Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 145

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 23. sjednici održanoj 17. rujna 2012., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 145, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom 12. srpnja 2012.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Dodaje se članak

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:
  
"U Zakonu o suzbijanju diskriminacije ("Narodne novine", br. 85/08.). Odredba članka 9. stavka 2. točke 6. prestaje važiti na dan 30. lipnja 2013.

II. Na članak 7.

U članku 7. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaje tekst: "osim odredbe članka 9. stavka 2. točke 6. koja se mijenja člankom 6. ovoga Zakona, a koja stupa na snagu 30. lipnja 2013.".


Obrazloženje I. i II. amandmana:

Iz sadržaja predložene odredbe razvidno je da je predlagatelj imao u vidu uvođenje novine na temelju dobi pri ugovaranju premije osiguranja primijeniti tek od 30. lipnja 2013. godine, te se dorađuje u tom smislu dodaje članak 6.a i  odredba članka 7.  
  

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

      
PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović, dipl. pravnica