Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 3809
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2021) 819 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Zaštita temeljnih prava u digitalnom dobu – Godišnje izvješće za 2021. o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima 20.12.2021.
COM (2021) 693 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 1999/62/EZ, 1999/37/EZ i (EU) 2019/520 u pogledu naknada koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za vozila 20.12.2021.
COM (2021) 696 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenata i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU 20.12.2021.
COM (2021) 720 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Unija tržišta kapitala – Rezultati godinu dana nakon akcijskog plana 20.12.2021.
COM (2021) 558 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti (preinaka) 20.12.2021.
COM (2021) 581 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/138/EZ u pogledu proporcionalnosti, kvalitete nadzora, izvještavanja, mjera dugoročnih jamstava, makrobonitetnih alata, rizika za održivost, nadzora grupe i prekograničnog nadzora 20.12.2021.
COM (2021) 762 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o poboljšanju radnih uvjeta u radu putem platformi 20.12.2021.
COM (2021) 582 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju društava za osiguranje i društava za reosiguranje i o izmjeni direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2009/138/EZ, (EU) 2017/1132 i uredaba (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 648/2012 20.12.2021.
COM (2021) 773 Prijedlog preporuke Vijeća o individualnim računima za učenje 20.12.2021.
COM (2021) 749 Prijedlog preporuke Vijeća o koordiniranom pristupu za olakšavanje sigurnog slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 i o zamjeni Preporuke (EU) 2020/1475 20.12.2021.
COM (2021) 710 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/1490 u pogledu odobravanja Mađarskoj da tijekom dodatnog razdoblja primjenjuje posebnu mjeru odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ 20.12.2021.
COM (2021) 711 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2013/53/EU u pogledu odobravanja Kraljevini Belgiji da tijekom dodatnog razdoblja primjenjuje posebnu mjeru odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ 20.12.2021.
COM (2021) 665 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 i Direktive 2014/59/EU u pogledu bonitetnog tretmana grupa globalnih sistemski važnih institucija sa strategijom sanacije s višestrukim točkama pristupanja i metodologije za neizravni upis instrumenata prihvatljivih za ispunjenje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze 20.12.2021.
COM (2021) 709 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1257/2013 i Uredbe (EU) 2020/1056 20.12.2021.
COM (2021) 965 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Rezultati završne evaluacije programa ISA² 17.12.2021.
COM (2021) 816 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće iz 2021. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja u 2020. 16.12.2021.
COM (2021) 809 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Konačna evaluacija Uredbe (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program „Hercule III”) i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ 16.12.2021.
COM (2021) 815 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi zajedničkog okvira za praćenje i evaluaciju, uključujući procjenu uspješnosti zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju 2014.–2020. 16.12.2021.
COM (2021) 817 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2008/118/EZ i Direktive 2020/262 (preinaka) u pogledu prodavaonica koje su izuzete od poreza na francuskom terminalu izravne veze ispod Engleskog kanala 16.12.2021.
COM (2021) 807 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, na 65. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. 16.12.2021.
COM (2021) 794 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o konačnoj ocjeni provedbe europskog statističkog programa od 2013. do 2020. 15.12.2021.
COM (2021) 970 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ), Direktive o standardima kvalitete okoliša (2008/105/EZ izmijenjena Direktivom 2013/39/EU) i Direktive o poplavama (2007/60/EZ) Provedba planiranih programa mjera Nove prioritetne tvari Preliminarne procjene poplavnih rizika i područja za koja je zaključeno da postoje značajni rizici od poplava 15.12.2021.
COM (2021) 814 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o jačem suzbijanju kaznenih djela protiv okoliša 15.12.2021.
COM (2021) 755 Prijedlog preporuke Vijeća o izmjeni Preporuke Vijeća (EU) 2020/1632 u pogledu koordiniranog pristupa radi olakšavanja sigurnog putovanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 u schengenskom području 15.12.2021.
COM (2021) 754 Prijedlog preporuke Vijeća o izmjeni Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja 15.12.2021.
COM (2021) 790 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o statističkim podacima o pesticidima 14.12.2021.
COM (2021) 793 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama 14.12.2021.
COM (2021) 789 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 1921/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o dostavi statističkih podataka o iskrcajima proizvoda ribarstva u državama članicama 13.12.2021.
COM (2021) 788 Izvješće Komisije o ex post evaluaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za razdoblje 2014.–2020. 13.12.2021.
COM (2021) 766 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora u ime Europske unije radi sklapanja međunarodnog sporazuma o pripravnosti i odgovoru na pandemije te pregovora o dodatnim izmjenama Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005.) 13.12.2021.
COM (2021) 783 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog na temelju Euromediteranskog privremenog sporazuma o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane, u vezi s donošenjem odluke o produljenju Akcijskog plana EU-a i Palestinske samouprave 13.12.2021.
COM (2021) 731 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju 13.12.2021.
COM (2021) 787 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću kojim se predstavlja iskustvo stečeno proširenjem sustava za izdavanje biljnih putovnica na sva premještanja bilja za sadnju unutar područja Unije 10.12.2021.
COM (2021) 786 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učinkovitosti fitosanitarnih mjera koje se odnose na uvoz na područje Unije 10.12.2021.
COM (2021) 785 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Komisije za ribarstvo sjevernog Pacifika 10.12.2021.
COM (2021) 952 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Napredak u pogledu konkurentnosti tehnologija čiste energije 09.12.2021.
COM (2021) 962 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o funkcioniranju europskog tržišta ugljika 2020. u skladu s člankom 10. stavkom 5. i člankom 21. stavkom 2. Direktive 2003/87/EZ (kako je izmijenjena Direktivom 2009/29/EZ i Direktivom (EU) 2018/410) 09.12.2021.
COM (2021) 950 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Stanje energetske unije za 2021. – Doprinos europskom zelenom planu i oporavku Unije (u skladu s Uredbom (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime) 09.12.2021.
COM (2021) 777 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Uključivija Europa koja štiti: proširenje popisa područja kriminaliteta u EU-u na govor mržnje i zločine iz mržnje 09.12.2021.
COM (2021) 761 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Bolji radni uvjeti za jaču socijanu Europu: iskorištavanje svih prednosti digitalizacije za budućnost rada 09.12.2021.
COM (2021) 713 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Politika tržišnog natjecanja spremna za nove izazove 09.12.2021.
COM (2021) 699 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija EU-a za tlo do 2030. Ostvarivanje koristi od zdravog tla za ljude, hranu, prirodu i klimu 09.12.2021.
COM (2021) 764 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Zajednički odgovor na postojeće i nove izazove povezane s bolešću COVID-19 09.12.2021.
COM (2021) 752 Prijedlog odluke Vijeća o privremenim kriznim mjerama u korist Latvije, Litve i Poljske 09.12.2021.
COM (2021) 781 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje osnovanog na temelju Euromediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, u vezi s produljenjem Akcijskog plana EU – Izrael 09.12.2021.
JOIN (2021) 30 Zajednička komunikacija Europskog parlamenta, Vijeća, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i Europske investicijske banke Global Gateway 09.12.2021.
JOIN (2021) 32 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Odgovor na instrumentalizaciju migranata na vanjskim granicama EU-a pod pokroviteljstvom države 09.12.2021.
COM (2021) 769 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Unije (kodificirani tekst) 08.12.2021.
COM (2021) 772 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog na temelju Sporazuma o EGP-u u pogledu izmjene Protokola 4. o pravilima o podrijetlu uz taj sporazum 08.12.2021.
COM (2021) 763 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi programa posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka 07.12.2021.