Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na službenim  jezicima Unije.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

U bazi dokumenata Europske unije izravno dostavljenih Hrvatskome saboru dostupni su dokumenti na hrvatskome jeziku od 18. kolovoza 2016. godine. Dokumenti se mogu pretraživati prema: ključnoj riječi (nazivu i oznaci akta), vrsti akta, datumu izravne dostave/godini, roku za provjeru načela supsidijarnosti, informaciji o stajalištu Republike Hrvatske, obrazloženom mišljenju i političkom dijalogu te području politika kojemu dokument pripada.

 

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 5028
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2024) 211 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje Europska unija treba zauzeti u Zajedničkom odboru EU-a i ICAO-a u vezi s Odlukom o donošenju „Priloga IV. o izgradnji kapaciteta, tehničkoj pomoći i potpori provedbi” Memorandumu o suradnji između Europske unije i Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva koji stvara okvir za pojačanu suradnju 23.05.2024.
COM (2024) 197 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU o napretku u provedbi Direktive Vijeća 2011/70/EURATOM te popis radioaktivnog otpada i istrošenog goriva na području Zajednice i očekivanja za budućnost TREĆE IZVJEŠĆE 22.05.2024.
COM (2024) 217 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 16. sastanku Odbora stranaka Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji o usvajanju preporuke i nacrta zaključaka upućenih pet stranaka o njihovoj provedbi te konvencije, u odnosu na pitanja povezana s pravosudnom suradnjom u kaznenim stvarima, azil i zabranu prisilnog udaljenja ili vraćanja 21.05.2024.
COM (2024) 218 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 16. sastanku Odbora stranaka Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji o usvajanju preporuke i zaključaka upućenih pet stranaka o njihovoj provedbi te konvencije, u odnosu na pitanja povezana s institucijama i javnom upravom Unije 21.05.2024.
COM (2024) 209 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije u vezi s odlukom sudionica Sporazuma o službeno podupiranim izvoznim kreditima radi ažuriranja određenih klauzula o vremenskom ograničenju valjanosti iz Sektorskog dogovora o izvoznim kreditima za klimatske promjene 21.05.2024.
COM (2024) 207 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata koja je dodijeljena Komisiji u skladu s Direktivom 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove, Direktivom Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i Direktivom (EU) 2017/2110/EU o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja plovidbe na redovnoj liniji ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila i izmjeni Direktive 2009/16/EZ te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ 17.05.2024.
COM (2024) 187 IZVJEŠĆE KOMISIJE Godišnje izvješće Europske komisije o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti za 2022. 17.05.2024.
COM (2024) 205 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda (Eurofound) 17.05.2024.
COM (2024) 204 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda (Proračunska linija 07 20 03 01 – Socijalna sigurnost) 17.05.2024.
COM (2024) 201 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2278 o suspenziji carina Zajedničke carinske tarife iz članka 56. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za određene poljoprivredne i industrijske proizvode 16.05.2024.
COM (2024) 208 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o evaluaciji instrumenata Europske unije za vanjsko financiranje za višegodišnje financijske okvire za razdoblje 2014. – 2020. i 2021. – 2027. 15.05.2024.
COM (2024) 196 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o primjeni Europskog zakona o klimi i Uredbe o raspodjeli tereta i o Direktivi o sustavu trgovanja emisijama u kontekstu globalnog pregleda stanja 15.05.2024.
COM (2024) 195 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o primjeni Uredbe (EU) 2018/841 („Uredba o LULUCF-u”) u skladu s člankom 17. stavkom 2., kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2023/839 15.05.2024.
COM (2024) 320 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU o primjeni i provedbi Direktive (EU) 2018/957 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga 15.05.2024.
COM (2024) 210 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 16. sastanku Odbora tehničkih stručnjaka Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) u pogledu revizije jedinstvenih tehničkih propisa primjenjivih na podsustav „željeznička vozila – teretni vagoni” (UTP WAG), podsustav „željeznička vozila – buka” (UTP za buku), provjere sastava vlaka i kompatibilnosti pruga (UTP TCRC) i podsustav telematskih aplikacija za teretni promet (UTP TAF) 15.05.2024.
COM (2024) 200 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2283 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima 15.05.2024.
COM (2024) 199 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora u ime Europske unije radi sklapanja protokola o provedbi uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije, s jedne strane, i Vlade Grenlanda i Vlade Danske, s druge strane 14.05.2024.
COM (2024) 194 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću članova Međunarodnog vijeća za masline (IOC) u pogledu dviju metoda analize i trgovinske norme IOC-a za maslinovo ulje i ulje komine maslina 08.05.2024.
COM (2024) 192 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Četvrto izvješće o procjeni provedbe Direktive o jačanju sigurnosne zaštite luka (za razdoblje od 2019. do 2023.) 07.05.2024.
COM (2024) 186 KOMISIJINA GODIŠNJA REVIZIJA godišnjih izvješća država članica o radu u području izvoznih kredita u smislu Uredbe (EU) br. 1233/2011 07.05.2024.
COM (2024) 184 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata na temelju Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje 02.05.2024.
COM (2024) 183 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2023/2124 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. listopada 2023. o određenim odredbama za ribolov na području Sporazuma o Općoj komisiji za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) 02.05.2024.
COM (2024) 179 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata na temelju Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje 29.04.2024.
COM (2024) 181 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi radova u okviru programa pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u Bugarskoj, Slovačkoj i Litvi te programa JRC-a u 2022. i u prethodnim godinama 29.04.2024.
COM (2024) 131 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Manjak radne snage i vještina u EU-u: akcijski plan 29.04.2024.
COM (2024) 188 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Dobrobit djece na prvom mjestu: komunikacija priložena Preporuci Komisije o integriranim sustavima za zaštitu djece 26.04.2024.
COM (2024) 920 NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 2 ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2024. UNOŠENJE VIŠKA IZ FINANCIJSKE GODINE 2023. 26.04.2024.
COM (2024) 178 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora CETA-e osnovanog Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s donošenjem odluke o utvrđivanju dodatnih pravila o ubrzanim postupcima za rješavanje ulagačkih sporova između ulagatelja i država, posebno za fizičke osobe te mala i srednja poduzeća 26.04.2024.
COM (2024) 193 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Italije 26.04.2024.
COM (2024) 172 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o odobrenju ocjene Ukrajinskog plana 26.04.2024.
COM (2024) 175 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o delegiranju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) 2019/1239 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog okružja jedinstvenog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2016/65/EU 25.04.2024.
COM (2024) 171 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o primjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje 25.04.2024.
COM (2024) 185 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10150/21; ST 10150/21 ADD 1 REV 1) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Španjolske 25.04.2024.
COM (2024) 132 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o poboljšanju i izvršavanju radnih uvjeta pripravnika i suzbijanju prikazivanja redovnih radnih odnosa kao pripravništva („Direktiva o pripravništvu”) 24.04.2024.
COM (2024) 176 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Provedba zabrane nepoštenih trgovačkih praksi radi jačanja položaja poljoprivrednika i gospodarskih subjekata u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima – trenutačno stanje 23.04.2024.
COM (2024) 169 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o mobilnosti mladih 22.04.2024.
COM (2024) 177 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o ovlašćivanju Europske komisije za sudjelovanje, u ime Europske unije, u pregovorima o dodatnom protokolu uz Konvenciju Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma (CETS br. 198) 22.04.2024.
COM (2024) 145 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o privlačnim i održivim karijerama u visokom obrazovanju 22.04.2024.
JOIN (2024) 10 ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Nova strategija za europsku obrambenu industriju: postizanje pripravnosti EU-a uz pomoć fleksibilne i otporne europske obrambene industrije 22.04.2024.
COM (2024) 170 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Direktivom 2001/18/EZ o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i Uredbom (EZ) br. 1830/2003 o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama 19.04.2024.
COM (2024) 168 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za pristupanje Međunarodnog vijeća za šećer u pogledu uvjeta pristupanja Kuvajta Međunarodnom sporazumu o šećeru iz 1992. 19.04.2024.
COM (2024) 147 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o Europskom sustavu osiguravanja kvalitete i priznavanja kvalifikacija u visokom obrazovanju 19.04.2024.
COM (2024) 159 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pružanju makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu 18.04.2024.
COM (2024) 133 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o ojačanom kvalitativnom okviru EU-a za pripravništvo 16.04.2024.
COM (2024) 174 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA za Schengenski ciklus 2024./2025. 16.04.2024.
COM (2024) 137 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izgradnja budućnosti uz pomoć prirode: poticanje biotehnologije i bioproizvodnje u EU-u 15.04.2024.
COM (2024) 149 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o devetom izvješću o koheziji 15.04.2024.
COM (2024) 162 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o evaluaciji strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027. u sredini provedbenog razdoblja 11.04.2024.
COM (2024) 144 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Plan za europsku diplomu 11.04.2024.
COM (2024) 163 KOMUNIKACIJA KOMISIJE KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Dijalozi o čistoj tranziciji – pregled rezultata Snažna europska industrija za održivu Europu 11.04.2024.