Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 3221
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
JOIN (2021) 27 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Veći angažman EU-a za miran, održiv i prosperitetan Arktik 18.10.2021.
COM (2021) 635 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda i Protokola 37. uz Sporazum o EGP-u koji sadržava popis predviđen člankom 101. (Svemirski program Unije) 15.10.2021.
COM (2021) 633 Izvješće Komisije Europskom parlamentu o aktivnostima i savjetovanjima Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja iz članka 31. Uredbe (EU) 2019/125 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 14.10.2021.
COM (2021) 636 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi strategije EU-a za mlade (2019.–2021.) 14.10.2021.
COM (2021) 627 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/746 u pogledu prijelaznih odredaba za određene in vitro dijagnostičke medicinske proizvode i odgode primjene zahtjeva za interne proizvode 14.10.2021.
COM (2021) 578 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću 32. godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije i borbi protiv prijevara – 2020. 13.10.2021.
COM (2021) 628 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju primjene Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta 13.10.2021.
COM (2021) 596 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Gospodarskom i financijskom odboru i Odboru za zapošljavanje Izvješće o Europskom instrumentu za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19 u skladu s člankom 14. Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 Instrument SURE: Analiza stanja nakon godine dana 13.10.2021.
COM (2021) 660 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Paket mjera za djelovanje i potporu za suočavanje s rastom cijena energije 13.10.2021.
COM (2021) 626 Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Estoniji odobrava primjena mjere kojom se odstupa od članka 26. stavka 1. točke (a) te članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 13.10.2021.
COM (2021) 631 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/1994 kojom se Hrvatskoj odobrava uvođenje posebne mjere kojom se odstupa od članka 26. stavka 1. točke (a) i članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 13.10.2021.
COM (2021) 630 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o ovlašćivanju Italije da na električnu energiju koja se izravno isporučuje plovilima na vezu u luci, osim privatnim plovilima za rekreaciju, primjenjuje sniženu stopu poreza [u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ] 13.10.2021.
COM (2021) 622 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa potpore strukturnim reformama za 2019. 11.10.2021.
COM (2021) 623 Izvješće Komisije Europskom Parlamentu i Vijeću o provedbi određenih odredbi Uredbe (EZ) br. 1071/2009 o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018. 11.10.2021.
COM (2021) 591 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Ažurirani akcijski plan EU-a za borbu protiv krijumčarenja migranata za razdoblje 2021.–2025. 11.10.2021.
COM (2021) 609 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o europskim misijama 11.10.2021.
COM (2021) 590 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o izvješću o migracijama i azilu 11.10.2021.
COM (2021) 592 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o primjeni Direktive 2009/52/EZ od 18. lipnja 2009. o minimalnim standardima za sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom 11.10.2021.
COM (2021) 955 Nacrt izmjene Proračuna br. 6. za Opći proračun za 2021. Dodatne doze cjepiva za zemlje s niskim i nižim srednjim dohotkom, povećanje sredstava Mehanizma Unije za civilnu zaštitu i druge prilagodbe rashoda i prihoda 08.10.2021.
COM (2021) 612 Prijedlog odluke Vijeća o djelomičnoj suspenziji primjene Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza 08.10.2021.
COM (2021) 595 Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na savjetovanjima s Ujedinjenom Kraljevinom radi postizanja dogovora o ukupnim godišnjim ulovima 08.10.2021.
COM (2021) 459 Izvješće Komisije o primjeni u 2020. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 07.10.2021.
COM (2021) 618 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Španjolske – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal 07.10.2021.
COM (2021) 615 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Strategija EU-a za suzbijanje antisemitizma i njegovanje židovskog načina života (2021.–2030.) 06.10.2021.
COM (2021) 614 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Protokola (za razdoblje 2021.–2024.) o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka 06.10.2021.
COM (2021) 613 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola (za razdoblje 2021.–2024.) o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka 06.10.2021.
COM (2021) 611 Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola (za razdoblje 2021.–2024.) o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka 06.10.2021.
COM (2021) 607 Komunikacija Komisije Vjeću Financijske informacije o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (ERF): predviđanja obveza, plaćanja i doprinosa stranaka Europskog razvojnog fonda za 2021., 2022. i 2023. i neobvezujuća predviđanja za 2024. i 2025. 05.10.2021.
COM (2021) 605 Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje stranke Europskog razvojnog fonda trebaju platiti radi financiranja tog fonda, uključujući gornju granicu za 2023., godišnji iznos za 2022., iznos prvog obroka za 2022. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2024. i 2025. 05.10.2021.
COM (2021) 606 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2015/2429 kojom se Latviji odobrava primjena posebne mjere kojom se odstupa od članka 26. stavka 1. točke (a) te članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 05.10.2021.
COM (2021) 625 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Estonije 05.10.2021.
COM (2021) 604 Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje trebaju platiti stranke Europskog razvojnog fonda radi financiranja tog fonda u pogledu trećeg obroka za 2021. 04.10.2021.
COM (2021) 624 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Finske 04.10.2021.
COM (2021) 617 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica 01.10.2021.
COM (2021) 610 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 561/2006 o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i Direktive 2002/15/EZ o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza u razdoblju 2017.–2018. (30. izvješće Komisije o provedbi socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet) 30.09.2021.
COM (2021) 597 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 72. sjednici Izvršnog odbora Programa Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice u vezi s donošenjem zaključka o međunarodnoj zaštiti i trajnim rješenjima u kontekstu izvanrednih okolnosti u području javnog zdravlja 30.09.2021.
COM (2021) 599 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učinkovitom funkcioniranju direktive 2012/18/eu o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za razdoblje 2015.–2018. 29.09.2021.
COM (2021) 589 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije i protokola o provedbi tog Sporazuma 29.09.2021.
COM (2021) 587 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije i protokola o provedbi tog Sporazuma 29.09.2021.
COM (2021) 580 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju bonitetnog okvira EU-a za osiguratelje i reosiguratelje u kontekstu oporavka EU-a poslije pandemije 27.09.2021.
COM (2021) 608 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Rumunjske 27.09.2021.
COM (2021) 585 Izvješće Komisije - Godišnje izvješće Europske komisije o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti za 2019. 24.09.2021.
COM (2021) 547 Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/53/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu 24.09.2021.
COM (2021) 420 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma 24.09.2021.
JOIN (2021) 24 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću Strategija EU-a za suradnju u indo-pacifičkoj regiji 24.09.2021.
JOIN (2021) 26 Zajedničko Izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Akcijskog plana za vojnu mobilnost od listopada 2020. do rujna 2021. 24.09.2021.
COM (2021) 594 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u pogledu izmjene odluke o sastavljanju popisa 25 osoba koje žele i mogu obavljati dužnost članova arbitražnog vijeća na temelju Sporazuma 23.09.2021.
COM (2021) 579 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni općeg sustava carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 23.09.2021.
COM (2021) 598 Komunikacija Komisije - Ažurirano izvješće o pojačanom nadzoru – Grčka, rujan 2021. 22.09.2021.
COM (2021) 573 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Novi europski Bauhaus: atraktivan, održiv, zajedno 20.09.2021.