Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4046
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2022) 582 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Sporazuma iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije 09.11.2022.
COM (2022) 596 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 u pogledu uspostave diversificirane strategije financiranja kao opće metode zaduživanja 09.11.2022.
COM (2022) 597 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Instrumenta za pružanje potpore Ukrajini za 2023. (makrofinancijska pomoć +) 09.11.2022.
COM (2022) 595 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. 09.11.2022.
COM (2022) 591 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o utvrđivanju okvira za ubrzavanje iskorištavanja energije iz obnovljivih izvora 09.11.2022.
COM (2022) 578 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Godišnje izvješće iz 2022. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja u 2021. 08.11.2022.
COM (2022) 547 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Stanje energetske unije 2022. (u skladu s Uredbom (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime) 08.11.2022.
COM (2022) 572 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za carinu osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura u pogledu izmjene Protokola 1. o definiciji „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.11.2022.
COM (2022) 562 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1351 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Republici Latviji radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19 07.11.2022.
COM (2022) 571 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o prikupljanju i razmjeni podataka o uslugama kratkoročnog iznajmljivanja smještaja i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1724 07.11.2022.
COM (2022) 563 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području obuhvaćenom Sporazumom o ribarstvu u južnom Indijskom oceanu (SIOFA) 04.11.2022.
COM (2022) 529 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Europski program za sigurnost zračnog prometa 03.11.2022.
COM (2022) 569 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluka Vijeća 2013/805/EU kojom se Republici Poljskoj odobrava uvođenje mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) i članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 03.11.2022.
COM (2022) 567 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvoznim dozvolama 2021. u skladu s Uredbom o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 31.10.2022.
COM (2022) 568 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU o aktivnostima i savjetovanjima Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja iz članka 31. Uredbe (EU) 2019/125 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 31.10.2022.
COM (2022) 566 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za SGP osnovanog na temelju Privremenog sporazuma s ciljem sklapanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane, u vezi s osnivanjem Pododbora za poljoprivredu i ruralni razvoj u okviru Odbora za SGP 31.10.2022.
COM (2022) 560 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o financijskim instrumentima, proračunskim jamstvima, financijskoj pomoći i nepredviđenim obvezama Stanje na datum 31. prosinca 2021. 28.10.2022.
COM (2022) 564 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o imenovanju članova povjerenstva za odabir predviđenog u članku 14. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/1939 28.10.2022.
COM (2022) 561 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere osnovanog Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu izmjene Priloga XI.B tom sporazumu 28.10.2022.
COM (2022) 565 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/1696 u pogledu upotrebe videokonferencije za obavljanje razgovora s kandidatima 28.10.2022.
COM (2022) 559 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2023. za određene riblje stokove koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije, kao i o utvrđivanju takvih ribolovnih mogućnosti za 2023. i 2024. za određene dubokomorske riblje stokove 28.10.2022.
COM (2022) 554 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti 27.10.2022.
COM (2022) 480 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o mjerama za uvoz, izvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih bitnih komponenti i streljiva, o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (Protokol UN-a o vatrenom oružju) (preinaka) 27.10.2022.
COM (2022) 515 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Kakvoća benzinskih i dizelskih goriva koja se upotrebljavaju za cestovni prijevoz u Europskoj uniji (Godina izvješćivanja 2020.) 26.10.2022.
COM (2022) 514 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Ubrzavanje prelaska na klimatsku neutralnost za sigurnost i blagostanje Europe Izvješće o djelovanju EU-a u području klime 2022. 26.10.2022.
COM (2022) 454 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o horizontalnim kibersigurnosnim zahtjevima za proizvode s digitalnim elementima i o izmjeni Uredbe (EU) 2019/1020 24.10.2022.
COM (2022) 539 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 u pogledu razmjene informacija iz elektroničkih upisnika o gospodarskim subjektima koji premještaju proizvode oporezive trošarinama među državama članicama u komercijalne svrhe 24.10.2022.
COM (2022) 537 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Regionalnom upravljačkom odboru Prometne zajednice u pogledu određenih izmjena administrativnih i kadrovskih pravila, uvođenja naknade za obrazovanje i pravila o upućivanju i lokalnim ugovornim stručnjacima 21.10.2022.
COM (2022) 536 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Regionalnom upravljačkom odboru Prometne zajednice u pogledu revizije poslovnika Regionalnog upravljačkog odbora i Pravilnika o osoblju te uvođenja poslovnika Odbora za mirenje i pravila o rješavanju sporova za Stalno tajništvo Prometne zajednice 21.10.2022.
COM (2022) 538 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA u pogledu izmjene financijskih pravila Prometne zajednice 21.10.2022.
COM (2022) 545 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o utvrđivanju stajališta koje u ime Europske unije treba zauzeti o donošenju međunarodnih standarda, izmjenama ili obavješćivanju o razlikama u odnosu na međunarodne standarde iz priloga 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18. i 19. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu 20.10.2022.
COM (2022) 548 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Program rada Komisije za 2023. Odlučna i ujedinjena Unija 19.10.2022.
COM (2022) 551 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o koordiniranom pristupu Unije jačanju otpornosti kritične infrastrukture 19.10.2022.
COM (2022) 533 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EU) 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava 18.10.2022.
COM (2022) 534 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o povećanju ravnoteže spolova među direktorima trgovačkih društava uvrštenih na burze i povezanim mjerama 18.10.2022.
COM (2022) 553 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvanredna energetska situacija – zajednička priprema, nabava i zaštita EU-a 18.10.2022.
COM (2022) 552 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Digitalizacija energetskog sustava - akcijski plan EU-a 18.10.2022.
COM (2022) 532 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Svjetskom forumu za usklađivanje pravilnika o vozilima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 i 163, o prijedlogu novog pravilnika UN-a o nezaštićenim sudionicima u cestovnom prometu koji se nalaze u neposrednoj blizini prednje strane ili boka vozila, o prijedlogu novog pravilnika UN-a o homologaciji motornih vozila s obzirom na izravno vidno polje i o prijedlogu izmjene Zajedničke rezolucije br. 1 18.10.2022.
COM (2022) 549 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o jačanju solidarnosti koje se temelji na boljoj koordinaciji nabave plina, prekograničnim razmjenama plina i pouzdanim referentnim vrijednostima cijena 18.10.2022.
COM (2022) 527 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU COSME Program za konkurentnost poduzeća te za mala i srednja poduzeća u razdoblju 2014.–2020. Izvješće o praćenju za 2019. 14.10.2022.
COM (2022) 530 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Prvo izvješće o primjeni Uredbe o zaštiti podataka za institucije, tijela, urede i agencije Europske unije (Uredba 2018/1725) 14.10.2022.
COM (2022) 665 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj, Belgiji, Nizozemskoj, Austriji, Luksemburgu, Španjolskoj i Grčkoj zbog prirodnih katastrofa koje su se u tim zemljama dogodile 2021. 14.10.2022.
COM (2022) 543 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 42. sastanku Stalnog odbora Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa 14.10.2022.
COM (2022) 681 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o izmjeni Preporuke (EU) 2022/107 o koordiniranom pristupu za olakšavanje sigurnog slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 14.10.2022.
COM (2022) 680 Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o koordiniranom pristupu putovanjima u Uniju tijekom pandemije bolesti COVID-19 i o zamjeni Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 14.10.2022.
COM (2022) 457 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi zajedničkog okvira za medijske usluge na unutarnjem tržištu (Europski akt o slobodi medija) i izmjeni Direktive 2010/13/EU 14.10.2022.
COM (2022) 525 Prijedlog UREDBE VIJEĆA o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2023. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru te o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2022/110 u pogledu utvrđivanja ribolovnih mogućnosti za 2022. koje se primjenjuju u Sredozemnome i Crnome moru 14.10.2022.
COM (2022) 524 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o stanju priprema za potpunu provedbu uredbi o interoperabilnosti u skladu s člankom 78. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/817 i člankom 74. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/818 13.10.2022.
COM (2022) 518 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Izvršenje prava Unije za Europu koja donosi koristi 13.10.2022.
COM (2022) 526 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o Europskoj godini vještina 2023. 13.10.2022.