Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4779
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2023) 354 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU Devetnaesto izvješće o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 866/2004 od 29. travnja 2004. i stanju koje proizlazi iz njezine primjene za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. 29.06.2023.
COM (2023) 356 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU Prvo dvogodišnje izvješće o provedbi globalnog pristupa istraživanju i inovacijama 29.06.2023.
COM (2023) 358 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjeni uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627 29.06.2023.
COM (2023) 351 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u radnim skupinama osnovanima Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, ili naknadno osnovanima na temelju tog sporazuma, u vezi s donošenjem njihovih poslovnika 27.06.2023.
COM (2023) 344 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Procjena primjerenosti informacija koje se trebaju objaviti u skladu s člankom 89. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU 26.06.2023.
COM (2023) 374 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10162 2021 INIT; ST 10162/2021 ADD 1) od 6. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Francuske 26.06.2023.
COM (2023) 373 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) (ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1) od 8. rujna 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Irske 26.06.2023.
COM (2023) 372 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) (ST 11941/2021; ST 11941/2021 ADD 1) od 5. listopada 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Malte 26.06.2023.
COM (2023) 342 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) 2017/784 u pogledu razdoblja odobrenja posebne mjere koju je donijela Italija kojom se odstupa od članaka 206. i 226. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i područja primjene te mjere 26.06.2023.
COM (2023) 280 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju mjera te suradnji u stvarima koje se odnose na zaštitu odraslih osoba 25.06.2023.
COM (2023) 370 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 4-6/2023 23.06.2023.
COM (2023) 281 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o ovlašćivanju država članica da postanu ili ostanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije od 13. siječnja 2000. o međunarodnoj zaštiti odraslih osoba 23.06.2023.
COM (2023) 340 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA kojom se Njemačkoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članaka 218. i 232. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 23.06.2023.
COM (2023) 329 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA kojom se Rumunjskoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članaka 218. i 232. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 23.06.2023.
COM (2023) 325 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) 2016/426/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o aparatima na plinovita goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2009/142/EZ 22.06.2023.
COM (2023) 326 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1257/2013 o recikliranju brodova 22.06.2023.
COM (2023) 297 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o praćenju bezviznih režima EU-a 22.06.2023.
COM (2023) 336 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Revizija u sredini programskog razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira za 2021. – 2027. 21.06.2023.
JOIN (2023) 20 ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA EUROPSKOG PARLAMENTA, EUROPSKOG VIJEĆA I VIJEĆA O „EUROPSKOJ STRATEGIJI GOSPODARSKE SIGURNOSTI” 21.06.2023.
COM (2023) 328 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o ovlašćivanju Francuske Republike za pregovore radi dogovaranja, potpisivanja i sklapanja međunarodnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom o zahtjevima za sigurnost i interoperabilnost izravne veze ispod Engleskog kanala 20.06.2023.
COM (2023) 302 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o preispitivanju hitnih intervencija za rješavanje pitanja visokih cijena energije u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2022/1854 19.06.2023.
COM (2023) 312 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma o olakšavanju održivih ulaganja između Europske unije i Republike Angole 16.06.2023.
COM (2023) 313 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju Sporazuma o olakšavanju održivih ulaganja između Europske unije i Republike Angole 16.06.2023.
COM (2023) 339 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru veleposlanika AKP-a i EU-a u pogledu izmjene Odluke br. 3/2019 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a od 17. prosinca 2019. o donošenju prijelaznih mjera u skladu s člankom 95. stavkom 4. Sporazuma o partnerstvu između AKP-a i EU-a 16.06.2023.
COM (2023) 184 IZVJEŠĆE KOMISIJE Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2022. 15.06.2023.
COM (2023) 322 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u pogledu donošenja odluke o izmjeni dijela I. Priloga I. tom sporazumu 15.06.2023.
COM (2023) 321 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u pogledu donošenja dviju odluka o unošenju dvaju novodonesenih akata Unije u Prilog 2. Windsorskom okviru 15.06.2023.
COM (2023) 232 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o patentima bitnima za normu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1001 15.06.2023.
COM (2023) 303 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Održivo ribarstvo u Uniji: trenutačno stanje i smjernice za 2024. 14.06.2023.
COM (2023) 327 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobrenju otvaranja pregovora o sporazumu o jačanju međunarodnih lanaca opskrbe kritičnim mineralima sa Sjedinjenim Američkim Državama 14.06.2023.
COM (2023) 631 IZVJEŠĆE KOMISIJE Belgija, Bugarska, Češka, Njemačka, Estonija, Španjolska, Francuska, Italija, Latvija, Mađarska, Malta, Austrija, Poljska, Slovenija, Slovačka i Finska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 13.06.2023.
COM (2023) 308 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o primjeni Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji 13.06.2023.
COM (2023) 293 KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (ERF): Financijsko izvršenje za 2022. i prognoze za razdoblje 2023. – 2026. 13.06.2023.
COM (2023) 301 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 166/2006 o uspostavi Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i o izmjeni direktiva Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ 09.06.2023.
COM (2023) 285 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Privremena evaluacija Partnerstva za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) 09.06.2023.
COM (2023) 600 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU, ODBORU REGIJA I EUROPSKOJ INVESTICIJSKOJ BANCI Europski semestar 2023. – proljetni paket 09.06.2023.
COM (2023) 242 Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o izmjeni Direktive 2011/85/EU o zahtjevima za proračunske okvire država članica 09.06.2023.
COM (2023) 240 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o djelotvornoj koordinaciji ekonomskih politika i multilateralnom proračunskom nadzoru i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1466/97 09.06.2023.
COM (2023) 241 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1467/97 o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita 09.06.2023.
COM (2023) 304 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Utvrđivanje država članica za koje postoji rizik da neće ostvariti cilj za 2025. u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja komunalnog otpada, cilj za 2025. u pogledu recikliranja ambalažnog otpada ni cilj za 2035. u pogledu smanjenja zbrinjavanja komunalnog otpada na odlagalištima 08.06.2023.
COM (2023) 299 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU Izvješće o napretku europske financijske strukture za razvoj za 2022. 08.06.2023.
COM (2023) 298 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o sveobuhvatnom pristupu mentalnom zdravlju 08.06.2023.
COM (2023) 295 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća o veterinarskim lijekovima („Uredba o veterinarskim lijekovima”) 07.06.2023.
COM (2023) 700 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Dobrovoljni pregled EU-a o napretku u provedbi Programa održivog razvoja do 2030. 07.06.2023.
COM (2023) 294 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU O REVIDIRANOM PRAVILU NIŽE PRISTOJBE U ANTIDAMPINŠKIM I ANTISUBVENCIJSKIM ISPITNIM POSTUPCIMA U EU-u Preispitivanje i evaluacija primjene članka 7. stavka 2.a, članka 8. stavka 1. i članka 9. stavka 4. UREDBE (EU) 2016/1036 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 8. lipnja 2016. te članka 12. stavka 1. trećeg i četvrtog podstavka, članka 13. stavka 1. trećeg i četvrtog podstavka i članka 15. stavka 1. trećeg i četvrtog podstavka UREDBE (EU) 2016/1037 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 8. lipnja 2016. 07.06.2023.
COM (2023) 229 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2014/59/EU i Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu određenih aspekata minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze 07.06.2023.
COM (2023) 292 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o financijskim doprinosima koje stranke Europskog razvojnog fonda trebaju platiti kao drugi obrok za 2023. 07.06.2023.
JOIN (2023) 17 ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Nova agenda za odnose između EU-a i Latinske Amerike i karipskih zemalja 07.06.2023.
COM (2023) 320 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Tehnička prilagodba višegodišnjeg financijskog okvira za 2024. u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. 06.06.2023.
COM (2023) 274 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvješće o stanju Schengena za 2023. 06.06.2023.