Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4046
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2022) 664 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o napretku u Rumunjskoj u okviru Mehanizma suradnje i provjere (CVM) 05.12.2022.
COM (2022) 715 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU PETO IZVJEŠĆE U OKVIRU MEHANIZMA SUSPENZIJE VIZA 05.12.2022.
COM (2022) 679 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU o provedbi Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 05.12.2022.
COM (2022) 782 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskoj politici europodručja 05.12.2022.
COM (2022) 678 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o podacima koji se odnose na utjecaj koji na proračun ima godišnje ažuriranje za 2022. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te koeficijenti ispravka koji se na njih primjenjuju 02.12.2022.
COM (2022) 638 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o uspješnosti potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora pružene putem natječajnih postupaka u Uniji 02.12.2022.
COM (2022) 684 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o definiciji kaznenih djela i sankcija za kršenje Unijinih mjera ograničavanja 02.12.2022.
COM (2022) 683 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Posebnom odboru za koordinaciju socijalne sigurnosti koji je osnovan Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u pogledu uporabe elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti za prijenos podataka između ustanova ili tijela za vezu 02.12.2022.
COM (2022) 900 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI o nacrtima proračunskih planova za 2023.: ukupna ocjena 01.12.2022.
COM (2022) 686 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Mađarske 01.12.2022.
JOIN (2022) 48 ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Akcijski plan za vojnu mobilnost 2.0 01.12.2022.
COM (2022) 671 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o provedbi Direktive 2010/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o standardima kvalitete i sigurnosti ljudskih organa namijenjenih transplantaciji 30.11.2022.
COM (2022) 652 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA „Strategija za dronove 2.0 za pametan i održiv ekosustav bespilotnih zrakoplova u Europi” 29.11.2022.
COM (2022) 667 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pravnoj zaštiti dizajna (preinaka) 28.11.2022.
COM (2022) 653 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za trgovinu i održivi razvoj osnovanom na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana u vezi s donošenjem popisa stručnjaka i Poslovnika panela koji treba sazvati radi razmatranja pitanja koja se odnose na tumačenje ili primjenu relevantnih članaka poglavlja 16. 28.11.2022.
COM (2022) 666 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 o dizajnu Zajednice i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2246/2002 28.11.2022.
COM (2022) 659 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o označivanju ekološke hrane za kućne ljubimce 28.11.2022.
COM (2022) 663 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi radova u okviru programa pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u Bugarskoj, Slovačkoj i Litvi te programa JRC-a u 2021. i u prethodnim godinama 24.11.2022.
COM (2022) 651 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Posebnog odbora EU-a i Ujedinjene Kraljevine za energetiku, osnovanog Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, o aranžmanima za trgovanje električnom energijom između EU-a i Ujedinjene Kraljevine 24.11.2022.
COM (2022) 649 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom između Europske unije i Republike Moldove o cestovnom prijevozu tereta u pogledu poslovnika Zajedničkog odbora i produljenja Sporazuma 24.11.2022.
JOIN (2022) 43 Zajednički prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine 24.11.2022.
COM (2022) 648 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/1904 o odobrenju Nizozemskoj da uvede posebnu mjeru odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 23.11.2022.
COM (2022) 668 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o uspostavi mehanizma za korekciju tržišta radi zaštite građana i gospodarstva od pretjerano visokih cijena 23.11.2022.
COM (2022) 647 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Godišnje izvješće o operacijama humanitarne pomoći Europske unije financiranima 2021. 22.11.2022.
COM (2022) 780 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU, ODBORU REGIJA I EUROPSKOJ INVESTICIJSKOJ BANCI Godišnja strategija održivog rasta 2023. 22.11.2022.
COM (2022) 528 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2022. 22.11.2022.
COM (2022) 590 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Osiguravanje dostupnosti i cjenovne pristupačnosti gnojiva 22.11.2022.
COM (2022) 644 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2278 o suspenziji carina Zajedničke carinske tarife iz članka 56. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 za određene poljoprivredne i industrijske proizvode 22.11.2022.
COM (2022) 645 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2283 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima 22.11.2022.
COM (2022) 632 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o primjeni povećane vizne pristojbe u odnosu na Gambiju 21.11.2022.
COM (2022) 631 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o suspenziji određenih odredaba Uredbe (EZ) 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na Senegal 21.11.2022.
COM (2022) 635 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o završnoj evaluaciji programa Carina 2020. 18.11.2022.
COM (2022) 528 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Komunikacija o politici proširenja EU-a za 2022. 18.11.2022.
COM (2022) 700 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o napretku u uspostavi europskog prostora obrazovanja 18.11.2022.
COM (2022) 710 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o ojačanoj politici interoperabilnosti javnog sektora Povezivanje javnih usluga, podupiranje javnih politika i ostvarivanje javnih koristi za „interoperabilnu Europu” 18.11.2022.
COM (2022) 462 Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni direktiva 2000/14/EZ, 2006/42/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU i 2014/68/EU u pogledu izvanrednih postupaka za ocjenjivanje sukladnosti, donošenje zajedničkih specifikacija i nadzor tržišta zbog izvanrednih okolnosti na jedinstvenom tržištu 18.11.2022.
COM (2022) 461 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 i (EU) br. 305/2011 u pogledu izvanrednih postupaka za ocjenjivanje sukladnosti, donošenje zajedničkih specifikacija i nadzor tržišta zbog izvanrednih okolnosti na jedinstvenom tržištu 18.11.2022.
COM (2022) 720 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju mjera za visoku razinu interoperabilnosti javnog sektora u Uniji (Akt o interoperabilnoj Europi) 18.11.2022.
COM (2022) 593 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Odluke (EU) 2019/1754 pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla 17.11.2022.
COM (2022) 599 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o produljenju primjene povlastica danih zajedničkom poduzeću Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH 17.11.2022.
COM (2022) 598 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o produljenju statusa zajedničkog poduzeća Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH 17.11.2022.
COM (2022) 646 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću za partnerstvo osnovanom na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u pogledu produljenja prijelaznog razdoblja iz članka 552. stavka 11. tog sporazuma tijekom kojeg Ujedinjena Kraljevina može odstupiti od obveze brisanja podataka iz evidencije podataka o putnicima nakon izlaska putnika iz Ujedinjene Kraljevine 17.11.2022.
COM (2022) 636 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o punoj primjeni schengenske pravne stečevine u Bugarskoj, Rumunjskoj i Hrvatskoj 16.11.2022.
COM (2022) 581 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Revizija akcijskog plana EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom 16.11.2022.
COM (2022) 592 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Za snažan i održiv sektor algi u Uniji 15.11.2022.
COM (2022) 585 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i slanju podataka o izvješćima u vezi s financijskim plaćanjima iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti 11.11.2022.
COM (2022) 580 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Izvješće Komisije Europskom Parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/880 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o unosu i uvozu kulturnih dobara 10.11.2022.
COM (2022) 546 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) br. 260/2012 i (EU) 2021/1230 u pogledu trenutačnih kreditnih transfera u eurima 10.11.2022.
COM (2022) 574 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 2017/1004 o okviru Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima 09.11.2022.
COM (2022) 594 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 7-10/2022 09.11.2022.