Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 221

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 39. sjednici Odbora održanoj 24. studenoga 2021., raspravljao je o Prijedlogu zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 221, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. studenoga 2021.

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Rasprava o ovom Prijedlogu zakona provedena je objedinjeno s Prijedlogom zakona o  socijalnoj skrbi, Prijedlogom zakona o udomiteljstvu, Prijedlogom zakona o djelatnosti psihoterapije, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada i Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti.

Predstavnica predlagatelja uvodno je istaknula da se ovim zakonskim prijedlogom vrši usklađivanje s odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, br. 82/15, 70/19 i 47/20) te ujednačavanje uvjeta i usklađivanje s drugim  propisima kojima su uređene regulirane profesije u sustavu socijalne skrbi. Ujedno se očekuje sprječavanje uvođenja neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u reguliranoj profesiji te suvremenija i ujednačenija zakonska rješenja za sve regulirane profesije iz nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. 

U raspravi, pojedini članovi Odbora izrazili su svoju bojazan da se predloženim izmjenama i dopunama narušava neovisnost Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora (u daljnjem tekstu: Komora), s obzirom na to da je predloženo da je za većinu poslova iz djelokruga Komore potrebno zatražiti prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. Unatoč tome, većina članova Odbora složila se je da se donošenjem ovog zakona očekuje sprječavanje uvođenja neopravdanih ograničavajućih uvjeta za rad u reguliranoj profesiji te suvremenija i ujednačenija zakonska rješenja za sve regulirane profesije iz nadležnosti Ministarstva. 

Nakon provedene rasprave članovi Odbora većinom su glasova (7 „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju da  ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.


POTPREDSJEDNICA ODBORA
prim. mr. Maja Grba – Bujević, dr. med.