Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4107
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2022) 702 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o usklađivanju određenih aspekata prava o nesolventnosti 20.01.2023.
COM (2023) 31 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o europskoj statistici o stanovništvu i stanovima, izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 763/2008 i (EU) br. 1260/2013 20.01.2023.
COM (2023) 10 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) 2017/745 i (EU) 2017/746 u pogledu prijelaznih odredaba za određene medicinske proizvode i in vitro dijagnostičke medicinske proizvode 20.01.2023.
COM (2022) 540 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2000/60/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike, Direktive 2006/118/EZ o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja i Direktive 2008/105/EZ o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike 19.01.2023.
COM (2022) 542 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (preinaka) 19.01.2023.
COM (2022) 541 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (preinaka) 19.01.2023.
COM (2022) 682 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Okvir politike EU-a o plastici na biološkoj osnovi, biorazgradivoj plastici i plastici koja se može kompostirati 18.01.2023.
COM (2022) 745 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o petom izvješću o napretku u provedbi strategije EU-a za sigurnosnu uniju 17.01.2023.
COM (2023) 11 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi pčelarskih programa 13.01.2023.
COM (2023) 9 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o studiji izvedivosti sustava preispitivanja na temelju djelatnih tvari („monografije”) i ostalih potencijalnih alternativa za procjenu rizika koji za okoliš predstavljaju veterinarsko-medicinski proizvodi 13.01.2023.
COM (2023) 23 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o produljenju prava za koprodukcije, kako je predviđeno člankom 5. Protokola o suradnji u području kulture uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane 13.01.2023.
COM (2023) 1 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Tehničko izvješće JRC-a „Procjena potencijala za energetsku učinkovitost u proizvodnji, prijenosu i skladištenju električne energije” 09.01.2023.
COM (2023) 5 IZVJEŠĆE KOMISIJE o procjeni carinskih povreda i kazni u državama članicama Carinski zakon Unije 06.01.2023.
COM (2022) 739 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda (CEDEFOP) 06.01.2023.
COM (2023) 3 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi inicijative WestMED 05.01.2023.
COM (2023) 6 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje EU – Ukrajina o ažuriranju Priloga XLIV. Sporazumu o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane 05.01.2023.
COM (2022) 741 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u i Protokola 37. (koji sadržava popis predviđen člankom 101.) uz Sporazum o EGP-u (NIS) 05.01.2023.
COM (2022) 742 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u i Protokola 37. (koji sadržava popis predviđen člankom 101.) uz Sporazum o EGP-u (Akt o kibersigurnosti) 05.01.2023.
COM (2022) 743 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda (Centar za kibersigurnost) 05.01.2023.
COM (2023) 4 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke 2014/170/EU o uspostavljanju popisa nekooperativnih trećih zemalja u suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u pogledu Kameruna 05.01.2023.
COM (2022) 753 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 03.01.2023.
COM (2023) 2 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na 66. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. 03.01.2023.
COM (2022) 643 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Napredak u pogledu konkurentnosti tehnologija čiste energije 20.12.2022.
COM (2022) 728 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o priznavanju trećih zemalja za potrebe ekvivalentnosti ekoloških proizvoda 20.12.2022.
COM (2022) 674 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Prvo izvješće o praćenju i izgledima za postizanje cilja nulte stope onečišćenja „Put prema čišćem zraku, vodi i tlu za Europu” 20.12.2022.
COM (2022) 673 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Treće izvješće „Izgledi za čisti zrak”. 20.12.2022.
COM (2022) 642 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Izvješće o subvencijama za energiju u EU-u za 2022. 19.12.2022.
COM (2022) 641 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Izvješće za 2022. o postizanju ciljeva energetske učinkovitosti za 2020. 19.12.2022.
COM (2022) 639 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Izvješće za 2022. o postizanju ciljeva energije iz obnovljivih izvora za 2020. 19.12.2022.
COM (2022) 723 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o delegiranju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU 19.12.2022.
COM (2022) 733 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o primjeni Uredbe (EU) 2019/516 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 (Uredba o BND-u) 19.12.2022.
COM (2022) 708 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Završna evaluacija Programa istraživanja i razvoja u području aktivnog i potpomognutog života 19.12.2022.
COM (2022) 736 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvješće o postignutom napretku u suzbijanju trgovine ljudima (četvrto izvješće) 19.12.2022.
COM (2022) 709 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o kulturnoj dimenziji održivog razvoja u mjerama EU-a 19.12.2022.
COM (2022) 675 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Strategija EU-a za globalno zdravlje Bolje zdravlje za sve u svijetu koji se mijenja 19.12.2022.
COM (2022) 695 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju odluka i prihvaćanju javnih isprava u pitanjima roditeljstva i o uspostavi europske potvrde o roditeljstvu 19.12.2022.
COM (2022) 746 Izmijenjeni prijedlog ODLUKE VIJEĆA o imenovanju članova povjerenstva za odabir predviđenog u članku 14. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/1939 16.12.2022.
COM (2022) 724 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o učinkovitosti primjene jedinstvenog europskog broja za hitne slučajeve 112 16.12.2022.
COM (2022) 716 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Prostor za uspješno građansko djelovanje u području poštovanja temeljnih prava u EU-u Godišnje izvješće o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima za 2022. 16.12.2022.
COM (2022) 800 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o akcijskom planu EU-a za borbu protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima 16.12.2022.
COM (2022) 718 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Uredbe (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim ekonomskim računima okoliša 15.12.2022.
COM (2022) 719 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o statističkim podacima izrađenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 2150/2002 o statističkim podacima o otpadu i njihovoj kvaliteti 15.12.2022.
COM (2022) 726 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Japana o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu 15.12.2022.
COM (2022) 725 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Japana o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu 15.12.2022.
COM (2022) 737 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) (ST 10155/21; ST 10155/21 ADD 1) o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Luksemburga 15.12.2022.
COM (2022) 727 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća 2013/676/EU u vezi s produljenjem odobrenja danog Rumunjskog za nastavak primjene posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 15.12.2022.
COM (2022) 586 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o homologaciji motornih vozila i motora te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila s obzirom na njihove emisije i trajnost baterija (Euro 7) i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 15.12.2022.
COM (2022) 717 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o završnoj evaluaciji programa Fiscalis 2020 14.12.2022.
COM (2022) 721 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pristojbama i naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za lijekove, o izmjeni Uredbe (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 297/95 i Uredbe (EU) 658/2014 Europskog parlamenta i Vijeća 13.12.2022.
COM (2022) 738 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za pružanje potpore Ukrajini za 2023. (makrofinancijska pomoć +) 12.12.2022.