Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4766
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2023) 410 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Otporna i održiva upotreba prirodnih resursa u EU-u 17.07.2023.
COM (2023) 359 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Odluke (EU) 2017/1324 u pogledu nastavka sudjelovanja Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) u okviru programa Obzor Europa 17.07.2023.
COM (2023) 450 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za javnu nabavu u pogledu donošenja njegova pravilnika o postupku izbora predsjednika 17.07.2023.
COM (2023) 410 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Otporna i održiva upotreba prirodnih resursa u EU-u 16.07.2023.
COM (2023) 419 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o ovlašćivanju Europske komisije da u ime Europske unije sudjeluje u pregovorima o Konvenciji Vijeća Europe kojom se ukida i zamjenjuje Konvencija o zaštiti okoliša putem kaznenog prava iz 1998. (ETS br. 172), kao i nacrt izvješća s objašnjenjima 16.07.2023.
COM (2023) 332 Izmijenjeni prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2021/768 od 30. travnja 2021. u pogledu provedbenih mjera za nova vlastita sredstva Europske unije 14.07.2023.
COM (2023) 444 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o delegiranju ovlasti na temelju Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 14.07.2023.
COM (2023) 384 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o mjerama poduzetima na temelju razrješnice za financijsku godinu 2021. 14.07.2023.
COM (2023) 455 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o području primjene Uredbe (EU) 2016/1011, posebno u pogledu nastavka upotrebe referentnih vrijednosti trećih zemalja od strane nadziranih subjekata i o mogućim nedostacima postojećeg okvira 14.07.2023.
COM (2023) 309 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2023. 14.07.2023.
COM (2023) 406 Prijedlog NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 3 ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2023. Ažuriranje prihoda (vlastitih sredstava) i druge tehničke prilagodbe, uključujući uspostavu i financiranje za 2023. novog Instrumenta za jačanje obrambene industrije i europskog akta o čipovima 14.07.2023.
COM (2023) 395 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi u pogledu zubnog amalgama i drugih proizvoda kojima je dodana živa, a koji podliježu ograničenjima proizvodnje, uvoza i izvoza 14.07.2023.
COM (2023) 368 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uslugama digitalnog eura koje pružaju pružatelji platnih usluga osnovani u državama članicama čija valuta nije euro i o izmjeni Uredbe (EU) 2021/1230 Europskog parlamenta i Vijeća 14.07.2023.
COM (2023) 800 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvješće o vladavini prava za 2023. Stanje vladavine prava u Europskoj uniji 13.07.2023.
COM (2023) 385 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama 13.07.2023.
COM (2023) 378 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoire o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju (FLEGT) 13.07.2023.
COM (2023) 394 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama 13.07.2023.
COM (2023) 383 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoire o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu drvne sirovine i proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju (FLEGT) 13.07.2023.
COM (2023) 364 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o euronovčanicama i eurokovanicama kao zakonskom sredstvu plaćanja 13.07.2023.
COM (2023) 369 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uvođenju digitalnog eura 13.07.2023.
COM (2023) 409 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o pružanju makrofinancijske pomoći trećim zemljama u 2022. 11.07.2023.
COM (2023) 405 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU, ODBORU REGIJA I REVIZORSKOM SUDU Akcijski plan za provedbu strategije Komisije za borbu protiv prijevara - revizija 2023. 11.07.2023.
COM (2023) 262 Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu pravila o PDV-u koja se odnose na porezne obveznike koji omogućuju prodaju na daljinu uvezene robe i u pogledu primjene posebne odredbe za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja i posebnih postupaka za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu 11.07.2023.
COM (2023) 425 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na godišnjoj konferenciji stranaka Konvencije o zaštiti i upravljanju resursima aljaške kolje u središnjem Beringovu moru te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/866 11.07.2023.
COM (2023) 404 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na sastancima stranaka Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2020/1582 11.07.2023.
COM (2023) 423 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Komisiji za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/867 11.07.2023.
COM (2023) 430 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Komisiji za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/865 11.07.2023.
COM (2023) 429 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Komisiji za ribarstvo zapadnog dijela središnjeg Atlantika i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/1563 11.07.2023.
COM (2023) 422 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Komisiji za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika (WCPFC) i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/862 11.07.2023.
COM (2023) 438 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Komisiji za tunu u Indijskom oceanu i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/860 11.07.2023.
COM (2023) 428 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međuameričkoj komisiji za tropsku tunu i u okviru Sastanka stranaka Sporazuma o Međunarodnom programu za zaštitu dupina te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/812 11.07.2023.
COM (2023) 421 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj komisiji za očuvanje atlantskih tuna i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/868 11.07.2023.
COM (2023) 408 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za ribarstvo istočnog dijela središnjeg Atlantika i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/1570 11.07.2023.
COM (2023) 418 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Sporazuma o ribarstvu u južnom Indijskom oceanu te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/858 11.07.2023.
COM (2023) 398 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća članova Međunarodnog vijeća za masline (IOC) u vezi s pristupanjem Bosne i Hercegovine Međunarodnom sporazumu o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. 11.07.2023.
COM (2023) 437 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Općoj komisiji za ribarstvo Sredozemlja i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/869 11.07.2023.
COM (2023) 407 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Organizaciji za očuvanje sjevernoatlantskog lososa i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/864 11.07.2023.
COM (2023) 427 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Organizaciji za ribarstvo jugoistočnog Atlantika i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/861 11.07.2023.
COM (2023) 403 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Organizaciji za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/863 11.07.2023.
COM (2023) 433 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Proširenoj komisiji Konvencije za očuvanje južne plavoperajne tune i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/824 11.07.2023.
COM (2023) 417 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Regionalnoj organizaciji za upravljanje ribarstvom u južnom Pacifiku i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/859 11.07.2023.
COM (2023) 338 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Instrumenta za Ukrajinu 11.07.2023.
COM (2023) 335 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Platforme za strateške tehnologije za Europu („STEP”) i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ, uredaba (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 i (EU) 2021/241 11.07.2023.
COM (2023) 259 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2658/87 u pogledu uvođenja pojednostavnjenog tarifnog postupanja za prodaju robe na daljinu i Uredbe (EZ) br. 1186/2009 u pogledu ukidanja praga oslobođenja od carina 11.07.2023.
COM (2023) 363 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o ocjeni u kojoj su mjeri države članice poduzele mjere potrebne za usklađivanje s Direktivom (EU) 2019/713 o borbi protiv prijevara i krivotvorenja u vezi s bezgotovinskim sredstvima plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP 10.07.2023.
COM (2023) 387 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o dodatnim pravilima za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama 10.07.2023.
COM (2023) 389 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama 10.07.2023.
COM (2023) 353 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora o očuvanju i održivom iskorištavanju morske biološke raznolikosti na područjima izvan nacionalne jurisdikcije 10.07.2023.
COM (2023) 386 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o dodatnim pravilima za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama 10.07.2023.
COM (2023) 388 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama 10.07.2023.