Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 482

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 106. sjednici održanoj 24. svibnja  2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 482, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. svibnja 2023. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I.    Na članak 32.

U članku 32. dopunjenom članku 112. stavku 4. riječi: „stavaka 1., 2. i 3.“ brišu se.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj jer kada se u zadnjem stavku nekog članka propisuje odredba koja se odnosi na cijeli članak nepotrebno se nabrajaju svi stavci toga članka. 

II.    Na članak 40.

U članku 40. izmijenjenom članku 127. stavku 3. riječi: „iz stavka 2. ovoga članka, osim stavka 2. podstavka 2. ovoga članka“ zamjenjuju se riječima: „iz stavka 2. podstavka 1., 3. do 6. ovoga članka“.

Obrazloženje

Amandmanom se ispravlja pozivanje na odredbe članka.

III.    Na članak 41.

U članku 41. u dodanom članku 127.a stavku 5. riječi: „stavaka 1., 2., 3. i 4.“ brišu se.

Obrazloženje

Isto kao na amandman I.

IV.    Na članak 55.

U članku 55. izmijenjenom članku 162. stavku 6. riječi: „Stavak 1.“ zamjenjuju se riječima: „Odredba stavka 1.“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

V.    Na članak 59.

U članku 59. stavku 4. iza riječi: „obvezujuća za“ riječi: „postupke transformacije prostornih planova i“ i riječi: „izmjena i/ili dopuna“ brišu se.

Obrazloženje

Amandmanom se briše suvišan dio teksta.

Nadalje, Odbor napominje kako je prilikom sljedeće izmjene ovoga Zakon potrebno donijeti novi propis zbog brojnosti dosadašnjih izmjena i dopuna te korištenja krive terminologije kod pozivanja na pojedine odredbe članaka (potrebno je izričaj uskladiti sa nomotehničkim pravilima).

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac