Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 219

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 39. sjednici Odbora održanoj 24. studenoga 2021., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 219 , koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. studenoga 2021.

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnica predlagatelja u uvodu je istaknula da je postojeći Zakon o udomiteljstvu, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019., imao za cilj unapređenje udomiteljstva u Republici Hrvatskoj i povećanje broja novih udomitelja za djecu te omogućavanje obavljanja specijaliziranog udomiteljstva za djecu, što se nije postiglo, jer u Hrvatskoj ne postoji niti jedan udomitelj koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu, a broj udomitelja za djecu je u padu. Stoga, kako bi se unaprijedilo stanje u ovom području kao i širenje izvaninstitucijskih usluga, predložene su navedene izmjene i dopune Zakona.

U raspravi, istaknuto je da iako je u provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga zakona dostavljeno dosta komentara, očekuje se da će se Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona osigurati kvalitetnija zaštita prava korisnika, posebno djece te unaprijediti  širenje izvaninstitucijskih usluga. Tim više, jer je utvrđena potreba za redefiniranjem posebnih uvjeta za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu, na način da se omogući obavljanje specijaliziranog udomiteljstva udomiteljima koji već obavljaju udomiteljstvo i imaju trogodišnje iskustvo u pružanju usluge smještaja djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi. Također su redefinirani uvjeti u pogledu osoba koje su do sada mogle obavljati specijalizirano udomiteljstvo na način da je proširen krug zanimanja osoba, smanjen je broj potrebnih godina radnog staža koji je moguće ostvariti u radu s djecom i mlađim punoljetnim osobama, a ne samo s onima kojima je potreban najveći stupanj podrške kao što je bilo do sada propisano.

Radi dodatnog razjašnjenja kao i osiguranja dodatnih prava udomiteljima, osobama koje obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje omogućuje se pravo na naknadu za rad i prava iz mirovinskoga i obveznoga zdravstvenoga osiguranja i za vrijeme korištenja prava na rodiljne i roditeljske potpore za vlastito dijete.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora većinom su glasova (7 „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k

1.Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju da  ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.         


POTPREDSJEDNICA ODBORA
prim. mr. Maja Grba – Bujević, dr. med.