Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4766
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2023) 633 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Uredbe (EZ) br. 1007/2009, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/1775, o trgovini proizvodima od tuljana 19.10.2023.
COM (2023) 597 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Uredbe (EZ) br. 762/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi od strane država članica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 788/96 19.10.2023.
COM (2023) 590 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Treće godišnje izvješće o provjeri izravnih stranih ulaganja u Uniju 19.10.2023.
COM (2023) 642 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1806 u pogledu revizije mehanizma suspenzije 19.10.2023.
COM (2023) 659 KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU o suzbijanju mogućih prijetnji koje predstavljaju dronovi 18.10.2023.
COM (2023) 598 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u (Uredba o EMSA-i) 18.10.2023.
COM (2023) 594 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom priloga V. (Slobodno kretanje radnika) i VI. (Socijalna sigurnost) Sporazumu o EGP-u i Protokola 31. (Suradnja u posebnim područjima izvan četiriju sloboda) uz Sporazum o EGP-u (Uredba o ELA-i) 18.10.2023.
COM (2023) 588 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata koja je Komisiji dodijeljena Uredbom (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 17.10.2023.
COM (2023) 592 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni direktiva 2009/12/EZ, 2009/33/EZ i (EU) 2022/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive Vijeća 96/67/EZ u pogledu određenih zahtjeva za izvješćivanje u području cestovnog i zračnog prometa 17.10.2023.
COM (2023) 584 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2007/2/EZ u pogledu određenih zahtjeva za izvješćivanje o infrastrukturi za prostorne informacije 17.10.2023.
COM (2023) 596 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu rokova za donošenje standarda izvješćivanja o održivosti za određene sektore i za određena poduzeća iz trećih zemalja 17.10.2023.
COM (2023) 582 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2014/62/EU u pogledu određenih zahtjeva za izvješćivanje 17.10.2023.
COM (2023) 591 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EZ) br. 80/2009, (EU) br. 996/2010 i (EU) br. 165/2014 u pogledu određenih zahtjeva za izvješćivanje u području cestovnog i zračnog prometa 17.10.2023.
COM (2023) 581 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu 16.10.2023.
COM (2023) 572 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU o preispitivanju primjene Uredbe (EU) 2017/1938 16.10.2023.
COM (2023) 585 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga IV. (Energija) Sporazumu o EGP-u (Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada: usporedni metodološki okvir) 16.10.2023.
COM (2023) 640 IZVJEŠĆE KOMISIJE GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2022. O PRIMJENI NAČELA SUPSIDIJARNOSTI I PROPORCIONALNOSTI TE O ODNOSIMA S NACIONALNIM PARLAMENTIMA 12.10.2023.
COM (2023) 470 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva Belgije – EGF/2023/002 BE/Makro 12.10.2023.
COM (2023) 580 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora o očuvanju i održivom iskorištavanju morske biološke raznolikosti na područjima izvan nacionalne jurisdikcije 12.10.2023.
COM (2023) 568 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o suspenziji određenih odredaba Uredbe (EZ) 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na Etiopiju 12.10.2023.
JOIN (2023) 16 Zajednički prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine 12.10.2023.
JOIN (2023) 25 Zajednički prijedlog UREDBE VIJEĆA o mjerama ograničavanja s obzirom na vojnu potporu Irana agresivnom ratu Rusije protiv Ukrajine 12.10.2023.
COM (2023) 561 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji Uredbom (EZ) 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima 10.10.2023.
COM (2023) 559 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Republike Kenije, članice Istočnoafričke zajednice, s jedne strane, i Europske unije, s druge strane 10.10.2023.
COM (2023) 562 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Republike Kenije, članice Istočnoafričke zajednice, s jedne strane, i Europske unije, s druge strane 10.10.2023.
COM (2023) 595 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru veleposlanika AKP-EU u pogledu izmjene Odluke br. 3/2019 Odbora veleposlanika AKP-EU od 17. prosinca 2019. o donošenju prijelaznih mjera u skladu s člankom 95. stavkom 4. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU 10.10.2023.
COM (2023) 575 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10612/21; ST 10612/21 ADD 1) od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Slovenije 10.10.2023.
COM (2023) 567 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 11047 21 INIT; ST 11047/21 ADD 1; ST 11047/21 COR 1) od 8. rujna 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Češke 10.10.2023.
COM (2023) 574 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 12275/22 INIT; ST 12275/22 INIT ADD 1) od 4. listopada 2022. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Nizozemske 10.10.2023.
COM (2023) 578 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2024. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru 10.10.2023.
COM (2023) 569 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2022/2459 o primjeni povećane vizne pristojbe u odnosu na Gambiju 09.10.2023.
COM (2023) 558 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Prema otpornijoj, konkurentnijoj i održivijoj Europi 06.10.2023.
COM (2023) 554 KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (ERF): predviđanja obveza, plaćanja i doprinosa stranaka Europskog razvojnog fonda za 2023., 2024. i 2025. te neobvezujuća predviđanja za 2026. i 2027. 06.10.2023.
COM (2023) 556 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o financijskim doprinosima koje stranke Europskog razvojnog fonda trebaju platiti kao treći obrok za 2023. 06.10.2023.
COM (2023) 553 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o financijskim doprinosima koje stranke Europskog razvojnog fonda trebaju platiti radi financiranja tog fonda, uključujući gornju granicu za 2025., godišnji iznos za 2024., iznos prvog obroka za 2024. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2026. i 2027. 06.10.2023.
COM (2023) 573 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za suradnju u sastavu zaduženom za trgovinu osnovanom Sporazumom o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kazahstana, s druge strane u pogledu odluke o utvrđivanju popisa 15 osoba koje su voljne i sposobne obavljati dužnost arbitra u postupcima rješavanja sporova 06.10.2023.
COM (2023) 751 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Ex post evaluacija Programa potpore strukturnim reformama 05.10.2023.
COM (2023) 547 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU o glavnim nalazima preispitivanja Uredbe Vijeća (EU) 2022/2576 od 19. prosinca 2022. s obzirom na opće stanje opskrbe Unije plinom 05.10.2023.
COM (2023) 525 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o prvom preliminarnom preispitivanju provedbe Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja 04.10.2023.
COM (2023) 566 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Prijedlog europske deklaracije o poticanju vožnje biciklom 04.10.2023.
COM (2023) 565 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u (Uredba o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda) 04.10.2023.
COM (2023) 533 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o suzbijanju zakašnjelog plaćanja u poslovnim transakcijama 03.10.2023.
COM (2023) 451 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zahtjevima za kružnost u konstrukciji vozila, o gospodarenju otpadnim vozilima, o izmjeni uredbi (EU) 2018/858 i 2019/1020 i o stavljanju izvan snage direktiva 2000/53/EZ i 2005/64/EZ 03.10.2023.
COM (2023) 551 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU ŠESNAESTO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU O EUROPSKOM FONDU ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI FINANCIJSKA GODINA 2022. 02.10.2023.
COM (2023) 549 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o dodatnim pravilima za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama 02.10.2023.
COM (2023) 550 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o dodatnim pravilima za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama 02.10.2023.
COM (2023) 576 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10150 2021; ST 10150/2021 ADD 1 REV 1) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Španjolske 02.10.2023.
COM (2023) 414 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o proizvodnji i stavljanju na tržište biljnog reprodukcijskog materijala u Uniji, izmjeni uredaba (EU) 2016/2031, 2017/625 i 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/53/EZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ, 2002/57/EZ, 2008/72/EZ i 2008/90/EZ (Uredba o biljnom reprodukcijskom materijalu) 02.10.2023.
COM (2023) 415 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o proizvodnji i stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala, izmjeni uredaba (EU) 2016/2031 i 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/105/EZ (Uredba o šumskom reprodukcijskom materijalu) 02.10.2023.
COM (2023) 552 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU ŠESNAESTO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU O EUROPSKOM POLJOPRIVREDNOM FONDU ZA RURALNI RAZVOJ (EPFRR) FINANCIJSKA GODINA 2022. 29.09.2023.