Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2749
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 313 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o dobrom poreznom upravljanju u EU-u i izvan njega 15.07.2020.
COM (2020) 318 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pripravnost zdravstva EU-a za brzo djelovanje u slučaju izbijanja bolesti COVID-19) 15.07.2020.
COM (2020) 314 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja 15.07.2020.
COM (2020) 319 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/76/EZ o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice 15.07.2020.
COM (2020) 321 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/77/EZ o utvrđivanju višegodišnjih financijskih smjernica za upravljanje imovinom EZUČ-a u likvidaciji i, po završetku likvidacije, imovinom Istraživačkog fonda za ugljen i čelik 15.07.2020.
COM (2020) 320 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2008/376/EZ o usvajanju Istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkim smjernicama za taj program 15.07.2020.
COM (2020) 308 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera upravljanja, očuvanja i kontrole primjenjivih na području Konvencije Međuameričke komisije za tropsku tunu i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007 14.07.2020.
COM (2020) 322 Prijedlogu urebde Vijeća o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.–2023. 14.07.2020.
COM (2020) 309 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu postupka opoziva 13.07.2020.
COM (2020) 307 Izvješće Komisije - Godišnje zbirno izvješće za 2018. o provedbi FLEGT sustava za izdavanje dozvola predviđenog Uredbom (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu 10.07.2020.
COM (2020) 302 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2019. 09.07.2020.
COM (2020) 274 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost 09.07.2020.
COM (2020) 277 Prijedlog preporuke Vijeća o lakšem prelasku u svijet rada – jačanju Garancije za mlade i zamjeni Preporuke Vijeća od 22. travnja 2013. o uspostavi Garancije za mlade 09.07.2020.
COM (2020) 275 Prijedlog preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost 09.07.2020.
COM (2020) 303 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/2408 kojom se Republici Latviji odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 09.07.2020.
COM (2020) 268 Izvješće Komisije europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnje izvješće tijelu nadležnom za davanje razrješnice o unutarnjim revizijama provedenima 2019. 08.07.2020.
COM (2020) 276 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Potpora za zapošljavanje mladih: lakši prelazak u svijet rada za novu generaciju 08.07.2020.
COM (2020) 296 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o pružanju makrofinancijske pomoći trećim zemljama 2019. 07.07.2020.
COM (2020) 293 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija o provedbi i relevantnosti Plana rada Europske unije u području sporta 2017.–2020. 07.07.2020.
COM (2020) 295 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za trgovinu osnovanog na temelju Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane, u pogledu izmjene određenih odredaba Protokola II. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i metodama administrativne suradnje 07.07.2020.
COM (2020) 292 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/1855 kojom se Rumunjskoj odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 07.07.2020.
COM (2020) 291 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o primjeni Direktive 2014/50/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu 06.07.2020.
COM (2020) 286 Izvješće Komisije Vijeću o provedbi financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u okviru 11. europskog fonda za razvoj za 2019. 06.07.2020.
COM (2020) 424 Nacrt izmjene Proračuna br. 7. za Opći proračun za 2020. - Ažuriranje prihoda (vlastita sredstva) 06.07.2020.
COM (2020) 278 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o „obvezama povjerenja u statistiku” država članica kako je propisano Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. 03.07.2020.
COM (2020) 270 Izvješće Komisje Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica 02.07.2020.
COM (2020) 279 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) 2018/1696 o pravilima rada povjerenstva za odabir predviđenima u članku 14. stavku 3. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 02.07.2020.
COM (2020) 273 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za trgovinu osnovanom na temelju Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane, u pogledu izmjene Sporazuma kako bi se uzelo u obzir pristupanje Nezavisne Države Samoe 01.07.2020.
COM (2020) 272 Izvješće Komisije - Godišnje izvješće za 2019. o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti te o odnosima s nacionalnim parlamentima 30.06.2020.
COM (2020) 298 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Dugoročna predviđanja budućih priljeva i odljeva proračuna EU-a (2021.–2025.) 30.06.2020.
COM (2020) 271 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova u pogledu izmjene priloga I. i II. Sporazumu o povezivanju i donošenja tehničkih standarda za povezivanje 30.06.2020.
COM (2020) 245 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću i Europskoj investicijskoj banci - Strategija EU-a za cjepiva protiv bolesti COVID-19 29.06.2020.
COM (2020) 260 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za održivo željezničko tržište s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 29.06.2020.
COM (2020) 434 Prijedlog odluke Vijeća o odobravanju izmjena Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima (Bonski sporazum) u pogledu proširenja njegova materijalnog i zemljopisnog područja primjene 28.06.2020.
COM (2020) 435 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o ovlašćivanju Njemačke da na električnu energiju koja se izravno dostavlja plovilima na vezu u luci primjenjuje sniženu stopu poreza u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ 28.06.2020.
COM (2020) 266 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku u provedbi Direktive (EU) 2016/2284 o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari 26.06.2020.
COM (2020) 267 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom između Europske zajednice, s jedne strane, te Vlade Danske i Lokalne vlade Farskih otoka, s druge strane, u pogledu donošenja izmjena protokolâ 1. i 4. uz Sporazum 26.06.2020.
COM (2020) 259 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Okvirne direktive o pomorskoj strategiji (Direktiva 2008/56/EZ) 25.06.2020.
COM (2020) 241 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija o utjecaju demografskih promjena 25.06.2020.
COM (2020) 262 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Daljnji koraci u usklađivanju nekadašnjeg trećeg stupa pravne stečevine s pravilima o zaštiti podataka 25.06.2020.
COM (2020) 248 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Prema održivijem ribarstvu u Uniji: trenutačno stanje i smjernice za 2021. 25.06.2020.
COM (2020) 258 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija EU-a za prava žrtava (2020.–2025.) 25.06.2020.
COM (2020) 287 Prijedlog preporuke Vijeća o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU 25.06.2020.
COM (2020) 247 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva u pogledu obavješćivanja o razlikama u odnosu na priloge 1. i 6. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu povezanima s pandemijom bolesti COVID-19 24.06.2020.
COM (2020) 255 Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova u pogledu donošenja zajedničkih operativnih postupaka 23.06.2020.
COM (2020) 254 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju sporazuma o izmjeni Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Nezavisne Države Samoe i buduća pristupanja drugih pacifičkih otočnih država 22.06.2020.
COM (2020) 256 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/485 kojom se Danskoj odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 75. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 22.06.2020.
COM (2020) 242 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke Vijeća (EU) 2017/784 kojom se Talijanskoj Republici odobrava primjena posebne mjere kojom se odstupa od članaka 206. i 226. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 22.06.2020.
COM (2020) 257 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 216/2013 o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije 22.06.2020.
COM (2020) 253 Bijela knjiga o uspostavi jednakih uvjeta na tržištu u pogledu stranih subvencija 19.06.2020.