Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o električnim komunikacijama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 286

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 70. sjednici održanoj 14. lipnja 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o električnim komunikacijama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 286, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. lipnja 2022. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku, kao ni da odredba članka 182. stavka 2. ima retroaktivno djelovanje iz posebno opravdanih razloga.

4.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I.    Na članke 5., 26. i 93.

U člancima 5. stavku 1. točkama 10. i 42., 26. stavku 2. točki 1. i 93. stavku 8. riječi: „ako je primjenjivo“ brišu se.

Obrazloženje

Amandmanom se brišu riječi koje nisu primjerene normativnom izričaju zakona našeg pravnog sustava.

II.     Na članak 8., 20., 21., 23., 29., 41., 53., 66., 67., 68., 69., 73., 87., 102., 106.,    112., 122., 129., 130., 134., 147.

U člancima 8. stavku 3., 20. stavku 1., 21. stavcima 1. i 4., 23. stavku 1., 28. stavku 1., 29. stavku 2., 41. stavku 3., 53. stavku 5., 66. stavku 4., 67. stavku 2., 68. stavcima 3. i 5., 69. stavku 10., 73. stavku 4., 87. stavku 7., 102. stavku 1., 106. stavku 3., 112. stavku 4., 122. stavku 1., 129. stavku 2., 130. stavku 3., 134. stavku 3. i 147. stavku 3. u uvodnoj rečenici riječ: „osobito“ briše se.

Obrazloženje

Amandmanom se briše suvišna riječ kod nabrajanja jer nije primjerena normativnom izričaju propisa.

III.    Na članak 14.

U članku 14. stavku 2. točki 5. riječ: „upravnih“ zamjenjuju se riječju: „općih“.

Obrazloženje

Amandmanom se ujednačuje izričaj sa člankom 18.

IV.    Na članak 17.

U članku 17. stavku 3. iza riječi: „Iznimno“ dodaju se riječi: „od stavka 2. ovoga članka“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj, jer kada se propisuje iznimka mora se odrediti od koje odredbe članka odnosno stavka.

V.     Na članak 21.

U članku 21. stavku 9. broj: „30.“ zamjenjuje se brojem: „29.“ 

Obrazloženje

Amandmanom se ispravlja krivo pozivanje na odredbu članka.

VI.    Na članke 55., 59., 60. i 61.

U člancima 55. stavku 10., 59. stavku 12., 60. stavku 12. i 61. stavku 5. ispred riječi: „suglasnost“ dodaje se riječ: „prethodnu“.

Obrazloženje

Amandmanom se pravno dorađuje izričaj jer kada propisuje davanje suglasnost ona mora biti prethodna.

VII.     Na članke 30., 40., 74., 82., 87., 88., 117., 118. i 142.

U člancima 30. stavku 8., 40. stavku 1., 74. stavku 5., 82. stavku 1., 87. stavku 7. točki 2., 88. stavku 3., 117. stavku 3., 118. stavku 6. i 142. stavku 6. riječi: „ako je to primjenjivo“ brišu se.

Obrazloženje

Isto kao na amandman I.

VIII.    Na članak 60. 

U članku 60. stavku 12. iza riječi: „Iznimno“ dodaju se riječi: „od stavka 11. ovoga članka“.

Obrazloženje

Isto kao na amandman IV.

IX.    Na članak 66.

U članku 66. stavku 4. točki 2. riječi: „gdje je to primjenjivo“ brišu se.

U stavku 5.  riječ: „Iznimno“ brišu se.

Obrazloženje

Isto kao na amandman I. i IV.

X.    Na članak 69.

U članku 69. stavku 22. riječ:. „Podrobniji“ briše se. 

Obrazloženje

Amandmanom se briše suvišna riječ.

XI.    Na članak 73.

U članku 73. stavak 5. mijenja se i glasi:

„(5) Ministar će uskladiti pravilnik iz članka 70. stavka 1. ovoga zakona, a Agencija će uskladiti pravilnik iz članka 68. stavka 4. ovoga Zakona s pravilnikom iz članka 67. stavka 1. ovoga Zakona.“

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj i briše suvišan dio teksta.

XII.    Na članak 74.

U članku 74. stavku 9. iza riječi: „Iznimno“ dodaju se riječi: „od stavka 2. ovoga članka“.

Obrazloženje

Isto kao na amandman IV.

XIII.    Na članak 75. 

U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Agencija može, iznimno od namijenjene radiokomunikacijske službe i uporabe utvrđenih tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra i pravilnikom iz članka 68. stavka 4. ovoga Zakona, na temelju podnesenog zahtjeva, izdati privremenu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra koja ne podliježe postupcima izdavanja dozvole iz članaka 77. do 80. ovoga Zakona.“

Obrazloženje

Amandmanom se jasnije dorađuje izričaj.

XIV.    Na članak 83.

U članku 83. stavku 8. riječi: „iz stavka 9.“ zamjenjuju se riječima: „propisani pravilnikom iz članka 68. stavka 4. ovoga Zakona.

U stavku 9. ispred riječi: „Zakona“ dodaje se riječ: „ovoga“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj i ispravlja krivo pozivanje na odredbu članka.

XV.    Na članak 88.

U članku 88. stavku 2. riječ: „Iznimno“ i zarez brišu se, a iza riječi: „može“ dodaje se riječ: „iznimno“.

Obrazloženje

Isto kao na amandman IV.

XVI.    Na članak 100.

U članku 100. stavku 10. iza riječi: „Iznimno“ dodaju se riječi: „od stavka 9. ovoga članka“.

Obrazloženje

Isto kao na amandman IV.


XVII.     Na članak 111.

U članku 111. stavku 1. broj: „100.“ zamjenjuje se brojem: „96.“.

Obrazloženje

Amandmanom se ispravlja krivo pozivanje na odredbu članka.

XVIII.     Na članak 114.

U članku 114. stavku 2. ispred riječi: „podatke“ dodaje se riječ: „sljedeće“ , a zarez i riječi: „a osobito sljedeće“ brišu se.

Obrazloženje

Isto kao na amandman II.

XIX.    Na članak 127.

U članku 127. stavku 4. riječ: „Podrobniji“ briše se.

Obrazloženje

Isto kao na amandman X.

XX.    Na članke 140. i 144.

U člancima 140. stavku 6. točki 6. i 144. stavku 3. riječi: „iz članka 2. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona“ zamjenjuju se riječima: „EU 2015/2120“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj s obzirom da je naziv Uredbe iz članka 2. stavka 2. koji se koristi dalje u tekstu skraćen.

XXI.    Na članak 162.

U članku 162. stavku 7. druga rečenica briše se.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj i briše suvišna rečenica s obzirom na prethodno propisanu obvezu donošenja u određenom roku rješenja.

XXII.    Na članke 165. i 169.

U člancima 165. stavku 4. i 169. stavku 4. riječi: „stavaka 1., 2. i 3.“ brišu se.

Obrazloženje 

Nomotehnički se dorađuje izričaj jer kada se u zadnjem stavku nekog članka propisuje odredba koja se odnosi na cijeli članak nepotrebno se nabrajaju svi stavci toga članka.

5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 
    
Marija Jelkovac