Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4046
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2022) 520 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA kojom se Bugarskoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 13.10.2022.
COM (2022) 519 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Odluke 2007/441/EZ kojom se Talijanskoj Republici odobrava primjena mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) i članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 13.10.2022.
COM (2022) 531 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpunoj suspenziji primjene Sporazuma između Europske unije i Republike Vanuatua o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak 12.10.2022.
COM (2022) 730 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o provedbi i izvršenju trgovinskih sporazuma EU-a 11.10.2022.
COM (2022) 517 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o funkcioniranju Uredbe o sekuritizaciji 10.10.2022.
COM (2022) 499 KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (ERF): predviđanja obveza, plaćanja i doprinosa stranaka Europskog razvojnog fonda za 2022., 2023. i 2024. te neobvezujuća predviđanja za 2025. i 2026. 07.10.2022.
COM (2022) 504 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o aktivnostima Zaklade za MSFI-je, EFRAG-a i PIOB-a u 2021. 06.10.2022.
COM (2022) 740 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o u Izvješću o migracijama i azilu 06.10.2022.
COM (2022) 523 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU TE DRŽAVAMA ČLANICAMA o sporazumu između država članica, Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju o tumačenju Ugovora o Energetskoj povelji 05.10.2022.
COM (2022) 351 NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 5 UZ OPĆI PRORAČUN ZA 2022. Dodatne mjere za ublažavanje posljedica ruskog rata u Ukrajini Jačanje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu Smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i ažuriranje prihoda Druge prilagodbe i tehnička ažuriranja 05.10.2022.
COM (2022) 670 PISMO IZMJENE br. 1 ZA NACRT OPĆEG PRORAČUNA ZA 2023. Dodatne mjere za ublažavanje posljedica ruskog rata u Ukrajini Jačanje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu Ažurirane procijenjene potrebe za poljoprivredne rashode Ostale prilagodbe i tehnička ažuriranja 05.10.2022.
COM (2022) 501 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o financijskim doprinosima koje stranke Europskog razvojnog fonda trebaju platiti radi financiranja tog fonda, uključujući gornju granicu za 2024., godišnji iznos za 2023., iznos prvog obroka za 2023. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2025. i 2026. 05.10.2022.
COM (2022) 502 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o financijskim doprinosima koje stranke trebaju uplatiti za Europski razvojni fond, uključujući treći obrok za 2022. 05.10.2022.
COM (2022) 522 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Euratoma na 33. sastanku Konferencije o Energetskoj povelji 05.10.2022.
COM (2022) 521 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 33. sastanku Konferencije o Energetskoj povelji 05.10.2022.
COM (2022) 508 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1353 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Republici Poljskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 05.10.2022.
JOIN (2022) 53 ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Akcijski plan za mlade u okviru vanjskog djelovanja EU-a 2022.–2027. Promicanje konkretnog sudjelovanja i osnaživanja mladih u okviru vanjskog djelovanja EU-a za održiv razvoj, ravnopravnost i mir 05.10.2022.
COM (2022) 384 Izmijenjeni prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže, izmjeni Uredbe (EU) 2021/1153 i Uredbe (EU) br. 913/2010 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1315/2013 04.10.2022.
COM (2022) 503 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izvanrednim trgovinskim mjerama za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja ili su s njim povezani (kodificirani tekst) 04.10.2022.
COM (2022) 498 IZVJEŠĆE KOMISIJE o primjeni u 2021. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 03.10.2022.
COM (2022) 509 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1345 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Češkoj Republici radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 03.10.2022.
COM (2022) 488 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o budućnosti bez azbesta: europski pristup ublažavanju zdravstvenih rizika povezanih s azbestom 29.09.2022.
COM (2022) 489 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2009/148/EZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu 29.09.2022.
COM (2022) 495 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o odgovornosti za neispravne proizvode 29.09.2022.
COM (2022) 496 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o prilagodbi pravila o izvanugovornoj građanskopravnoj odgovornosti s obzirom na umjetnu inteligenciju (Direktiva o odgovornosti za umjetnu inteligenciju) 29.09.2022.
COM (2022) 451 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 19. sastanku Konferencije stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES CoP19) 29.09.2022.
COM (2022) 485 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o mjerama za zaštitu proračuna Unije od povreda načela vladavine prava u Mađarskoj 29.09.2022.
COM (2022) 453 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zabrani proizvoda nastalih prisilnim radom na tržištu Unije 29.09.2022.
COM (2022) 486 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 28.09.2022.
COM (2022) 494 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Bolja procjena distribucijskog učinka politika država članica 28.09.2022.
COM (2022) 484 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Regionalnom upravljačkom odboru Prometne zajednice u pogledu donošenja proračuna Prometne zajednice za 2023. 28.09.2022.
COM (2022) 487 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću članova Međunarodnog vijeća za masline (IOC) u pogledu trgovinske norme koja se primjenjuje na maslinova ulja i ulja komine maslina 28.09.2022.
COM (2022) 497 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Međunarodnog vijeća za šećer u pogledu pristupanja Kraljevine Saudijske Arabije Međunarodnom sporazumu o šećeru iz 1992. 28.09.2022.
COM (2022) 490 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o primjerenom minimalnom dohotku kojim se osigurava aktivno uključivanje 28.09.2022.
COM (2022) 507 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1344 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Republici Cipru radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 28.09.2022.
COM (2022) 506 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1346 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Helenskoj Republici radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 28.09.2022.
COM (2022) 505 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1354 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Portugalskoj Republici radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 28.09.2022.
COM (2022) 452 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Odgovor EU-a na COVID 19: priprema za jesen i zimu 2023. 27.09.2022.
COM (2022) 662 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o nepriznavanju ruskih putnih isprava izdanih u okupiranim stranim regijama 26.09.2022.
COM (2022) 482 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU 33. godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije i borbi protiv prijevara – 2021. 25.09.2022.
COM (2022) 481 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o primjeni direktive o transparentnosti jedinstvenog tržišta od 2016. do 2020. 23.09.2022.
COM (2022) 483 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, GOSPODARSKOM I FINANCIJSKOM ODBORU I ODBORU ZA ZAPOŠLJAVANJE Izvješće o Europskom instrumentu za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19 u skladu s člankom 14. Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 SURE: dvije godine kasnije 23.09.2022.
COM (2022) 491 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Sjeverne Makedonije o operativnim aktivnostima koje provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Sjevernoj Makedoniji 23.09.2022.
COM (2022) 492 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Sjeverne Makedonije o operativnim aktivnostima koje provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Sjevernoj Makedoniji 23.09.2022.
COM (2022) 471 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom između Europske zajednice, s jedne strane, te Vlade Danske i Lokalne vlade Farskih Otoka, s druge strane, u pogledu donošenja Pravilnika Zajedničkog odbora EZ/Farski Otoci 21.09.2022.
COM (2022) 472 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za trgovinu osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura u pogledu donošenja poslovnika Odbora za trgovinu 20.09.2022.
COM (2022) 474 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o jačanju prevencije ranim otkrivanjem: novi pristup EU-a probiru raka kojom se zamjenjuje Preporuka Vijeća 2003/878/EZ 20.09.2022.
COM (2022) 476 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1348 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Republici Hrvatskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 20.09.2022.
COM (2022) 479 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1350 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Republici Litvi radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 20.09.2022.
COM (2022) 459 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Instrumenta za izvanredne okolnosti na jedinstvenom tržištu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2679/98 20.09.2022.