EU documents

Reasoned Opinion
Political Dialogue
Policy Area
Results found: 4578
Document Reference Document Title Delivery date
COM (2023) 506 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU 41. godišnje izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o antidampinškim, antisubvencijskim i zaštitnim mjerama EU-a te o primjeni instrumenata trgovinske zaštite trećih zemalja koji su usmjereni na EU u 2021. 06.09.2023.
COM (2023) 365 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI I EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU o preispitivanju Direktive 2015/2366/EU Europskog parlamenta i Vijeća o platnim uslugama na unutarnjem tržištu 06.09.2023.
COM (2023) 392 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I REVIZORSKOM SUDU GODIŠNJA RAČUNOVODSTVENA DOKUMENTACIJA EUROPSKOG RAZVOJNOG FONDA ZA FINANCIJSKU GODINU 2022. 06.09.2023.
COM (2023) 508 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Islanda o prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima iz EU-a Islandu u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela 06.09.2023.
COM (2023) 507 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Kraljevine Norveške o prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima iz EU-a Kraljevini Norveškoj u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela 06.09.2023.
COM (2023) 509 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Švicarske Konfederacije o prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima iz EU-a Švicarskoj Konfederaciji u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela 06.09.2023.
COM (2023) 366 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o platnim uslugama i uslugama elektroničkog novca na unutarnjem tržištu, izmjenama Direktive 98/26/EZ i stavljanju izvan snage direktiva (EU) 2015/2366 i 2009/110/EZ 06.09.2023.
COM (2023) 511 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodnog vijeća za šećer u pogledu produljenja Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. 06.09.2023.
COM (2023) 526 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o Planu za koordinaciju odgovora na razini Unije na poremećaje u kritičnoj infrastrukturi od znatne prekogranične važnosti 06.09.2023.
COM (2023) 515 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) br. 1024/2012 i (EU) 2018/1724 o primjeni Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i jedinstvenog digitalnog pristupnika za potrebe određenih zahtjeva utvrđenih Direktivom (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća o europskim prekograničnim udruženjima (COM(2023) 516)) 06.09.2023.
COM (2023) 360 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o okviru za pristup financijskim podacima i izmjeni uredbi (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010 i (EU) 2022/2554 06.09.2023.
COM (2023) 367 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o platnim uslugama na unutarnjem tržištu i izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 06.09.2023.
COM (2023) 505 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o usklađenosti Europskog nadzornog tijela za bankarstvo sa zahtjevima o mjestu njegova sjedišta 05.09.2023.
COM (2023) 462 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o sigurnosti igračaka i stavljanju izvan snage Direktive 2009/48/EZ 05.09.2023.
COM (2023) 504 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Posebnom trgovinskom odboru za administrativnu suradnju u području PDV-a te naplatu poreza i davanja osnovanom Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane 04.09.2023.
COM (2023) 502 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni i ispravku Direktive 2005/36/EZ u pogledu priznavanja stručnih kvalifikacija medicinskih sestara za opću zdravstvenu njegu osposobljenih u Rumunjskoj 01.09.2023.
COM (2023) 503 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za pridruživanje u sastavu za trgovinu, koji je osnovan Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, u pogledu izmjene Priloga XXVIII.B (Pravila koja se primjenjuju na telekomunikacijske usluge) i Priloga XXVIII.C (Pravila koja se primjenjuju na poštanske i kurirske usluge) tom sporazumu 01.09.2023.
COM (2023) 500 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Godišnje izvješće o operacijama humanitarne pomoći Europske unije financiranima 2022. 31.08.2023.
COM (2023) 498 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o tehničkoj i ekonomskoj izvedivosti uvođenja obveznog elektroničkog označivanja goveda u cijeloj Uniji 30.08.2023.
COM (2023) 499 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni priloga II. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za triciklazol u ili na određenim proizvodima 30.08.2023.
COM (2023) 495 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2023/194 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2023. za određene riblje stokove koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije, kao i o utvrđivanju takvih ribolovnih mogućnosti za 2023. i 2024. za određene dubokomorske riblje stokove 25.08.2023.
COM (2023) 452 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o primjerenosti Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća o novčanim fondovima s bonitetnog i gospodarskog stajališta 24.08.2023.
COM (2023) 453 IZVJEŠĆE KOMISIJE Praćenje primjene prava Europske unije Godišnje izvješće za 2022. 23.08.2023.
COM (2023) 381 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj i Italiji u vezi s prirodnim katastrofama u 2022. i Turskoj u vezi s potresima u veljači 2023. 23.08.2023.
COM (2023) 362 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju mjera očuvanja, upravljanja i kontrole primjenjivih na području obuhvaćenom Konvencijom o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika, o izmjeni Uredbe (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1899/85 i Uredbe (EU) br. 1236/2010 23.08.2023.
COM (2023) 323 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I REVIZORSKOM SUDU Godišnje izvješće tijelu nadležnom za davanje razrješnice o unutarnjim revizijama provedenima 2022. 18.08.2023.
JOIN (2023) 30 ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Posebno Upravno Područje Hong Kong Godišnje izvješće za 2022. 18.08.2023.
JOIN (2023) 29 ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Posebno upravno područje Makao Godišnje izvješće za 2022. 18.08.2023.
COM (2023) 491 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Direktivom 2014/40/EU o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda 17.08.2023.
COM (2023) 401 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I REVIZORSKOM SUDU Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti – financijska godina 2022. 17.08.2023.
COM (2023) 435 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Privremenog sporazuma o trgovini između Europske unije i Republike Čilea 17.08.2023.
COM (2023) 434 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Privremenog sporazuma o trgovini između Europske unije i Republike Čilea 16.08.2023.
COM (2023) 488 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU Treće izvješće o primjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 723/2009 od 25. lipnja 2009. o pravnom okviru Zajednice za Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC) 14.08.2023.
COM (2023) 457 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Dvije godine misija EU-a: procjena napretka i daljnji koraci 14.08.2023.
COM (2023) 486 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na četrnaestom sastanku Konferencije stranaka Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja u pogledu prijedloga različitih stranaka o izmjeni dodataka toj konvenciji 14.08.2023.
COM (2023) 487 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske unije i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u pogledu donošenja njegova poslovnika 14.08.2023.
COM (2023) 482 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o aktivnostima Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom 2021. i 2022. 11.08.2023.
COM (2023) 485 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji Uredbom (EU) 2019/517 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu 11.08.2023.
COM (2023) 436 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o europskom okviru za privlačenje i zadržavanje istraživačkih, inovacijskih i poduzetničkih talenata u Europi 07.08.2023.
COM (2023) 468 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI o provedbi i rezultatima programa Periklo IV za zaštitu eura od krivotvorenja u 2022. 02.08.2023.
COM (2023) 474 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU o izvršenju financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u skladu s Odlukom o prekomorskom pridruživanju, uključujući Grenland, i u okviru 11. Europskog razvojnog fonda za 2022. 02.08.2023.
COM (2023) 460 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o funkcioniranju Direktive 2014/23/EU o dodjeli ugovorâ o koncesiji i o učinku isključenja utvrđenih u članku 12. na unutarnje tržište 01.08.2023.
COM (2023) 461 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Polugodišnje izvješće o provedbi operacija uzimanja zajmova, upravljanja dugom i povezanog davanja zajmova u skladu s člankom 12. Provedbene odluke Komisije C(2022)9700 1. siječnja 2023. – 30. lipnja 2023. 01.08.2023.
COM (2023) 376 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Izvješće o strateškim predviđanjima za 2023. Održivost i dobrobit ljudi kao okosnica otvorene strateške autonomije Europe 01.08.2023.
COM (2023) 458 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Revizija sektorskih prilagodbi za Lihtenštajn 01.08.2023.
COM (2023) 424 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP 01.08.2023.
COM (2023) 477 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Italije 01.08.2023.
COM (2023) 463 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) 2018/485 u vezi s produljenjem odobrenja danog Danskoj za primjenu posebne mjere odstupanja od članka 75. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 01.08.2023.
COM (2023) 459 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o statistici tržišta rada Europske unije o poslovnim subjektima i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 530/1999 te uredbi (EZ) br. 450/2003 i (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća 01.08.2023.
COM (2023) 231 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (preinaka) 26.07.2023.