Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2749
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 809 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 762/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi od strane država članica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 788/96 16.12.2020.
COM (2020) 596 Prijedlog DIrektive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2006/43/EZ, 2009/65/EZ, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i EU/2016/2341 16.12.2020.
COM (2020) 801 Prijedlog odluke Vijeća o podnošenju, u ime Europske unije, prijedloga odluke Izvršnog tijela o metodi prilagodbe kako bi se uzele u obzir promjene članstva u Europskoj uniji s obzirom na 41. zasjedanje Izvršnog tijela Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka 16.12.2020.
COM (2020) 808 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o učinkovitosti primjene jedinstvenog europskog broja za hitne slučajeve 112 15.12.2020.
COM (2020) 806 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 278.a Carinskog zakonika Unije o napretku u razvoju elektroničkih sustava predviđenih Zakonikom 15.12.2020.
COM (2020) 730 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o građanstvu EU-a Jačanje položaja građana i zaštita njihovih prava 15.12.2020.
COM (2020) 730 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o građanstvu EU-a Jačanje položaja građana i zaštita njihovih prava 15.12.2020.
COM (2020) 731 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija na temelju članka 25. UFEU-a o napretku prema uspostavljanju građanstva EU-a u praksi u razdoblju 2016.–2020. 15.12.2020.
COM (2020) 710 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Digitalizacija pravosuđa u Europskoj uniji Paket mogućih instrumenata 15.12.2020.
COM (2020) 804 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće za 2020. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja u 2019. 14.12.2020.
COM (2020) 799 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Izvješće o izvoznim dozvolama u 2019. u skladu s Uredbom o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 14.12.2020.
COM (2020) 807 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o aktivnostima Zaklade za MSFI, EFRAG-a i PIOB-a u 2019. 14.12.2020.
COM (2020) 810 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni glavnih nalaza pilot-studija pokrenutih na temelju Uredbe (EU) 2016/792 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata 14.12.2020.
COM (2020) 803 Izvješće Komisije Europskom parlamentu o aktivnostima i savjetovanjima Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja iz članka 31. Uredbe (EU) 2019/125 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 14.12.2020.
COM (2020) 843 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća u pogledu donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije 14.12.2020.
COM (2020) 793 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Sudu Europske unije, Europskoj središnjoj banci i Revizorskom sudu o preispitivanju Europske unije u okviru Mehanizma za preispitivanje provedbe Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije (UNCAC) 14.12.2020.
COM (2020) 831 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija o ciljanim izvanrednim mjerama u nedostatku sporazuma o budućem partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom 14.12.2020.
COM (2020) 802 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na sastancima stranaka Sporazuma o mjerama države luke za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje 14.12.2020.
COM (2020) 826 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta i putnika s obzirom na istek prijelaznog razdoblja navedenog u Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju 14.12.2020.
COM (2020) 827 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost zračnim prijevozom nakon isteka prijelaznog razdoblja navedenog u Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju 14.12.2020.
COM (2020) 805 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara 11.12.2020.
COM (2020) 759 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Regionalnog upravljačkog odbora Prometne zajednice u pogledu donošenja proračuna Prometne zajednice za 2021. 11.12.2020.
COM (2020) 794 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Euromediteranskim sporazumom o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane 11.12.2020.
COM (2020) 836 Drugi nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021. OPĆI UVOD 10.12.2020.
COM (2020) 830 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u pogledu odobrenja za ribolov za ribarska plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovnih operacija ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije 10.12.2020.
COM (2020) 828 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na istek prijelaznog razdoblja navedenog u Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju 10.12.2020.
JOIN (2020) 22 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću - Nova strategija EU-a i SAD-a za globalne promjene 10.12.2020.
COM (2020) 772 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje (Uredba o ribolovu NNN) 09.12.2020.
COM (2020) 787 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o novom sporazumu o ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Norveške 09.12.2020.
COM (2020) 709 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Cabo Verdea o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Republike Kabo Verde o pojednostavljenju izdavanja viza za kratkotrajni boravak građana Republike Kabo Verde i Europske unije 09.12.2020.
COM (2020) 783 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Cabo Verdea o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Republike Kabo Verde o pojednostavljenju izdavanja viza za kratkotrajni boravak građana Republike Kabo Verde i Europske unije 09.12.2020.
COM (2020) 785 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) br. 70/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2012. o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom robe 08.12.2020.
COM (2020) 659 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na ponovno sazvanoj šezdeset trećoj sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971 08.12.2020.
COM (2020) 758 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za integraciju i uključivanje za razdoblje 2021.–2027. 07.12.2020.
COM (2020) 726 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 851/2004 o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti 07.12.2020.
COM (2020) 725 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju uloge Europske agencije za lijekove u pripravnosti za krizne situacije i upravljanju njima u području lijekova i medicinskih proizvoda 07.12.2020.
COM (2020) 727 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1082/2013/EU 07.12.2020.
COM (2020) 781 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću ministara Energetske zajednice i Stalnoj skupini na visokoj razini Energetske zajednice (Tivat, Crna Gora, 16. i 17. prosinca 2020.) 04.12.2020.
COM (2020) 767 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskom upravljanju podacima (Akt o upravljanju podacima) 04.12.2020.
COM (2020) 792 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2020/123 u pogledu ribolovnih mogućnosti za norvešku ugoticu u 2020. 04.12.2020.
COM (2020) 786 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Zaštita od bolesti COVID-19 u zimskim mjesecima 03.12.2020.
COM (2020) 711 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija za jačanje primjene Povelje o temeljnim pravima u EU-u 03.12.2020.
COM (2020) 790 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o akcijskom planu za europsku demokraciju 03.12.2020.
COM (2020) 736 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga VI. (Socijalna sigurnost) Sporazumu o EGP-u 03.12.2020.
COM (2020) 775 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Ocjena suradnje operatora registra domene .eu s EUIPO-om i drugim agencijama Unije s ciljem suzbijanja sumnjivih registracija i zlouporaba pri registraciji naziva domena na temelju članka 16. Uredbe (EU) 2019/517 02.12.2020.
COM (2020) 776 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 691/2011 o europskim ekonomskim računima okoliša 02.12.2020.
COM (2020) 713 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jamčenje pravde u EU-u – Europska strategija za pravosudnu izobrazbu za razdoblje 2021.–2024. 02.12.2020.
COM (2020) 773 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o podacima o proračunskom učinku godišnjeg ažuriranja za 2020. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te koeficijenata ispravka koji se na njih primjenjuju 01.12.2020.
COM (2020) 770 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) proširenjem mogućnosti pristupanja na Kraljevinu Maroko 01.12.2020.
COM (2020) 768 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija uredaba EU-a o prekursorima za droge 30.11.2020.