Služba za građane

Služba za građane u sklopu koje djeluje Edukativni centar obavlja poslove izravnih kontakata sa građanima sa ciljem afirmiranja otvorenosti i dostupnosti Hrvatskoga sabora građanima, priprema odgovore na upite građana o radu Sabora i parlamentarnoj proceduri, priprema stalne i povremene publikacije o radu Sabora, organizira posjete građana radi razgledavanja Sabora i upoznavanja sa njegovim radom uz mogućnost prisustvovanja sjednici Sabora, organizira edukativne posjete učenika i studenata Saboru te edukativne programe surađujući sa školama u provedbi nastavnih kurikuluma te surađujući s visokim učilištima u sustavu visokog obrazovanja u provedbi studijskih programa. Služba za građane provodi i program volontiranja studenata u Saboru.

Službi za građane temeljna je zadaća provođenje edukacije mladih sa ciljem podizanja razine znanja i osnaživanja mladih u razvoju kompetencija za aktivno i odgovorno građanstvo, kao i podizanje razine transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti u komunikaciji sa građanima, čime se potiče javna odgovornost vlasti. 

Posjeti Saboru

Posjeti Saboru organiziraju se od ponedjeljka do petka u vremenu od 9.00 do 16.00 sati. Tijekom posjeta Saboru posjetitelji prolaze kroz predvorje saborske zgrade i dio protokolarnih prostora, a sa galerije za posjetitelje u Sabornici mogu nazočiti sjednici Sabora.

Edukativni centar

Edukativni programi Službe za građane rezultat su višegodišnjeg iskustva u radu s učenicima osnovnih i srednjih škola, te studentima i nastojanja da im se približi Hrvatski sabor i predstavi njegov rad. Temelje se na suradnji s obrazovnim institucijama i prilagođeni su različitim ciljnim skupinama i njihovim potrebama.

Edukativni programi Službe za građane u cilju su podizanja razine znanja i kompetencija mladih te njihove pripreme za uključivanje i sudjelovanje u demokratskim procesima donošenja odluka.

Edukativni centar otvoren je i za stručnu potporu i edukacije nastavnika osnovnih i srednjih škola koji u sklopu predmetnih kurikuluma posjećuju s učenicima Hrvatski sabor i pripremaju učenike za pojedine edukativne programe koje organizira Služba za građane, poput simuliranog parlamenta za učenike srednjih škola i dr. 

Programi

Služba za građane Hrvatskoga sabora, među ostalim aktivnostima, organizira i provodi dva programa za čije je sadržaje do sada iskazano veliko zanimanje građana.

To su programi:

- Dan otvorenih vrata Hrvatskoga sabora provodi se nekoliko puta godišnje, a najčešće uz obilježavanje državnih blagdana i spomendana, posebice Dana državnosti 30. svibnja i Dana Hrvatskoga sabora 8. listopada 

- Volontiram u Hrvatskome saboru program je volontiranja studenata u Saboru koji provodi Služba za građane tako da, po završetku pripremnih edukacija studenata, upućuje studente volontere zastupnicima kod kojih volontiraju.