Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4766
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2017) 35 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Europski istraživački prostor: vrijeme za provedbu i praćenje napretka 26.01.2017.
COM (2017) 38 Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi 26.01.2017.
COM (2016) 850 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 26.01.2017.
COM (2017) 28 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o djelotvornosti direktive 89/665/eez i direktive 92/13/eez, kako su izmijenjene direktivom 2007/66/ez, u pogledu postupaka pravne zaštite u području javne nabave 24.01.2017.
COM (2017) 30 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena Izvješće o građanstvu EU-a za 2017. 24.01.2017.
COM (2017) 32 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija na temelju članka 25. UFEU-a o napretku prema uspostavljanju građanstva EU-a u praksi 2013. – 2016. 24.01.2017.
COM (2016) 791 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Osmo izvješće o premještanju i preseljenju 23.01.2017.
COM (2016) 820 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o preporukama za reformu regulative u području profesionalnih usluga 23.01.2017.
COM (2016) 852 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU o sposobnosti pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/47/EZ, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EZ, 2004/25/EZ i 2007/36/EZ 23.01.2017.
COM (2016) 742 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail 23.01.2017.
COM (2016) 851 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrića gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i investicijska društva 23.01.2017.
COM (2017) 22 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi i relevantnosti Plana rada Europske unije u području sporta za razdoblje 2014. – 2017. 20.01.2017.
COM (2016) 831 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Treće izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije 20.01.2017.
COM (2016) 822 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije 20.01.2017.
COM (2016) 823 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom i operativnom okviru za europsku e-karticu usluga uvedenu Uredbom ... [Uredba o europskoj kartici usluga] 20.01.2017.
COM (2016) 824 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju europske e-kartice usluga i povezanih administrativnih usluga 20.01.2017.
COM (2017) 24 Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ 19.01.2017.
COM (2017) 23 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu opasnog svojstva HP 14 („ekotoksično”) 19.01.2017.
COM (2017) 17 Prijedlog odluke Vijeća o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj 18.01.2017.
COM (2016) 773 Komunikacija Komisije - Plan rada za ekološki dizajn 2016. – 2019. 17.01.2017.
COM (2017) 12 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Sigurniji i zdraviji rad za sve - Modernizacija zakonodavstva i politike EU-a o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu 17.01.2017.
COM (2017) 11 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu 17.01.2017.
COM (2016) 854 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala 17.01.2017.
COM (2017) 3 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni programa praćenja država članica u skladu s Okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji 16.01.2017.
COM (2016) 790 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Akcijski plan za jačanje europskog odgovora na krivotvorenje putnih isprava 16.01.2017.
COM (2016) 863 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (preinaka) 16.01.2017.
COM (2016) 731 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 i (EU) 2016/1624 16.01.2017.
COM (2016) 810 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće za 2016. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja 2015. 13.01.2017.
COM (2016) 574 Nacrt sporazuma o suradnji Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva ODLUCI VIJEĆA o odobravanju potpisivanja, u ime Unije, Sporazuma o suradnji Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva 13.01.2017.
COM (2017) 14 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi 13.01.2017.
COM (2017) 13 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjenama Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) i Priloga XVII. (Intelektualno vlasništvo) Sporazumu o EGP-u (Uredba o lijekovima za pedijatrijsku upotrebu) 13.01.2017.
COM (2016) 750 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića 13.01.2017.
COM (2016) 740 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prijedlog novog Europskog konsenzusa o razvoju Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost 12.01.2017.
COM (2017) 5 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) br. 1214/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o profesionalnom prekograničnom cestovnom prijevozu gotovog novca u eurima između država članica europodručja u skladu s člankom 26. te Uredbe 11.01.2017.
COM (2016) 813 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru - Razvoj carinske unije i upravljanja njome 11.01.2017.
COM (2016) 766 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europska strategija za kooperativne inteligentne prometne sustave, važan korak prema kooperativnoj, povezanoj i automatiziranoj mobilnosti 11.01.2017.
COM (2016) 853 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji 11.01.2017.
COM (2016) 821 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima s uslugama te o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta 11.01.2017.
COM (2016) 811 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga 11.01.2017.
COM (2016) 815 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (Tekst značajan za EGP i Švicarsku) 11.01.2017.
COM (2016) 825 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se iznosi iz Unije ili unosi u Uniju i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 11.01.2017.
JOIN (2016) 52 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Obnovljeno partnerstvo s afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama 11.01.2017.
COM (2017) 2 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Francuskoj sklapanja sporazuma sa Švicarskom koji uključuje odredbe koje odstupaju od članka 5. Direktive 2006/112/EZ u pogledu zračne luke Basel-Mulhouse 10.01.2017.
COM (2017) 4 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1903 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkome moru za 2017. 10.01.2017.
COM (2016) 795 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Privremeno izvješće o sudjelovanju Europske unije u povećanju kapitala Europskog investicijskog fonda i pripadajućem povećanju potpore Europskog investicijskog fonda mjerama u korist poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća u skladu s člankom 4. Odluke br. 562/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o sudjelovanju Europske unije u povećanju kapitala Europskog investicijskog fonda 09.01.2017.
COM (2016) 862 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ 09.01.2017.
COM (2016) 759 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 09.01.2017.
COM (2016) 832 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama) u institucijama u 2014. 06.01.2017.
COM (2017) 6 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća u prvom čitanju o donošenju Uredbe o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisâ o hrani i hrani za životinje, pravilâ o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjenama uredaba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 te direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) 06.01.2017.
COM (2016) 833 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2013/677/EU kojom se Velikom Vojvodstvu Luksemburgu odobrava primjena mjere odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 06.01.2017.