Obavijest o zaštiti privatnosti osoba koje su uputile upit ili prigovor

Ovom obavijesti pružaju se informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane Hrvatskoga sabora kao voditelja obrade i zaštiti prava. Ova obavijest se odnosi isključivo na osobne podatke prikupljene u svrhu odgovora na upite i prigovore.

Voditelj obrade i kontakt podaci

Hrvatski sabor
Trg svetog Marka 6
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6303 781
e-mail: szop@sabor.hr

Navedeni podaci su ujedno i podaci službenika za zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci koji se prikupljaju i izvor podataka

Za potrebe osiguravanja javnosti rada Hrvatskoga sabora, odnosno odgovora na upite i prigovore postavljene putem web obrasca, putem elektroničke pošte ili pisanim putem.

Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime te kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte, organizacija iz koje dolazi, poštanska adresa), koje ispitanici dostavljaju uz upit ili prigovor.

Svrha i pravni temelj obrade podataka

Podaci koji se prikupljaju, služe za potrebe osiguravanja javnosti rada Hrvatskoga sabora i pružanje informacija, odnosno s ciljem odgovora na postavljeni upit ili prigovor.
Pravni temelj obrade:

•    Obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, a u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe.

Prikupljeni osobni podaci, neće se koristiti za automatizirano donošenje pojedinačnih odluka, uključujući izradu profila.

Primatelji podataka

Vaše osobne podatke obrađivat će stručna služba, zastupnik, klub zastupnika, odbor ili drugo radno tijelo kojem je upit ili prigovor upućen.

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15), svi dokumenti nastali radom Hrvatskoga sabora su javni te se mogu dostavljati osobama koje to zatraže u skladu s navedenim Zakonom.

Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobni podaci se obrađuju dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka, a najkasnije 30 dana od odgovora. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, više se ne koriste i brišu se, a podaci koji se nalaze u službenim dokumentima, čuvaju se u skladu s propisima o arhivskom gradivu. 

Prava ispitanika

Vaša prava su:
•    pravo na pristup osobnim podacima,
•    pravo na brisanje,
•    pravo na prigovor.

Zahtjev za ostvarenje prava može se podnijeti službenika za zaštitu osobnih podataka, pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći ranije navedene podatke.

U slučaju sumnji u povredu privatnosti i zakonitost obrade imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za nadzor:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10000 Zagreb
www.azop.hr/