Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu, P.Z. br. 440

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 92. sjednici održanoj 8. veljače 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu, P.Z. br. 440, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. prosinca 2022. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-članak 5. – u izmijenjenom članku 7. stavku 3. podstavku 6. potrebno je naznačiti značenje skraćenice RASFF (kao što je to učinjenom u podstavku 3.)

-članak 19. – u izmijenjenom članku 33. stavke 1. i 2. sadržajno se mogu spojiti jer su uzastopni i s istim sadržajem. U stavku 6. potrebno je kod riječi koje se zamjenjuju dodati i riječi: „za inspektora odgovarajućeg područja“

-članak 34. – u članku 50. dodanom stavku 4. kada se propisuje iznimka potrebno je odrediti od koje odredbe članka/stavka

-članak 50. – u izmijenjenom članku 87. stavku 3. riječ: „trideset“ potrebno je napisati znamenkama (prema nomotehničkim pravilima brojevi se u propisima pišu slovima zaključno s brojem deset, a od deset na više pišu se znamenkama, isto u člancima 55. i 61.)

-članak 51. – u izmijenjenom članku 88. stavku 3. dovoljno je propisati kako se „… primjenjuje postupak uzorkovanja iz ovog članka“ a ne upućivati na preostale odredbe stavaka koje slijede. U stavku 11. potrebno je odrediti kako se radi o „troškovima kupnje iz stavka 7. i analize iz stavka 8.“

-članak 57. – u uvodnoj suvišno je navoditi puni naziv odjeljka koji se briše (dovoljno je istaknuti kako se „iznad naslova članka 98. naziv Odjeljka VII. briše, isto u člancima 66. i 67.)

-članak 75. – u stavku 2. dovoljno se pozvati na „uredbu iz članka 10. ovoga Zakona“, a u stavku 5. na „pravilnik iz članka 17. ovoga Zakona“

-članak 76. – potrebno je sadržajno zamijeniti mjesta podstavcima 1. i 2. (propisi veće pravne snage navode se ispred propisa niže pravne snage).

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac