Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2371
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2016) 862 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ 09.01.2017.
COM (2016) 759 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 09.01.2017.
COM (2016) 832 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama) u institucijama u 2014. 06.01.2017.
COM (2017) 6 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća u prvom čitanju o donošenju Uredbe o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisâ o hrani i hrani za životinje, pravilâ o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjenama uredaba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 te direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) 06.01.2017.
COM (2016) 833 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2013/677/EU kojom se Velikom Vojvodstvu Luksemburgu odobrava primjena mjere odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 06.01.2017.
COM (2016) 809 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Direktive 2010/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o standardima kvalitete i sigurnosti ljudskih organa namijenjenih transplantaciji 04.01.2017.
COM (2016) 723 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU 04.01.2017.
COM (2016) 818 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici 04.01.2017.
COM (2016) 786 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1166/2008 i (EZ) br. 1337/2011 09.12.2016.
COM (2016) 757 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu 08.12.2016.
COM (2016) 756 Prijedlog provedbene uredbe Vijeća o izmjeni provedbene uredbe vijeća (EU) br. 282/2011 o utvrđivanju provedbenih mjera za direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 08.12.2016.
COM (2016) 765 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada 02.12.2016.
COM (2016) 761 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti 02.12.2016.
COM (2016) 590 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija 13.10.2016.
COM (2016) 591 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije 12.10.2016.
COM (2016) 593 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu 04.10.2016.
COM (2016) 625 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EZ 04.10.2016.
COM (2016) 594 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa 04.10.2016.
COM (2016) 128 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga 03.10.2016.
COM (2016) 589 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama 03.10.2016.
COM (2016) 270 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka) 18.08.2016.