Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2749
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 361 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Upravnog odbora za Carinsku konvenciju o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR u pogledu prijedloga izmjene Konvencije 11.08.2020.
COM (2020) 281 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 11.08.2020.
COM (2020) 282 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 11.08.2020.
COM (2020) 283 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prilagodbi sekuritizacijskog okvira radi potpore gospodarskom oporavku u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 11.08.2020.
COM (2020) 360 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu identifikacije poreznih obveznika u Sjevernoj Irskoj 10.08.2020.
COM (2020) 355 Prijedlog odluke Vijeća o porezu AIEM primjenjivom na Kanarskim otocima 10.08.2020.
COM (2020) 358 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o operacijama humanitarne pomoći Europske unije financiranima 2019. 07.08.2020.
COM (2020) 359 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata koja je Komisiji dodijeljena u skladu s Uredbom (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 07.08.2020.
COM (2020) 362 Prijedlog odluke Vijeća o podnošenju, u ime Europske unije, prijedlogâ o izmjeni Dodatka IV. Baselskoj konvenciji o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju s obzirom na 15. zasjedanje Konferencije potpisnica te o stajalištu Europske unije o prijedlozima drugih potpisnica o izmjeni Dodatka IV. i drugih dodataka 07.08.2020.
COM (2020) 357 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za pridruživanje u sastavu za trgovinu, koji je osnovan na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu ažuriranja Priloga XIII. (Približavanje carinskog zakonodavstva) Sporazumu 05.08.2020.
COM (2020) 354 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) 2016/792 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata 04.08.2020.
COM (2020) 311 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama poduzetima na temelju razrješnice za financijsku godinu 2018. (Sažetak) 04.08.2020.
COM (2020) 605 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o strategiji EU-a za sigurnosnu uniju 04.08.2020.
COM (2020) 299 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Energija za klimatski neutralno gospodarstvo: strategija EU-a za integraciju energetskog sustava 04.08.2020.
COM (2020) 301 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija za vodik za klimatski neutralnu Europu 04.08.2020.
COM (2020) 353 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnom vijeću za žitarice u vezi s pristupanjem Ujedinjene Kraljevine Konvenciji o trgovini žitaricama iz 1995. 04.08.2020.
COM (2020) 337 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu izuzeća određenih referentnih vrijednosti deviznog tečaja trećih zemalja i određivanja zamjenskih referentnih vrijednosti za određene referentne vrijednosti koje se prestaju primjenjivati 04.08.2020.
COM (2020) 351 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata koja je Komisiji dodijeljena u skladu s Direktivom (EU) 2015/2193 o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje 03.08.2020.
COM (2020) 348 Komisijina godišnja revizija godišnjih izvješća država članica o radu u području izvoznih kredita u smislu Uredbe (EU) br. 1233/2011 (za 2017. godinu) 03.08.2020.
COM (2020) 349 Komisijina godišnja revizija godišnjih izvješća država članica o radu u području izvoznih kredita u smislu Uredbe (EU) br. 1233/2011 (za 2018. godinu) 03.08.2020.
COM (2020) 346 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu o upravljanju Jamstvenim fondom Europskog fonda za održivi razvoj 31.07.2020.
COM (2020) 350 Izvješće Komisije o praćenju primjene prava Europske unije - Godišnje izvješće za 2019. 31.07.2020.
COM (2020) 342 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/880 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o unosu i uvozu kulturnih dobara 30.07.2020.
COM (2020) 606 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Agenda i akcijski plan EU-a za borbu protiv droga 2021.–2025. 30.07.2020.
COM (2020) 607 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija EU-a za učinkovitiju borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece 30.07.2020.
COM (2020) 608 Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan EU-a za kontrolu trgovine vatrenim oružjem za razdoblje 2020.–2025. 30.07.2020.
COM (2020) 344 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2020/123 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti za 2020. u vodama Unije i vodama izvan Unije 30.07.2020.
COM (2020) 344 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2020/123 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti za 2020. u vodama Unije i vodama izvan Unije 30.07.2020.
COM (2020) 325 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Treće izvješće u okviru mehanizma suspenzije viza 29.07.2020.
COM (2020) 356 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 te o donošenju direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata Ova Komunikacija odnosi se na dokumente COM(2018) 113 final - 2018/0048(COD) i COM(2018) 99 final - 2018/0047(COD). 29.07.2020.
COM (2020) 341 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Hondurasa o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju 29.07.2020.
COM (2020) 340 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Hondurasa o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju 29.07.2020.
COM (2020) 300 Nacrt godišnjeg proračuna Unije za financijsku godinu 2021. - Opći uvod - Opći račun rashoda - Opći račun prihoda - Račun prihoda i rashoda po dijelovima 28.07.2020.
COM (2020) 622 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju Francuske da u pregovorima dogovori sporazum o dopuni postojećeg bilateralnog ugovora s Ujedinjenom Kraljevinom koji se odnosi na izgradnju i upravljanje podmorskim tunelom ispod Engleskog kanala koje provode privatni koncesionari 27.07.2020.
COM (2020) 623 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/798 u pogledu primjene pravila o sigurnosti željeznica i interoperabilnosti željezničkog sustava na podmorski tunel ispod Engleskog kanala 27.07.2020.
COM (2020) 334 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) 24.07.2020.
COM (2020) 305 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju Direktive 2016/681 o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela 24.07.2020.
COM (2020) 332 Prijedlog odluke Vijeća kojom se Francuskoj odobrava primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu 24.07.2020.
COM (2020) 329 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru Regija - Novi pristup Pomorskoj strategiji za Atlantik – Akcijski plan za područje Atlantika 2.0 - Ažurirani akcijski plan za održivo, otporno i konkurentno plavo gospodarstvo u atlantskoj regiji Europske Unije 23.07.2020.
COM (2020) 331 Prijedlog provedbene Odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2012/232/EU kojom se Rumunjskoj odobrava primjena mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) te članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 23.07.2020.
JOIN (2020) 13 Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću posebno upravno područje Hong Kong: Godišnje izvješće za 2019. 22.07.2020.
JOIN (2020) 12 Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću posebno upravno područje Makao: Godišnje izvješće za 2019. 22.07.2020.
COM (2020) 326 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Ocjena napretka država članica u postizanju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti do 2020. i u provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti u skladu s člankom 24. stavkom 3. Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU za 2019. 20.07.2020.
COM (2020) 324 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pripreme za promjene Komunikacija o pripravnosti za kraj prijelaznog razdoblja u odnosu između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine 20.07.2020.
COM (2020) 328 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke Vijeća 2013/680/EU kojom se Kraljevini Danskoj i Kraljevini Švedskoj odobrava produljenje primjene posebne mjere odstupanja od članaka 168., 169., 170. i 171. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 20.07.2020.
COM (2020) 327 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu o jamstvenom fondu za vanjska djelovanja i upravljanju njime u 2019. 17.07.2020.
COM (2020) 323 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnim plaćanjima u Uniji (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP) 17.07.2020.
COM (2020) 316 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Aktivnosti istraživanja i tehnološkog razvoja u EU-u i praćenje programa Obzor 2020. u 2019. 15.07.2020.
COM (2020) 317 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o usklađenosti Europskog tijela za bankarstvo sa zahtjevom o mjestu njegova sjedišta 15.07.2020.
COM (2020) 312 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Akcijski plan za pravedno i jednostavno oporezivanje kojim se podupire strategija oporavka 15.07.2020.