Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o nabavi i registraciji oružja, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 41

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 7. sjednici održanoj 28. travnja  2016., raspravljao je o Prijedlogu zakona o nabavi i registraciji oružja, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 41, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. travnja 2016.  
2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.
3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“, 2 glasa „suzdržana“)  podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.
4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi slijedeće

AMANDMANE

I. Na članak 6.
U članku 6. u uvodnoj rečenici riječi „upotrijebljeni u ovome Zakonu“ zamjenjuju se riječima: "u smislu ovoga Zakona“. Obrazloženje: nomotehnički se dorađuje izričaj.
II. Na članak 17.
U članku 17. stavku 4 riječi: „u suradnji s ministrom“ zamjenjuje se riječima „uz prethodnu suglasnost ministra“. Obrazloženje: Pravno i nomotehnički se dorađuje izričaj.
III. Na članak 72.
U članku 72. stavku  iza riječi:“točke 1. i 2.“ dodaju se riječi „ovoga članka“. Obrazloženje: Nomotehnički se dorađuje izričaj.
IV. Na članak 78.
U članku 78. stavak 5. mijenja se i glasi: „(5) Ako građanin postupi sukladno stavku 1. ovoga članka, a prije poduzimanja izvidnih radnji policije sukladno zakonu kojim se uređuju prekršaji i započinjanja izvida kaznenih djela te hitnih istražnih radnji sukladno zakonu kojim se uređuje kazneni postupak, odnosno početka primjene policijskih ovlasti utvrđenih zakonom kojim se uređuju policijski poslovi i ovlasti, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.“
Obrazloženje: Nomotehnički se dorađuje izričaj na način da se odredi općenito pozivanje na zakon koji uređuje određenu materiju a ne na puni naziv tog zakona jer navođenjem punog naziva zakona potrebno je navesti i sve brojeve „Narodnih novina“ u kojima su objavljenje izmjene ili dopune tog zakona.
5. Pored utvrđenih amandmana Odbor daje primjedbu na članak 82. u kojem je određen prestanak važenja Zakona o oružju („Narodne novine, br. 63/07., 146/08., i 59/12.) čija materija će biti obuhvaćena novim propisima. Potrebno je naglasiti da kada određeni zakon prestaje važiti potrebno je donijeti zakon o prestanku važenja tog zakona kako bi svi adresati kojima je namijenjen bili upoznati da se materija koja je bila do tada regulirana tim zakonom više ne uređuje na taj način.
6. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.
       

PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Dražen Bošnjaković