Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 224

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 39. sjednici Odbora održanoj 24. studenoga 2021., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 224, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. studenoga 2021.

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Rasprava o ovom Prijedlogu zakona provedena je objedinjeno s Prijedlogom zakona o socijalnoj skrbi, Prijedlogom zakona o udomiteljstvu, Prijedlogom zakona o djelatnosti psihoterapije, Prijedlogom zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, Prijedlogom zakona o psihološkoj djelatnosti i Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada. 

Uvodno, predstavnica predlagatelja istaknula je da se ovim zakonskim prijedlogom vrši usklađivanje s odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, s ciljem sprječavanja neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u reguliranoj profesiji, jasnijeg uređenja rada i ovlasti Hrvatske komore socijalnih pedagoga (u daljnjem tekstu: Komora) s pristupom socijalnopedagoškoj djelatnosti, kao i potrebi otklanjanja određenih dvojbi nastalih prilikom primjene Zakona i izrade općih akata Komore. 

U raspravi, pojedini članovi Odbora izrazili su svoje nezadovoljstvo što tijekom savjetovanja o Prijedlogu zakona nisu prihvaćena mišljenja stručnih komora te su bili mišljenja da navedene izmjene i dopune nisu svrsishodne, štoviše da su usmjerene isključivo na ograničavanje samostalnosti i neovisnosti Komore. Međutim, većina članova Odbora bila je suglasna da bi ove promjene trebale pridonijeti jačanju sustava socijalne skrbi općenito, djelatnosti socijalnog rada, boljoj organizaciji, sveobuhvatnijoj zaštiti korisnika te boljoj kvaliteti i dostupnosti usluga.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora većinom su glasova (7 „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru na usvajanje sljedeći 

z a k lj u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju da  ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora. 


POTPREDSJEDNICA ODBORA
prim. mr. Maja Grba – Bujević, dr. med.