Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 934

Odbor  za zdravstvo i socijalnu  politiku na svojoj 100. (elektroničkoj) sjednici Odbora
održanoj  28. travnja 2020. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 934 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. travnja 2020. 

Odbor je o Zakonu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Donošenje ovog Zakona po hitnom postupku, u skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora, proizlazi iz potrebe što bržeg određivanja primjerenijeg prihodovnog cenzusa osiguranih osoba, kao mjerila za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske te zbog osiguravanja zakonskih preduvjeta za jačanje održivosti sustava socijalne sigurnosti i zaštite života i zdravlja ljudi, a s obzirom na proglašenu pandemiju/epidemiju bolesti COVID-19.
 Kako iznos prihodovnog cenzusa nije mijenjan od 2008., ovim se zakonskim prijedlogom uređuje da osigurane osobe ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog proračuna na način da se svake godine vrši "indeksacija", odnosno da se prihodovni cenzus usklađuje s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće. Odluku o usklađivanju prihodovnog cenzusa prema predloženom zakonu donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za sljedeću godinu. 

Analize i procjene pokazuju da će ove zakonske promjene obuhvatiti oko 200.000 dodatnih osiguranika, koji će ostvarivati pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje na teret sredstva državnog proračuna Republike Hrvatske na osnovi prihodovnog cenzusa te da je za njegovo provođenje potrebno osigurati oko 160 milijuna kuna dodatnih sredstava.
Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (9 „za“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti dr. sc. Ivana Ćelića, potpredsjednika.


PREDSJEDNICA  ODBORA
doc. dr. sc.  Ines Strenja, dr. med., v. r.