Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2129
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 80 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi) 06.03.2020.
COM (2020) 92 Prijedlog odluke Vijeća o produljenju prava za koprodukcije, kako je predviđeno člankom 5. Protokola o suradnji u području kulture uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane 05.03.2020.
COM (2020) 77 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o delegiranju ovlasti Komisiji za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. stavkom 2. Direktive 2014/45/EU, člankom 7. stavkom 2. Direktive 1999/37/EZ i člankom 22. stavkom 2. Direktive 2014/47/EU 04.03.2020.
COM (2020) 83 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009 04.03.2020.
COM (2020) 87 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/1838 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti za 2020. u Baltičkom moru i drugim vodama te o ispravljanju i izmjeni Uredbe (EU) 2020/123 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti za 2020. u vodama Unije i vodama izvan Unije 04.03.2020.
COM (2020) 68 Izvješće Komisije - Rumunjska - Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.03.2020.
COM (2020) 74 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive (EU) 2015/2203 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 83/417/EEZ 02.03.2020.
COM (2020) 100 Komunikacija Komisije - Ažurirano izvješće o pojačanom nadzoru – Grčka, veljača 2020. 02.03.2020.
COM (2020) 70 Prijedlog odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica 02.03.2020.
COM (2020) 65 Bijela knjiga o umjetnoj inteligenciji – Europski pristup izvrsnosti i izgradnji povjerenja 28.02.2020.
COM (2020) 72 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o trenutačnom stanju priprema za potpunu provedbu novih pravnih osnova Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u skladu s člankom 66. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1861 i člankom 79. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1862 28.02.2020.
COM (2020) 150 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i euroskupini - Europski semestar 2020.: Ocjena napretka u provedbi strukturnih reformi te sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011 28.02.2020.
COM (2020) 66 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europska strategija za podatke 28.02.2020.
COM (2020) 67 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izgradnja digitalne budućnosti Europe 28.02.2020.
COM (2020) 73 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnom vijeću za žitarice u vezi s pristupanjem Republike Srbije Konvenciji o trgovini žitaricama iz 1995. 27.02.2020.
COM (2020) 69 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive Vijeća 95/50/EZ o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu 26.02.2020.
COM (2020) 71 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 56. sjednici Odbora stručnjaka za prijevoz opasnih tvari Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz u pogledu određenih izmjena Dodatka C Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu 26.02.2020.
COM (2020) 59 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva u pogledu donošenja izmjena niza priloga Čikaškoj konvenciji 20.02.2020.
COM (2020) 63 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni, funkcioniranju i učinkovitosti vršne domene .eu od travnja 2017. do travnja 2019. 19.02.2020.
COM (2020) 48 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (kodificirani tekst) 19.02.2020.
COM (2020) 43 Izvješće Komisije Vijeću o preporukama skupine stručnjaka na visokoj razini za europsku financijsku strukturu za razvoj 18.02.2020.
COM (2020) 57 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Unapređenje pristupnog procesa – Vjerodostojna perspektiva EU-a za zapadni Balkan 18.02.2020.
COM (2020) 61 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Regionalnom upravljačkom odboru Prometne zajednice u pogledu određenih proračunskih pitanja u vezi s provedbom Ugovora o osnivanju Prometne zajednice 18.02.2020.
COM (2020) 21 Komunikacija komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Plan ulaganja za održivu Europu: Plan ulaganja za europski zeleni plan 17.02.2020.
COM (2020) 58 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji tijekom 75. sjednice Odbora za zaštitu morskog okoliša i 102. sjednice Odbora za pomorsku sigurnost na temu donošenja izmjena Priloga VI. Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova, izmjena poglavlja II-1 Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru i izmjena Međunarodnog pravilnika o sigurnosti brodova koji koriste plinove ili goriva s niskom točkom zapaljivosti 17.02.2020.
COM (2020) 59 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva u pogledu donošenja izmjena niza priloga Čikaškoj konvenciji 17.02.2020.
COM (2020) 56 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) br. 691/2011 o europskim ekonomskim računima okoliša 14.02.2020.
COM (2020) 54 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o statističkim podacima izrađenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 2150/2002 o statističkim podacima o otpadu i njihovoj kvaliteti 14.02.2020.
COM (2020) 53 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru za carinsku suradnju osnovanom na temelju Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima u pogledu donošenja internog poslovnika Zajedničkog odbora za carinsku suradnju 14.02.2020.
COM (2020) 51 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Srednje Amerike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 13.02.2020.
COM (2020) 52 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Srednje Amerike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 13.02.2020.
COM (2020) 49 Prijedlog direktive Vijeća o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (kodificirani tekst) 12.02.2020.
COM (2020) 47 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni učinka pravila o izdavanju računa iz Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 10.02.2020.
COM (2020) 38 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Europskog energetskog programa za oporavak i Europskog fonda za energetsku učinkovitost 10.02.2020.
COM (2020) 55 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Revizija gospodarskog upravljanja: Izvješće o primjeni uredaba (EU) br. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 i 473/2013 i o prikladnosti Direktive Vijeća 2011/85/EU 10.02.2020.
JOIN (2020) 3 Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o Općem sustavu o povlasticama za razdoblje 2018.–2019. 10.02.2020.
COM (2020) 16 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće za 2019. o statističkim podacima o korištenju životinja u znanstvene svrhe u državama članicama Europske unije u razdoblju 2015.–2017. 05.02.2020.
COM (2020) 15 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe u državama članicama Europske unije 05.02.2020.
COM (2020) 50 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Sigurno uvođenje 5G mreža u EU-u – Provedba paketa instrumenata EU-a 05.02.2020.
COM (2020) 42 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u relevantnim odborima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 i 152, o prijedlozima izmjena globalnih tehničkih pravilnika br. 3, 6 i 16, o prijedlogu izmjena Konsolidirane rezolucije R.E.5 i o prijedlogu ovlaštenja za izradu izmjena Globalnog tehničkog pravilnika br. 6 i izradu novog globalnog tehničkog pravilnika o određivanju snage elektrificiranog vozila (DEVP) 05.02.2020.
COM (2020) 39 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a - Sustav ranog upozoravanja br. 11-12/2019 04.02.2020.
COM (2020) 37 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Program rada Komisije za 2020.: Ambicioznija Unija 03.02.2020.
COM (2020) 35 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske 03.02.2020.
COM (2020) 34 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće za Fond solidarnosti Europske unije za razdoblje 2017.-2018. 31.01.2020.
COM (2020) 33 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi direktive 2000/53/ez o otpadnim vozilima za razdoblje 2014.–2017. 30.01.2020.
COM (2020) 32 Prijedlog odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Ukrajine 30.01.2020.
COM (2020) 29 Prijedlog odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije 30.01.2020.
COM (2020) 27 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Priprema konferencije o Budućnosti europe 23.01.2020.
COM (2020) 24 Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Konvenciju protiv nasilja i uznemiravanja iz 2019. (br. 190) Međunarodne organizacije rada 22.01.2020.
COM (2020) 14 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija jaka socijalna europa za pravednu tranziciju 17.01.2020.