Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s rasprave o Izvješću o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu

Odbor za zdravstvo i socijalnu  politiku na svojoj 2. sjednici, održanoj 4. ožujka 2016., raspravljao je o Izvješću o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. veljače 2016.

Odbor je o Izvješću raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom dijelu predstavnik predlagatelja iznio je detaljne podatke o stanju i poduzetim mjerama na suzbijanju zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu.  Izvješće sadržava epidemiološke podatke o osobama liječenim zbog zlouporabe droga, podatke o kriminalitetu vezanom za zlouporabu droga te pregled aktivnosti koje su na području suzbijanja zlouporabe droga, prevencije i liječenja ovisnosti provela mjerodavna tijela: ministarstva, županije, udruge i terapijske zajednice tijekom 2014.

Posebno je istaknut napredak koji se očituje u razvijanju zakonskih instrumenata i odgovora na ponudu i potražnju droga, a koji su u skladu sa suvremenim europskim zakonodavstvom na području problematike droga. Naglašena je važnost donošenja standardiziranih smjernica za područje tretmana, prihvaćanje koncepta standarda kvalitete kao kriterija financiranja programa i projekata koje provode udruge, provedba specifičnih edukacija i treninga u skladu s detektiranim potrebama na terenu, jačanje komunikacije i suradnje sa županijskim provoditeljima politike droga, poticanje suradnje između kazneno-represivnog sustava i sustava tretmana.

U 2014. godini ukupno je u zdravstvenom sustavu bilo liječeno 7812 osoba što je za 46 osoba manje nego godinu prije. Slično kao i godinu prije novih ovisnika u tretmanu je 1055 što je udio od 13,5 % od ukupnog broja liječenih. Prema podacima koje je prikupio Ured u 2014. godini terapijske zajednice pružile su psihosocijalni tretman i odvikavanje od ovisnosti za ukupno 615 osoba, od kojih je 259 ili 42,1 % novopridošlih osoba. Broj novih opijatskih ovisnika je samo 210. U raspravi je pozitivnim ocijenjen pad prevalencije hepatitisa C povezanog s drogom (s 31,8 % na 25,1 %) te udio ovisnika zaraženih HIV-om (0,2 % u odnosu na 0,3 % u 2013.).

Iz navedenih podataka može se zaključiti kako je u Republici Hrvatskoj sustav za liječenje stabilan te dobro funkcionira, što potvrđuje i činjenica da se ovisnicima nudi više različitih programa, kao i da se oni sve duže zadržavaju u tretmanu. S time se nije složio član Odbora izražavajući svoje pojedinačno mišljenje, prema kojemu se ne slaže s ovakvim konceptom suzbijanja zlouporabe droga smatrajući da će se
ovakvim pristupom broj ovisnika još povećati.

Članovi Odbora pohvalili su činjenicu da se smanjila dostupnost heroina na hrvatskom tržištu te da je opijatska ovisnost u posljednjih nekoliko godina u stagnaciji ili padu, ali i izrazili zabrinutost zbog porasta konzumiranja marihuane i nekih novih trendova konzumiranja droga među mladima. Također, identificirana je zabrinjavajuća pojavnost novih psihoaktivnih tvari u obliku biljnih mješavina, smola,
tableta, markica i praha.

S obzirom na to da su uočena različita ovisnička ponašanja kao što su ovisnosti o kocki, klađenju, internetu, igricama i drugo, potrebno je razviti novi strateški okvir i nove oblike tretmana usmjerene tim ovisnicima, istaknuto je u raspravi. S tim u vezi, pojedini članovi Odbora smatraju da bi praksu integrativnog pristupa i koordinacije resornih ministarstava, postojećih resursa, nositelja mjera i istraživanja u cjelokupnom sustavu suzbijanja zlouporabe droga trebalo usmjeriti i na ove oblike ovisnosti. 

Članovi Odbora naglasili su važnost i potrebu međuresorne suradnje, složivši se s činjenicom da su sva resorna ministarstva aktivno provodila mjere Nacionalne strategije i Akcijskog plana te da su se uz postojeće, ne uvijek i dovoljne resurse postigli zadovoljavajući rezultati.
 
Nakon rasprave članovi Odbora jednoglasno su (7 glasova „za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

zaključak

Prihvaća se Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu.

Za izvjestiteljicu  na  sjednici Hrvatskoga  sabora Odbor je  odredio dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med., predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA
dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med.