Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 3809
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2022) 311 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Carinskog pododbora EU-a i Republike Moldove u vezi s donošenjem odluke o uzajamnom priznavanju programa za ovlaštene gospodarske subjekte Republike Moldove i programa za ovlaštene gospodarske subjekte Europske unije 27.06.2022.
COM (2022) 313 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera, s obzirom na rusku invaziju na Ukrajinu, u pogledu vozačkih isprava koje je Ukrajina izdala u skladu sa svojim zakonodavstvom 24.06.2022.
COM (2022) 404 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Konferencija o budućnosti Europe Provođenje vizije u djelo 23.06.2022.
COM (2022) 409 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Snaga trgovinskih partnerstava: zajedno za zeleni i pravedan gospodarski rast 23.06.2022.
COM (2022) 312 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 226. sjednici Vijeća Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva u pogledu predviđenog donošenja izmjene 48. dijela I. Priloga 6. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu 23.06.2022.
COM (2022) 304 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obnovi prirode 23.06.2022.
COM (2022) 305 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o održivoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja i izmjeni Uredbe (EU) 2021/2115 23.06.2022.
COM (2022) 294 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2016/802/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (kodificirani tekst) 22.06.2022.
COM (2022) 295 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) br. 1214/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o profesionalnom prekograničnom cestovnom prijevozu gotovog novca u eurima između država članica europodručja u skladu s člankom 26. te uredbe 22.06.2022.
COM (2022) 296 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 u pogledu pretvorbe sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u sustav podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava 22.06.2022.
COM (2022) 249 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Ususret direktivi o kaznenim sankcijama za kršenje prava Unije o mjerama ograničavanja 20.06.2022.
COM (2022) 655 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom postupku obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja na državnom području države članice te o zajedničkom skupu prava za radnike iz trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici (preinaka) 20.06.2022.
COM (2022) 245 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o povratu i oduzimanju imovine 20.06.2022.
COM (2022) 650 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravkom (preinaka) 20.06.2022.
COM (2022) 290 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Središnjoj komisiji za plovidbu Rajnom u pogledu donošenja revidiranog pravilnika o osoblju u plovidbi Rajnom 20.06.2022.
COM (2022) 280 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o Konvergenciji za 2022. (pripremljeno u skladu s člankom 140. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) 16.06.2022.
COM (2022) 279 Izvješće Komisije o utvrđivanju značajne promjene okolnosti za grijane duhanske proizvode u skladu s Direktivom 2014/40/EU 15.06.2022.
COM (2022) 287 Izvješće Komisije Vijeću o izvršenju financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u skladu s Odlukom o prekomorskom pridruživanju, uključujući Grenland, i u okviru 11. europskog razvojnog fonda za 2021. 15.06.2022.
COM (2022) 284 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi zajedničkog sustava praćenja i evaluacije za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 14.06.2022.
COM (2022) 221 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Strategija EU-a za solarnu energiju 13.06.2022.
COM (2022) 274 Komunikacija Komisije o službenom priznanju da su određeni pravni akti Unije doneseni na temelju Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom od 13. veljače 1989. o usklađivanju obračunavanja bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama zastarjeli 13.06.2022.
COM (2022) 247 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o dodavanju kršenja Unijinih mjera ograničavanja područjima kriminaliteta utvrđenima u članku 83. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 13.06.2022.
COM (2022) 276 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane 13.06.2022.
COM (2022) 277 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane 13.06.2022.
COM (2022) 241 Prijedlog odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica 10.06.2022.
COM (2022) 268 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Poljske 10.06.2022.
COM (2022) 231 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/241 u pogledu poglavlja o planu REPowerEU u planovima za oporavak i otpornost i o izmjeni Uredbe (EU) 2021/1060, Uredbe (EU) 2021/2115, Direktive 2003/87/EZ i Odluke (EU) 2015/1814 10.06.2022.
COM (2022) 254 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću na temelju članka 85. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 834/2019, u kojem se procjenjuje jesu li izrađena prihvatljiva tehnička rješenja potrebna mirovinskim sustavima za prijenos gotovinskih i negotovinskih kolaterala kao varijacijskih iznosa nadoknade te jesu li za ta prihvatljiva tehnička rješenja potrebne neke dodatne mjere 09.06.2022.
COM (2022) 283 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o napretku u provedbi strategije EU-a za biogospodarstvo Europska politika u području biogospodarstva: pregled stanja i buduća kretanja 09.06.2022.
COM (2022) 252 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o četvrtom izvješću o napretku u provedbi strategije EU-a za sigurnosnu uniju 09.06.2022.
COM (2022) 264 Komunikacija Komisije Vijeću - Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (ERF): Financijsko izvršenje za 2021. i prognoze za razdoblje 2022.–2025. 09.06.2022.
COM (2022) 265 Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje stranke trebaju uplatiti za Europski razvojni fond, uključujući drugi obrok za 2022. 09.06.2022.
COM (2022) 282 Prijedlog odluke Vijeća o uvođenju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. 09.06.2022.
COM (2022) 288 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o privremenim mjerama liberalizacije trgovine kojima se dopunjuju trgovinske povlastice koje se primjenjuju na moldavske proizvode na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane 09.06.2022.
COM (2022) 281 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Hrvatskoj 09.06.2022.
JOIN (2022) 23 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Vanjsko djelovanje EU-a u području energetike u svijetu koji se mijenja 09.06.2022.
COM (2022) 240 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Štednja energije u EU-u 08.06.2022.
COM (2022) 263 Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Republike Poljske da u interesu Europske unije ratificira izmjenu Konvencije o zaštiti i upravljanju resursima aljaške kolje u središnjem Beringovu moru 08.06.2022.
COM (2022) 255 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Pododbora za oznake zemljopisnog podrijetla osnovanog Sveobuhvatnim i pojačanim sporazumom o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, u pogledu donošenja Poslovnika Pododbora za oznake zemljopisnog podrijetla 08.06.2022.
COM (2022) 630 Izvješće Komisije Belgija, Bugarska, Češka, Njemačka, Estonija, Grčka, Španjolska, Francuska, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Austrija, Poljska, Slovenija, Slovačka i Finska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 07.06.2022.
COM (2022) 256 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Šesnaesto godišnje izvješće za 2021. o provedbi pomoći Unije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru 07.06.2022.
COM (2022) 258 Izvješće Komisije Vijeću - Osamnaesto izvješće o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 866/2004 od 29. travnja 2004. i stanju koje proizlazi iz njezine primjene za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. 07.06.2022.
COM (2022) 266 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Tehnička prilagodba višegodišnjeg financijskog okvira za 2023. u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. 07.06.2022.
COM (2022) 236 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Kratkoročne intervencije na tržištu električne energije i dugoročna poboljšanja modela tržišta električne energije – tijek daljnjeg djelovanja 07.06.2022.
COM (2022) 216 Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju pravila o olakšici za povlašteni porezni tretman duga u oporezivanju trgovačkih društava i o ograničavanju mogućnosti odbitka kamata za potrebe poreza na dobit 07.06.2022.
COM (2022) 257 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, sporazuma o izmjeni rasporedâ posebnih obveza na temelju Općeg sporazuma o trgovini uslugama radi uključivanja Priloga 1. Izjavi o zaključenju pregovora o domaćim propisima o uslugama od 2. prosinca 2021. 07.06.2022.
COM (2022) 275 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2022/109 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije 07.06.2022.
COM (2022) 226 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Primjena zdravstvenih i ekoloških standarda EU-a na uvezene poljoprivredne i poljoprivredno-prehrambene proizvode 03.06.2022.
COM (2022) 624 Preporuka za preporuku Vijeća o nacionalnom programu reformi Rumunjske za 2022. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Rumunjske za 2022. 03.06.2022.
COM (2022) 629 Komunikacija Komisije - Ažurirano izvješće o pojačanom nadzoru – Grčka, svibanj 2022. 02.06.2022.