolama 2022. u skladu s Uredbom o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 08.11.2023.
COM (2023) 694 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU o aktivnostima i konzultacijama Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja iz članka 31. Uredbe (EU) 219/125 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 08.11.2023.
COM (2023) 529 Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o transfernim cijenama 08.11.2023.
COM (2023) 695 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Regionalnog upravljačkog odbora Prometne zajednice u pogledu donošenja proračuna Prometne zajednice za 2024. 08.11.2023.
COM (2023) 693 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Regionalnom upravljačkom odboru Prometne zajednice u pogledu uvođenja zajedničkog skupa pravila o nadoknadi troškova osoba izvan Stalnog tajništva Prometne zajednice pozvanih da sudjeluju na sastancima Prometne zajednice 08.11.2023.
COM (2023) 681 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u vezi s Odlukom Vijeća EU-a i Albanije za stabilizaciju i pridruživanje o izmjeni njegova poslovnika 08.11.2023.
COM (2023) 688 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o dodjeli odstupanja na temelju članka 22. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, podneseno u skladu s člankom 14. stavkom 3. Direktive 93/109/EZ o aktivnom i pasivnom biračkom pravu na izborima za Europski parlament 06.11.2023.
COM (2023) 593 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) br. 1092/2010, (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010 i (EU) 2021/523 u pogledu određenih zahtjeva o izvješćivanju u području financijskih usluga i potpore ulaganjima 06.11.2023.
COM (2023) 661 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu višegodišnjih programa nadzora, obavijesti o prisutnosti reguliranih nekarantenskih štetnih organizama, privremenih odstupanja od uvoznih zabrana i posebnih uvoznih zahtjeva te uspostave postupaka za njihovo odobravanje, privremenih uvoznih zahtjeva za visokorizično bilje, biljne proizvode i druge predmete, uspostave postupaka za uvrštavanje visokorizičnog bilja na popis, sadržaja fitosanitarnih certifikata, upotrebe biljnih putovnica i određenih zahtjeva za izvješćivanje o demarkiranim područjima i nadzorima štetnih organizama 06.11.2023.
COM (2023) 680 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima 03.11.2023.
COM (2023) 679 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o tržišnim opservatorijima Unije 03.11.2023.
COM (2023) 682 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU u skladu s člankom 5. stavkom 5. i člankom 6. stavkom 10. Uredbe (EU) 2019/942 o sudjelovanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora u provedbi mrežnih pravila i smjernica za električnu energiju donesenih u obliku delegiranih akata 03.11.2023.
COM (2023) 648 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU o primjeni Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova 03.11.2023.
COM (2023) 686 IZVJEŠĆE KOMISIJE Izvješće Europske unije o dodatnom razdoblju za ispunjavanje obveza u okviru Kyotskog protokola (obvezno na temelju članka 22. Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ i Odluke 13/CMP.1 Konferencije stranaka Kyotskog protokola) 03.11.2023.
COM (2023) 667 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Jačanje europskog administrativnog prostora (ComPAct) 03.11.2023.
COM (2023) 638 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Program rada Komisije za 2024. Ostvarimo rezultate danas, pripremimo se za sutra 03.11.2023.
COM (2023) 658 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u (Pregled brodova) 03.11.2023.
COM (2023) 696 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u (ETS za pomorski promet i stacionarna postrojenja) 03.11.2023.
COM (2023) 678 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u (ETS za zrakoplovstvo) 03.11.2023.
COM (2023) 673 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10154/21 INIT; ST 10154/21 ADD 1) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Danske 03.11.2023.
COM (2023) 674 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10159/21; ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Austrije 03.11.2023.
COM (2023) 685 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10477/21 INIT; ST 10477/21 ADD 1) od 20. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Litve 03.11.2023.
COM (2023) 671 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 7772/2022; ST 7772/2022 ADD 1) od 4. svibnja 2022. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Švedske 03.11.2023.
COM (2023) 647 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 524/2013 i izmjeni uredaba (EU) 2017/2394 i (EU) 2018/1724 u pogledu ukidanja europske platforme za ORS 03.11.2023.
COM (2023) 680 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima 30.10.2023.
COM (2023) 676 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o hrani i sastojcima hrane podvrgnutima ionizirajućem zračenju za 2020. i 2021. 27.10.2023.
COM (2023) 687 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na petoj sjednici ad hoc odbora za pravna pitanja i međunarodnu suradnju OTIF-a 27.10.2023.
COM (2023) 663 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodne pomorske organizacije na 33. sjednici Skupštine o donošenju izmjena Smjernica na temelju usklađenog sustava nadzora i certifikacije, Smjernica za provedbu Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću (ISM pravilnik) od strane uprava, neiscrpnog popisa obveza u okviru instrumenata relevantnih za Kodeks o provedbi instrumenata IMO-a i Smjernica o mjestima zakloništa za brodove koji trebaju pomoć te donošenju nacrta rezolucije Skupštine o poticanju mjera za sprečavanje nezakonitog „netransparentnog pomorskog prometa” u pomorskom sektoru 27.10.2023.
COM (2023) 670 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Kružnost gospodarenja mineralnim i sintetičkim uljima za podmazivanje i industrijskim otpadnim uljem u EU-u 26.10.2023.
COM (2023) 664 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o radu odborâ u 2022. 26.10.2023.
COM (2023) 528 Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o uspostavi sustava oporezivanja sjedišta za mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća te o izmjeni Direktive 2011/16/EU 26.10.2023.
COM (2023) 586 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja („Barcelonska konvencija”) u vezi s donošenjem regionalnog plana za upravljanje u poljoprivredi, regionalnog plana za upravljanje u akvakulturi i regionalnog plana za upravljanje oborinskim vodama u gradovima u okviru članka 15. Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja iz izvora na kopnu te u vezi s donošenjem izmjena priloga II. i III. Protokolu o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti 26.10.2023.
COM (2023) 589 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Regionalnom konvencijom o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla u pogledu izmjene Konvencije 26.10.2023.
COM (2023) 662 IZVJEŠĆE KOMISIJE o zapošljavanju ugovornog osoblja 2020. i 2021. 25.10.2023.
COM (2023) 655 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Kakvoća benzinskih i dizelskih goriva koja se upotrebljavaju za cestovni prijevoz u Europskoj uniji (Godina izvješćivanja 2021.) 24.10.2023.
COM (2023) 657 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Direktive 2009/31/EZ o geološkom skladištenju ugljikova dioksida 24.10.2023.
COM (2023) 579 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Regionalnom konvencijom o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla u pogledu donošenja preporuke o upotrebi potvrda o prometu robe izdanih elektroničkim putem 24.10.2023.
COM (2023) 639 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni direktiva 1999/2/EZ, 2000/14/EZ, 2011/24/EU i 2014/53/EU u pogledu određenih zahtjeva za izvješćivanje u području hrane i sastojaka hrane, buke na otvorenom, prava pacijenata i radijske opreme 23.10.2023.
COM (2023) 644 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Svjetskom forumu za usklađivanje pravilnika o vozilima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 0, 14, 16, 17, 24, 43, 48, 53, 74, 86, 90, 94, 95, 100, 122, 129, 134, 135, 137, 145, 149, 153, 154, 157, 160, 161 i 162, o prijedlozima novog pravilnika UN-a o uređajima za snimanje podataka o događaju za teška vozila i novog pravilnika UN-a o sustavima za držanje djece radi sigurnijeg prijevoza djece autobusima i o prijedlogu izmjene Zajedničke rezolucije UN-a br. 1. 23.10.2023.
COM (2023) 643 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 1379/2013, Uredbe (EU) br. 167/2013 i Uredbe (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih zahtjeva za izvješćivanje 23.10.2023.
COM (2023) 577 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Demografske promjene u Europi: paket instrumenata za djelovanje 20.10.2023.
COM (2023) 634 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o reviziji Strateškog plana za energetsku tehnologiju (SET) 20.10.2023.
COM (2023) 530 NACRT IZMJENE PRORAČUNA BR. 4 ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2023. Smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje Ostale prilagodbe i tehnička ažuriranja 20.10.2023.
COM (2023) 531 PISMO IZMJENE BR. 1 ZA NACRT OPĆEG PRORAČUNA ZA 2024. Ažurirane procijenjene potrebe za rashode za poljoprivredu Ostale prilagodbe i tehnička ažuriranja 20.10.2023.
COM (2023) 632 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU COSME Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća za razdoblje 2014.–2020. Izvješće o praćenju za 2020. 19.10.2023.
COM (2023) 633 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Uredbe (EZ) br. 1007/2009, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/1775, o trgovini proizvodima od tuljana 19.10.2023.