Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 188

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 28. sjednici održanoj 15. listopada 2021.  godine o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 188, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. listopada 2021.  godine.
Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je ovaj Zakon daljnje usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, konkretno osiguravanje pretpostavki za provedbu Uredbe (EU) 2021/557. Cilj Uredbe (EU) 2021/557 jest proširenje okvira jednostavne, transparentne i standardizirane („STS”) sekuritizacije na sintetske sekuritizacije kao i uklanjanje regulatornih prepreka sekuritizaciji neprihodujućih izloženosti radi dodatnog povećanja kapaciteta za kreditiranje bez snižavanja bonitetnih standarda za bankovno kreditiranje te razvoj održivog sekuritizacijskog okvira. 

Uredba (EU) 2021/557 uvodi odredbe koje se odnose na zahtjeve za jednostavne, transparentne i standardizirane bilančne sekurizitacije koji predviđaju režim i skup novih zahtjeva primjerice jednostavnost (novi članak 26.b Uredbe (EU) 2017/2402), standardizaciju (novi članak 26.c Uredbe (EU) 2017/2402) i transparentnost (novi članak 26.d Uredbe (EU) 2017/2402) specifične samo za bilančne sintetske sekuritizacije. Sukladno Uredbi (EU) 2021/557 države članice moraju imenovati nadležna tijela odgovorna za nadzor zahtjeva koje bilančna sintetska sekuritizacija mora ispuniti kako bi dobila oznaku STS (u Republici Hrvatskoj su to Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Hrvatska narodna banka  sukladno njihovim područjima nadležnosti). Ovim Prijedlogom zakona, dodana je nadležnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga  i Hrvatske narodne banke  nad člancima 26.a do 26.e Uredbe (EU) 2017/2402 u pogledu zahtjeva za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu bilančnu sintetsku sekuritizaciju te u pogledu zahtjeva u vezi s ugovorom o kreditnoj zaštiti, agentom treće strane za provjeru i sintetskim viškom raspona kao i pripadajuće prekršajne odredbe.

Donošenje ovoga Zakona predlaže se po hitnom postupku u skladu s člankom 206. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20. 119/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.), a s obzirom da se Zakonom osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) 2021/557. S obzirom da države članice najkasnije do 10. listopada 2021. godine moraju izvijestiti Europsku komisiju i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala o imenovanju nadležnih tijela te u cilju izbjegavanja situacije, odnosno vremenskog perioda u Republici Hrvatskoj, u kojem zbog donošenja zakona u dva čitanja, zakon ne bi pravovremeno stupio na snagu, odnosno odredbe u kojima se određuju nadležna tijela kao i pripadajuće prekršajne odredbe, predlaže se donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku.
U raspravi je zatražena informacija o sekuritizaciji u Republici Hrvatskoj. Odgovoreno je da se sekuritizacija u Republici Hrvatskoj obavlja u malom volumenu. Europska unija želi uspostaviti standaridiziranu sekuritizaciju te spriječiti zlouporabe.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o izmjenama  i dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.
                                  

PREDSJEDNICA  ODBORA
                                       Grozdana Perić, dipl.oec.