Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2129
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 147 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 1-3/2020 06.04.2020.
COM (2020) 134 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe (EU) 1219/1202 o uspostavi prijelaznih aranžmana za bilateralne sporazume o ulaganjima između država članica i trećih zemalja 06.04.2020.
COM (2020) 136 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Skupštini Lisabonske unije 06.04.2020.
COM (2020) 142 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1379/2013 i Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture 06.04.2020.
COM (2020) 119 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trenutačno stanje u pogledu izostanka reciprociteta u području vizne politike 03.04.2020.
COM (2020) 144 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima u pogledu datuma primjene određenih njezinih odredaba 03.04.2020.
COM (2020) 135 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani 03.04.2020.
COM (2020) 139 Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi europskog instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19 03.04.2020.
COM (2020) 131 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata koja je Komisiji dodijeljena na temelju Uredbe (EU) 2017/1004 o okviru Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima 02.04.2020.
COM (2020) 129 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Odluke (EU) 2016/344 o uspostavi Europske platforme za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada 02.04.2020.
COM (2020) 143 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija Odgovor na koronavirus Iskoristimo svaki raspoloživi euro za spašavanje života i osiguravanje izvora prihoda 02.04.2020.
COM (2020) 173 Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Tehnička prilagodba u vezi s posebnim instrumentima za 2020. (članak 6. stavak 1. točke (e) i (f) Uredbe Vijeća br. 1311/2013 o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020.) 02.04.2020.
COM (2020) 170 Nacrt izmjene proračuna BR. 2 za Opći proračun za 2020. Pružanje hitne potpore državama članicama i dodatno povećanje sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 02.04.2020.
COM (2020) 171 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2020/265 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2020. koji će se iskoristiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje, za hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te za povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja 02.04.2020.
COM (2020) 172 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u 2020. radi pružanja hitne pomoći državama članicama i dodatnog povećanja sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 02.04.2020.
COM (2020) 138 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 1301/2013 u pogledu posebnih mjera za osiguravanje iznimne fleksibilnosti pri upotrebi europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 02.04.2020.
COM (2020) 141 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za nošenje s krizom uzrokovanom izbijanjem bolesti COVID-19 02.04.2020.
COM (2020) 175 Prijedlog uredbe Vijeća o aktivaciji hitne potpore na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2016/369 od 15. ožujka 2016. i izmjeni njezinih odredaba s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 02.04.2020.
COM (2020) 174 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. 02.04.2020.
COM (2020) 117 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke 01.04.2020.
COM (2020) 124 Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Italiji odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 31.03.2020.
COM (2020) 116 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za SGP osnovanom na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Odbora za SGP 26.03.2020.
JOIN (2020) 6 Zajednički prijedlog preporuke Europskom Vijeću za donošenje odluke o utvrđivanju strateških ciljeva Unije koje treba ostvariti u okviru Akcijskog plana EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2020.–2024. 26.03.2020.
COM (2020) 108 Prijedlog odluke Vijeća o donošenju dodatnog istraživačkog programa za razdoblje 2020.–2023. za reaktor s visokim protokom u Pettenu koji treba provesti Zajednički istraživački centar za Europsku zajednicu za atomsku energiju 24.03.2020.
COM (2020) 104 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija iEuropskoj investicijskoj banci o provedbi Komunikacije Komisije o jačem i obnovljenom strateškom partnerstvu s najudaljenijim regijama EU-a 23.03.2020.
COM (2020) 110 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće za razdoblje od 2013. do 2018. o financijskom stanju sustava osiguranja za slučaj nezaposlenosti bivših privremeno ili ugovorno zaposlenih službenika i akreditiranih asistenata zastupnika koji nakon prestanka zaposlenja u institucijama Europske unije ostanu bez posla 23.03.2020.
COM (2020) 109 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive 2000/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2000. o pregledu na cesti kojim se utvrđuje tehnička ispravnost gospodarskih vozila koja prometuju u Zajednici Izvještajno razdoblje 2015.-2016. 23.03.2020.
COM (2020) 107 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive 2000/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2000. o pregledu na cesti kojim se utvrđuje tehnička ispravnost gospodarskih vozila koja prometuju u Zajednici Izvještajno razdoblje 2017.–2018. 23.03.2020.
COM (2020) 82 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi radova u okviru programa pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u Bugarskoj, Slovačkoj i Litvi 2019. i prethodnih godina 23.03.2020.
COM (2020) 111 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice 23.03.2020.
COM (2020) 106 Preporuka za odluku Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća od 7. lipnja 2016. o ovlašćivanju Komisije za otvaranje pregovora o sveobuhvatnom sporazumu o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica i država članica Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN) u pogledu pitanja koja su u isključivoj nadležnosti Unije 20.03.2020.
COM (2020) 114 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja 20.03.2020.
COM (2020) 93 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Utvrđivanje i uklanjanje prepreka na jedinstvenom tržištu 18.03.2020.
COM (2020) 113 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1301/2013 i (EU) br. 508/2014 s obzirom na posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava u odgovoru na izbijanje covida-19 [Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus] 18.03.2020.
COM (2020) 115 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - COVID-19: privremeno ograničenje neobveznih putovanja u EU 17.03.2020.
JOIN (2020) 4 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Put prema sveobuhvatnoj strategiji s Afrikom 16.03.2020.
COM (2020) 112 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskoj investicijskoj banci i euroskupini - Koordinirani gospodarski odgovor na pandemiju COVID-19 16.03.2020.
COM (2020) 99 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2014/57/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kaznenopravnim sankcijama za zlouporabu tržišta (Direktiva o zlouporabi tržišta) 13.03.2020.
COM (2020) 96 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o evaluaciji primjene Odluke br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije 12.03.2020.
COM (2020) 97 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o vanjskoj aktivnosti EIB-a s proračunskim jamstvom EU-a u 2018. 12.03.2020.
COM (2020) 102 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Nova industrijska strategija za Europu 12.03.2020.
COM (2020) 94 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Dugoročni akcijski plan za bolju provedbu i osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta 12.03.2020.
COM (2020) 103 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija za MSP-ove i održivu i digitalnu Europu 12.03.2020.
COM (2020) 98 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo: Za čišću i konkurentniju Europu 11.03.2020.
COM (2020) 88 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Provedba trećeg programa djelovanja EU-a u području zdravlja u 2017. 10.03.2020.
COM (2020) 91 Preporuka za preporuku Vijeća u cilju okončanja stanja prekomjernog državnog deficita u Rumunjskoj 09.03.2020.
COM (2020) 78 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini željeznice (2021.) 09.03.2020.
COM (2020) 89 Prijedlog odluke Vijeća o postojanju prekomjernog deficita u Rumunjskoj 09.03.2020.
COM (2020) 101 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi akcijskog plana EU-a o borbi protiv razlike u plaćama između spolova za razdoblje 2017.-2019. 06.03.2020.
COM (2020) 152 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020.–2025. 06.03.2020.