Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2481
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 532 Izvješće Komisije - Njemačka Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 554 Izvješće Komisije - Poljska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 537 Izvješće Komisije - Portugal Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 556 Izvješće Komisije - Slovačka Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 555 Izvješće Komisije - Slovenija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 536 Izvješće Komisije - Španjolska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 557 Izvješće Komisije Ujedinjena Kraljevina Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 543 Izvješeće Komisije - Češka Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.06.2020.
COM (2020) 515 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Litve za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Litve za 2020. 03.06.2020.
COM (2020) 521 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Poljske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Poljske za 2020. 03.06.2020.
COM (2020) 509 Preporuka za preporuku Vijeća o Nacionalnom programu reformi Španjolske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Španjolske za 2020. 03.06.2020.
COM (2020) 451 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU) 03.06.2020.
COM (2020) 452 Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu 02.06.2020.
COM (2020) 460 Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju 02.06.2020.
COM (2020) 217 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Povrat i oduzimanje imovine: osiguravanje da se kriminal ne isplati 02.06.2020.
COM (2020) 224 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Europskog fonda za održivi razvoj 02.06.2020.
COM (2020) 220 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu 02.06.2020.
COM (2020) 233 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1628 u pogledu njezinih prijelaznih odredaba radi uklanjanja posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 02.06.2020.
COM (2020) 461 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći 02.06.2020.
COM (2020) 409 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za tehničku potporu 02.06.2020.
COM (2020) 408 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost 02.06.2020.
COM (2020) 403 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU 02.06.2020.
COM (2020) 459 Izmijenjeni prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata, odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije, Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 29.05.2020.
COM (2020) 404 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/1017 u pogledu uspostave instrumenta za potporu solventnosti 29.05.2020.
COM (2020) 215 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 2019/833 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o utvrđivanju mjera očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika 29.05.2020.
COM (2020) 444 Izmijenjeni prijedlog međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima te o dobrom financijskom upravljanju 28.05.2020.
COM (2020) 445 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije 28.05.2020.
COM (2020) 447 Izmijenjeni prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) 28.05.2020.
COM (2020) 443 Izmijenjeni prijedlog Uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.–2027. 28.05.2020.
COM (2020) 456 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europa na djelu: oporavak i priprema za sljedeću generaciju 28.05.2020.
COM (2020) 442 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija - Proračun EU-a za provedbu europskog plana oporavka 28.05.2020.
COM (2020) 440 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prilagođeni Program rada Komisije za 2020. 28.05.2020.
COM (2020) 218 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva u vezi s predviđenim donošenjem izmjene 91. Priloga 10. sveska III. i obavještavanju o odstupanju od datuma primjene izmjene 13. Priloga 14. sveska I., izmjene 40.C Priloga 6., izmjene 77.B Priloga 3. i izmjene 39. Priloga 15. 28.05.2020.
COM (2020) 407 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1601 o uspostavi Europskog fonda za održivi razvoj (EFOR), jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a 28.05.2020.
COM (2020) 405 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021.–2027. i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014 (program „EU za zdravlje”) 28.05.2020.
COM (2020) 446 Prijedlog Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU, EURATOM) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. 28.05.2020.
COM (2020) 441 Prijedlog Uredbe Vijeća o uspostavi Instrumenta Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon pandemije bolesti COVID-19 28.05.2020.
COM (2020) 194 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva kad je riječ o obavješćivanju o dobrovoljnom sudjelovanju u Programu za neutralizaciju i smanjenje emisija ugljika za međunarodno zrakoplovstvo (CORSIA) od 1. siječnja 2021. te o opciji odabranoj za izračun zahtjeva za neutralizaciju za operatore zrakoplova tijekom razdoblja 2021.–2023. 27.05.2020.
COM (2020) 214 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području oznaka zemljopisnog podrijetla i njihovoj zaštiti 27.05.2020.
COM (2020) 213 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području oznaka zemljopisnog podrijetla i njihovoj zaštiti 27.05.2020.
COM (2020) 205 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/1838 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti za 2020. u Baltičkome moru i o izmjeni Uredbe (EU) 2020/123 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti za 2020. u vodama Unije i vodama izvan Unije 26.05.2020.
COM (2020) 209 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o provedbi inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a za 2019. 25.05.2020.
COM (2020) 381 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija „od polja do stola” za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav 25.05.2020.
COM (2020) 216 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Svjetskom forumu za usklađivanje pravilnika o vozilima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 i 152, prijedlozima izmjena globalnih tehničkih pravilnika br. 3, 6, 7, 16 i 19, prijedlogu izmjena Konsolidirane rezolucije R.E.3 i prijedlozima pet novih pravilnika UN-a koji se odnose na sigurnost, emisije i automatizaciju u području motornih vozila 25.05.2020.
COM (2020) 206 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih 25.05.2020.
COM (2020) 547 Izvješće Komisije - Hrvatska: Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 20.05.2020.
COM (2020) 208 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Evaluacija Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida 20.05.2020.
COM (2020) 204 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o iskustvu koje su države članice stekle pri provedbi nacionalnih ciljeva utvrđenih u njihovim nacionalnim akcijskim planovima i o napretku u provedbi Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida 20.05.2020.
COM (2020) 207 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o upotrebi dodatnih oblika izražavanja i prezentiranja nutritivne deklaracije 20.05.2020.
COM (2020) 380 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. – Vraćanje prirode u naš život 20.05.2020.