Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 921 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor  za zdravstvo i socijalnu  politiku na svojoj 98. (elektroničkoj) sjednici Odbora održanoj 14. travnja 2020. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 921 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. travnja 2020. 
Odbor je o Zakonu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 
Donošenje Zakona po hitnom postupku, u skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora, proizlazi iz osobito opravdanih razloga i općeg interesa da predloženi institucionalni model upravljanja krizom što prije zaživi u praksi u svim svojim elementima. 
Cilj ovoga Prijedloga zakona je da se odgovarajuće zakonske odredbe u kojima se taksativno navode pojedine zarazne bolesti dopune novom zaraznom bolešću COVID-19, koja je uzrokovana virusom SARS-CoV-2.  Prijedlogom zakona predlaže se i izmijeniti trenutno važeće zakonsko rješenje na način da bi odluku o proglašenju epidemije zarazne bolesti, na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo, donosila Vlada Republike Hrvatske, koja bi istom odredila zaraženo područje, dok bi ministar nadležan za zdravstvo bio ovlašten za donošenje odluke o proglašenju opasnosti od epidemije zarazne bolesti, na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kojom odukom bi bilo određeno zaraženo i /ili ugroženo područje. Također, potrebna je i izmjena koja se odnosi na mjeru "izolacije u stanu", propisanu u članku 21. stavku 2. Zakona, čije je uređenje potrebno poboljšati. 
Naime, pojavom zarazne bolesti COVID-19 Republika Hrvatska prvi put se susreće s novom pravnom situacijom koja u Zakonu nije izrijekom predviđena. Ona se očituje u tome da je u odnosu na bolest COVID-19 kumulativno proglašena i globalna pandemija od strane Svjetske zdravstvene organizacije, a istodobno i epidemija zbog koje se cjelokupni teritorij Republike Hrvatske smatra "ugroženim" i/ili "zaraženim" područjem u smislu članka 2. Zakona. Stoga je Zakon potrebno dopuniti odredbama o odgovarajućem modelu upravljanja krizom u slučaju takve globalne pandemije/nacionalne epidemije. 
Ovo zakonsko rješenje, kojim je predviđeno da Stožer civilne zaštite RH djeluje i odlučuje  u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo pod neposrednim nadzorom Vlade RH, omogućuje brzu provedbu i ostvarenje načela učinkovitosti i razmjernosti. S tim u vezi, pojedini članovi Odbora složili su se s primjedbama upućenim od strane pučke pravobraniteljice,  koja je mišljenja da poduzete mjere postižu zadane legitimne ciljeve zaštite života i zdravlja ljudi, ali da one, kao i njihov intenzitet, moraju biti takve da strogo odgovaraju potrebama danog trenutka te traju samo dok to okolnosti zahtijevaju, kako bi Ustavom RH zajamčene slobode i prava građana u svakom trenutku bili ograničeni samo u mjeri koja je nužna i koja odgovara naravi potrebe za njihovim ograničenjem.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora većinom su glasova (6 „za“ i 5 „suzdržana“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru donošenje
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti dr. sc. Ivana Ćelića, potpredsjednika Odbora. 

PREDSJEDNICA  ODBORA
doc. dr. sc.  Ines Strenja, dr. med., v. r.