Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2749
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 673 Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okruženja jedinstvenog sučelja Europske unije za carinu i izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 09.11.2020.
COM (2020) 641 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Gospodarski i investicijski plan za zapadni Balkan 08.11.2020.
COM (2020) 691 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Provedba trećeg Programa djelovanja Unije u području zdravlja (2018.) 06.11.2020.
COM (2020) 661 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Treće izvješće o napretku u borbi protiv trgovanja ljudima (2020.) u skladu s člankom 20. Direktive 2011/36/EU o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava 06.11.2020.
COM (2020) 695 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu koje je Vijeće donijelo u prvom čitanju o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”) i Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima Ova Komunikacija odnosi se na dokumente COM(2018) 378 final – 2018/0203(COD) i COM(2018) 379 final – 2018/0204(COD). 06.11.2020.
COM (2020) 660 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2020. 06.11.2020.
COM (2020) 662 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Val obnove za Europu - ozelenjivanje zgrada, otvaranje radnih mjesta, poboljšanje života 06.11.2020.
COM (2020) 963 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkim kreditima 05.11.2020.
COM (2020) 693 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ 05.11.2020.
COM (2020) 614 Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o upravljanju azilom i migracijama] i Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o preseljenju] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom, o zahtjevima tijela kaznenog progona država članica i Europola za usporedbu s podacima iz Eurodaca u svrhu kaznenog progona te o izmjeni uredaba (EU) 2018/1240 i (EU) 2019/818 04.11.2020.
COM (2020) 952 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o napretku u području obnovljive energije 04.11.2020.
COM (2020) 692 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 izdavanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske 04.11.2020.
COM (2020) 683 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama 03.11.2020.
COM (2020) 676 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2014/47/EU o pregledima tehničke ispravnosti na cesti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ 03.11.2020.
COM (2020) 612 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) br. 2017/2226 i (EU) br. 2018/1240 03.11.2020.
COM (2020) 611 Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkog postupka za međunarodnu zaštitu u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2013/32/EU 30.10.2020.
COM (2020) 686 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću COVID-19 Smjernice o osobama izuzetima od privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU u vezi s provedbom Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 od 30. lipnja 2020. 30.10.2020.
COM (2020) 687 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o dodatnim mjerama za odgovor na bolest COVID-19 30.10.2020.
COM (2020) 685 Komunikacija Komisije Poboljšanje zelenih prometnih traka radi održavanja gospodarske aktivnosti tijekom ponovnog širenja zaraze bolešću COVID-19 30.10.2020.
COM (2020) 671 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnom vijeću za šećer u vezi s pristupanjem Ujedinjene Kraljevine Međunarodnom sporazumu o šećeru iz 1992. 30.10.2020.
COM (2020) 675 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme 29.10.2020.
COM (2020) 690 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Program rada Komisije za 2021. Vitalna Unija u nestabilnom svijetu 29.10.2020.
COM (2020) 682 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji 29.10.2020.
COM (2020) 652 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Općem programu djelovanja Unije za okoliš do 2030. 29.10.2020.
COM (2020) 677 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o jamstvima koja se pokrivaju iz općeg proračuna - Stanje na dan 31. prosinca 2019. 28.10.2020.
COM (2020) 688 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 2006/112/EZ u pogledu privremenih mjera povezanih s porezom na dodanu vrijednost za cjepiva protiv bolesti COVID-19 i in vitro dijagnostičke medicinske proizvode za tu bolest kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 28.10.2020.
COM (2020) 678 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana o izmjeni dodataka 2.-C-1. i 2.-C-2. Prilogu 2.-C o motornim vozilima i njihovim dijelovima 28.10.2020.
COM (2020) 670 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa dokumentiranja ulova plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 640/2010 27.10.2020.
COM (2020) 668 Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije 27.10.2020.
COM (2020) 669 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) 26.10.2020.
COM (2020) 613 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kriznim situacijama i situacijama više sile u području migracija i azila 26.10.2020.
COM (2020) 579 Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi jedinstvenoga europskog neba (recast) 22.10.2020.
COM (2020) 664 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Izvješće o provedbi i funkcioniranju Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (preinačena) 22.10.2020.
COM (2020) 666 Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za ribarska plovila Unije za određene stokove dubokomorskih ribljih vrsta za 2021. i 2022. 22.10.2020.
COM (2020) 577 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1139 u pogledu sposobnosti Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa da vrši ulogu tijela za reviziju izvedbe u okviru jedinstvenog europskog neba 21.10.2020.
COM (2020) 569 Prijedlog uredbe Vijeća o osnivanju Zajedničkog poduzeća za europsko računalstvo visokih performansi 20.10.2020.
COM (2020) 663 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o strategiji EU-a za smanjenje emisija metana 20.10.2020.
COM (2020) 658 Preporuka za odluku Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća od 23. studenoga 1998. o pitanjima deviznog tečaja koja se odnose na CFA franak i komorski franak (98/683/EZ) 20.10.2020.
COM (2020) 655 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Zajedničkog odbora za carinsku suradnju EU-a i Kanade u vezi s donošenjem odluke o uzajamnom priznavanju programa Kanade „Partneri u zaštiti” i programa za ovlaštene gospodarske subjekte u Europskoj uniji 20.10.2020.
COM (2020) 620 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Unija jednakosti: strateški okvir EU-a za jednakost, uključivanje i sudjelovanje Roma 19.10.2020.
JOIN (2020) 16 Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Akcijskog plana za vojnu mobilnost od lipnja 2019. do rujna 2020. 19.10.2020.
COM (2020) 628 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Novi EIP za istraživanje i inovacije 16.10.2020.
COM (2020) 654 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 40. sastanku Stalnog odbora Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) 16.10.2020.
COM (2020) 635 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Stanje prirode u Europskoj uniji Izvješće o stanju i trendovima za 2013.–2018. za vrste i staništa zaštićene direktivama o pticama i staništima 15.10.2020.
COM (2020) 680 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Pripravnost za strategije cijepljenja i uvođenje cjepiva protiv bolesti COVID-19 15.10.2020.
COM (2020) 624 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021.–2027. Prilagodba obrazovanja i osposobljavanja digitalnom dobu 15.10.2020.
COM (2020) 667 Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija održivosti u području kemikalija Prelazak na netoksični okoliš 15.10.2020.
COM (2020) 954 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Ocjena napretka država članica u provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU i u uvođenju zahtjeva za zgrade približno nulte energije i troškovno optimalnih minimalnih zahtjeva energetskih svojstava u EU-u u skladu s Direktivom o energetskim svojstvima zgrada 2010/31/EU za 2020. 14.10.2020.
COM (2020) 953 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku u pogledu konkurentnosti u području čiste energije 14.10.2020.
COM (2020) 951 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Cijene i troškovi energije u Europi 14.10.2020.