Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2604
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 164 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću 38. godišnje izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o antidampinškim, antisubvencijskim i zaštitnim mjerama EU-a te o primjeni instrumenata trgovinske zaštite trećih zemalja koji su usmjereni na EU u 2019. 30.04.2020.
COM (2020) 162 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Četvrto godišnje izvješće o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj 30.04.2020.
COM (2020) 190 Nacrt izmjene proračuna br. 4 za opći proračun za 2020. priložen Prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Austriji 30.04.2020.
COM (2020) 184 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Evaluacija Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu, Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća, Izvršne agencije za inovacije i mreže, Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu, Izvršne agencije za istraživanje i Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća 29.04.2020.
COM (2020) 183 Prijedlog uredbe Vijeća o privremenim mjerama koje se odnose na glavne skupštine europskih društava (SE) i europskih zadruga (SCE) 29.04.2020.
COM (2020) 163 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 28.04.2020.
COM (2020) 159 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Regionalnom upravljačkom odboru Prometne zajednice u pogledu određenih administrativnih i kadrovskih pitanja te u pogledu utvrđivanja financijskih pravila za Prometnu zajednicu 24.04.2020.
COM (2020) 156 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode 24.04.2020.
COM (2020) 157 Prijedlog Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima 24.04.2020.
COM (2020) 155 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja 2018/0178 (COD) te o izmjeni Uredbe 2019/2088 o objavama povezanima s održivosti u sektoru financijskih usluga 23.04.2020.
COM (2020) 180 Nacrt izmjene proračuna br. 3 za Opći proračun za 2020. kojim se unosi višak iz financijske godine 2019. 23.04.2020.
COM (2020) 132 Dopuna komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju 20.04.2020.
COM (2020) 154 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 13. sjednici Odbora tehničkih stručnjaka Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) u pogledu donošenja izmjena UTP-a za željeznička vozila – buka, UTP-a za teretne vagone i UTP-a za označivanje vozila te za donošenje potpune revizije pravila za izdavanje ovlaštenja subjektima nadležnima za održavanje (ECM) i njihovu reviziju i specifikacija za registre vozila 20.04.2020.
COM (2020) 149 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2009/42/EZ o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem 17.04.2020.
COM (2020) 146 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2020/000 TA 2020 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) 16.04.2020.
COM (2020) 151 Komunikacija komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009, Uredbe (EZ) br. 1072/2009 i Uredbe (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru, uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora, Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa i direktive o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 15.04.2020.
COM (2020) 118 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta 15.04.2020.
COM (2020) 125 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode 15.04.2020.
COM (2020) 153 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća u pogledu donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti 15.04.2020.
COM (2020) 140 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2020/265 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2020. koji će se iskoristiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje, za hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te za povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja 09.04.2020.
COM (2020) 148 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću o procjeni primjene privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU 08.04.2020.
COM (2020) 137 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini 08.04.2020.
JOIN (2020) 11 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Komunikacija o globalnom odgovoru EU-a na COVID-19 08.04.2020.
COM (2020) 130 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o identitetu upravitelja imovinom zajedničkog fonda za rezervacije u skladu s člankom 212. Financijske uredbe 2018/1046 07.04.2020.
COM (2020) 147 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 1-3/2020 06.04.2020.
COM (2020) 134 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe (EU) 1219/1202 o uspostavi prijelaznih aranžmana za bilateralne sporazume o ulaganjima između država članica i trećih zemalja 06.04.2020.
COM (2020) 136 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Skupštini Lisabonske unije 06.04.2020.
COM (2020) 142 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1379/2013 i Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture 06.04.2020.
COM (2020) 119 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trenutačno stanje u pogledu izostanka reciprociteta u području vizne politike 03.04.2020.
COM (2020) 144 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima u pogledu datuma primjene određenih njezinih odredaba 03.04.2020.
COM (2020) 135 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani 03.04.2020.
COM (2020) 139 Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi europskog instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19 03.04.2020.
COM (2020) 131 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata koja je Komisiji dodijeljena na temelju Uredbe (EU) 2017/1004 o okviru Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima 02.04.2020.
COM (2020) 129 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Odluke (EU) 2016/344 o uspostavi Europske platforme za jačanje suradnje u rješavanju neprijavljenog rada 02.04.2020.
COM (2020) 143 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija - Odgovor na koronavirus: Iskoristimo svaki raspoloživi euro za spašavanje života i osiguravanje izvora prihoda 02.04.2020.
COM (2020) 173 Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Tehnička prilagodba u vezi s posebnim instrumentima za 2020. (članak 6. stavak 1. točke (e) i (f) Uredbe Vijeća br. 1311/2013 o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020.) 02.04.2020.
COM (2020) 170 Nacrt izmjene proračuna BR. 2 za Opći proračun za 2020. Pružanje hitne potpore državama članicama i dodatno povećanje sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 02.04.2020.
COM (2020) 171 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2020/265 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2020. koji će se iskoristiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje, za hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te za povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja 02.04.2020.
COM (2020) 172 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u 2020. radi pružanja hitne pomoći državama članicama i dodatnog povećanja sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 02.04.2020.
COM (2020) 138 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 1301/2013 u pogledu posebnih mjera za osiguravanje iznimne fleksibilnosti pri upotrebi europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 02.04.2020.
COM (2020) 141 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za nošenje s krizom uzrokovanom izbijanjem bolesti COVID-19 02.04.2020.
COM (2020) 175 Prijedlog uredbe Vijeća o aktivaciji hitne potpore na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2016/369 od 15. ožujka 2016. i izmjeni njezinih odredaba s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 02.04.2020.
COM (2020) 174 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. 02.04.2020.
COM (2020) 117 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke 01.04.2020.
JOIN (2020) 5 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2020.–2024. 01.04.2020.
JOIN (2020) 7 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Politika Istočnog partnerstva u razdoblju nakon 2020.: Jačanje otpornosti - Istočno partnerstvo koje donosi koristi za sve 01.04.2020.
COM (2020) 124 Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Italiji odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 31.03.2020.
COM (2020) 116 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za SGP osnovanom na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Odbora za SGP 26.03.2020.
JOIN (2020) 6 Zajednički prijedlog preporuke Europskom Vijeću za donošenje odluke o utvrđivanju strateških ciljeva Unije koje treba ostvariti u okviru Akcijskog plana EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2020.–2024. 26.03.2020.
COM (2020) 108 Prijedlog odluke Vijeća o donošenju dodatnog istraživačkog programa za razdoblje 2020.–2023. za reaktor s visokim protokom u Pettenu koji treba provesti Zajednički istraživački centar za Europsku zajednicu za atomsku energiju 24.03.2020.