Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju - drugo čitanje, P.Z.E. br. 754

Odbor za zdravstvo i socijalnu  politiku na 84. sjednici Odbora održanoj 22. siječnja 2020. raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, drugo čitanje, P.Z.E. br. 754, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. prosinca 2019. 
Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se ovim zakonskim prijedlogom hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s Direktivom Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998.)  te s tim u vezi službene obavijesti Europske komisije od 8. ožujka 2019., o povredi br. 2019/2019., zbog neusklađenosti Republike Hrvatske s člankom 3. stavkom 3., člankom 4. stavkom 1. točkom (a), člankom 6. stavkom 1. točkom (a), člankom 6. stavcima 2. i 3. Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju.
Tako se u zakonskom prijedlogu radi usklađivanja s gore navedenim člancima Direktive Vijeća 98/83/EZ jezično dorađuje pojam "zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju" i pojam "mjesto potrošnje" te se dopunjuju odredbe u vezi s odgovornosti vlasnika unutarnje mreže u slučaju utvrđivanja odstupanja od parametara sukladnosti na mjestu potrošnje vode namijenjene za ljudsku potrošnju, a koje su posljedica neprikladne unutarnje mreže ili njezinog lošeg održavanja, na način da je pored vlasnika odgovoran i korisnik unutarnje mreže. 
U raspravi članovi Odbora pohvalili su ovaj zakonski prijedlog u kojemu su u odnosu na tekst Prijedloga zakona, uz navedeno usklađenje s Direktivom, izvršene samo manje nomotehničke izmjene, sukladno prijedlozima Odbora za zakonodavstvo. Također je uočeno da je potrebno prema naputku Europske komisije, u cijelom tekstu Zakona ujednačiti pojmove „na mjestu izlaska vode iz slavine“, s obzirom na to da ponegdje u tekstu Zakona još uvijek piše „na mjestu potrošnje vode za piće“.
Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (10 „za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje 

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU


    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora.                                                
                                                                                    

PREDSJEDNICA  ODBORA
 
         doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med.