Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4046
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2022) 470 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću 40. godišnje izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o antidampinškim, antisubvencijskim i zaštitnim mjerama EU-a te o primjeni instrumenata trgovinske zaštite trećih zemalja koji su bili usmjereni na EU u 2021. 19.09.2022.
COM (2022) 466 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Drugo izvješće o provedbi Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima 16.09.2022.
COM (2022) 467 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EU) 2018/842 o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. kojim se doprinosi mjerama u području klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma i izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 16.09.2022.
COM (2022) 463 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o primjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima 16.09.2022.
COM (2022) 465 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/629/EEZ 16.09.2022.
COM (2022) 421 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Mauricijusa (2022.–2026.) 16.09.2022.
COM (2022) 423 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Mauricijusa (2022.–2026.) 16.09.2022.
COM (2022) 468 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) 16.09.2022.
COM (2022) 422 Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Mauricijusa (2022.–2026.) 16.09.2022.
COM (2022) 464 Preporuka za odluku Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2021/1345 u pogledu otvaranja pregovora s Kolumbijom i Meksikom s ciljem sklapanja sporazumâ o trgovini ekološkim proizvodima 15.09.2022.
COM (2022) 456 Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje sudionice Sporazuma o službeno podupiranim izvoznim kreditima („Sporazum”) trebaju zauzeti u ime Unije o modernizaciji Sporazuma 15.09.2022.
COM (2022) 455 Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije u pogledu odluke sudionica Sporazuma o službeno podupiranim izvoznim kreditima da prošire područje primjene sektorskog dogovora o izvoznim kreditima za obnovljive izvore energije, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama te vodne projekte 15.09.2022.
COM (2022) 473 Prijedlog uredbe Vijeća o hitnoj intervenciji za rješavanje problema visokih cijena energije 14.09.2022.
COM (2022) 412 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Sažetak objedinjenog izvješća o primjeni Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija 13.09.2022.
COM (2022) 449 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću 15. Financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o europskom fondu za jamstva u poljoprivredi - Financijska godina 2021. 12.09.2022.
JOIN (2022) 21 Zajednički prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini 12.09.2022.
JOIN (2022) 30 Zajednički prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini 12.09.2022.
COM (2022) 447 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću 15. Financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (epfrr) financijska godina 2021. 09.09.2022.
COM (2022) 437 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i primjeni Direktive Vijeća (EU) 2015/637 od 20. travnja 2015. o mjerama koordinacije i suradnje za olakšavanje pružanja konzularne zaštite građanima Unije bez predstavništva u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Odluke 95/553/EZ 09.09.2022.
COM (2022) 443 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o radu odbora u 2021. 09.09.2022.
COM (2022) 440 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Europskoj strategiji za skrb 09.09.2022.
COM (2022) 426 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Tajlanda, s druge strane 09.09.2022.
COM (2022) 425 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Tajlanda, s druge strane 09.09.2022.
COM (2022) 446 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za trgovinu osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, o izmjeni priloga 10-A i 10-B Sporazumu 09.09.2022.
COM (2022) 448 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2022/109 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije, u pogledu inćuna 09.09.2022.
COM (2022) 438 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pregled aktivnosti u području okoliša 2022. Promjena smjera usklađivanjem s propisima o okolišu 08.09.2022.
COM (2022) 445 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za pridruživanje u sastavu za trgovinu, koji je osnovan na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu ažuriranja Priloga XV. (Približavanje carinskog zakonodavstva) Sporazumu 08.09.2022.
COM (2022) 441 Prijedlog preporuke Vijeća o pristupu cjenovno pristupačnoj i visokokvalitetnoj dugotrajnoj skrbi 08.09.2022.
COM (2022) 442 Prijedlog preporuke Vijeća o reviziji ciljeva iz Barcelone o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju 08.09.2022.
COM (2022) 469 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Nizozemske 08.09.2022.
COM (2022) 557 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju izvanredne makrofinancijske pomoći Ukrajini, jačanju zajedničkog fonda za rezervacije jamstvima država članica i posebnim rezervacijama za određene financijske obveze povezane s Ukrajinom pokrivene jamstvom na temelju Odluke br. 466/2014/EU te o izmjeni Odluke (EU) 2022/1201 07.09.2022.
COM (2022) 661 Prijedlog odluke Vijeća o potpunoj suspenziji primjene Sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o pojednostavnjenju izdavanja viza građanima Europske unije i državljanima Ruske Federacije 06.09.2022.
COM (2022) 439 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji na 106. sjednici Odbora za pomorsku sigurnost i 79. sjednici Odbora za zaštitu morskog okoliša, o donošenju izmjena Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS), Međunarodnog kodeksa o poboljšanom programu inspekcija tijekom pregleda brodova za rasuti teret i tankera za ulje iz 2011. (Kodeks ESP iz 2011.) i Priloga VI. Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova („MARPOL”) 06.09.2022.
COM (2022) 323 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Konsolidirana godišnja računovodstvena dokumentacija Europske unije za Financijsku godinu 2021. 05.09.2022.
COM (2022) 430 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV) 05.09.2022.
COM (2022) 435 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2015/2169 o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane 02.09.2022.
COM (2022) 436 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u pogledu izmjena prilogâ Sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) i propisa priloženih Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN) 02.09.2022.
COM (2022) 433 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Drugo godišnje izvješće o provjeri izravnih stranih ulaganja u Uniju 01.09.2022.
COM (2022) 434 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) 2021/821 o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom 01.09.2022.
COM (2022) 321 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu – Godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog razvojnog fonda za 2021. 01.09.2022.
COM (2022) 419 Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće za razdoblje 2016.–2020. o provedbi dugoročnog nacionalnog programa potpora za poljoprivredu u sjevernim regijama Finske i Švedske u skladu s Odlukom Komisije 2009/3067, kako je izmijenjena Odlukom 2009/9122, Odlukom 2013/2809 i Odlukom 2015/2790, te Odlukom Komisije 2016/8419 za Finsku i odlukama Komisije 2010/6050 i 2018/479 za Švedsku 31.08.2022.
COM (2022) 428 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EU-a i zemalja zajedničkog provoza (ZZP) osnovanom Konvencijom od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku u pogledu izmjena te Konvencije 31.08.2022.
COM (2022) 429 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2020/1706 o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.–2023. 31.08.2022.
COM (2022) 418 Prijedlog odluke Vijeća o odobravanju izmjene priloga I., II. i III. Sporazumu između Europske unije i Japana o međusobnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima 30.08.2022.
COM (2022) 223 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (preinaka) 30.08.2022.
COM (2022) 427 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o stanju na tržištu Unije za banane i stanju proizvođača banana u Uniji nakon isteka mehanizma stabilizacije za banane, koje uključuje i preliminarnu ocjenu funkcioniranja programa „Programme d’Options Spécifiques à l’Éloignement et l’Insularité” (POSEI) u očuvanju proizvodnje banana u Uniji 29.08.2022.
COM (2022) 424 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. 29.08.2022.
COM (2022) 417 Izvješće Komisije - Godišnje izvješće o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti u Europskoj uniji za 2020. 26.08.2022.
COM (2022) 416 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o implementaciji Inovacijskog fonda, uključujući preispitivanje iz članka 24. Uredbe (EU) br. 1031/2010 26.08.2022.
COM (2022) 408 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o ovlašćivanju Portugala da u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ primjenjuje snižene stope trošarine na plinsko ulje i bezolovni benzin koji se upotrebljavaju kao pogonsko gorivo 26.08.2022.