Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2371
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 8 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na trinaestom zasjedanju Konferencije stranaka Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja u pogledu prijedloga različitih stranaka o izmjeni dodataka toj konvenciji te o povlačenju rezerve upućene toj konvenciji 13.01.2020.
COM (2020) 4 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 1007/2009, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/1775, o trgovini proizvodima od tuljana 10.01.2020.
COM (2020) 5 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2018/1977 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje od 2019. do 2020. i upravljanju njima 10.01.2020.
COM (2019) 629 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 278.a Carinskog zakonika Unije o napretku u razvoju elektroničkih sustava predviđenih Zakonikom 07.01.2020.
COM (2020) 3 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i Protokola o njegovoj provedbi (za razdoblje 2020.–2026.) između Europske unije i Republike Sejšela 07.01.2020.
COM (2020) 2 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i Protokola o njegovoj provedbi (za razdoblje 2020.–2026.) između Europske unije i Republike Sejšela 07.01.2020.
COM (2020) 1 Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Sejšela 07.01.2020.
COM (2019) 627 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strateško izvješće iz 2019. o provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova 03.01.2020.
COM (2019) 637 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 7-10/2019 20.12.2019.
COM (2019) 650 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i europskoj investicijskoj banci - Godišnja strategija održivog rasta 2020. 20.12.2019.
COM (2019) 653 Prijedlog zajedničkog izvješća Komisije i Vijeća o zapošljavanju uz Komunikaciju Komisije o Godišnjoj strategiji održivog rasta za 2020. 20.12.2019.
COM (2019) 651 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Europskom gospodarskom i Socijalnom odboru - Izvješće o mehanizmu upozoravanja za 2020. (sastavljeno u skladu s člancima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1176/2011 o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža) 18.12.2019.
COM (2019) 652 Preporuka za preporuku Vijeća o ekonomskoj politici europodručja 18.12.2019.
COM (2019) 624 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na 63. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. 18.12.2019.
COM (2019) 641 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa potpore strukturnim reformama za 2018. 17.12.2019.
COM (2019) 630 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1007/2009, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/1775 o trgovini proizvodima od tuljana 17.12.2019.
COM (2019) 634 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi članka 45. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja u pogledu zajedničke poljoprivredne politike 17.12.2019.
COM (2019) 635 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi pčelarskih programa 17.12.2019.
COM (2019) 633 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi u državama članicama Direktive Vijeća 2006/117/EURATOM o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva Treće izvješće 17.12.2019.
COM (2019) 632 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o napretku u provedbi Direktive Vijeća 2011/70/EURATOM, popisu radioaktivnog otpada i istrošenog goriva na području Zajednice i očekivanjima za budućnost DRUGO IZVJEŠĆE 17.12.2019.
COM (2019) 636 Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Upravnog odbora za carinsku konvenciju o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR u pogledu prijedloga izmjene Konvencije 17.12.2019.
COM (2019) 638 Izvješće Komisije o radu Odbora U 2018. 16.12.2019.
COM (2019) 625 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učinku odredbi o dobrovoljnom označivanju na temelju Uredbe (EZ) br. 1760/2000 kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 653/2014 13.12.2019.
COM (2019) 631 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na 63. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971 13.12.2019.
COM (2019) 639 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Preispitivanje područja primjene Uredbe br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014 12.12.2019.
COM (2019) 624 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na 63. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. 12.12.2019.
COM (2019) 623 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila 12.12.2019.
COM (2019) 640 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Europski zeleni plan 11.12.2019.
COM (2019) 607 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću ministara Energetske zajednice i Stalnoj skupini na visokoj razini Energetske zajednice (Kišinjev, 12. i 13. prosinca 2019.) 02.12.2019.
COM (2019) 616 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju uređenja tržišta roaminga 29.11.2019.
COM (2019) 930 Komunikacija Komisije - Pojačani nadzor – Grčka, studeni 2019. 29.11.2019.
COM (2019) 622 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o izmjeni Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima i Protokola o izmjeni Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) proširenjem mogućnosti pristupanja na Kraljevinu Maroko 29.11.2019.
COM (2019) 617 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o podatcima koji se odnose na utjecaj koji na proračun ima godišnje ažuriranje za 2019. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te koeficijenti ispravka koji se primjenjuju 28.11.2019.
COM (2019) 608 Preporuka za odluku Vijeća o ažuriranju pregovaračkih smjernica za pregovore o sporazumima o gospodarskom partnerstvu (SGP-ovi) s afričkim, karipskim i pacifičkim (AKP) zemljama i regijama 28.11.2019.
COM (2019) 618 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2013/677/EU kojom se Velikom Vojvodstvu Luksemburgu odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 28.11.2019.
COM (2019) 619 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjeni uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627 28.11.2019.
COM (2019) 606 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za pridruživanje u sastavu zaduženom za trgovinu 27.11.2019.
COM (2019) 601 Izvješće Komisije Europskom parlamentu I Vijeću - Deveto izvješće Komisije o radu inspekcijskih mehanizama za tradicionalna vlastita sredstva (2016.–2018.) (članak 6. stavak 3. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 608/2014 od 26. svibnja 2014. 26.11.2019.
COM (2019) 604 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće iz 2019. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja 2018. 26.11.2019.
COM (2019) 607 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću ministara Energetske zajednice i Stalnoj skupini na visokoj razini Energetske zajednice (Kišinjev, 12. i 13. prosinca 2019.) 26.11.2019.
COM (2019) 599 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode 21.11.2019.
COM (2019) 920 Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće Komisije Vijeću u skladu s člankom -11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1466/97 o misiji pojačanog nadzora provedenoj u Mađarskoj 26. rujna 2019. 20.11.2019.
COM (2019) 910 Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće Komisije Vijeću u skladu s člankom -11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1466/97 o misiji pojačanog nadzora provedenoj u Rumunjskoj 25. rujna 2019. 20.11.2019.
COM (2019) 930 Komunikacija Komisije - Pojačani nadzor – Grčka, studeni 2019. 20.11.2019.
COM (2019) 552 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću - Dvadeseto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije 20.11.2019.
COM (2019) 921 Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Mađarska nije učinkovitim djelovanjem odgovorila na Preporuku Vijeća od 14. lipnja 2019. 20.11.2019.
COM (2019) 913 Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Rumunjska nije učinkovitim djelovanjem odgovorila na Preporuku Vijeća od 14. lipnja 2019. 20.11.2019.
COM (2019) 922 Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Mađarskoj 20.11.2019.
COM (2019) 912 Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Rumunjskoj 20.11.2019.
COM (2019) 557 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o funkcioniranju europskog tržišta ugljika 19.11.2019.