Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 946

Odbor  za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 102. sjednici  održanoj  12. svibnja 2020. raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, drugo čitanje, P.Z. br.946, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 7. svibnja 2020. 

Odbor je o Zakonu raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Rasprava o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. provedena je objedinjeno s Prijedlogom izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu. 
Predstavnica predlagatelja u uvodu je istaknula kako pandemija koronavirusa i mjere za obuzdavanje njenog širenja predstavljaju značajan teret za hrvatsko gospodarstvo i stanje javnih financija. Usporavanje gospodarskih aktivnosti uslijed provedbe mjera za obuzdavanje njenog širenja dovest će, s jedne strane, do snažnog pada javnih prihoda, a s druge strane potrebna su znatna dodatna sredstva za provedbu mjera i aktivnosti za borbu protiv epidemije koronavirusa, za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije, kao i za podršku gospodarskom oporavku nakon epidemije. Sve će to dovesti do velikog porasta proračunskog manjka i javnog duga.

Kako bi se osigurao kontinuitet podmirivanja obveza tj. izvršavanja rashoda i izdataka, ovim se Zakonom smanjuje iznos proračunske zalihe. Mijenja se iznos zaduživanja na  inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala, što je iskazano u Računu financiranja, kao i visina zaduženja za izvanproračunske korisnike. Mijenja se godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2020. godinu te iznos sredstava koji se osigurava za temeljni kapital, udio u kreditima i jamstveni fond Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 2020. 

Zakonom se također predlažu mjere kojima se ograničava korištenje sredstava  osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. i financijskim planovima za 2020. godinu izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, a kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal. U tom smislu, proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna te javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu i iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zabranjuje se novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme, ako im se sredstva za rashode za zaposlene osiguravaju iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Iznimno, novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika je dopušteno ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost nadležnog ministra, odnosno ministra uprave i ministra financija

Nakon objedinjene rasprave, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora većinom je glasova  (6 ”za” i 2 ”protiv”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

Za  izvjestiteljicu  na  sjednici  Hrvatskoga  sabora  Odbor  je  odredio dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora, odnosno u slučaju njezine spriječenosti dr. sc. Ivana Ćelića, potpredsjednika Odbora.


PREDSJEDNICA  ODBORA

doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med.