Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na službenim  jezicima Unije.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

U bazi dokumenata Europske unije izravno dostavljenih Hrvatskome saboru dostupni su dokumenti na hrvatskome jeziku od 18. kolovoza 2016. godine. Dokumenti se mogu pretraživati prema: ključnoj riječi (nazivu i oznaci akta), vrsti akta, datumu izravne dostave/godini, roku za provjeru načela supsidijarnosti, informaciji o stajalištu Republike Hrvatske, obrazloženom mišljenju i političkom dijalogu te području politika kojemu dokument pripada.

 

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 5129
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2024) 623 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Rumunjske 01.07.2024.
COM (2024) 625 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Slovačke 01.07.2024.
COM (2024) 624 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Slovenije 01.07.2024.
COM (2024) 627 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Švedske 01.07.2024.
COM (2024) 288 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Cipra 01.07.2024.
COM (2024) 284 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 9728/22 INIT; ST 9728/22 ADD 1) od 17. lipnja 2022. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Poljske 01.07.2024.
COM (2024) 276 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Dugoročna predviđanja budućih priljeva i odljeva proračuna EU-a (2025. - 2029.) 27.06.2024.
COM (2024) 261 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o primjeni članaka 13., 16. i 17. Direktive 2010/13/EU, kako je izmijenjena Direktivom 2018/1808 za razdoblje 2020. – 2021. 27.06.2024.
COM (2024) 259 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI o provedbi i rezultatima programa Periklo IV za zaštitu eura od krivotvorenja u 2023. 27.06.2024.
COM (2024) 255 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o ekonomskim računima u poljoprivredi na području Unije (kodificirani tekst) 20.06.2024.
COM (2024) 597 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA kojom se utvrđuje da Rumunjska nije poduzela djelotvorne mjere u skladu s Preporukom Vijeća od 18. lipnja 2021. 19.06.2024.
COM (2024) 611 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Hrvatske 19.06.2024.
COM (2024) 120 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Tehnička prilagodba višegodišnjeg financijskog okvira za 2025. u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. 18.06.2024.
COM (2024) 247 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2021/2061 o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije 18.06.2024.
COM (2024) 248 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o delegiranju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ 17.06.2024.
COM (2024) 252 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u vezi s imenovanjem predstavnika Unije u Odbor Fonda za odgovor na gubitke i štetu 14.06.2024.
COM (2024) 365 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1806 u pogledu Vanuatua 14.06.2024.
JOIN (2024) 20 ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Posebno Upravno Područje Hong Kong Godišnje izvješće za 2023. 13.06.2024.
JOIN (2024) 19 ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Posebno Upravno Područje Makao Godišnje izvješće za 2023. 13.06.2024.
COM (2024) 244 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o delegiranju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 12.06.2024.
COM (2024) 173 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvješće o stanju Schengena za 2024. 12.06.2024.
COM (2024) 213 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) 2024/257 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2024., 2025. i 2026. za određene riblje stokove koje se primjenjuju u vodama Unije i, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije i Uredbe (EU) 2023/194 o utvrđivanju takvih ribolovnih mogućnosti za 2023. 12.06.2024.
COM (2024) 240 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi programa makrofinancijske pomoći trećim zemljama u 2023. 10.06.2024.
COM (2024) 950 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2024. 10.06.2024.
COM (2024) 239 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za partnerstvo osnovanom Sveobuhvatnim i pojačanim sporazumom o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, u pogledu donošenja mehanizma posredovanja, Poslovnika i Kodeksa ponašanja za postupke rješavanja sporova u vezi s trgovinom i pitanjima povezanima s trgovinom 10.06.2024.
COM (2024) 242 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u i Protokola 37. (koji sadržava popis predviđen člankom 101.) uz Sporazum o EGP-u (Pojačana uloga Europske agencije za lijekove u pripravnosti za krizne situacije i upravljanju njima u području lijekova i medicinskih proizvoda) 10.06.2024.
COM (2024) 241 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. (o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda) i Protokola 37. (koji sadržava popis predviđen člankom 101.) uz Sporazum o EGP-u (Ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju) 10.06.2024.
COM (2024) 253 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o produljenju privremene zaštite kako je uvedena Provedbenom odlukom (EU) 2022/382 10.06.2024.
COM (2024) 235 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Održivo ribarstvo u Uniji: trenutačno stanje i smjernice za 2025. 07.06.2024.
COM (2024) 232 Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o odobravanju otvaranja pregovora o Ugovoru o pravu dizajna 06.06.2024.
COM (2024) 237 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Protokola (2024.–2029.) o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Cabo Verdea 06.06.2024.
COM (2024) 236 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola (2024.–2029.) o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Cabo Verdea 06.06.2024.
COM (2024) 234 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o raspodjeli ribolovnih mogućnosti u skladu s Protokolom (2024.–2029.) o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Cabo Verdea 06.06.2024.
COM (2024) 231 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Godišnje izvješće o aktivnostima istraživanja i tehnološkog razvoja Europske unije te praćenju programa Obzor Europa i Obzor 2020. u 2023. 05.06.2024.
COM (2024) 221 KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu (ERF): Financijsko izvršenje 2023. i predviđanja za 2024. – 2027. 04.06.2024.
COM (2024) 220 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o financijskim doprinosima koje stranke Europskog razvojnog fonda trebaju platiti kao drugi obrok za 2024. 04.06.2024.
COM (2024) 229 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o održivoj upotrebi pesticida 03.06.2024.
COM (2024) 228 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o prodajnim oznakama i klasiranju trupova u sektoru ovčjeg i kozjeg mesa 03.06.2024.
COM (2024) 366 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o suspenziji izuzeća od obveze posjedovanja vize za državljane Vanuatua 03.06.2024.
COM (2024) 198 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o sedmom izvješću o napretku provedbe strategije EU-a za sigurnosnu uniju 03.06.2024.
COM (2024) 206 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Europska zdravstvena unija: zajedničko djelovanje za zdravlje ljudi 03.06.2024.
COM (2024) 222 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1) od 8. rujna 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Irske 03.06.2024.
COM (2024) 225 KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU o višoj sili i izvanrednim okolnostima iz Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome 30.05.2024.
COM (2024) 227 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Upravnog odbora za Carinsku konvenciju o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR u pogledu prijedloga izmjene Konvencije 30.05.2024.
COM (2024) 224 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u tijelima Vijeća Europe o promjeni statusa Europske unije iz pridružene članice u sudionicu Proširenog djelomičnog sporazuma o Registru štete uzrokovane agresijom Ruske Federacije na Ukrajinu 30.05.2024.
COM (2024) 212 KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU o evaluaciji Mehanizma Unije za civilnu zaštitu – jačanje pripravnosti EU-a za hitne situacije 29.05.2024.
COM (2024) 223 KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU Smjernice za analizu ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti za segmente flote koji se sastoje od plovila duljine manje od 12 metara u najudaljenijim regijama u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkoj ribarstvenoj politici 29.05.2024.
COM (2024) 216 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izdavanju ovlaštenja Francuskoj za primjenu sniženih stopa oporezivanja na električnu energiju kojom se izravno opskrbljuju zrakoplovi u mirovanju na aerodromima otvorenima za javni zračni promet 29.05.2024.
COM (2024) 203 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s Direktivom (EU) 2017/2397 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 91/672/EEZ i 96/50/EZ 28.05.2024.
COM (2024) 219 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Svjetskom forumu za usklađivanje pravilnika o vozilima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 13, 13-H, 22, 30, 41, 49, 51, 54, 63, 78, 79, 83, 85, 96, 100, 101, 108, 109, 117, 120, 129, 134, 138, 150 i 155, o prijedlogu novog pravilnika UN-a o učinkovitosti prianjanja obnovljenih guma na snijegu i njihovoj klasifikaciji kao gume za pogonsku osovinu, o prijedlozima izmjena globalnih tehničkih pravilnika UN-a br. 9, 13, 21, 22 i 24 i o prijedlogu izmjene Zajedničke rezolucije br. 1 28.05.2024.