Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4046
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2022) 199 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Dobrovoljnog partnerskog sporazuma između Europske unije i Kooperativne Republike Gvajane o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju 10.05.2022.
COM (2022) 200 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju Dobrovoljnog partnerskog sporazuma između Europske unije i Kooperativne Republike Gvajane o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju 10.05.2022.
COM (2022) 187 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prikupljanja, čuvanja i analize dokaza povezanih s genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima, u Eurojustu 10.05.2022.
COM (2022) 194 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog sporazuma o zračnom prometu između država članica Udruženja država jugoistočne Azije i Europske unije i njezinih država članica 06.05.2022.
COM (2022) 193 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog sporazuma o zračnom prometu između država članica Udruženja država jugoistočne Azije i Europske unije i njezinih država članica 06.05.2022.
COM (2022) 190 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija COVID-19 - Održavanje pripravnosti i odgovora EU-a: perspektiva 05.05.2022.
COM (2022) 202 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke u pogledu članstva Ruske Federacije u organizaciji 05.05.2022.
COM (2022) 189 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1806 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kuvajt, Katar) 05.05.2022.
COM (2022) 188 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2283 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima 05.05.2022.
COM (2022) 196 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Europski prostor za zdravstvene podatke: iskorištavanje potencijala zdravstvenih podataka za građane, pacijente i inovacije 04.05.2022.
COM (2022) 198 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Stavljanje ljudi na prvo mjesto, osiguravanje uključivog i održivog rasta, oslobađanje potencijala najudaljenijih regija EU-a 04.05.2022.
COM (2022) 186 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću Svjetske carinske organizacije u vezi s donošenjem nacrta izmjene poslovnika Odbora za Harmonizirani sustav (HS) 04.05.2022.
COM (2022) 185 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku ostvarenom u provedbi Direktive 2014/89/EU o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja 03.05.2022.
COM (2022) 177 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba uključenih u javno sudjelovanje od očito neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka („strateške tužbe protiv javnog sudjelovanja”) 03.05.2022.
COM (2022) 262 Prijedlog nacrta izmjene Proračuna BR. 3 za Opći proračun za 2022. Financiranje troškova prihvata osoba koje bježe iz Ukrajine 29.04.2022.
COM (2022) 103 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje osnovanog na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu donošenja programa pridruživanja između EU-a i Gruzije 29.04.2022.
COM (2022) 191 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću za pridruživanje osnovanom Euromediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipta, s druge strane, u pogledu donošenja Prioriteta partnerstva EU-Egipat 29.04.2022.
COM (2022) 184 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije 29.04.2022.
COM (2022) 658 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EZ) br. 767/2008, (EZ) br. 810/2009 i (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća, uredbi Vijeća (EZ) br. 1683/95, (EZ) br. 333/2002, (EZ) br. 693/2003 i (EZ) br. 694/2003 te Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma u pogledu digitalizacije postupka izdavanja viza 29.04.2022.
COM (2022) 174 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode i o izmjeni uredaba (EU) 2017/1001 i (EU) 2019/1753 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke Vijeća (EU) 2019/1754 29.04.2022.
COM (2022) 181 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) 28.04.2022.
COM (2022) 157 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju o podacima o okolišu iz industrijskih postrojenja i uspostavi Portala za industrijske emisije 28.04.2022.
COM (2022) 151 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1005/2009 28.04.2022.
COM (2022) 195 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o privremenoj liberalizaciji trgovine kojom se dopunjuju trgovinske povlastice koje se primjenjuju na ukrajinske proizvode na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane 27.04.2022.
COM (2022) 142 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn održivih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive 2009/125/EZ 27.04.2022.
COM (2022) 182 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbom (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima 26.04.2022.
COM (2022) 166 Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje pregovora o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati tražbina u području poreza na dodanu vrijednost 26.04.2022.
COM (2022) 156 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) i Direktive Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada 26.04.2022.
COM (2022) 179 Prijedlog uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje posljedica vojne agresije Rusije na Ukrajinu na ribolovne aktivnosti i za ublažavanje učinaka poremećaja tržištâ uzrokovanog tom vojnom agresijom na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture 26.04.2022.
COM (2022) 183 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2278 o suspenziji carina Zajedničke carinske tarife iz članka 56. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 za određene poljoprivredne i industrijske proizvode 26.04.2022.
COM (2022) 139 Izvješće Komisije Vijeću - Plan Komisije za bolju europsku financijsku strukturu za razvoj i izvješće o napretku za 2021. 25.04.2022.
COM (2022) 250 Nacrt izmjene proračuna br. 2 za Opći proračun za 2022. unošenje viška iz Financijske godine 2021. 25.04.2022.
COM (2022) 176 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za SGP osnovanog na temelju Prijelaznog sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika o rješavanju sporova 22.04.2022.
COM (2022) 164 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje osnovanog Euromediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, u pogledu donošenja Prioritetâ partnerstva EU – Jordan 22.04.2022.
COM (2022) 173 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o napretku u provedbi Direktive 2009/71/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja, kako je izmijenjena Direktivom 2014/87/Euratom 21.04.2022.
COM (2022) 169 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u 21.04.2022.
COM (2022) 171 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2107 o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) i Uredbe (EU) .../2022 o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru 21.04.2022.
COM (2022) 168 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu o cestovnom prijevozu robe između Europske unije i Republike Moldove 19.04.2022.
COM (2022) 128 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Gospodarskom i financijskom odboru i odboru za zapošljavanje - Izvješće o Europskom instrumentu za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19 u skladu s člankom 14. Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 SURE nakon 18 mjeseci: treće polugodišnje izvješće 13.04.2022.
COM (2022) 165 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2022/109 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije 13.04.2022.
COM (2022) 167 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu o cestovnom prijevozu robe između Europske unije i Ukrajine 12.04.2022.
COM (2022) 172 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Bugarske 12.04.2022.
COM (2022) 141 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija EU-a za održive i kružne tekstilne proizvode 11.04.2022.
COM (2022) 137 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Deveto izvješće Komisije o postupcima za upis u registar obveznika, ubiranje i kontrolu PDV-a u skladu s člankom 12. Uredbe Vijeća (EEZ, EURATOM) br. 1553/89 07.04.2022.
COM (2022) 153 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Evaluacija Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva na temelju članka 32. Uredbe o CEPOL-u (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP 06.04.2022.
COM (2022) 158 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije prema Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske u pogledu utvrđivanja u skladu s člankom 540. stavkom 2. Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, datuma od kojeg države članice mogu Ujedinjenoj Kraljevini dostavljati osobne podatke iz članaka 530., 531., 534. i 536. Sporazuma 06.04.2022.
COM (2022) 154 Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Češkoj odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 06.04.2022.
COM (2022) 150 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima, izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 517/2014 06.04.2022.
COM (2022) 162 Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu povećanog predfinanciranja iz sredstava inicijative REACT-EU 05.04.2022.
COM (2022) 140 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Održivi proizvodi kao standard 04.04.2022.