Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2749
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 777 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prvi koraci na putu prema klimatski neutralnoj Europi do 2050. Izvješće o napretku mjera klimatske politike EU-a 2020. 30.11.2020.
COM (2020) 766 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o prvom kratkoročnom preispitivanju Uredbe o geografskom blokiranju 30.11.2020.
COM (2020) 763 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove 30.11.2020.
COM (2020) 769 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) proširenjem mogućnosti pristupanja na Kraljevinu Maroko 30.11.2020.
COM (2020) 764 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Euromediteranskim sporazumom o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane 27.11.2020.
COM (2020) 765 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Euromediteranskim sporazumom o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Države Izraela, s druge strane 27.11.2020.
COM (2020) 780 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju o datumu početka primjene odredbi dijela drugog glave III. Sporazuma na državljane Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije 27.11.2020.
COM (2020) 782 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima željezničke sigurnosti i povezanosti u pogledu prekogranične infrastrukture koja povezuje Uniju i Ujedinjenu Kraljevinu putem izravne veze ispod Engleskog kanala 27.11.2020.
COM (2020) 755 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, VIijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Ocjenjivanje primjene Uredbe (EU) br. 386/2012 od 19. travnja 2012. 25.11.2020.
COM (2020) 761 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Farmaceutska strategija za Europu 25.11.2020.
COM (2020) 774 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju Komisije da glasa za povećanje kapitala Europskog investicijskog fonda 25.11.2020.
COM (2020) 757 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane 25.11.2020.
JOIN (2020) 17 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Akcijski plan EU-a za rodnu ravnopravnost (gap) iii – ambiciozan plan za rodnu ravnopravnost i jačanje položaja žena u okviru vanjskog djelovanja EU-a 25.11.2020.
COM (2020) 756 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o sveukupnom funkcioniranju službenih kontrola provedenih u državama članicama u razdoblju 2017.–2018. kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja 24.11.2020.
COM (2020) 747 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Ažurirana analiza učinaka zrakoplovstva na klimu koji nisu povezani s emisijama CO2 i mogućih mjera politike u skladu s člankom 30. stavkom 4. Direktive EU-a o sustavu trgovanja emisijama 23.11.2020.
COM (2020) 771 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 7-10/2020 23.11.2020.
COM (2020) 760 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Iskorištavanje inovacijskog potencijala EU-a Akcijski plan za intelektualno vlasništvo za oporavak i otpornost EU-a 21.11.2020.
COM (2020) 742 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Kakvoća benzinskih i dizelskih goriva koja se upotrebljavaju za cestovni prijevoz u Europskoj uniji (Godina izvješćivanja 2018.) 19.11.2020.
COM (2020) 741 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija EU-a za iskorištavanje potencijala energije iz obnovljivih izvora na moru za klimatski neutralnu budućnost 19.11.2020.
COM (2020) 743 Preporuka za odluku Vijeća o odobrenju otvaranja pregovora o sporazumima između Europske unije i Alžira, Armenije, Bosne i Hercegovine, Egipta, Izraela, Jordana, Libanona, Maroka, Tunisa i Turske o suradnji između Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) i nadležnih tijela za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima tih trećih zemalja 19.11.2020.
COM (2020) 737 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode 19.11.2020.
COM (2020) 740 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o funkcioniranju europskog tržišta ugljika 18.11.2020.
COM (2020) 738 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Odluke br. 1608/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o statistici o znanosti i tehnologiji 18.11.2020.
COM (2020) 745 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Izvješće o mehanizmu upozoravanja za 2021. (sastavljeno u skladu s člancima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1176/2011 o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža) 18.11.2020.
COM (2020) 751 Komunikacija Komisije - Ažurirano izvješće o pojačanom nadzoru – Grčka, studeni 2020. 18.11.2020.
COM (2020) 694 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365 18.11.2020.
COM (2020) 750 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Nacrti proračunskih planova za 2021.: ukupna ocjena 18.11.2020.
COM (2020) 752 Komunikacija Komisije Vijeću - Fiskalna situacija u Rumunjskoj 18.11.2020.
COM (2020) 746 Preporuka za preporuku Vijeća o ekonomskoj politici europodručja 18.11.2020.
COM (2020) 739 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca (kodificirani tekst) 18.11.2020.
COM (2020) 715 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i primjeni Direktive 2000/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. svibnja 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na emisiju buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom 16.11.2020.
COM (2020) 733 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu 16.11.2020.
COM (2020) 732 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o procjeni provedbe Direktive 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ 16.11.2020.
COM (2020) 754 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Irskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 16.11.2020.
COM (2020) 728 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Nizozemskoj da uvede posebnu mjeru odstupanja od članka 168. i članka 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 16.11.2020.
COM (2020) 714 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 9. stavkom 1.c, člankom 21.a stavkom 5. i člankom 24.a stavkom 4. Uredbe (EU) 2020/696 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 13.11.2020.
COM (2020) 696 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Nova strategija za potrošače Jačanje otpornosti potrošača radi održivog oporavka 13.11.2020.
COM (2020) 708 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima 13.11.2020.
COM (2020) 705 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi trgovinskih sporazuma EU-a 1. siječnja 2019. – 31. prosinca 2019. 12.11.2020.
COM (2020) 724 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izgradnja europske zdravstvene unije: jačanje otpornosti EU-a na prekogranične prijetnje zdravlju 12.11.2020.
COM (2020) 698 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Unija ravnopravnosti: Strategija o ravnopravnosti LGBTIQ osoba 2020.–2025. 12.11.2020.
COM (2020) 706 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga IV. (Energija) Sporazumu o EGP-u [32016R1719 – Smjernice za dugoročnu dodjelu kapaciteta „FCA”] 12.11.2020.
COM (2020) 704 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga IV. (Energija) Sporazumu o EGP-u [32017R1485 – Smjernice za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava „ETS” – „SOGL”] 12.11.2020.
COM (2020) 707 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga IV. (Energija) Sporazumu o EGP-u [32017R2195 – Smjernice za električnu energiju uravnoteženja „EB”] 12.11.2020.
COM (2020) 593 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima kriptoimovine i izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 12.11.2020.
COM (2020) 700 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga IV. (Energija) Sporazumu o EGP-u [32015R1222 – Smjernice za upravljanje zagušenjima „CM”] 12.11.2020.
COM (2020) 699 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2014/45/EU o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ 11.11.2020.
COM (2020) 594 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji decentraliziranog vođenja evidencije transakcija 11.11.2020.
COM (2020) 729 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Glavnog vijeća Svjetske trgovinske organizacije u vezi s donošenjem odluke o izuzimanju određene kupnje prehrambenih proizvoda od primjene zabrana ili ograničenja izvoza 10.11.2020.
COM (2020) 950 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o stanju energetske unije za 2020. u skladu s Uredbom (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime 09.11.2020.