Informacijske usluge i fond Službe

infodokFond i informacijske usluge koje pruža INFODOK služba: 

- davanje na korištenje cjelovitih tekstova građe koja se trajno pohranjuje - prijedloga zakona, odluka i drugih akata, izvješća radnih tijela, amandmana, transkripata rasprava, zastupničkih pitanja i odgovora, zapisnika plenarnih sjednica,

- praćenje statusa akata u proceduri i davanje informacije o tome u kojoj se fazi postupka nalazi pojedini akt (statusi se dnevno ažuriraju), kao i statusa akata u prethodnim sazivima,

- statističko praćenje zakonodavne aktivnosti Sabora – ukupan broj donesenih zakona i drugih akata, podaci o usklađivanju hrvatskoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, načini izglasavanja akata, rezultati glasanja, informacije o vrsti postupka,

- statističko praćenje rada parlamenta na plenarnim sjednicama – točke dnevnog reda, tijek i ukupno trajanje rasprava,

- statističko praćenje rada i aktivnosti zastupnika na plenarnim sjednicama:

  • informacije o broju i vrsti sudjelovanja u raspravama,
  • cjelovite tekstove rasprava zastupnika,
  • informacije o postavljenim zastupničkim pitanjima,
  • pregled predloženih amandmana sa statusom,
  • pregled izrečenih stegovnih mjera,
  • pregled aktivnosti klubova zastupnika,

- pristup zakonskoj regulativi Europske unije s kojom se akti usklađuju, dostupnoj u bazama podataka EU,

- pristup različitim faktografskim i statističkim informacijama koje zastupnicima trebaju u obnašanju zastupničke dužnosti i pripremanju za sudjelovanje u raspravama i javnim nastupima,

- izrada i objava publikacija o zakonodavnoj aktivnosti Sabora.