Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2791
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
JOIN (2021) 2 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Obnovljeno partnerstvo s južnim susjedstvom Nova agenda za Sredozemlje 19.02.2021.
COM (2021) 71 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/2397 u pogledu prijelaznih mjera za priznavanje svjedodžbi trećih zemalja 18.02.2021.
COM (2021) 63 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na četvrtom sastanku Konferencije stranaka Minamatske konvencije o živi u pogledu donošenja odluka o izmjeni priloga A i B toj konvenciji u vezi s proizvodima kojima je dodana živa i proizvodnim procesima u kojima se upotrebljava živa ili živini spojevi, u skladu s člankom 4. stavkom 8. i člankom 5. stavkom 10. te konvencije 17.02.2021.
COM (2021) 62 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mogućem proširenju okvira zaštitnog sloja omjera financijske poluge na OSV institucije te o definiciji i izračunu mjere ukupne izloženosti, uključujući tretman rezervi središnje banke. 16.02.2021.
COM (2021) 68 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru savjetovanja s Ujedinjenom Kraljevinom radi postizanja dogovora o ukupnim dopuštenim ulovima za 2021. i za određene dubokomorske stokove za 2021.–2022. 16.02.2021.
COM (2021) 60 Izvješće Komisije o zapošljavanju ugovornog osoblja u 2017. i 2018. 15.02.2021.
COM (2021) 57 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EU) 2016/429 o prenosivim bolestima životinja („Zakon o zdravlju životinja”) 12.02.2021.
COM (2021) 59 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rezultatima pilot-studija o statistici putničkog prijevoza unutarnjim vodnim putovima koje su države članice provele u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/974 12.02.2021.
COM (2021) 54 Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regionalnih ekonomskih računa u poljoprivredi 12.02.2021.
COM (2021) 49 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama 11.02.2021.
COM (2021) 53 Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom odobrava primjena posebne mjere kojom se odstupa od članaka 16. i 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 11.02.2021.
COM (2021) 64 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za partnerstvo osnovanom na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u pogledu datuma prestanka privremene primjene Sporazuma o trgovini i suradnji 10.02.2021.
COM (2021) 47 Prijedlog odluke Vijeća o podnošenju, u ime Europske unije, prijedloga za uvrštavanje klorpirifosa u Dodatak A Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima 09.02.2021.
COM (2020) 829 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o otpornosti kritičnih subjekata 08.02.2021.
COM (2021) 58 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na Svjetskom forumu za usklađivanje pravilnika o vozilima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 i pravilnika UN-a o uređaju za snimanje podataka o događaju, o prijedlogu izmjena Globalnog tehničkog pravilnika br. 9, o prijedlogu izmjena Konsolidirane rezolucije R.E.5, o prijedlozima četiriju novih pravilnika UN-a koji se odnose na uređaj za snimanje podataka o događaju, zaštitu motornih vozila od neovlaštene uporabe i homologaciju uređaja za zaštitu od neovlaštene uporabe, homologaciju naprava za imobilizaciju vozila i homologaciju vozila s obzirom na njegovu napravu za imobilizaciju te homologaciju alarmnog sustava vozila i homologaciju vozila s obzirom na njegov alarmni sustav, o prijedlogu nove Zajedničke rezolucije M.R.4 te o prijedlozima dokumenata za tumačenje pravilnika UN-a br. 155 i 156 08.02.2021.
COM (2021) 48 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 222. sjednici Vijeća Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) u pogledu predviđenog donošenja izmjene 177. Dodatka 1., izmjene 47. Dodatka 2., izmjene 108. Dodatka 8., izmjene 90. Dodatka 10. i novog sveska VI. Dodatka 10. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu 05.02.2021.
COM (2021) 42 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom 04.02.2021.
COM (2021) 46 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o aktivnostima mreže EURES od srpnja 2018. do lipnja 2020. Dostavlja se u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) 2016/589 04.02.2021.
COM (2021) 44 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Europski plan za borbu protiv raka 04.02.2021.
COM (2021) 41 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Europskom odboru za izradu standardâ u području unutarnje plovidbe i u Središnjoj komisiji za plovidbu Rajnom o donošenju standardâ za stručne kvalifikacije u unutarnjoj plovidbi 03.02.2021.
COM (2021) 36 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o produljenju trajanja zaštite oplemenjivačkih prava na biljnu sortu Zajednice za biljne vrste šparoge i za skupine biljnih vrsta lukovičaste biljke, bobičasto voće i drvenasto ukrasno bilje 03.02.2021.
COM (2021) 31 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/XXX u pogledu određenih privremenih ribolovnih mogućnosti za 2021. u vodama Unije i vodama izvan Unije 03.02.2021.
COM (2021) 40 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o preinaci Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu 02.02.2021.
COM (2020) 796 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 u pogledu suradnje Europola s privatnim stranama, obrade osobnih podataka koju provodi Europol radi potpore kaznenim istragama i uloge Europola u području istraživanja i inovacija 02.02.2021.
COM (2020) 825 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga (Akt o digitalnim uslugama) i izmjeni Direktive 2000/31/EZ 02.02.2021.
COM (2020) 842 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravednim tržištima neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru (Akt o digitalnim tržištima) 02.02.2021.
COM (2021) 37 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici poljoprivrednih inputa i outputa i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1165/2008, (EZ) br. 543/2009, (EZ) br. 1185/2009 i Direktive Vijeća 96/16/EZ 02.02.2021.
COM (2021) 34 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika (kodificirani tekst) 01.02.2021.
COM (2021) 50 Zelena Knjiga o starenju - Poticanje međugeneracijske solidarnosti i odgovornosti 30.01.2021.
COM (2021) 33 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Evaluacija Odluke br. 534/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o pružanju makrofinancijske pomoći Tunisu 29.01.2021.
COM (2021) 43 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 11-12/2020 29.01.2021.
COM (2021) 29 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Europskom odboru za sistemske rizike o kretanjima na tržištu EU-a u području usluga zakonske revizije za subjekte od javnog interesa u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) 537/2014 29.01.2021.
COM (2020) 841 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u pogledu donošenja odluke o sastavljanju popisa od 25 osoba koje žele i mogu obnašati dužnost članova arbitražnog vijeća na temelju Sporazuma i dodatnog popisa osoba koje žele i mogu obnašati dužnost Unijinih članova arbitražnog vijeća na temelju Sporazuma 27.01.2021.
COM (2020) 833 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog člankom 164. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u pogledu prisutnosti Unije 27.01.2021.
COM (2020) 832 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom člankom 164. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u pogledu donošenja odluke o izmjeni Protokola o Irskoj / Sjevernoj Irskoj uz taj sporazum 27.01.2021.
COM (2021) 38 Prijedlog preporuke Vijeća o izmjeni Preporuke Vijeća (EU) 2020/1475 od 13. listopada 2020. o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 27.01.2021.
COM (2021) 28 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 389/2012 o upravnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkih upisnika 27.01.2021.
COM (2021) 25 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 u odnosu na obnovu ili produljenje određenih svjedodžbi, zapisnika, potvrda, rješenja, dozvola, licencija i uvjerenja te na odgodu određenih periodičnih provjera i periodičnog osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu, za referentna razdoblja koja slijede nakon razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/698 26.01.2021.
COM (2021) 26 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Skupini stručnjaka za Europski sporazum o radu posada vozila koje sudjeluju u međunarodnom cestovnom prijevozu (AETR) te u Radnoj skupini za cestovni promet Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu 25.01.2021.
COM (2021) 13 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane 22.01.2021.
COM (2021) 24 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Upravnom odboru za Carinsku konvenciju o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR u pogledu prijedloga izmjene te konvencije 22.01.2021.
COM (2021) 16 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva u pogledu izmjene 28. odjeljka D Priloga 9. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu 22.01.2021.
COM (2021) 23 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o ovlašćivanju Nizozemske za primjenu snižene stope poreza na električnu energiju koja se [na punionicama] isporučuje električnim vozilima u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ 21.01.2021.
COM (2021) 21 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/41/EU radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka 20.01.2021.
COM (2021) 20 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka 20.01.2021.
COM (2021) 11 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EU-a i Švicarske osnovanog Sporazumom od 25. lipnja 2009. između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pojednostavnjenju inspekcija i formalnosti u odnosu na prijevoz roba i o carinskim sigurnosnim mjerama u pogledu izmjene poglavlja III. i priloga I. i II. Sporazumu 20.01.2021.
COM (2021) 14 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/563 kojom se Estoniji odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 20.01.2021.
COM (2020) 779 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o funkcioniranju mehanizma evaluacije i praćenja Schengena u skladu s člankom 22. Uredbe Vijeća (EU) br. 1053/2013 Prvi višegodišnji program evaluacije (2015.–2019.) 19.01.2021.
COM (2020) 791 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1862 o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u pogledu Europolova unosa upozorenja 19.01.2021.
COM (2020) 823 Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 19.01.2021.