Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s rasprave o Izvješću pučke pravobraniteljice za 2022. godinu

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 2. sjednici održanoj 19. lipnja 2024. raspravljao je o Izvješću pučke pravobraniteljice za 2022. godinu koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila pučka pravobraniteljica aktom od 31. ožujka 2023. godine.

Odbor je o Izvješću raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt. 

Uvodno obrazloženje podnijela je pučka pravobraniteljica obrazloživši kako ovo Izvješće sadrži analizu i ocjenu stanja zaštite ljudskih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj te analizu i ocjenu stanja vezano za određene pojavne oblike povreda prava pojedinaca ili pojedinih društvenih skupina. Kako je istaknula, u 2022. godini Ured pučke pravobraniteljice postupao je u ukupno 6.099 predmeta, što je 5,7% više nego prethodne 2021. godine. Najveći broj pritužbi zaprimili su u području zdravstva (411), nakon toga slijede pritužbe u području diskriminacije (376), radnih i službeničkih odnosa (271), pravosuđa (229), gospodarstva i obrta (205), imovinsko-pravnih odnosa (187), socijalne skrbi (172), komunalnih djelatnosti (156) te pritužbe vezane uz prava osoba lišenih slobode (152). Ured je uputio 170 preporuka nadležnim tijelima, a vezano uz ispunjenost preporuka iz Izvješća za 2021. godinu,  nadležna tijela su postupala ili postupaju po 45 posto preporuka, neznatno više u usporedbi s Izvješćem za 2020. godinu, kada su to činili po 43 posto preporuka. 

U području zdravstva, gdje je bilo najviše primjedbi, građani su se obraćali zbog neadekvatnog i nepravodobnog liječenja, propusta u informiranju pacijenata, neadekvatne komunikacije liječnika s pacijentima, nedostatne razmjene informacija među različitim liječnicima i njihovog pristupa različitim vrstama zdravstvenih podataka o pacijentima, kao i zbog nejasnoća u postupanju po njihovim pritužbama u zdravstvenom sustavu.

Predstavnici ministarstava očitovali su se po područjima iz svojih resora na Izvješće pravobraniteljice, istaknuvši dosadašnju kvalitetnu suradnju i spremnost na provođenje daljnjih uzajamnih aktivnosti, smatrajući da su sve preporuke koje mogu dovesti do poboljšanja kvalitete i učinkovitosti rada institucija koje odlučuju o pravima građana, osjećaja pravednosti i postizanja veće razine prava svih građana te smanjivanja postojećih nejednakosti, svakako dobrodošle. 
U raspravi, članovi Odbora osvrnuli su se na potrebu ujednačavanja prava svih građana, rješavanje problema zdravstvene skrbi u zatvorskom sustavu, potrebu rješavanja problema palijativne skrbi, pitanje prava pacijenata i smanjenja lista čekanja na pojedine dijagnostičke postupke ili zahvate, kao i potrebu boljeg reguliranja postupka upućivanja pritužbi pacijenata u zdravstvu. 

U području socijalne politike i socijalnih prava istaknut je problem pada broja korisnika zajamčene minimalne naknade (ZMN) te potrebe provođenja ponovne analize korisnika, kao i potrebe povećanja osnovice za izračun ZMN-a. Ustanovljena je potreba obuhvata većeg broja korisnika jednokratnim naknadama, kao i ubrzavanje postupaka isplate. Također je istaknut problem siromaštva starijih osoba, pogotovo onih koji žive izvan gradova te potrebe uvođenja dodatnih zaštitnih mehanizama u vezi ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, kako bi se izbjegle zloupotrebe. Naveden je i podatak za 2022. godinu u kojoj je sklopljeno oko 7 500 takvih ugovora. 

Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (10 „za“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k

Prihvaća se IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2022.GODINU

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr. sc. Ivanu Kekin, predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti potpredsjednika Odbora dr. sc. Mislava Hermana, dr. med. 


PREDSJEDNICA ODBORA
dr. sc. Ivana Kekin