Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 3809
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2022) 217 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za trake solidarnosti između EU-a i Ukrajine za olakšavanje izvoza ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda i bilateralne trgovine s EU-om 02.06.2022.
COM (2022) 603 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Bugarske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Bugarske za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 605 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Češke za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Češke za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 607 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Danske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Danske za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 608 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Estonije za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Estonije za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 609 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Grčke za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Grčke za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 615 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Irske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Irske za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 606 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Njemačke za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Njemačke za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 627 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Slovačke za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovačke za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 610 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Španjolske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Španjolske za 2022. 02.06.2022.
COM (2022) 259 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru veleposlanika AKP-EU u pogledu izmjene Odluke br. 3/2019 Odbora veleposlanika AKP-EU od 17. prosinca 2019. o donošenju prijelaznih mjera na temelju članka 95. stavka 4. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU 02.06.2022.
COM (2022) 197 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskom prostoru za zdravstvene podatke 02.06.2022.
COM (2022) 251 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji na temelju Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP o dodavanju tvari definiciji „droge” 01.06.2022.
COM (2022) 253 komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prema održivijem ribarstvu u Uniji: trenutačno stanje i smjernice za 2023. 01.06.2022.
COM (2022) 600 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odobru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci Europski semestar 2022. – proljetni paket 01.06.2022.
COM (2022) 657 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Privlačenje vještina i talenata u EU 01.06.2022.
COM (2022) 601 Preporuka za preporuku Vijaća o nacionalnom programu reformi Austrije za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Austrije za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 611 Preporuka za preporuku Vijaća o nacionalnom programu reformi Finske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Finske za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 616 Preporuka za preporuku Vijaća o nacionalnom programu reformi Italije za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Italije za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 614 Preporuka za preporuku Vijaća o nacionalnom programu reformi Mađarske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Mađarske za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 623 Preporuka za preporuku Vijaća o nacionalnom programu reformi Portugala za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Portugala za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 621 Preporuka za preporuku Vijeća o ekonomskim politikama Nizozemske i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Nizozemske za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 601 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Austrije za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Austrije za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 602 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Belgije za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Belgije za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 602 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Belgije za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Belgije za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 612 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Francuske za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 619 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Latvije za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Latvije za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 617 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Litve za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Litve za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 618 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Luksemburga za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Luksemburga za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 620 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Malte za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Malte za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 622 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Poljske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Poljske za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 626 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Slovenije za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Slovenije za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 625 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Švedske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Švedske za 2022. 01.06.2022.
COM (2022) 222 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2018/2001 o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora, Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti 01.06.2022.
COM (2022) 246 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Svjetskom forumu za usklađivanje pravilnika o vozilima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 i 162, o prijedlogu izmjena globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 2, o prijedlogu novog pravilnika UN-a o zvučnom upozoravanju u slučaju vožnje unatrag, o prijedlogu novog globalnog tehničkog pravilnika UN-a o trajnosti uređaja za kontrolu onečišćenja za vozila na dva i tri kotača, o prijedlogu nove konsolidirane rezolucije o mjerenju broja ultrasitnih čestica u ispušnim plinovima teških vozila te o prijedlogu ovlaštenja za izradu izmjene 4. Globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 3 01.06.2022.
JOIN (2022) 24 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o analizi nedostatnih ulaganja u obranu i o daljnjim koracima 01.06.2022.
COM (2022) 657 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Privlačenje vještina i talenata u EU 31.05.2022.
COM (2022) 248 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Grčke – EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing 30.05.2022.
COM (2022) 303 Dokument politike o razvoju višegodišnje strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama u skladu s člankom 8. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1896 24.05.2022.
COM (2022) 301 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Izvješće o stanju Schengena za 2022. 24.05.2022.
COM (2022) 243 Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Šesto godišnje izvješće o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj 24.05.2022.
COM (2022) 228 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o radu europskih nadzornih tijela 23.05.2022.
COM (2022) 230 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija plan REPowerEU 23.05.2022.
COM (2022) 234 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u 23.05.2022.
COM (2022) 211 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Plan za krizne situacije za prometni sektor 23.05.2022.
COM (2022) 613 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Hrvatske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Hrvatske za 2022. 23.05.2022.
COM (2022) 227 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 14. sastanku Odbora tehničkih stručnjaka Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz o izmjeni jedinstvenih tehničkih propisa o telematskim aplikacijama za teretni promet i izmjeni Priloga B Jedinstvenim pravilima za ATMF o odstupanjima te u pisanom postupku Odbora za reviziju OTIF-a o izmjeni Dodatka G COTIF-u 23.05.2022.
COM (2022) 205 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda i Protokola 32. o financijskim modalitetima provedbe članka 82. (InvestEU) 23.05.2022.
COM (2022) 219 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o ovlašćivanju Finske da na električnu energiju koja se isporučuje određenim toplinskim crpkama, električnim kotlovima i recirkulacijskim crpkama za vodu primjenjuje sniženu stopu poreza u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ 23.05.2022.
COM (2022) 242 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na posljedice ruske invazije na Ukrajinu 20.05.2022.