Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 187

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 43. sjednici održanoj 27. listopada 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 187, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 30. rujna 2021. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 21. listopada 2021. godine zajedno sa predloženim amandmanom na članak 1. Također, Odbor se ne protivi prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I.    Na članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

„Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.“

Obrazloženje

Amandmanom se uređuje stupanje na snagu u cilju utvrđivanja što bržeg i primjerenijeg dohodovnog cenzusa za one osigurane osobe za koje na načelima društvene solidarnosti postoji potreba da im se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća iz sredstava državnog proračuna.

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac