Europski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD)

ECPRD (European Centre for Parliamentary Research and Documentation) je interna mreža za međuparlamentarnu suradnju i razmjenu informacija koja okuplja korespondente nacionalnih parlamenata a djeluje pod pokroviteljstvom Europskoga parlamenta i Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. 

Osnovan je 1977. godine na prijedlog predsjednika europskih parlamenata. Glavni cilj djelovanja ECPRD-a je poticanje razmjene informacija, ideja, iskustava i najbolje prakse među parlamentarnim službama država članica. Informacijska mreža predstavlja jedinstveni forum na kojem se, između ostaloga, postavljaju upiti i dobivaju odgovori vezani uz teme iz svakodnevnog rada nacionalnih parlamenata. Centar djeluje uz pomoć korespondenata koji koordiniraju sve aktivnosti vezane uz ECPRD. 

Krajem 1996. godine, kada je Republika Hrvatska primljena u Vijeće Europe, Hrvatski sabor postao je član ECPRD-a i otada aktivno sudjeluje u njegovu radu.

ECPRD korespondentica
 Branka Martinčić
voditeljica Knjižnice
Telefon: +385 1 45 69 589 (12 589)
e-mail: bmartin@sabor.hr

Zamjenica ECPRD korespondentice
Anamarija Nejašmić
savjetnica u Hrvatskome saboru
Telefon: +385 1 63 03 476 (13 476)
e-mail: anamarija.nejasmic@sabor.hr
 

Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018.

Zagreb - U povodu obilježavanja pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2018. godine.

Članstvom Hrvatske u Europskoj uniji promijenila se narav i opseg obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru. Od prenositelja europske pravne stečevine u pretpristupnom razdoblju, Sabor je danas aktivan sudionik europskog političkog i zakonodavnog života što je uloga koja mu pripada kao nacionalnom parlamentu države članice Europske unije. Hrvatski sabor, ravnopravno s nacionalnim parlamentima drugih država članica, svih pet godina sudjeluje u postupcima donošenja europskih pravnih akata u skladu s odredbama prava Europske unije te na nacionalnoj razini u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovnikom Hrvatskoga sabora. 

Sve aktivnosti Sabora koje proizlaze iz članstva Hrvatske u Europskoj uniji mogu se pratiti mjesečno kroz Bilten Europski poslovi u Hrvatskome saboru Odjela za europske poslove Ureda za međunarodne i europske poslove Hrvatskoga sabora.

 

Pregled obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru