Posredno obavljanje poslova

Sabor posredno sudjeluje u postupku donošenja odluka u Europskoj uniji nadzorom nad aktivnostima Vlade u institucijama Europske unije. 

U skladu s odredbama Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovnika Hrvatskoga sabora, Sabor nadzire rad Vlade u institucijama Europske unije donošenjem zaključaka o stajalištima Republike Hrvatske i dokumentima Europske unije na temelju kojih Vlada djeluje u institucijama, provođenjem rasprava o sastancima Europskog vijeća i Vijeća Europske unije te sudjelovanjem u postupku predlaganja kandidata za institucije i tijela Europske unije.

U postupcima razmatranja dokumenata Europske unije te pripadajućih stajališta Republike Hrvatske, rasprave o sastancima Vijeća Europske unije i predlaganja kandidata za institucije i tijela Europske unije, ovlasti Sabora u pravilu izvršava Odbor za europske poslove.

Razmatranje stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije

Razmatranjem stajališta o dokumentima Europske unije Sabor vrši nadzor nad aktivnostima Vlade Republike Hrvatske u postupcima donošenja odluka u Vijeću EU-a. Stajalište Republike Hrvatske o dokumentu Europske unije podrazumijeva stajalište, najčešće o prijedlogu zakonodavnog akta Europske unije, koje donosi Vlada ili drugo tijelo koje odredi Vlada i dostavlja Saboru, a koje predstavnici Vlade zastupaju u raspravama u Vijeću. Stajalište je temelj nadzora Sabora nad aktivnostima Vlade u europskim poslovima, odnosno posrednog sudjelovanja Sabora u europskim poslovima. Dokument Europske unije je svaki prijedlog zakonodavnog i nezakonodavnog akta i svaki zakonodavni i nezakonodavni akt koji se donosi u institucijama Europske unije te drugi akt ili dokument političke i pravne naravi koji donose institucije i druga tijela Europske unije. 

Početkom svake godine Odbor za europske poslove donosi Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske, koji se sastavlja temeljem Programa rada Europske komisije, programa predsjedanja Vijećem i popisa prioritetnih prijedloga zakonodavnih akata Europske unije koji Vlada dostavlja Saboru. Prijedloge dokumenata za uvrštavanje u Radni program Odboru za europske poslove dostavljaju matična radna tijela, a na prijedlog radnih tijela ili na vlastiti poticaj. Odbor za europske poslove može naknadno, tijekom godine, dopunjavati Radni program. Vlada, odnosno radno tijelo Vlade, odmah po donošenju dostavlja Saboru stajališta Republike Hrvatske o dokumentima iz Radnog programa. 

Dokumenti Europske unije iz Radnog programa označavaju se oznakom „D.E.U. br. …“, a sastoje se od: i) pisma kojim predsjednik Odbora za europske poslove upućuje pojedino stajalište matičnom radnom tijelu; ii) stajališta i iii) odnosnog dokumenta Europske unije na hrvatskom jeziku. Dokumenti s oznakom „D.E.U. br. …“ pohranjuju se u e-Doc bazi podataka Hrvatskoga sabora, zajedno s mišljenjima matičnih radnih tijela i zaključcima Odbora za europske poslove o stajalištima Republike Hrvatske.

Izvješćivanje o sastancima Vijeća

Izvješćivanje o sastancima Vijeća je postupanje Vlade koje Saboru omogućuje nadzor nad djelovanjem predstavnika Vlade na sastancima Vijeća. Odbor za europske poslove može pozvati nadležnog ministra na podnošenje izvješća o održanom sastanku Vijeća u pojedinom sastavu i/ili o pripremama za sljedeći sastanak Vijeća, što se u praksi neformalno naziva „saslušavanjem ministara“. Rasprava se u pravilu održava na zajedničkoj sjednici Odbora za europske poslove i radnog tijela nadležnog za pojedini sastav Vijeća. Rasprava o izvješću Vlade ujedno je i prilika za praćenje djelovanja Vlade i zastupanja stajališta Republike Hrvatske o prijedlogu zakonodavnog akta o kojem je Odbor za europske poslove donio zaključak u postupku razmatranja stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije

Nadzor nad djelovanjem Vlade na sastancima Europskog vijeća

Vlada uoči svakog sastanka Europskog vijeća dostavlja Odboru za europske poslove dnevni red sastanka, prateće dokumente i nacrt zaključaka Europskog vijeća te stajališta o dnevnim redovima sastanaka. U roku od 15 dana nakon održanog sastanka, Vlada Saboru podnosi pisano izvješće o sastanku Europskog vijeća. Predsjednik Sabora, po potrebi, može pozvati predsjednika Vlade da na sjednici Sabora ili sjednici Odbora za europske poslove predstavi stajalište Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća ili izvješće o održanom sastanku. Predsjednik Vlade na početku prvoga godišnjeg zasjedanja Sabora podnosi Saboru izvješće o održanim sastancima Europskog vijeća u protekloj godini.

Sudjelovanje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela Europske unije

Sabor nadzire djelovanje Vlade u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za Europsku komisiju, Sud, Opći sud, Revizorski sud i Upravno vijeće Europske investicijske banke. Vlada Saboru podnosi izvješće o kandidatu kojim predlaže kandidata iz Hrvatske za instituciju ili tijelo Europske unije. Odbor za europske poslove nakon saslušanja kandidata donosi mišljenje o izvješću Vlade koje Vlada mora uzeti u obzir pri donošenju konačne odluke o kandidatu. Ako Vlada ne prihvati mišljenje Odbora, o tome, uz obrazloženje, pisanim putem obavještava Sabor.