Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Prijedlog kandidata za izbor povjerenika za informiranje

Na temelju odredbe članka 36. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama i odredbe članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora podnosi Hrvatskom saboru Prijedlog kandidata za izbor povjerenika za informiranje kojeg je utvrdio na sjednici održanoj 13. studenoga 2018. godine.

Za izvjestitelja Odbora koji će sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela Odbor je odredio akademika Željka Reinera, predsjednika Odbora i Mariju Jelkovac, članicu Odbora.


 PREDSJEDNIK ODBORA
akademik Željko Reiner

 


Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora sukladno odredbi članka 36. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13. i 85/15.), na 43. sjednici održanoj 13. studenoga 2018. godine utvrdio je


PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZBOR POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE


te predlaže slijedeće kandidate za izbor povjerenika za informiranje:

1. mr. sc. DUBRAVKA BEVANDIĆ

2. dr. sc. ZORAN PIČULJAN


O b r a z l o ž e nj e:

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora je na temelju odredbe članka 36. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13. i 85/15.), objavio Javni poziv za dostavu kandidatura za izbor povjerenika za informiranje koji je objavljen na web stranicama Hrvatskoga sabora 13. lipnja 2018. godine te u  „Narodnim novinama“ br. 51/18. od 13. lipnja 2018. godine. Rok za podnošenje kandidatura bio je 30 dana od dana objave Javnog poziva u „Narodnim novinama“, a posljednji dan za podnošenje kandidatura bio je 13. srpnja 2018. godine.

Na 38. sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, održanoj 27. rujna 2018. godine, Odbor je utvrdio da je na Javni poziv za dostavu kandidatura za izbor povjerenika za informiranje pravovremeno pristiglo pet kandidatura, pri čemu je jedna kandidatura, Antona Filića, utvrđena nepravovaljanom iz razloga što nije priložena, u skladu s navedenim Javnim pozivom, potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci te su dvije kandidature, Kate Lerotić i Andrijane Ćelap povučene. Dvije kandidature utvrđene su pravovaljanima i to kandidature koje su podnijeli:

mr. sc. DUBRAVKA BEVANDIĆ
dr. sc. ZORAN PIČULJAN.


Obzirom da Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav  Hrvatskoga sabora na temelju odredbe članka 36. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13. i 85/15.), utvrđuje prijedlog najmanje dva kandidata za povjerenika za informiranje uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora,  Odbor je dopisom od 27. rujna 2018. godine uputio pravovaljane kandidature Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora radi davanja prethodnog mišljenja.

Također, na temelju Javnog poziva za dostavu kandidatura za izbor povjerenika za informiranje od 13. lipnja 2018. godine („Narodne novine“, broj 54/18.), a sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o tajnosti podataka („Narodne novine“, 79/07. i 86/12.), za kandidate za povjerenika za informiranje od Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost zatraženo je uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri te je utvrđeno kako za kandidate za povjerenika za informiranje nema sigurnosnih zapreka.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora su 13. studenoga 2018. godine, održali zajedničku sjednicu na koju su pozvali kandidate na javni razgovor. Tijekom razgovora članovi obaju Odbora kandidatima su postavljali pitanja na temelju kojih su stekli dojam o kandidatima kao stručnim djelatnicima i osobama.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora raspolagao je prethodnim mišljenjem Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, od 13. studenoga 2018. godine, u kojemu je istaknuto kako kandidati mr. sc. Dubravka Bevandić i dr. sc. Zoran Pičuljan u potpunosti zadovoljavaju uvjete za izbor povjerenika za informiranje.

Na 43. sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora koja je održana 13. studenoga 2018. godine, provedeno je glasovanje o predloženim kandidatima. Nakon toga Odbor je utvrdio Prijedlog kandidata za izbor povjerenika za informiranje.

Na temelju odredbe članka 36. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora upućuje Prijedlog kandidata za izbor povjerenika za informiranje Hrvatskom saboru.