Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na službenim  jezicima Unije.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

U bazi dokumenata Europske unije izravno dostavljenih Hrvatskome saboru dostupni su dokumenti na hrvatskome jeziku od 18. kolovoza 2016. godine. Dokumenti se mogu pretraživati prema: ključnoj riječi (nazivu i oznaci akta), vrsti akta, datumu izravne dostave/godini, roku za provjeru načela supsidijarnosti, informaciji o stajalištu Republike Hrvatske, obrazloženom mišljenju i političkom dijalogu te području politika kojemu dokument pripada.

 

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 5028
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2024) 109 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Republike San Marino o nekoliko aspekata u području upravljanja granicama 08.03.2024.
COM (2024) 100 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) 2021/522, (EU) 2021/1057, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/1139, (EU) 2021/1229, i (EU) 2021/1755 u pogledu izmjena iznosa financijskih sredstava za određene programe i fondove 08.03.2024.
COM (2024) 301 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/1148 u pogledu financijske omotnice i dodjele sredstava za tematski instrument 08.03.2024.
COM (2024) 82 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Jačanje EU-a ambicioznim reformama i ulaganjima 06.03.2024.
COM (2024) 63 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Osiguravanje naše budućnosti Klimatski cilj EU-a za 2040. i put prema klimatskoj neutralnosti do 2050. uz izgradnju održivog, pravednog i prosperitetnog društva 06.03.2024.
COM (2024) 102 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI I EUROPSKOM ODBORU ZA SISTEMSKE RIZIKE Zajedničko izvješće o kretanjima na tržištu EU-a u području usluga zakonske revizije za subjekte od javnog interesa u razdoblju od 2019. do 2021. 05.03.2024.
COM (2024) 77 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA „Godišnje izvješće o jedinstvenom tržištu i konkurentnosti za 2024.” 05.03.2024.
COM (2024) 74 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji na 81. sjednici Odbora za zaštitu morskog okoliša i 108. sjednici Odbora za pomorsku sigurnost o donošenju izmjena Međunarodne konvencije o sprečavanju onečišćenja s brodova (MARPOL), Konvencije o upravljanju balastnim vodama, Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS), Međunarodnog kodeksa o sigurnosti brodova koji koriste plinove ili goriva s niskom točkom zapaljivosti (Kodeks IGF), Međunarodnog kodeksa o poboljšanom programu inspekcija tijekom pregleda brodova za rasuti teret i tankera za ulje iz 2011. (Kodeks ESP iz 2011.), Međunarodnog kodeksa o sredstvima za spašavanje (Kodeks LSA), Međunarodnog kodeksa o sustavima za zaštitu od požara (Kodeks FFS) i Kodeksa o standardima za obuku, izdavanje svjedodžbi i obavljanje brodske straže (Kodeks STCW) 05.03.2024.
COM (2024) 103 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u (bonitetni zahtjevi i sekuritizacija) 05.03.2024.
COM (2024) 94 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) 04.03.2024.
COM (2024) 95 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) 04.03.2024.
COM (2024) 23 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o provjeri stranih ulaganja u Uniji i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća 04.03.2024.
COM (2024) 89 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o određenim aspektima skladištenja plina na temelju Uredbe (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća 01.03.2024.
COM (2024) 73 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o provedbi i relevantnosti plana rada Europske unije u području sporta (2021. - 2024.) i o Preporuci o međusektorskom promicanju tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje 01.03.2024.
COM (2024) 88 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU o preispitivanju funkcioniranja Uredbe (EU) 2022/1369 o koordiniranim mjerama za smanjenje potražnje za plinom, izmijenjene Uredbom (EU) 2023/706 01.03.2024.
COM (2024) 110 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Tehnička prilagodba višegodišnjeg financijskog okvira za 2024. u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027., kojom se ažurira i zamjenjuje Komunikacija COM(2023) 320 final 01.03.2024.
COM (2024) 62 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Prema ambicioznom industrijskom upravljanju ugljikom u EU-u 01.03.2024.
COM (2024) 33 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2005/44/EZ o usklađenim riječnim informacijskim servisima (RIS) na unutarnjim vodnim putovima u Zajednici 01.03.2024.
COM (2024) 80 Prijedlog NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 1 ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2024. Izmjene proračuna za 2024. zbog revizije višegodišnjeg financijskog okvira 01.03.2024.
COM (2024) 84 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom (EGF/2024/000 TA 2024 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) 01.03.2024.
COM (2024) 35 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva Danske – EGF/2023/004 DK Danish Crown 01.03.2024.
COM (2024) 30 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva Njemačke – EGF/2023/003 DE/Vallourec 01.03.2024.
COM (2024) 92 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o pristupanju Tonge Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane 01.03.2024.
COM (2024) 83 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnom vijeću za tropsko drvo u postupku donošenja odluke bez sastanka o produljenju Međunarodnog sporazuma o tropskom drvu iz 2006. 01.03.2024.
COM (2024) 101 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o nastavku koordiniranih mjera za smanjenje potražnje za plinom 01.03.2024.
COM (2024) 86 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske unije, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane, kojim se utvrđuju sigurnosni postupci za lansiranje satelita sustava Galileo s državnog područja Sjedinjenih Američkih Država 23.02.2024.
COM (2024) 85 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane, kojim se utvrđuju sigurnosni postupci za lansiranje satelita sustava Galileo s državnog područja Sjedinjenih Američkih Država 23.02.2024.
COM (2024) 76 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Direktive 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice 20.02.2024.
COM (2024) 69 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU Sažetak godišnjih izvješća o provedbi operativnih programa sufinanciranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u 2021. 20.02.2024.
COM (2024) 71 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EU-a i zemalja zajedničkog provoza (ZZP) osnovanom Konvencijom od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku u pogledu izmjena te Konvencije 20.02.2024.
JOIN (2024) 4 Zajednički prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 147/2003 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Somaliju 20.02.2024.
COM (2024) 72 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o učincima Direktive 2014/55/EU na unutarnje tržište i na korištenje elektroničkog izdavanja računa u javnoj nabavi 19.02.2024.
COM (2024) 14 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2009/38/EZ u pogledu osnivanja i funkcioniranja europskih radničkih vijeća i djelotvorne provedbe prava na transnacionalno obavješćivanje i savjetovanje 19.02.2024.
COM (2024) 78 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 231. sjednici Vijeća Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) u pogledu predviđene izmjene Dodatka 13. – Istraga zrakoplovnih nesreća i nezgoda 19.02.2024.
COM (2024) 57 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u vezi s izmjenom Odluke br. 1/2023 Zajedničkog odbora od 24. ožujka 2023. o utvrđivanju aranžmana povezanih s Windsorskim okvirom 16.02.2024.
COM (2024) 26 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o jačanju sigurnosti istraživanja 16.02.2024.
COM (2024) 43 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) 2017/745 i (EU) 2017/746 u pogledu postupnog uvođenja Eudameda, obveze informiranja u slučaju prekida opskrbe i prijelaznih odredaba za određene in vitro dijagnostičke medicinske proizvode 16.02.2024.
COM (2024) 66 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla 14.02.2024.
COM (2024) 64 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Uredbe(EU) 2021/784 o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu 14.02.2024.
COM (2024) 28 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o poticanju start-up poduzeća i inovacija u području pouzdane umjetne inteligencije 14.02.2024.
COM (2023) 796 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Ocjena na razini EU-a nacrtâ ažuriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova Važan korak prema ambicioznijim energetskim i klimatskim ciljevima za 2030. u okviru europskog zelenog plana i plana REPowerEU 14.02.2024.
COM (2024) 61 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Svjetskom forumu za usklađivanje pravilnika o vozilima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 10, 13, 37, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 79, 106, 107, 128, 130, 140, 148, 149, 150, 158 i 167 12.02.2024.
COM (2024) 29 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/1173 u pogledu inicijative EuroHPC-a za start-up poduzeća radi učvršćivanja europskog vodstva u području pouzdane umjetne inteligencije 12.02.2024.
COM (2024) 24 BIJELA KNJIGA o izlaznim ulaganjima 09.02.2024.
COM (2023) 931 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA NA TEMELJU ČLANKA 25. UFEU-a o napretku prema uspostavljanju građanstva EU-a u praksi u razdoblju 2020. – 2023. 09.02.2024.
COM (2024) 17 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o primjeni Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije 09.02.2024.
COM (2024) 59 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Europskom odboru za izradu standardâ u području unutarnje plovidbe i u Središnjoj komisiji za plovidbu Rajnom o donošenju standardâ za stručne kvalifikacije u unutarnjoj plovidbi 09.02.2024.
COM (2023) 770 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka, izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/97 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 09.02.2024.
COM (2024) 49 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Ex post evaluacija Obzora 2020., okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije 08.02.2024.
COM (2024) 21 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o preispitivanju makrobonitetnog okvira za kreditne institucije, sistemskim rizicima povezanima s nebankovnim financijskim posrednicima (NBFI-ji) i njihovoj povezanosti s kreditnim institucijama, na temelju članka 513. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 08.02.2024.