EU documents

Reasoned Opinion
Political Dialogue
Policy Area
Results found: 2755
Document Reference Document Title Delivery date
COM (2021) 25 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 u odnosu na obnovu ili produljenje određenih svjedodžbi, zapisnika, potvrda, rješenja, dozvola, licencija i uvjerenja te na odgodu određenih periodičnih provjera i periodičnog osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu, za referentna razdoblja koja slijede nakon razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/698 26.01.2021.
COM (2021) 26 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Skupini stručnjaka za Europski sporazum o radu posada vozila koje sudjeluju u međunarodnom cestovnom prijevozu (AETR) te u Radnoj skupini za cestovni promet Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu 25.01.2021.
COM (2021) 13 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane 22.01.2021.
COM (2021) 24 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Upravnom odboru za Carinsku konvenciju o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR u pogledu prijedloga izmjene te konvencije 22.01.2021.
COM (2021) 16 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva u pogledu izmjene 28. odjeljka D Priloga 9. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu 22.01.2021.
COM (2021) 23 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o ovlašćivanju Nizozemske za primjenu snižene stope poreza na električnu energiju koja se [na punionicama] isporučuje električnim vozilima u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ 21.01.2021.
COM (2021) 21 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/41/EU radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka 20.01.2021.
COM (2021) 20 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka 20.01.2021.
COM (2021) 11 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EU-a i Švicarske osnovanog Sporazumom od 25. lipnja 2009. između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pojednostavnjenju inspekcija i formalnosti u odnosu na prijevoz roba i o carinskim sigurnosnim mjerama u pogledu izmjene poglavlja III. i priloga I. i II. Sporazumu 20.01.2021.
COM (2021) 14 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/563 kojom se Estoniji odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 20.01.2021.
COM (2020) 779 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o funkcioniranju mehanizma evaluacije i praćenja Schengena u skladu s člankom 22. Uredbe Vijeća (EU) br. 1053/2013 Prvi višegodišnji program evaluacije (2015.–2019.) 19.01.2021.
COM (2020) 791 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1862 o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u pogledu Europolova unosa upozorenja 19.01.2021.
COM (2020) 823 Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 19.01.2021.
COM (2021) 9 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Treće izvješće o napretku u provedbi Strategije EU-a i Akcijskog plana za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima 18.01.2021.
COM (2020) 854 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu 14.01.2021.
COM (2021) 5 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Sedmo izvješće o praćenju razvoja željezničkog tržišta na temelju članka 15. stavka 4. Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća 13.01.2021.
COM (2020) 822 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću, Vijeću i Europskoj središnjoj banci Rješavanje problema neprihodonosnih kredita nakon pandemije bolesti COVID-19 13.01.2021.
COM (2021) 6 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EU-ZZP osnovanom Konvencijom od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku u pogledu izmjena te Konvencije 13.01.2021.
COM (2020) 712 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o računalnom sustavu za komunikaciju u prekograničnim građanskim i kaznenim postupcima (e-CODEX) i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726 13.01.2021.
COM (2021) 19 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) od strane zračnih prijevoznika carinskoj i graničnoj službi Australije 12.01.2021.
COM (2021) 18 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Zajednička evaluacija Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o upotrebi i prijenosu podataka iz Zapisnika imena putnika Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država 12.01.2021.
COM (2021) 17 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o zajedničkoj evaluaciji Sporazuma između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) od strane zračnih prijevoznika carinskoj i graničnoj službi Australije 12.01.2021.
COM (2021) 4 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a osnovanog Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru u pogledu izmjene poglavlja II.a i priloga I. i II. Protokolu 10 uz Sporazum o EGP-u o pojednostavnjenju kontrola i formalnosti u odnosu na prijevoz robe 12.01.2021.
COM (2020) 818 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 95/93 u pogledu privremenog ublažavanja obveze iskorištenosti slotova u zračnim lukama Zajednice zbog pandemije bolesti COVID-19 12.01.2021.
COM (2020) 778 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o razmjeni podataka iz kaznenih evidencija između država članica putem Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS) 11.01.2021.
COM (2020) 795 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Agenda EU-a za borbu protiv terorizma: predviđanje, sprečavanje, zaštita i odgovor 11.01.2021.
COM (2021) 3 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Drugo izvješće „Izgledi za čisti zrak” 08.01.2021.
COM (2020) 847 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije o Sektorskom dogovoru o izvoznim kreditima za civilne zrakoplove 08.01.2021.
COM (2020) 824 Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 347/2013 08.01.2021.
COM (2021) 1 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na sastancima Vijeća i Skupštine Međunarodne vlasti za morsko dno 05.01.2021.
COM (2020) 849 Prijedlog preporuke Vijeća o zajedničkom okviru za upotrebu, validiranje i uzajamno priznavanje brzih antigenskih testova za COVID-19 u EU-u 05.01.2021.
COM (2020) 857 Preporuka za odluku Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Europske Komisije, Sporazuma između Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske zajednice za atomsku energiju o suradnji u području sigurne i miroljubive uporabe nuklearne energije, i sklapanja, od strane Europske Komisije, u ime Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane 26.12.2020.
COM (2020) 855 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i o privremenoj primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka 26.12.2020.
COM (2020) 856 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, te Sporazuma između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o sigurnosnim postupcima za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka 26.12.2020.
COM (2020) 784 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europski mediji u digitalnom desetljeću: akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji 23.12.2020.
COM (2020) 853 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni odluka Vijeća 2003/17/EZ i 2005/834/EZ o jednakovrijednosti pregleda na terenu i provjera postupaka održavanja sorata poljoprivrednih biljnih vrsta koje se provode u Ujedinjenoj Kraljevini 23.12.2020.
COM (2020) 798 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i otpadnim baterijama, stavljanju izvan snage Direktive 2006/66/EZ i izmjeni Uredbe (EU) br. 2019/1020 23.12.2020.
COM (2020) 852 Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2008/971/EZ u pogledu jednakovrijednosti šumskog reprodukcijskog materijala proizvedenog u Ujedinjenoj Kraljevini s takvim materijalom proizvedenim u Uniji 23.12.2020.
JOIN (2020) 18 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću Strategija EU-a za kibersigurnost za digitalno desetljeće 23.12.2020.
COM (2020) 819 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o indeksu troškova rada 22.12.2020.
COM (2020) 851 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Utvrđivanje stajališta Komisije nakon rezolucije Europskog parlamenta od 22. listopada 2020. o obvezama Komisije u području viznog reciprociteta i izvješće o aktualnom stanju 22.12.2020.
COM (2020) 789 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Strategija za održivu i pametnu mobilnost – usmjeravanje europskog prometa prema budućnosti 20.12.2020.
COM (2020) 744 Prijedlog zajedničkog izvješća Komisije i Vijeća o zapošljavanju 20.12.2020.
COM (2020) 813 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o funkcioniranju dogovora uspostavljenih Direktivom Vijeća 2010/24/EU od 16. ožujka 2010. o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere 18.12.2020.
COM (2020) 838 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) 2018/643 o statistici željezničkog prijevoza 18.12.2020.
COM (2020) 821 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) 2018/974 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima 18.12.2020.
COM (2020) 848 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Tehnička prilagodba financijskog okvira za 2021. u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. 18.12.2020.
COM (2020) 846 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Preporuke državama članicama o njihovim strateškim planovima u okviru zajedničke poljoprivredne politike 18.12.2020.
COM (2020) 788 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Europski klimatski pakt 18.12.2020.
COM (2020) 749 Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu dodjele provedbenih ovlasti Komisiji za utvrđivanje značenja izraza iz određenih odredaba te direktive 18.12.2020.