Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o obrazovanju odraslih, P.Z. br. 168

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 40. sjednici održanoj 6. listopada 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o obrazovanju odraslih, P.Z. br. 168, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. srpnja 2021. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    potrebno je doraditi strukturu samog propisa (nazive cjelina brojčano označiti, a nazive iznad članka 11. i 16. potrebno je brisati, jer svi članci ne moraju imati naziv ali ako ga ima jedan onda ga moraju imati svi)

-    članak 1. – u stavku 6. podstavku 1. potrebno je preispitati izričaj „ vrednovanje skupova ishoda učenja / kurikuluma“ s obzirom na definiciju pojma „program obrazovanja odraslih/kurikulum“ iz članka 2. točke 22. Nadalje, odredbu stavka 10. potrebno je staviti kao zadnji stavak u članku 2. ili kao zaseban članak iza članka 2.

-    članak 2. – potrebno je doraditi uvodnu rečenicu („U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja“). U točki 11. ispred skraćenice u zagradi potrebno je dodati riječi: „u daljnjem tekstu:“ U točki 27. potrebno je doraditi izričaj „skupa ishoda učenja“, je li to „mikrokvalifikacija“ s obzirom na izričaj točke 32. Također, potrebno je preispitati definiciju točke 29. jer nejasno je daje li Agencija stručno mišljenje  i ako program obrazovanja i/ili program vrednovanja ne ispunjava uvjete

-    članak 3. – u stavku 1. podstavku 6. iza riječi: „uključenost“ riječ: „odraslih“ je suvišna. U stavku 2. podstavku 4. nejasno je o kakvoj se „uključivosti“ radi

-    članak 8. – u stavku 9. potrebno je odrediti kako se radi o „uvjetima iz stavka 8. ovoga članka“. U stavku 11. suvišne su riječi: „ tužbom kod nadležnog upravnog suda“ (isto u članku 25. i 28.)
-    članak 17. – u stavku 4. radi se o vaučerima iz stavka 1. (ne 3.)

-    članak 20. – u stavku 2. nejasan je pojam „matična znanost“

-    članak 22. – u stavku 15. potrebno je propisati iznimku od koje odredbe stavka/članka („Iznimno od stavka 14. ovoga članka“)

-    članak 23. – u stavku 6. podstavku 6. potrebno je koristiti kraticu NISOO s obzirom na kraticu u članku 2.

-    članak 25. – u stavku 9. radi se o povjerenstvu iz stavka 7. (ne 8.). U stavku 19. riječi: „detalje vezane uz“ su suvišne i tu je potrebno odrediti kako navedeni pravilnik donosi ministar jer se prvi put spominje (a u članku 26. stavku 5. pozvat se na pravilnik iz članka 25. stavka 19. jer je nomotehnički ispravnije i jasnije pozvati se na prethodnu odredbu nego na kasniju)

-    članak 26. – u stavku 1. dovoljno je propisati „najdulje 12 mjeseci“ (riječ: „do“ je suvišna). U stavku 2. rok teče (ne „traje“). U stavku 4. potrebno je propisati odredbu  članka 28. stavka 5. (Ako je ustanova…, Ministarstvo donosi rješenje kojim se …). U stavku 6. potrebno je doraditi izričaj (vidi primjedbu na članak 25. stavak 19.), osobito pozivanje na članak 26.  (bolje je u članku 27. propisati kako će se vanjsko vrednovanje skupova ishoda učenja propisati pravilnikom iz članka 25. stavka 19.)

-    članak 29. – potrebno je odrediti što se smatra pod pojmom „razina funkcionalnosti“

-    članak 33. – odredba stavka 5. sadržajno pripada članku 30., zatim potrebno je brisati riječ: „zakonski“, jer je suvišna i naznačiti kako se navedena javna sredstva moraju trošiti i „u skladu s odredbama ovoga Zakona“

-    članak 34. – potrebno je doraditi izričaj cijelog članka jer se najprije utvrđuju prekršaji za koje su propisane strože a zatim blaže sankcije. Također ako se radi o istom prekršaju za pravnu osobu i odgovornu osobu prekršaji se propisuju jedan iza drugoga (prvo za pravnu a zatim za odgovornu osobu). Nadalje, kada se nabrajaju pojedini prekršaji sistematiziraju se po redu članaka na koje se pozivaju (stavak 2.)

4. Za izvjestiteljice na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora i Katarinu Peović, potpredsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


POTPREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Katarina Peović