Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, prvo čitanje, P.Z.E. br. 190

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 28. sjednici, održanoj 15. listopada 2021. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, prvo čitanje, P.Z.E. br. 190, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. listopada 2021. godine. 
Odbor je o predmetnom Prijedlogu zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da  se Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava („Narodne novine“, broj 146/20., dalje u tekstu: važeći Zakon) uređuju pravila, postupci i instrumenti za sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava, zatim ovlasti i zadaci sanacijskih i nadležnih tijela te upravljanje, financiranje i korištenje sredstava sanacijskog fonda. Važeći Zakon, zajedno s pripadajućim podzakonskim propisima, usklađen je s pravnom stečevinom Europske unije u području sanacije institucija koja je trenutno na snazi. Predmetnim Prijedlogom zakona provodi se nekoliko ciljanih izmjena važećeg Zakona radi osiguravanja njegove bolje primjene u praksi, iskristaliziranih u komunikaciji s Jedinstvenim sanacijskim odborom (središnje sanacijsko tijelo u bankovnoj uniji) nakon što je Republika Hrvatska postala članica jedinstvenoga sanacijskog mehanizma u listopadu 2020. godine.
Kroz praksu se iskristaliziralo da Hrvatska narodna banka mora formalno donijeti odluku o otvaranju postupka sanacije za banke za koje je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor jer odluke Jedinstvenog sanacijskog obora nemaju izravan učinak prema institucijama u državama članicama sudionicama, već im učinak mora dati nacionalno sanacijsko tijelo. Prijedlogom zakona osigurava se jednako postupanje u praksi u pogledu utvrđenja uvjeta koji prethode primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti ili pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala i podložnih obveza u odnosu na „značajne“ i „manje značajne“ kreditne institucije s obzirom da takvo utvrđenje za „značajne“ institucije provodi Europska središnja banka kao nadležno tijelo. Slijedom toga mijenja se definicija pojma „mjerodavnog tijela“ kako bi se pod tim pojmom podrazumijevala Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u svojstvu nadležnog tijela, a ne u svojstvu sanacijskog tijela. 

Nadalje, kako bi se osiguralo da kreditne institucije i investicijska društva na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014  plaćaju isključivo doprinose koje izračunava Jedinstveni sanacijski odbor, na temelju godišnje ciljane razine Jedinstvenog sanacijskog fonda, izvršena je izmjena članka važećeg Zakona kojim je propisana ciljana razina (nacionalnog) sanacijskog fonda. Prijedlogom zakona osigurava se i bolja nomotehnička uređenost određenih članaka.
Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru sljedeće

ZAKLJUČKE

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.                                                                                                                                                                                     
2.    Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga zakona.                                                     

                                
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

 PREDSJEDNICA ODBORA
    Grozdana Perić, dipl. oec.