Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 899

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 129. (elektroničkoj) sjednici održanoj 3. travnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 899, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. travnja 2020. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (10 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku kao ni da stupi na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac, v.r.