Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 26

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 5. sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 6. travnja 2016. godine uz prijedlog da se sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku. 

Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da se predloženim Zakonom prenose u nacionalno zakonodavstvo ključne odredbe Direktive (EU) 2015/412 Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. godine o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama (GMO-a) na svojem državnom području. Ovim zakonskim prijedlogom propisuje se pravna osnova ograničavanja ili zabrane uzgoja GMO-a na dijelu ili na cijelom području Republike Hrvatske. Kako bi se Republici Hrvatskoj omogućila autonomnost odlučivanja vezano za ograničavanje ili zabranu uzgoja GMO-a u skladu s odredbom članka 26.c. Direktive Vijeća (EU) 2015/412 predlaže se donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku.

Nakon uvodnog obrazloženja članovi Odbora detaljnije su se osvrnuli na dosadašnje aktivnosti Odbora tijekom šestog i sedmog saziva Hrvatskoga sabora, a vezano za povezivanje i suradnju RH sa susjednim državama u cilju uspostave regije Alpe-Jadran slobodne od GMO-a. Naglasak u raspravi dan je i na problematiku uvođenja genetskog modificiranog reprodukcijskog biljnog materijala u okoliš u svrhu različitu od stavljanja na tržište (pokusna polja), koegzistenciju genetski modificiranih usjeva i konvencionalnog, integriranog i ekološkog uzgoja poljoprivrednih proizvoda. Iznesena je primjedba zbog upućivanja predloženog Zakona u proceduru po hitnom postupku. Upozoreno je da nisu uvažene primjedbe koje je Zelena akcija uputila u javnoj raspravi. Izneseni su stavovi o potrebi inzistiranja da RH na cijelom svom području budu slobodna od GMO-a.  

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (8 glasova „za“ i 1 glas „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA

 Odbor je ujedno jednoglasno (8 glasova „za“) donio sljedeće:


Z A K L J U Č  K E

1. Odbor naglašava da su se sve županije Republike Hrvatske u razdoblju od 2003. do 2010. godine Odlukama, Zaključcima ili Deklaracijama proglasile područjima slobodnim od GMO-a. Podržavajući opredjeljenje da Republika Hrvatska na cijelom svom području bude slobodna od GMO-a Odbor poziva središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede i šumarstva da navedeni stav županija uvažava u pripremi prijedloga odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 52.c predloženog Zakona na način da se odlukom Vlade Republike Hrvatske utvrdi zabrana uzgoja GMO-a na cijelom području Republike Hrvatske.

2. Odbor naglašava da je u šestom sazivu od strane Odbora za zaštitu okoliša i prirode upućen u proceduru donošenja Prijedlog Deklaracije o potpori Inicijativi za proglašenje regije Alpe-Adria, da je u sedmom sazivu u sklopu održane tematske sjednice na temu Inicijativa Europske komisije „Preispitivanje postupaka odlučivanja o GMO-u“ prezentirana  Inicijativa o uspostavi regije Alpe-Jadran slobodne od GMO-a koju su supotpisala 34 člana Europskog parlamenta iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije i Mađarske te da je na 70. sjednici Odbora održanoj 18. lipnja 2015. godine Odbor zaključkom naglasio važnost daljnjeg povezivanja i suradnje s drugim državama u promicanju uzgoja slobodnog od GMO-a te ocijenio kako suradnja i razmjena iskustava, posebice sa susjednim zemljama iz regije Alpe-Jadran, može dodatno osnažiti poziciju Republike Hrvatske kako bi i dalje zadržala status države u kojoj je snazi moratorij uvođenja GMO-a u okoliš u svrhu kultivacije. Odbor stoga poziva Vladu Republike Hrvatske da u roku 30 dana dostavi Odboru stajalište o navedenoj Inicijativi kako bi o istoj te pitanju uzgoja i trgovanja GMO-a proveo raspravu na tematskoj sjednici.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Gordana Marasa,  predsjednika Odbora.  

PREDSJEDNIK ODBORA

                                           Gordan Maras