Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4779
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2023) 767 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi članka 45. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja u pogledu zajedničke poljoprivredne politike 06.12.2023.
COM (2023) 691 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Novi plan rasta za zapadni Balkan 06.12.2023.
COM (2023) 771 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973 i (EU) 2019/472 u pogledu ciljeva za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti 06.12.2023.
COM (2023) 716 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI BAZE TALENATA EU-a 05.12.2023.
COM (2023) 901 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU, ODBORU REGIJA I EUROPSKOJ INVESTICIJSKOJ BANCI Godišnji pregled održivog rasta 2024. 04.12.2023.
COM (2023) 756 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru 13. ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije 04.12.2023.
COM (2023) 900 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI o nacrtima proračunskih planova za 2024.: ukupna ocjena 01.12.2023.
COM (2023) 532 Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o poslovanju u Europi: okvir za oporezivanje dobiti (BEFIT) 01.12.2023.
COM (2023) 765 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Italije 01.12.2023.
COM (2023) 733 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1806 u pogledu nositelja srpskih putovnica koje je izdala srpska Koordinacijska uprava („Koordinaciona uprava”) 01.12.2023.
COM (2023) 762 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2022/2576 u pogledu produljenja razdoblja njezine primjene 01.12.2023.
COM (2023) 763 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2022/2577 o utvrđivanju okvira za ubrzavanje uvođenja energije iz obnovljivih izvora 01.12.2023.
COM (2023) 761 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2022/2578 u pogledu produljenja njezina razdoblja primjene 01.12.2023.
COM (2023) 747 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 12319/2021, ST 12319/2021 ADD 1) od 29. listopada 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Rumunjske 29.11.2023.
COM (2023) 724 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o aktivnostima mreže EURES od srpnja 2020. do lipnja 2022. Dostavlja se u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) 2016/589 28.11.2023.
COM (2023) 715 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o mobilnosti vještina i talenata 28.11.2023.
COM (2023) 660 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu područja primjene pravila za referentne vrijednosti, upotrebe u Uniji referentnih vrijednosti koje pruža administrator smješten u trećoj zemlji i određenih zahtjeva za izvješćivanje 28.11.2023.
COM (2023) 759 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 7-10/2023 27.11.2023.
COM (2023) 738 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ) (kodificirani tekst) 27.11.2023.
COM (2023) 737 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje Unija treba zauzeti u okviru Odbora za GNSS EU-a i ASECNA-e osnovanog Sporazumom o suradnji između Europske unije, s jedne strane, i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA), s druge strane, o razvoju satelitske navigacije i pružanju povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva 27.11.2023.
COM (2023) 749 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 12319/2021, ST 12319/2021 ADD 1) od 29. listopada 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Rumunjske 27.11.2023.
COM (2023) 746 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 8091/22 INIT; ST 8091/22 ADD 1) od 4. svibnja 2022. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Bugarske 27.11.2023.
COM (2023) 742 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 12524/21 INIT i ST 12524/21 ADD 1) od 29. listopada 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Finske 25.11.2023.
COM (2023) 732 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Inovacijskog fonda tijekom 2022. 24.11.2023.
COM (2023) 734 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Unije, izmjene Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati tražbina u području poreza na dodanu vrijednost 24.11.2023.
COM (2023) 736 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Unije, izmjene Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati tražbina u području poreza na dodanu vrijednost 24.11.2023.
COM (2023) 744 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10687/21 INIT; ST 10687/21 ADD 1) od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske 24.11.2023.
COM (2023) 743 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1) od 8. rujna 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Irske 24.11.2023.
COM (2023) 748 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 15447/22 INIT; ST 15447/22 ADD 1) od 15. prosinca 2022. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Mađarske 24.11.2023.
COM (2023) 745 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 9728/22 INIT; ST 9728/22 ADD 1) od 17. lipnja 2022. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Poljske 24.11.2023.
COM (2023) 739 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za tiakloprid u ili na određenim proizvodima 24.11.2023.
JOIN (2023) 34 ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o općem sustavu povlastica za razdoblje od 2020. do 2022. 24.11.2023.
COM (2023) 723 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o delegiranju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju uredbi (EU) 2019/817 i 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća 23.11.2023.
COM (2023) 707 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Sažetak strateških planova u okviru ZPP-a za razdoblje 2023.–2027.: zajednički napori i kolektivna ambicija 23.11.2023.
COM (2023) 729 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10157/21 INIT; ST 10157/21 ADD 1) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Latvije 23.11.2023.
COM (2023) 726 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10158/21 i ST 10158/21 ADD 1) o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Njemačke 23.11.2023.
COM (2023) 731 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10161/21 i ST 10161/21 ADD 1) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Belgije 23.11.2023.
COM (2023) 735 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) od 20. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Cipra 23.11.2023.
COM (2023) 645 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o sprečavanju gubitaka plastičnih peleta radi smanjenja onečišćenja mikroplastikom 23.11.2023.
COM (2023) 545 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost: sljedeći koraci 22.11.2023.
COM (2023) 698 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o proširenju Direktive [XXXX] na državljane trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici 22.11.2023.
COM (2023) 727 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Odluke Vijeća 89/367/EEZ o osnivanju Stalnog odbora za šumarstvo 22.11.2023.
COM (2023) 722 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištima koja treba zauzeti u ime Europske unije na trećoj sjednici sastanka stranaka Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima 22.11.2023.
COM (2023) 717 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Godišnje izvješće iz 2023. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja u 2022. 21.11.2023.
COM (2023) 714 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi 21.11.2023.
COM (2023) 713 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi instrumenta za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju u 2023., kako je navedeno u članku 16. Uredbe (EU) 2021/1229 21.11.2023.
COM (2023) 718 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2278 o suspenziji carina Zajedničke carinske tarife iz članka 56. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 za određene poljoprivredne i industrijske proizvode 21.11.2023.
COM (2023) 721 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2283 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima 21.11.2023.
COM (2023) 712 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o aktivnostima Zaklade za MSFI-je, EFRAG-a i PIOB-a u 2022. 20.11.2023.
COM (2023) 710 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 20.11.2023.