Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na službenim  jezicima Unije.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

U bazi dokumenata Europske unije izravno dostavljenih Hrvatskome saboru dostupni su dokumenti na hrvatskome jeziku od 18. kolovoza 2016. godine. Dokumenti se mogu pretraživati prema: ključnoj riječi (nazivu i oznaci akta), vrsti akta, datumu izravne dostave/godini, roku za provjeru načela supsidijarnosti, informaciji o stajalištu Republike Hrvatske, obrazloženom mišljenju i političkom dijalogu te području politika kojemu dokument pripada.

 

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4986
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2024) 13 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Drugo izvješće o trenutačnom stanju priprema za potpunu provedbu Uredbe o VIS-u u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1134 18.01.2024.
COM (2023) 769 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o dobrobiti pasa i mačaka i njihovoj sljedivosti 18.01.2024.
COM (2023) 753 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EZ) br. 261/2004, (EZ) br. 1107/2006, (EU) br. 1177/2010, (EU) br. 181/2011 i (EU) 2021/782 u pogledu izvršenja prava putnika u Uniji 18.01.2024.
COM (2023) 792 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvješće o stanju pripravnosti u području zdravlja za 2023. 17.01.2024.
COM (2024) 10 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora u ime Europske unije radi sklapanja protokola o provedbi uz Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Gvineje Bisaua 17.01.2024.
COM (2024) 11 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o ovlašćivanju Komisije za otvaranje pregovora o izmjeni pet sporazuma o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima radi poboljšanja izvršavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini između Europske unije i Švicarske Konfederacije, Kneževine Lihtenštajna, Kneževine Andore, Kneževine Monaka te Republike San Marina 17.01.2024.
COM (2023) 930 Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o izmjeni Direktive (EU) 2015/637 o mjerama koordinacije i suradnje za olakšavanje pružanja konzularne zaštite građanima Unije bez predstavništva u trećim zemljama i Direktive (EU) 2019/997 o uspostavljanju privremene putne isprave EU-a 17.01.2024.
COM (2023) 636 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) br. 1024/2012 i (EU) 2018/1724 u pogledu određenih zahtjeva utvrđenih Direktivom (EU) XXXX/XXXX 17.01.2024.
COM (2023) 752 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pravima putnika u kontekstu multimodalnih putovanja 17.01.2024.
COM (2023) 754 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o unapređenju policijske suradnje u području sprečavanja, otkrivanja i istrage krijumčarenja migranata i trgovine ljudima te o unapređenju Europolove potpore sprečavanju i borbi protiv takvih kaznenih djela i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 17.01.2024.
COM (2024) 9 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Uredbe (EU) br. 70/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2012. o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom robe 16.01.2024.
COM (2024) 7 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o prvom preispitivanju funkcioniranja odluka o primjerenosti donesenih na temelju članka 25. stavka 6. Direktive 95/46/EZ 16.01.2024.
COM (2023) 768 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU Izvješće o poglavlju III. Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije Solidarni doprinos i donesene ekvivalentne mjere: pregled stanja 16.01.2024.
COM (2023) 630 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o obrani demokracije 16.01.2024.
COM (2023) 440 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Ozelenjivanje prijevoza tereta 16.01.2024.
COM (2023) 905 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive (EU) 2015/2302 radi djelotvornije zaštite putnika te pojednostavnjenja i pojašnjenja određenih aspekata Direktive 16.01.2024.
COM (2024) 8 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o ovlašćivanju Poljske da primjenjuje snižene stope trošarine na teško loživo ulje, prirodni plin, ugljen i koks koji se upotrebljavaju kao goriva za grijanje 16.01.2024.
COM (2023) 787 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o primjeni Uredbe (EU) 2019/788 o europskoj građanskoj inicijativi 15.01.2024.
COM (2024) 7 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o prvom preispitivanju funkcioniranja odluka o primjerenosti donesenih na temelju članka 25. stavka 6. Direktive 95/46/EZ 15.01.2024.
COM (2024) 6 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Europski strukturni i investicijski fondovi Sažeto izvješće o godišnjim izvješćima o provedbi programa za 2023. kojim je obuhvaćena provedba u razdoblju 2014. – 2020. 15.01.2024.
COM (2024) 4 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA kojom se utvrđuje stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru 13. ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije o uključivanju Sporazuma o olakšavanju ulaganja u razvoj u Sporazum o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije 11.01.2024.
COM (2024) 5 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za SGP osnovanom prijelaznim sporazumom s ciljem sklapanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane, u odnosu na donošenje Protokola o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 11.01.2024.
COM (2023) 650 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvješće o stanju energetske unije za 2023. (u skladu s Uredbom (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime) 10.01.2024.
COM (2023) 798 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora između Europske unije i Švicarske Konfederacije o institucionalnim rješenjima za sporazume između EU-a i Švicarske koji se odnose na unutarnje tržište, o sporazumima koji čine osnovu za trajni doprinos Švicarske koheziji Unije i za pridruživanje Švicarske programima Unije 09.01.2024.
COM (2024) 3 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora o međunarodnom pravnom instrumentu koji se odnosi na intelektualno vlasništvo, genetske resurse i tradicionalno znanje povezano s genetskim resursima 09.01.2024.
COM (2023) 794 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća ministara Energetske zajednice 09.01.2024.
COM (2024) 2 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na 67. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. 09.01.2024.
JOIN (2023) 51 ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Nema mjesta za mržnju: Europa ujedinjena protiv mržnje 22.12.2023.
COM (2023) 793 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o odobravanju Uredbe Komisije (Euratom) o primjeni nadzora sigurnosti Euratoma 21.12.2023.
COM (2023) 651 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Izvješće o energetskim subvencijama u EU-u za 2023. 18.12.2023.
COM (2023) 791 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i članica Organizacije afričkih, karipskih i pacifičkih država, s druge strane 18.12.2023.
COM (2023) 777 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/1232 Europskog parlamenta i Vijeća o privremenom odstupanju od određenih odredaba Direktive 2002/58/EZ u svrhu borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu 18.12.2023.
COM (2023) 652 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Napredak u pogledu konkurentnosti tehnologija čiste energije 14.12.2023.
COM (2023) 789 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 2019/1700 o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 14.12.2023.
COM (2023) 653 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Izvješće o djelovanju EU-a u području klime 2023. 13.12.2023.
COM (2023) 788 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o podacima koji se odnose na utjecaj koji na proračun ima godišnje ažuriranje za 2023. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te koeficijenti ispravka koji se na njih primjenjuju 13.12.2023.
COM (2023) 669 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Europski akcijski plan za energiju vjetra 12.12.2023.
COM (2023) 668 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Ostvarivanje ambicija EU-a za energiju iz obnovljivih izvora na moru 12.12.2023.
COM (2023) 950 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za partnerstvo osnovanog Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u pogledu prijelaznih pravila za određene proizvode za električne akumulatore i elektrificirana vozila 12.12.2023.
COM (2023) 702 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ u pogledu okvira potpore za intermodalni prijevoz robe i Uredbe (EU) 2020/1056 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna ušteda vanjskih troškova i generiranja objedinjenih podataka 11.12.2023.
COM (2023) 776 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA kojom se utvrđuje stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru 13. ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije o pristupanju Demokratske Republike Timor-Lestea WTO-u 11.12.2023.
COM (2023) 784 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA kojom se utvrđuje stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru 13. ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije o pristupanju Unije Komorâ WTO-u 11.12.2023.
COM (2023) 785 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o pristupanju Tuvalua Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane 11.12.2023.
COM (2023) 786 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Djelotvorna sudska zaštita i pristup pravosuđu Godišnje izvješće o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima za 2023. 08.12.2023.
COM (2023) 570 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvješće o stanju digitalnog desetljeća za 2023. 08.12.2023.
COM (2023) 690 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2023. 08.12.2023.
COM (2023) 719 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA „Europa u pokretu” – mobilnost u svrhu učenja za sve 08.12.2023.
COM (2023) 654 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o funkcioniranju europskog tržišta ugljika 2022. u skladu s člankom 10. stavkom 5. i člankom 21. stavkom 2. Direktive 2003/87/EZ 07.12.2023.
COM (2023) 760 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o preispitivanju Direktive o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi 07.12.2023.
COM (2023) 902 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU Izvješće o mehanizmu upozoravanja 2024. 07.12.2023.