Javni natječaj za prijam državnih službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Hrvatski sabor (Narodne novine broj 67 od 20. srpnja 2016.)

Klasa: 112-01/16-02/01
Urbroj: 6544-3-16-04 od 12. VII. 2016. (2879)

Na temelju članka 45. i članka 47. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11. – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 1/15. – Uredba o izmjenama Zakona o državnim službenicima i 138/15. – Odluka USRH; u daljnjem tekstu: Zakon) te članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/10., 142/11. i 53/12.), Hrvatski sabor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam državnih službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Hrvatski sabor

I. TAJNIŠTVO SABORA 
1. URED TAJNIKA SABORA
– savjetnik u Hrvatskome saboru – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, humanističkog ili tehničkog smjera 
– osposobljenost za rad na osobnom računalu 
– znanje engleskog jezika 
– položen državni stručni ispit 
– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2. SLUŽBA ZA MEDIJE
– savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora – savjetnik za službene internetske stranice – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, humanističkog ili tehničkog smjera 
– osposobljenost za rad na osobnom računalu 
– znanje engleskog jezika 
– položen državni stručni ispit
– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– stručni suradnik – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, humanističkog ili tehničkog smjera 
– osposobljenost za rad na osobnom računalu 
– znanje engleskog jezika 
– položen državni stručni ispit 
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

3. SLUŽBA ZA GRAĐANE
– stručni suradnik – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, humanističkog ili tehničkog smjera 
– osposobljenost za rad na osobnom računalu 
– znanje engleskog jezika 
– položen državni stručni ispit 
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– administrativni tajnik – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera 
– osposobljenost za rad na osobnom računalu 
– položen državni stručni ispit 
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

4. KNJIŽNICA
– savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij bibliotekarstva ili informacijskih znanosti 
– osposobljenost za rad na osobnom računalu 
– znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika 
– položen državni stručni ispit 
– položen stručni ispit za dipl. knjižničara 
– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

5. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE
– viši stručni tajnik – viši arhivski tehničar –
1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine društvenog ili tehničkog smjera 
– osposobljenost za rad na osobnom računalu 
– položen državni stručni ispit 
– položen stručni ispit za djelatnike u pismohranama 
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

II. URED ZA PROTOKOL
– savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, humanističkog ili tehničkog smjera 
– znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika 
– osposobljenost za rad na osobnom računalu 
– položen državni stručni ispit 
– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu za osobe u muškom rodu, koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osim naznačenih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete propisane u članku 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa e-pošte). Kandidati su u prijavi dužni navesti naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta iz javnog natječaja:
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi i struci (preslik diplome ili odgovarajući dokaz)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis podataka iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslik radne knjižice)
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit (preslik uvjerenja)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja)
– dokaz (ako postoji) o znanju stranog jezika,
– dokaz (ako postoji) o informatičkoj izobrazbi.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu. Nedostavljanje uvjerenja smatra se odustankom od prijma u državnu službu.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Obvezni probni rad traje tri (3) mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o državnim službenicima, dužni položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za dipl. knjižničara/stručni ispit za djelatnike u pismohranama, ali su ga dužni položiti najkasnije u roku od 2 godine od dana prijma u državnu službu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, sukladno članku 50.a Zakona o državnim službenicima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju odredbe članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovi obitelji (Narodne novine, br. 174/04., 92/05., 2/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojih je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13. i 152/14.) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92., 77/92., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje se provodi natječaj te sadržaj i način testiranja bit će objavljeni na web-stranici Hrvatskoga sabora (http://www.sabor.hr/natjecaji),  a mjesto i vrijeme održavanja testiranja objavit će se osim na web-stranici Hrvatskoga sabora (http://www.sabor.hr/natjecaji) i na oglasnoj ploči Hrvatskoga sabora najmanje pet dana prije testiranja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatski sabor, Trg svetog Marka 6, Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj«.

Osobe koje nisu podnijele uredne i pravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatski sabor

 

Obavijest i upute kandidatima      

Poziv za testiranje - 1. dio               Poziv za testiranje - 2. dio

Obavijest o rezultatima testiranja na javnom natječaju

Obavijest o ishodu natječaja za prijam u državnu službu (21. studenoga 2016.)

Obavijest o ishodu natječaja za prijam u državnu službu (17. siječnja 2017.)