Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2610
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
JOIN (2020) 5 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2020.–2024. 01.04.2020.
JOIN (2020) 7 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Politika Istočnog partnerstva u razdoblju nakon 2020.: Jačanje otpornosti - Istočno partnerstvo koje donosi koristi za sve 01.04.2020.
COM (2020) 124 Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Italiji odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 31.03.2020.
COM (2020) 116 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za SGP osnovanom na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Odbora za SGP 26.03.2020.
JOIN (2020) 6 Zajednički prijedlog preporuke Europskom Vijeću za donošenje odluke o utvrđivanju strateških ciljeva Unije koje treba ostvariti u okviru Akcijskog plana EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2020.–2024. 26.03.2020.
COM (2020) 108 Prijedlog odluke Vijeća o donošenju dodatnog istraživačkog programa za razdoblje 2020.–2023. za reaktor s visokim protokom u Pettenu koji treba provesti Zajednički istraživački centar za Europsku zajednicu za atomsku energiju 24.03.2020.
COM (2020) 104 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija iEuropskoj investicijskoj banci o provedbi Komunikacije Komisije o jačem i obnovljenom strateškom partnerstvu s najudaljenijim regijama EU-a 23.03.2020.
COM (2020) 110 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće za razdoblje od 2013. do 2018. o financijskom stanju sustava osiguranja za slučaj nezaposlenosti bivših privremeno ili ugovorno zaposlenih službenika i akreditiranih asistenata zastupnika koji nakon prestanka zaposlenja u institucijama Europske unije ostanu bez posla 23.03.2020.
COM (2020) 109 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive 2000/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2000. o pregledu na cesti kojim se utvrđuje tehnička ispravnost gospodarskih vozila koja prometuju u Zajednici Izvještajno razdoblje 2015.-2016. 23.03.2020.
COM (2020) 107 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive 2000/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2000. o pregledu na cesti kojim se utvrđuje tehnička ispravnost gospodarskih vozila koja prometuju u Zajednici Izvještajno razdoblje 2017.–2018. 23.03.2020.
COM (2020) 82 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi radova u okviru programa pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u Bugarskoj, Slovačkoj i Litvi 2019. i prethodnih godina 23.03.2020.
COM (2020) 111 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice 23.03.2020.
COM (2020) 106 Preporuka za odluku Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća od 7. lipnja 2016. o ovlašćivanju Komisije za otvaranje pregovora o sveobuhvatnom sporazumu o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica i država članica Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN) u pogledu pitanja koja su u isključivoj nadležnosti Unije 20.03.2020.
COM (2020) 114 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja 20.03.2020.
COM (2020) 93 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Utvrđivanje i uklanjanje prepreka na jedinstvenom tržištu 18.03.2020.
COM (2020) 113 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1301/2013 i (EU) br. 508/2014 s obzirom na posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava u odgovoru na izbijanje covida-19 [Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus] 18.03.2020.
COM (2020) 115 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - COVID-19: privremeno ograničenje neobveznih putovanja u EU 17.03.2020.
JOIN (2020) 4 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Put prema sveobuhvatnoj strategiji s Afrikom 16.03.2020.
COM (2020) 112 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskoj investicijskoj banci i euroskupini - Koordinirani gospodarski odgovor na pandemiju COVID-19 16.03.2020.
COM (2020) 99 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2014/57/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kaznenopravnim sankcijama za zlouporabu tržišta (Direktiva o zlouporabi tržišta) 13.03.2020.
COM (2020) 96 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o evaluaciji primjene Odluke br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije 12.03.2020.
COM (2020) 97 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o vanjskoj aktivnosti EIB-a s proračunskim jamstvom EU-a u 2018. 12.03.2020.
COM (2020) 102 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Nova industrijska strategija za Europu 12.03.2020.
COM (2020) 94 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Dugoročni akcijski plan za bolju provedbu i osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta 12.03.2020.
COM (2020) 103 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija za MSP-ove i održivu i digitalnu Europu 12.03.2020.
COM (2020) 98 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo: Za čišću i konkurentniju Europu 11.03.2020.
COM (2020) 88 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Provedba trećeg programa djelovanja EU-a u području zdravlja u 2017. 10.03.2020.
COM (2020) 91 Preporuka za preporuku Vijeća u cilju okončanja stanja prekomjernog državnog deficita u Rumunjskoj 09.03.2020.
COM (2020) 78 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini željeznice (2021.) 09.03.2020.
COM (2020) 89 Prijedlog odluke Vijeća o postojanju prekomjernog deficita u Rumunjskoj 09.03.2020.
COM (2020) 101 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi akcijskog plana EU-a o borbi protiv razlike u plaćama između spolova za razdoblje 2017.-2019. 06.03.2020.
COM (2020) 152 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020.–2025. 06.03.2020.
COM (2020) 80 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi) 06.03.2020.
COM (2020) 92 Prijedlog odluke Vijeća o produljenju prava za koprodukcije, kako je predviđeno člankom 5. Protokola o suradnji u području kulture uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane 05.03.2020.
COM (2020) 77 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o delegiranju ovlasti Komisiji za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. stavkom 2. Direktive 2014/45/EU, člankom 7. stavkom 2. Direktive 1999/37/EZ i člankom 22. stavkom 2. Direktive 2014/47/EU 04.03.2020.
COM (2020) 83 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009 04.03.2020.
COM (2020) 87 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/1838 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti za 2020. u Baltičkom moru i drugim vodama te o ispravljanju i izmjeni Uredbe (EU) 2020/123 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti za 2020. u vodama Unije i vodama izvan Unije 04.03.2020.
COM (2020) 68 Izvješće Komisije - Rumunjska - Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.03.2020.
COM (2020) 74 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive (EU) 2015/2203 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 83/417/EEZ 02.03.2020.
COM (2020) 100 Komunikacija Komisije - Ažurirano izvješće o pojačanom nadzoru – Grčka, veljača 2020. 02.03.2020.
COM (2020) 70 Prijedlog odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica 02.03.2020.
COM (2020) 65 Bijela knjiga o umjetnoj inteligenciji – Europski pristup izvrsnosti i izgradnji povjerenja 28.02.2020.
COM (2020) 72 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o trenutačnom stanju priprema za potpunu provedbu novih pravnih osnova Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u skladu s člankom 66. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1861 i člankom 79. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1862 28.02.2020.
COM (2020) 150 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i euroskupini - Europski semestar 2020.: Ocjena napretka u provedbi strukturnih reformi te sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011 28.02.2020.
COM (2020) 66 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europska strategija za podatke 28.02.2020.
COM (2020) 67 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izgradnja digitalne budućnosti Europe 28.02.2020.
COM (2020) 73 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnom vijeću za žitarice u vezi s pristupanjem Republike Srbije Konvenciji o trgovini žitaricama iz 1995. 27.02.2020.
COM (2020) 69 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive Vijeća 95/50/EZ o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu 26.02.2020.
COM (2020) 71 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 56. sjednici Odbora stručnjaka za prijevoz opasnih tvari Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz u pogledu određenih izmjena Dodatka C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu 26.02.2020.
COM (2020) 59 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva u pogledu donošenja izmjena niza priloga Čikaškoj konvenciji 20.02.2020.