Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja, P.Z.E. br. 544

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 116. sjednici održanoj 26. rujna 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja, P.Z.E. br. 544, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. rujna 2023. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (7 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito: 

- na cijeli tekst – potrebno je ujednačiti pisanje rokova (90 dana/tri mjeseca). Nadalje, članci ne moraju imati naziv, ali ako se nazivi dodaju onda je potrebno dodati naziv svim člancima, pa i u prekršajnim odredbama. Kod nabrajanja uzastopnih točaka/stavaka potrebno je skratiti nabrajanje („…točaka b) do f)…“, „…stavci 1. do 5. …“) 

- članak 8. – riječi: „za potrebe“ potrebno je zamijeniti riječima: „u smislu“

- članak 9. – u uvodnoj rečenici potrebno je naznačiti kojeg Zakona („ovoga Zakona“, isto u člancima 11., 20., 23., 51., 56., 61. i 65.)

- članak 12. – u stavku 1. u uvodnoj rečenici potrebno je naznačiti kako „Dio Drugi ovoga Zakona primjenjuje se…“ (ne „Ovaj dio Zakona“)

- članak 14. – odredba stavka 7. je suvišna zbog jedinstva pravnog sustava (ako neke odredbe utječu na neke odredbe drugog propisa onda se propisuju iznimke)

- članak 26. – u stavku 2. u uvodnoj rečenici riječ: „osobito“ je suvišna

- članak 27. – u stavku 7. riječ: „Sve“ je suvišna i cijelu odredbu sadržajno potrebno je staviti kao zadnji stavak

- članak 38. – u stavku 3. riječi: „i/ili“ potrebno je zamijeniti veznikom: „i“ (kod pozivanja na odredbe stavaka nije dopušteno koristiti sklop riječi: „i/ili“)

- članak 42. – u stavku 9.- iznimka se odnosi na stavak 8. (ne 5.)

- članak 49. – riječi: „pred nadležnim upravnim sudom“ su suvišne (isto u članku 63.)
 
5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac