Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na službenim  jezicima Unije.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

U bazi dokumenata Europske unije izravno dostavljenih Hrvatskome saboru dostupni su dokumenti na hrvatskome jeziku od 18. kolovoza 2016. godine. Dokumenti se mogu pretraživati prema: ključnoj riječi (nazivu i oznaci akta), vrsti akta, datumu izravne dostave/godini, roku za provjeru načela supsidijarnosti, informaciji o stajalištu Republike Hrvatske, obrazloženom mišljenju i političkom dijalogu te području politika kojemu dokument pripada.

 

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 5037
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2023) 578 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2024. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru 10.10.2023.
COM (2023) 569 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2022/2459 o primjeni povećane vizne pristojbe u odnosu na Gambiju 09.10.2023.
COM (2023) 558 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Prema otpornijoj, konkurentnijoj i održivijoj Europi 06.10.2023.
COM (2023) 554 KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (ERF): predviđanja obveza, plaćanja i doprinosa stranaka Europskog razvojnog fonda za 2023., 2024. i 2025. te neobvezujuća predviđanja za 2026. i 2027. 06.10.2023.
COM (2023) 556 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o financijskim doprinosima koje stranke Europskog razvojnog fonda trebaju platiti kao treći obrok za 2023. 06.10.2023.
COM (2023) 553 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o financijskim doprinosima koje stranke Europskog razvojnog fonda trebaju platiti radi financiranja tog fonda, uključujući gornju granicu za 2025., godišnji iznos za 2024., iznos prvog obroka za 2024. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2026. i 2027. 06.10.2023.
COM (2023) 573 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za suradnju u sastavu zaduženom za trgovinu osnovanom Sporazumom o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kazahstana, s druge strane u pogledu odluke o utvrđivanju popisa 15 osoba koje su voljne i sposobne obavljati dužnost arbitra u postupcima rješavanja sporova 06.10.2023.
COM (2023) 751 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Ex post evaluacija Programa potpore strukturnim reformama 05.10.2023.
COM (2023) 547 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU o glavnim nalazima preispitivanja Uredbe Vijeća (EU) 2022/2576 od 19. prosinca 2022. s obzirom na opće stanje opskrbe Unije plinom 05.10.2023.
COM (2023) 525 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o prvom preliminarnom preispitivanju provedbe Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja 04.10.2023.
COM (2023) 566 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Prijedlog europske deklaracije o poticanju vožnje biciklom 04.10.2023.
COM (2023) 565 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u (Uredba o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda) 04.10.2023.
COM (2023) 533 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o suzbijanju zakašnjelog plaćanja u poslovnim transakcijama 03.10.2023.
COM (2023) 451 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zahtjevima za kružnost u konstrukciji vozila, o gospodarenju otpadnim vozilima, o izmjeni uredbi (EU) 2018/858 i 2019/1020 i o stavljanju izvan snage direktiva 2000/53/EZ i 2005/64/EZ 03.10.2023.
COM (2023) 551 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU ŠESNAESTO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU O EUROPSKOM FONDU ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI FINANCIJSKA GODINA 2022. 02.10.2023.
COM (2023) 549 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o dodatnim pravilima za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama 02.10.2023.
COM (2023) 550 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o dodatnim pravilima za Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama 02.10.2023.
COM (2023) 576 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10150 2021; ST 10150/2021 ADD 1 REV 1) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Španjolske 02.10.2023.
COM (2023) 414 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o proizvodnji i stavljanju na tržište biljnog reprodukcijskog materijala u Uniji, izmjeni uredaba (EU) 2016/2031, 2017/625 i 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/53/EZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ, 2002/57/EZ, 2008/72/EZ i 2008/90/EZ (Uredba o biljnom reprodukcijskom materijalu) 02.10.2023.
COM (2023) 415 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o proizvodnji i stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala, izmjeni uredaba (EU) 2016/2031 i 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/105/EZ (Uredba o šumskom reprodukcijskom materijalu) 02.10.2023.
COM (2023) 552 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU ŠESNAESTO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU O EUROPSKOM POLJOPRIVREDNOM FONDU ZA RURALNI RAZVOJ (EPFRR) FINANCIJSKA GODINA 2022. 29.09.2023.
COM (2023) 541 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na petom sastanku Konferencije stranaka Minamatske konvencije o živi u pogledu donošenja odluke o utvrđivanju praga za otpad koji sadržava živu u skladu s člankom 11. stavkom 2. te konvencije 29.09.2023.
COM (2023) 548 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Radne skupine za carinska pitanja koja utječu na promet u pogledu prijedloga izmjene opisa poslova Radne skupine 28.09.2023.
COM (2023) 555 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10149/2021; ST 10149/2021 ADD 1) od 6. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Portugala 28.09.2023.
COM (2023) 420 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu 27.09.2023.
COM (2023) 542 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na petom sastanku Konferencije stranaka Minamatske konvencije o živi u pogledu donošenja odluke o izmjeni priloga A i B toj konvenciji 26.09.2023.
COM (2023) 544 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke 2014/170/EU o uspostavljanju popisa nekooperativnih trećih zemalja u suzbijanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u pogledu Republike Trinidada i Tobaga 25.09.2023.
COM (2023) 543 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Sedmo godišnje izvješće o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj 22.09.2023.
COM (2023) 516 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o europskim prekograničnim udruženjima 22.09.2023.
COM (2023) 443 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o upotrebi željezničkog infrastrukturnog kapaciteta u jedinstvenom europskom željezničkom prostoru, izmjeni Direktive 2012/34/EU i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 913/2010 22.09.2023.
COM (2023) 538 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje 20.09.2023.
COM (2023) 441 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o obračunavanju emisija stakleničkih plinova iz usluga prijevoza 20.09.2023.
COM (2023) 512 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi europske iskaznice za osobe s invaliditetom i europske parkirne karte za osobe s invaliditetom 19.09.2023.
COM (2023) 536 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću za pridruživanje osnovanom na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu izmjene Priloga XXII. Sporazumu o pridruživanju 19.09.2023.
COM (2023) 546 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o produljenju privremene zaštite kako je uvedena Provedbenom odlukom (EU) 2022/382 19.09.2023.
COM (2023) 492 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Baltičkome moru za 2024. te o izmjeni Uredbe (EU) 2023/194 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti u drugim vodama 19.09.2023.
COM (2023) 501 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o digitalizaciji u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti : olakšavanje slobodnog kretanja na jedinstvenom tržištu 18.09.2023.
COM (2023) 527 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Posebnog odbora za sudjelovanje u programima Unije 15.09.2023.
COM (2023) 510 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Osmo izvješće o praćenju razvoja željezničkog tržišta na temelju članka 15. stavka 4. Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća 13.09.2023.
COM (2023) 523 IZVJEŠĆE KOMISIJE o primjeni u 2022. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 13.09.2023.
COM (2023) 535 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Paket olakšica za MSP-ove 13.09.2023.
COM (2023) 192 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zakoniku Unije o lijekovima za humanu primjenu i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/83/EZ i Direktive 2009/35/EZ 13.09.2023.
COM (2023) 513 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog na temelju Sporazuma između Europske unije, s jedne strane, i Vlade Farskih Otoka, s druge strane, o sudjelovanju Farskih Otoka u programima Unije u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora 13.09.2023.
COM (2023) 522 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Posebnom odboru za cestovni prijevoz osnovanom Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, o prilagodbi tehničkih specifikacija za pametni tahograf 2 13.09.2023.
COM (2023) 193 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju postupaka Unije za odobravanje i nadzor lijekova za humanu primjenu, o utvrđivanju pravila o Europskoj agenciji za lijekove te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1394/2007 i Uredbe (EU) br. 536/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 726/2004, Uredbe (EZ) br. 141/2000 i Uredbe (EZ) br. 1901/2006 13.09.2023.
COM (2023) 524 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o evaluaciji Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa 12.09.2023.
COM (2023) 534 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Prvo izvješće o provedbi jedinstvenog digitalnog pristupnika 12.09.2023.
COM (2023) 464 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU 34. godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije i borbi protiv prijevara – 2022. 12.09.2023.
COM (2023) 521 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobrenju sklapanja od strane Europske komisije Sporazuma između Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i Organizacije za energetski razvoj Korejskog poluotoka (KEDO) 12.09.2023.
COM (2023) 445 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice 12.09.2023.