Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 3809
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2022) 89 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za ostvarivanje prava Unije u provedbi i izvršenju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane 14.03.2022.
COM (2022) 109 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu djelovanja kohezijske politike za izbjeglice u Europi (CARE) 11.03.2022.
COM (2022) 100 Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju pravila za ostvarivanje prava Zajednice u provedbi Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane 11.03.2022.
COM (2022) 79 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazuma o EGP-u i Protokola 37. (koji sadržava popis predviđen člankom 101.) uz Sporazum o EGP-u (sudjelovanje država EFTA-e koje su članice EGP-a u Stručnoj skupini država članica za održivo financiranje) 10.03.2022.
COM (2022) 112 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 514/2014 o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama i o izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju i o izmjeni Uredbe (EU) 2021/1147 o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju 10.03.2022.
COM (2021) 776 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 549/2013 i stavljanju izvan snage 11 pravnih akata u području nacionalnih računa 10.03.2022.
COM (2022) 87 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni nužnosti i proporcionalnosti usklađivanja informacija sadržanih u registrima nekretnina te procjeni potrebe za povezivanjem tih registara 09.03.2022.
COM (2022) 108 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija REPowerEU: zajedničko europsko djelovanje za povoljniju, sigurniju i održiviju energiju 09.03.2022.
COM (2022) 83 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prema zelenom, digitalnom i otpornom gospodarstvu: naš europski model rasta 08.03.2022.
COM (2022) 85 Komunikacija Komisije Vijeću - Smjernice za fiskalnu politiku za 2023. 08.03.2022.
COM (2022) 88 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji na 105. sjednici Odbora za pomorsku sigurnost i 46. sjednici Odbora za pojednostavljivanje formalnosti o donošenju rezolucije o izvedbenim normama za prenosive dvosmjerne VHF radiotelefonske uređaje za plovila za preživljavanje, kojom se revidira rezolucija MSC.149(77), i izmjena Konvencije o olakšavanju međunarodnog pomorskog prometa (FAL) 07.03.2022.
COM (2022) 57 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa Unije za sigurnu povezivost za razdoblje 2023.–2027. 07.03.2022.
COM (2022) 78 Komunikacija Komisije - Ažurirano izvješće o pojačanom nadzoru – Grčka, veljača 2022. 04.03.2022.
COM (2022) 66 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o dostojanstvenom radu u cijelom svijetu za globalnu pravednu tranziciju i održiv oporavak 04.03.2022.
COM (2022) 54 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2022/109 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije 04.03.2022.
COM (2021) 829 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Predložak sporazuma o statusu iz Uredbe (EU) 2019/1896 Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624 03.03.2022.
COM (2022) 36 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Svjetskom forumu za usklađivanje pravilnika o vozilima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 0, 9, 10, 13, 39, 46, 51, 53, 55, 63, 78, 79, 90, 107, 108, 109, 116, 117, 121, 125, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 160, 161, 162 i 163, prijedlogu novog pravilnika UN-a o gumama s čavlima, prijedlogu novog globalnog tehničkog pravilnika UN-a o trajnosti ugrađenih baterija za električna vozila, prijedlogu izmjena Konsolidirane rezolucije R.E.5, prijedlogu ovlaštenja za izradu izmjene 4. Globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 3 te prijedlogu ovlaštenja za izradu novog globalnog tehničkog pravilnika UN-a o emisijama čestica iz kočnica 03.03.2022.
COM (2022) 76 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju prijelaznih pravila za pakiranje i označivanje veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih u skladu s Direktivom 2001/82/EZ i Uredbom (EZ) br. 726/2004 03.03.2022.
COM (2022) 74 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Preispitivanje područja primjene Uredbe br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. 01.03.2022.
COM (2022) 70 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EU-a i zemalja zajedničkog provoza (ZZP) osnovanom Konvencijom od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku u pogledu izmjena te Konvencije 01.03.2022.
COM (2021) 830 komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Predložak radnog dogovora iz Uredbe (EU) 2019/1896 Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624 28.02.2022.
COM (2022) 69 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje osnovanom na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane 28.02.2022.
COM (2022) 53 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/25/EZ u pogledu uključivanja poboljšanih zahtjeva koji se odnose na stabilitet i njezina usklađivanja sa zahtjevima stabiliteta koje je definirala Međunarodna pomorska organizacija 25.02.2022.
COM (2022) 55 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/954 o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 25.02.2022.
COM (2022) 46 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira mjera za jačanje europskog ekosustava poluvodiča (Akt o čipovima) 25.02.2022.
COM (2022) 64 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske unije, s jedne strane, i Vlade Farskih Otoka, s druge strane, o sudjelovanju Farskih Otoka u programima Unije 24.02.2022.
COM (2022) 65 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije, s jedne strane, i Vlade Farskih Otoka, s druge strane, o sudjelovanju Farskih Otoka u programima Unije 24.02.2022.
COM (2022) 67 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 15. zasjedanju Konferencije Potpisnica Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju u vezi s određenim izmjenama članka 6. stavka 2. te konvencije 24.02.2022.
COM (2022) 63 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u pisanom postupku sudionica Sporazuma o službeno podupiranim izvoznim kreditima kojim se mijenja Prilog IV. 24.02.2022.
COM (2022) 18 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za droge 24.02.2022.
COM (2022) 59 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 57. sjednici Odbora stručnjaka za prijevoz opasnih tvari Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz u pogledu određenih izmjena Dodatka C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu 23.02.2022.
COM (2022) 60 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Doprinos Komisije europskoj obrani 22.02.2022.
COM (2022) 61 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru Regija - Plan za ključne tehnologije za sigurnost i obranu 22.02.2022.
COM (2022) 58 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/310 kojom se Poljskoj odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 226. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 22.02.2022.
JOIN (2022) 4 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Pristup EU-a upravljanju svemirskim prometom EU-ov doprinos globalnom pitanju 21.02.2022.
COM (2022) 43 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Polugodišnje izvješće o provedbi operacija financiranja u okviru instrumenta NextGenerationEU u skladu s člankom 12. Provedbene odluke Komisije C(2021) 2502 lipanj - prosinac 2021. 18.02.2022.
COM (2022) 52 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja 18.02.2022.
COM (2022) 56 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 11-12/2021 16.02.2022.
COM (2022) 49 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću za partnerstvo osnovanom Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u pogledu donošenja smjernica Foruma civilnog društva 16.02.2022.
COM (2022) 62 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u drugom dijelu četvrtog sastanka Konferencije stranaka Minamatske konvencije o živi u pogledu donošenja Odluke o utvrđivanju pragova za otpad koji sadržava živu u skladu s člankom 11. stavkom 2. te konvencije 16.02.2022.
COM (2022) 51 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/833 o utvrđivanju mjera očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika 16.02.2022.
COM (2021) 804 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjim tržištima plinova iz obnovljivih izvora i prirodnih plinova te vodika (preinaka) 16.02.2022.
COM (2022) 30 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) br. 1025/2012 od 2016. do 2020. 15.02.2022.
COM (2021) 803 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište plinova iz obnovljivih izvora i prirodnih plinova i vodika 15.02.2022.
COM (2022) 44 Dopuna komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju 14.02.2022.
COM (2022) 42 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama), u institucijama u 2020. 14.02.2022.
COM (2022) 41 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 65. sjednici Komisije za opojne droge o uvrštavanju tvari u tablicu I. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima 11.02.2022.
COM (2022) 40 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2013/54/EU kojom se Republici Sloveniji odobrava produljenje primjene posebne mjere kojom se odstupa od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 11.02.2022.
COM (2022) 50 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/953 o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 11.02.2022.
COM (2022) 39 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu produljenja razdoblja primjene neobveznog mehanizma prijenosa porezne obveze u odnosu na isporuke određene robe i usluga podložnih prijevari te primjene mehanizma brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om 10.02.2022.