Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da pripremi cjelokupnu reformu sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 25. sjednici, održanoj 27. svibnja 2021. raspravljao je o Prijedlogu zaključka kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvatske da pripremi cjelokupnu reformu sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Anka Mrak-Taritaš, zastupnica u Hrvatskome saboru,  aktom od 13. travnja 2021.

Odbor je o Prijedlogu zaključka raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, Klasa:022-03/21-12/41, Urbroj:50301-04/12-21-5 od 13. svibnja 2021.

U uvodnom obrazloženju predlagateljica je objasnila kako se predloženim Prijedlogom zaključka obvezuje Vlada RH da u roku od tri mjeseca, u suradnji sa stručnjacima, pripremi plan cjelokupne reforme sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj. Predlagateljica smatra da bi Vlada RH trebala donijeti ne samo novi Zakon o socijalnoj skrbi, nego i sve druge potrebne izmjene zakonodavstva te osigurati sve materijalne i kadrovske uvjete, kako bi sustav konačno funkcionirao na dobrobit korisnika, posebno djece.

Obrazlažući Mišljenje Vlade RH na predmetni prijedlog, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike istaknula je da je Vlada RH Planom zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu predvidjela donošenje novog Zakona o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenoga, u tijeku je izrada Nacrta prijedloga zakona o socijalnoj skrbi, koji uskoro ide u javnu raspravu. Kako je istaknula, navedenim zakonom planiraju se uvesti određene organizacijske promjene u radu centara za socijalnu skrb, odnosno dosadašnja 82 centra za socijalnu skrb spojila bi se u jednu ustanovu - Hrvatski zavod za socijalnu zaštitu. Obiteljski centri koji su sada podružnice županijskih centara za socijalnu skrb planiraju se odvojiti od centara za socijalnu skrb te spojiti u jednu ustanovu - Obiteljski centar.

Takoder, planira se osnivanje akademije, s ciljem kontinuiranog usavršavanja radnika u sustavu socijalne skrbi, te Povjerenstva kao neovisnog tijela koje ce odlučivati o pritužbama građana nakon što su iscrpljene zakonom predviđene mogućnosti. Zakonom se planira veći obuhvat korisnika, adekvatnost naknada i korištenja prava u svrhu smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, poboljšati ciljanost naknada usmjerenih osobama s invaliditetom i utjecaj na kvalitetu života osoba s invaliditetom te osigurati regionalnu ravnomjemost u pristupačnosti uslugama.
U raspravi pojedini članovi Odbora bili su mišljenja da se predugo čeka na novi Zakon te da se s njegovom izradom treba požuriti kao i više uključiti stručna mišljenja struke.

Također je izraženo mišljenje da je rok od tri mjeseca za pripremu plana cjelokupne reforme sustava socijalne skrbi prekratak, s obzirom na to da već godinama u Hrvatskoj ne postoji vizija kako organizirati adekvatan sustav. S tim u vezi smatra da se konceptualno trebamo odrediti da li smo za centralizaciju ili decentralizaciju sustava. 

Nakon provedene rasprave članovi Odbora proveli su glasovanje. Rezultatom glasovanja (4  glasa „za“ i 5 glasa „protiv“) Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku nije podržao PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PRIPREMI CJELOKUPNU REFORMU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ, zastupnice Anke Mrak-Taritaš
     
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.                                           

PREDSJEDNICA ODBORA 
Renata Sabljar - Dračevac, dr. med.