Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 3809
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2022) 359 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi 28.07.2022.
COM (2022) 355 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o tromjesečnim statističkim podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici 26.07.2022.
COM (2022) 289 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o strateškim predviđanjima 2022. Povezivanje zelene i digitalne tranzicije u novom geopolitičkom kontekstu 26.07.2022.
COM (2022) 357 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o okviru za praćenje za Osmi program djelovanja za okoliš: Mjerenje napretka u postizanju prioritetnih ciljeva Programa za 2030. i 2050. 26.07.2022.
COM (2022) 342 Preporuka za odluku Vijeća o odobrenju otvaranja pregovora o međunarodnom sporazumu o onečišćenju plastikom u ime Europske unije 26.07.2022.
COM (2022) 352 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2013/677/EU kojom se Velikom Vojvodstvu Luksemburgu odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 26.07.2022.
COM (2022) 361 Prijedlog uredbe Vijeća o koordiniranim mjerama za smanjenje potražnje za plinom 26.07.2022.
COM (2022) 368 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 4-6/2022 22.07.2022.
COM (2022) 600 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odobru, Odboru regija i europskoj investicijskoj banci Europski semestar 2022. – proljetni paket 22.07.2022.
COM (2022) 331 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama poduzetima na temelju razrješnice za financijsku godinu 2020. 19.07.2022.
COM (2022) 341 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o pružanju makrofinancijske pomoći trećim zemljama u 2021. 19.07.2022.
COM (2022) 340 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu Sažetak godišnjih izvješća o provedbi operativnih programa sufinanciranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u 2020. 19.07.2022.
COM (2022) 343 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru za uzajamno priznavanje stručnih kvalifikacija osnovanom Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u pogledu donošenja odluke o sporazumu o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija arhitekata 19.07.2022.
COM (2022) 349 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta I Vijeća o uspostavi Akta o jačanju europske obrambene industrije putem zajedničke nabave 19.07.2022.
COM (2022) 209 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece 18.07.2022.
COM (2022) 337 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2021. 14.07.2022.
COM (2022) 500 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Izvješće o vladavini prava za 2022. Stanje vladavine prava u Europskoj uniji 14.07.2022.
COM (2022) 345 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EU-ZZP uspostavljenom Konvencijom od 20. svibnja 1987. o pojednostavljivanju formalnosti u trgovini robom te Zajedničkom odboru EU-ZZP uspostavljenom Konvencijom od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku u pogledu poziva Ukrajini da pristupi tim konvencijama 14.07.2022.
COM (2022) 338 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o standardima kvalitete i sigurnosti za tvari ljudskog podrijetla namijenjene primjeni kod ljudi i stavljanju izvan snage direktiva 2002/98/EZ i 2004/23/EZ 14.07.2022.
COM (2022) 335 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Polugodišnje izvješće o provedbi operacija financiranja u okviru instrumenta NextGenerationEU skladu s člankom 12. Provedbene odluke Komisije C(2021) 2502 od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. 13.07.2022.
COM (2022) 350 Prijedlog nacrt izmjene Proračuna br. 4 općeg proračuna za 2022. Ažuriranje prihoda ( vlastita sredstva) i druga tehnička pitanja 13.07.2022.
COM (2022) 333 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o „obvezama povjerenja u statistiku” država članica kako je propisano Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. 12.07.2022.
COM (2022) 339 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 805/2004 u pogledu primjene regulatornog postupka s kontrolom radi njezine prilagodbe članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 12.07.2022.
COM (2022) 332 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Novi europski program za inovacije 12.07.2022.
JOIN (2022) 12 Zajednički prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelarusu i sudjelovanje Bjelarusa u ruskoj agresiji na Ukrajinu 12.07.2022.
COM (2022) 405 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću Mišljenje Komisije o zahtjevu Gruzije za članstvo u Europskoj uniji 11.07.2022.
COM (2022) 406 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću Mišljenje Komisije o zahtjevu Republike Moldove za članstvo u Europskoj uniji 11.07.2022.
COM (2022) 407 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću Mišljenje Komisije o zahtjevu Ukrajine za članstvo u Europskoj uniji 11.07.2022.
COM (2022) 329 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2011 u pogledu uvođenja novih modula ekonomskih računa okoliša 11.07.2022.
COM (2022) 328 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Provedba trećeg programa djelovanja Unije u području zdravstva u 2020. 08.07.2022.
COM (2022) 326 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani 06.07.2022.
COM (2022) 314 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1355 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Rumunjskoj radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 06.07.2022.
JOIN (2022) 28 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Utvrđivanje smjera za održiv plavi planet – Zajednička komunikacija o planu EU-a za međunarodno upravljanje oceanima 05.07.2022.
JOIN (2022) 14 Zajednički prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine 05.07.2022.
JOIN (2022) 11 Zajednički prijedlog uredbe Vijećao izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini 05.07.2022.
COM (2022) 400 Nacrt godišnjeg proračuna Unije za financijsku godinu 2023. - Opći uvod - Opći račun rashoda - Opći račun prihoda - Opći račun prihoda i rashoda po dijelovima 04.07.2022.
COM (2022) 324 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prilagodba kohezijske politike – fleksibilna pomoć područjima (FAST-CARE) – za ublažavanje posljedica ruske agresije 01.07.2022.
COM (2022) 450 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju izvanredne makrofinancijske pomoći Ukrajini 01.07.2022.
COM (2022) 325 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) 2021/1060 u pogledu dodatne fleksibilnosti za ublažavanje posljedica vojne agresije Ruske Federacije FAST – CARE (Flexible Assistance for Territories – fleksibilna pomoć područjima) 01.07.2022.
COM (2022) 315 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Dugoročna predviđanja budućih priljeva i odljeva proračuna EU-a (2023. – 2027.) 30.06.2022.
COM (2022) 318 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj središnjoj banci o provedbi i rezultatima programa „Periklo IV” za zaštitu eura od krivotvorenja u 2021. 30.06.2022.
COM (2022) 316 Prijedlog preporuke Vijeća o inicijativi „Putevi do školskog uspjeha” 30.06.2022.
COM (2022) 302 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u pogledu jačanja kontrola provjerom u relevantnim bazama podataka na vanjskim granicama uvedenim Uredbom (EU) 2017/458 o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 29.06.2022.
COM (2022) 317 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o planu rada za kulturu za razdoblje 2019.–2022. 29.06.2022.
COM (2022) 306 Prijedlog odluke Vijeća o dodjeli sredstava koja su opozvana iz projekata u okviru 10. i 11. Europskog razvojnog fonda u svrhu financiranja mjera za svladavanje krize sigurnosti opskrbe hranom i gospodarskog šoka u afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama (AKP) zbog ruske ratne agresije na Ukrajinu 27.06.2022.
COM (2022) 310 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o cestovnom prijevozu tereta između Europske unije i Republike Moldove 27.06.2022.
COM (2022) 307 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o cestovnom prijevozu tereta između Europske unije i Ukrajine 27.06.2022.
COM (2022) 309 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Moldove o cestovnom prijevozu tereta 27.06.2022.
COM (2022) 308 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Ukrajine o cestovnom prijevozu tereta 27.06.2022.
COM (2022) 293 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na izvanrednom sastanku Konferencije o energetskoj povelji koja će se održati 24. lipnja 2022. 27.06.2022.