Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, prvo čitanje, P.Z. br. 541

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 109. sjednici, održanoj 4. listopada 2023. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, P.Z. br. 541 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske,  aktom od 24. kolovoza 2023.

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja je istaknula da se ovim zakonskim prijedlogom ublažavaju pojedini uvjeti za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, čiji institut je uveden Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe („NN“, broj 62/20.), u daljnjem tekstu: Zakon) u hrvatski pravni sustav, a čija primjena Zakona u ovom kratkoročnom razdoblju nije rezultirala približnim brojem korisnika koji su ostvarili pravo na nacionalnu naknadu u odnosu na predviđeni broj korisnika prilikom donošenja Zakona. U okviru naknadne procjene učinaka propisa dodatno su razmotreni uvjeti za ostvarivanje prava te je na temelju dobivenih rezultata utvrđena potreba ublažavanja uvjeta prebivališta i povećanja prihodovnog cenzusa budući da su to najčešći razlozi za odbijanje zahtjeva za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu.

U raspravi članovi Odbora pohvalili su zakonska rješenja kojima se smanjuju uvjeti za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu, a koji se odnose na: smanjenje uvjeta duljine trajanja prebivališta i povećanje prihodovnog cenzusa, mogućnost ostvarivanja prava na nacionalnu naknadu u slučajevima kad je pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenje ugovora o doživotnom uzdržavanju, odnosno ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Također su pohvalili povećanje iznosa nacionalne naknade, kao i  mogućnost isplate nacionalne naknade na adrese korisnika putem pošte na njihov zahtjev,  što će biti od velikog značaja, pogotovo za korisnike ove naknade u ruralnim krajevima. Uspostava sustava ove nacionalne potpore, kao zamjenskog dohotka za određenu kategoriju starijih osoba, svakako bi se morala odraziti i na kvalitetu njihovog života i veći stupanj njihove socijalne sigurnosti, zaključeno je na kraju rasprave.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su  (9 „za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k:

1. Prihvaća se PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA    ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STARIJE OSOBE

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju  da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora. 

PREDSJEDNICA  ODBORA 

Renata Sabljar - Dračevac, dr. med.