Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o Izvješću o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2020. godinu

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 27. sjednici, održanoj 9. lipnja 2022. godine Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2020 godinu, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije, aktom od 29. rujna 2021. godine.

Odbor je navedeno Izvješće raspravio kao matično radno tijelo.

U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetno Izvješće.

U uvodnom obrazloženju ravnatelj Agencije za elektroničke medije i predsjednik Vijeća za elektroničke medije rekao je da je u izvještajnom razdoblju donesena 21 odluka o davanju koncesije za one koje obavljaju djelatnost radija te 4 odluke o davanju kocesije za one koji obavljaju djelatnost  televizije. U svim slučajevima radilo se o obnavljanju koncesije. Što se tiče mjera za kršenje Zakona o elektroničkim medijima donesena je jedna odluka o trajnom oduzimanju koncesije nakladniku TV Istra. Jedan nakladnik radija i dva nakladnika televizije odustali su od koncesije zbog nemogućnosti redovnog obavljanja posla. Redovnim nadzorom obuhvaćene su 2464 emisije i 144.747 sati programa, što je povećanje gotovo za 100% u odnosu na 2019. godinu. Tijekom 2020. godine nisu vršeni neposredni nadzori zbog pandemije COVID-19. Obavljene su i 24 složene analize, od čega 18 televizijskih i 6 radijskih u kojima je analizirano 4.032 sata programa kod 8 nakladnika koji su bili obuhvaćeni ovom analizom. S obzirom na situaciju s pandemijom rad medija je bio otežan, te je bio usmjeren na kampanje o zdravlju i medijskoj pismenosti. Samo poslovanje Agencije za elektroničke medije  bilo je uredno. Izdan je i obavezan naputak da se mediji preusmjere s redovnih emisija na informiranje građana ili zdravstvene teme. Ravnatelj Agencije pohvalio je sve nakladnike u Republici Hrvatskoj i rad medija u navedenim zahtjevnim okolnostima. 

Predstavnik Ministarstva kulure i medija rekao je da Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da prihvati ovo Izvješće, te da je tijekom 2020. godine ponudila pomoć nakladnicima u pandemiji novim mjerama kojima se potiče kvalitetno novinarstvo, kao i novinarima freelancerima koji su se našli u problemima zbog potresa i pandemije. Također je donesena i mjera smanjenja naknade za emitiranje signala prema Odašiljačima i vezama, kako bi se moglo nastaviti s radom.  

U raspravi bilo je riječi o prodaji Z1 televizije, koja je bila 2020. godine, te je postavljeno pitanje ima li tu mjesta sumnji u prikriveno vlasništvo. Na upit da li je Agencija posebno razmatrala ovaj slučaj,  ravnatelj Agencije za elektroničke medije odgovorio je da Agencija i Vijeće za elektroničke medije postupaju prema Zakonu o elekroničkim medijima, te se odluke donose na temelju vjerodostojne dokumentacije, a motivi kupnje i prodaje se ne mogu propitivati. Isto tako, prema Zakonu o elektroničkim medijima, svaki slučaj koncentracije vlasništva propituje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Rečeno je i da se tu radi o gorućem problemu na hrvatskoj medijskoj sceni, te da je potrebno da se slučajevi prikrivenog vlasništva što ranije detektiraju. Predstavnik Ministarstva kulture i medija podsjetio je na novine u Zakonu o elektroničkim medijima, gdje je uvedena obveza da se svaka promjena vlasništva mora objaviti na internet stranicama medija, kao i obveza dostave izvataka iz Registra stvarnih vlasnika. Ukoliko dođe do koncentracije vlasništva, slučaj će razmotriti Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, a ako postoje sumnje da je počinjeno kazneno djelo, to je u nadležnosti Državnog odvjetništva. 

Nadalje, u raspravi na Odboru bilo je riječi i o potporama lokalnim nakladnicima televizije, koje su uglavnom u približno istim iznosima, te je rečeno da bi trebalo uzeti kao kriterij i gledanost lokalne televizije, kao i ne dodjeljivati potpore onim nakladnicima koji je nisu opravdali. Odgovoreno je da je potpora projektna, a ne institucionalna i ona se dodjeljuje bez obzira na gledanost. Nakladnici koji nisu opravdali dobivenu potporu ne mogu se niti prijaviti na natječaj za dobivanje potpore.  

Iznesen je i prigovor da novinari nisu mogli biti nazočni na sjednicama Vijeća ze elektroničke medije u 2020. godini, te su samo dobivali zapisnike sa sjednica. Rečeno je da je to bilo zbog pandemije COVID-19, ali da će se ubuduće tehnički opremiti kako bi javnost imala uvid u rad na sjednicama.   

Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (sa 7 glasova ”ZA” i 3 ”SUZDRŽANA” glasa) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č  A K 

Prihvaća se Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2020. godinu.


PREDSJEDNICA ODBORA

Natalija Martinčević